Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2547/B

Business name: 
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
  (from: 08/23/2022)
Registered seat: 
Bottova 2A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 07/31/2021)
Identification number (IČO): 
36 534 978
  (from: 01/20/2000)
Date of entry: 
01/20/2000
  (from: 01/20/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/20/2000)
Objects of the company: 
vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.
  (from: 07/31/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/20/2000)
RNDr. Ivan Brozmann - člen predstavenstva
Tomášikova 12570/50A
Bratislava 831 04
From: 12/17/2020
  (from: 02/10/2021)
Ing. Peter Bindzár - Member of the Board of Directors
Konopná 24/16925
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 07/01/2021
  (from: 07/31/2021)
Ing. Zdeněk Jaroš - Chairman of the Board of Directors
Farská 748
Praha 198 00
Česká republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/04/2022)
Ing. Jaroslav Řehák - Member of the Board of Directors
V Čeňku 1018
Praha 9 - Dolní Počernice 190 12
Česká republika
From: 01/01/2022
  (from: 02/04/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 02/04/2022)
Capital: 
9 296 000 EUR Paid up: 9 296 000 EUR
  (from: 05/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 2800
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 05/29/2009)
Stockholder: 
BNP PARIBAS CARDIF SA
boulevard Haussmann 1
Paris 750 09
Francúzska republika
  (from: 09/09/2022)
Supervisory board: 
Marc Weibel
Sq. Claude Debussy 3
Paríž 750 17
Francúzska republika
From: 12/01/2022
  (from: 01/18/2023)
Sophie Reversac
Rue Vauquelin 26
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 12/01/2022
  (from: 01/18/2023)
Robert Springinsfeld
Břežánecká 887/26
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
From: 11/01/2023
  (from: 11/01/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2.12.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/20/2000)
Valné zhromaždenie dňa 27.3.2000 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Cardif Slovakia, a.s. na: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., zmena sídla zo: Štefánikova 43, Nitra na: Tolstého 9, Bratislava, zmena predmetu činnosti).
  (from: 06/06/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2001, Nz 297/2001.
  (from: 08/10/2001)
Zmena Stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 204/02, Nz 204/02.
  (from: 07/08/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/02,NZ 529/02. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonaom NR SR č. 500/2001 Z.z.
  (from: 02/03/2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.04.2003, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2003.
  (from: 11/18/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2005.
  (from: 09/15/2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31. 07. 2006.
  (from: 09/20/2006)
Notárska zápisnica N 158/2007, Nz 8053/2007, NCRls 8114/2007 napísaná dňa 1.3.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (from: 03/12/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2007.
  (from: 01/23/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2008.
  (from: 09/20/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára 28.04.2009.
  (from: 05/29/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.20009.
  (from: 04/01/2010)
Notárska zápisnica N 448/2010, Nz 26985/2010, NCRls 27425/2010 napísaná dňa 30.07.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 11/20/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2011.
  (from: 10/18/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2014
  (from: 06/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2015 a 01.12.2015.
  (from: 01/01/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.05.2016.
  (from: 07/01/2016)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person