Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  4/B

Business name: 
Podielnicke družstvo DUNAJ
  (from: 05/10/2006)
Registered seat: 
Vývojová 852
Bratislava - Rusovce 851 10
  (from: 05/10/2006)
Identification number (IČO): 
00 190 667
  (from: 01/01/1976)
Date of entry: 
01/01/1976
  (from: 01/01/1976)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1976)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ich spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/03/1993)
živnostenské podnikanie v odbore:
  (from: 06/03/1993)
kúpa a predaj spracovaných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 06/03/1993)
kúpa a predaj poľnohospodárskej techniky a technológie
  (from: 06/03/1993)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 09/13/2006)
marketing a prieskum trhu
  (from: 09/13/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/31/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/31/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/31/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/31/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/31/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/11/2011)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/11/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/11/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/11/2012)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 06/11/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/03/1993)
Ing. Tibor Szabo - Chairman of the Board of Directors
105
Matúškovo 925 01
From: 06/17/2020
  (from: 09/19/2020)
Ing. Peter Czirák - Vice-chairman of the Board of Directors
828
Matúškovo 925 01
From: 06/17/2020
  (from: 09/19/2020)
Ing. Ladislav Róka - Member of the Board of Directors
Hlavná 992/47
Galanta 924 01
From: 06/17/2020
  (from: 09/19/2020)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok jeho predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva, v poradí stanovenom Predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Ak však je pre právny úkon, ktorý robí Predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo podpredseda.
  (from: 05/10/2006)
Supervisory board: 
Ing. Ingrida Cziráková - predsedníčka kontrólnej komisie
828
Matúškovo 925 01
From: 07/26/2023
  (from: 08/29/2023)
Terézia Szabová
105
Matúškovo 925 01
From: 07/26/2023
  (from: 08/29/2023)
Mgr. Zuzana Sedmáková Szabová
105
Matúškovo 925 01
From: 07/26/2023
  (from: 08/29/2023)
Registered capital: 
383 460 EUR
  (from: 07/31/2010)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 07/31/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi zo dňa 24.11.1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Bratislava-Čuňovo, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Obvodného národného výboru BratislavaIV. uznesením č.251 zo dňa 16.12.1975 schválila vznik družstva. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 1.1.1976 /§1 zák.č. 72/70 Zb./. Podľa rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č.10 973/1979-OR zo dňa 31.10.1979 s účinnosťou od 1.januára 1980 bola zrušená štátna hospodárska organizácia "Štátny majetok, národný podnik Bratislava-Petržalka". Majetok, práva a záväzky z pracovno-právnych vzťahov prešli tým istým dňom zozrušenej štátnej hospodárskej organizácie na Jednotné roľnícke družstvo Dunaj v Rusovciach, ktoré sa stáva právnym nástupcom zrušenej organizácie v celom rozsahu. Stanovy družstva v zmysle zákona č.162/1991 Z. o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté výročnou členskou schôdzou. Stary spis: Dr 1322
  (from: 01/01/1976)
Stanovy družstva prispôsobené ustanoveniam Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka schválené na čl. schôdzi konanej formou čiastkových schôdzi v dňoch 12,13 a 15.1.1993 Stary spis: Dr 1322
  (from: 06/03/1993)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 13.3.1996. Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 25.3.1996. Stary spis: Dr 1322
  (from: 11/04/1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva č. 14/1996 zo dňa 19.12.1996. Stary spis: Dr 1322
  (from: 05/07/1997)
Záznam z čiastkovej výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.2.1998 a 27.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. V, VIII, XVI, XVIII, XIX a XXIV.
  (from: 06/11/1998)
Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou dňa 9.4.1999, priebeh ktorej bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 121/99.
  (from: 05/18/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 658/02 zo dňa 18.10.2002 osvedčujúca priebeh členskej schôdze, na ktorej bola schválená zmena stanov družstva. Zápisnica volebnej komisie zo dňa 09.04.1999. Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 13.12.2001.
  (from: 10/16/2003)
Zápisnica z členskej schôdze družstva osvedčená do notárskej zápisnice č. N 101/2006, Nz 15301/2006, NCRls 15187/2006 zo dňa 21.04.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Poľnohospodárske družstvo DUNAJ na nové Podielnicke družstvo DUNAJ.
  (from: 05/10/2006)
Zápisnica z členskej schôdze družstva N 101/2006, Nz 15301/2006, NCRIs 15187/2006 zo dňa 21.4.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 09/13/2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.05.2007. Notárska zápisnica č. N 331/20007, Nz 24572/2007, NCRls 24442/2007 zo dňa 21.06.2007 osvedčujúca priebeh a výsledky členskej schôdze.
  (from: 07/31/2007)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 21.11.2007.
  (from: 11/27/2007)
Notárska zápisnica N 251/2011, Nz 40309/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 24.10.2011 - rozšírenie predmetu činnosti
  (from: 11/11/2011)
Zápisnica z členskej schôdze družstva vo forme notárskej zápisnice č. N 460/2012, Nz 32602/2012, NCRls 33280/2012 zo dňa 13.09.2012.
  (from: 10/11/2012)
Zápisnica z členskej schôdze vo forme Notárskej zápisnice N 734/2014, Nz 20706/2014, NCRIs 21096/2014.
  (from: 06/11/2014)
Notárska zápisnica N 1490/2015, Nz 20315/2015, NCRls 20757/2015 zmluva o zlúčení zo dňa 11.06.2015.
  (from: 06/24/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/24/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Družstvo PoľnoAgro
Trnavská cesta 950
Sereď 926 00
  (from: 06/24/2015)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person