Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2586/B

Obchodné meno: 
RM - S Market o.c.p., a.s.
  (od: 24.06.2021)
JELLYFISH o.c.p., a.s.
  (od: 28.03.2017 do: 23.06.2021)
RM - S Market, o.c.p., a.s.
  (od: 25.01.2001 do: 27.03.2017)
SPI SERVIS, a.s.
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
Sídlo: 
Nám. SNP 14
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
  (od: 22.05.2020)
BBC 1, Plynárenská 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 28.03.2017 do: 21.05.2020)
Nám. SNP 14
Bratislava 811 06
  (od: 09.06.2008 do: 27.03.2017)
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
  (od: 26.08.2002 do: 08.06.2008)
nám. SNP 14
Bratislava 811 06
  (od: 07.11.2000 do: 25.08.2002)
IČO: 
35 799 072
  (od: 07.11.2000)
Deň zápisu: 
07.11.2000
  (od: 07.11.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.11.2000)
Predmet činnosti: 
poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch) v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančný nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív. 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
  (od: 22.12.2012)
vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene
  (od: 11.10.2012)
poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch) v tomto rozsahu: 5. úschova alebo správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív. 6. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív. 7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb, 9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 22.12.2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
automatizované spracovanie dát
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky a software
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
kopírovacie služby
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (od: 07.11.2000 do: 24.01.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
faktoring a forfaiting
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
poradenské služiby v oblasti výpočtovej techniky a software
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
kopírovacie služby
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
obchodovanie s cennými papiermi
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 až 37 Zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
ostarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 25.01.2001 do: 29.01.2004)
obchodovať na vlastný alebo cudzí účet - účet tuzemca so zahraničnými cennými papiermi uvedenými v § 15 ods. 2 písm. a/ a b/ Devízového zákona č. 202/1995 v znení neskorších predpisov
  (od: 21.11.2001 do: 29.01.2004)
na cudzí účet - účet tuzemca vykonávať obchody so zahraničnými cennými papiermi, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje devízové povolenie, iba v rozsahu devízového povolenia vydaného tomuto tuzemcovi
  (od: 21.11.2001 do: 29.01.2004)
vykonávať obchody so zahraničnými cennými papiermi na cudzí účet účet cudzozemca bez obmedzenia
  (od: 21.11.2001 do: 29.01.2004)
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve podľa §12b zákona č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
  (od: 21.11.2001 do: 17.08.2003)
vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta podľa zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení nietorých zákonov
  (od: 18.08.2003 do: 25.06.2004)
poskytovanie hlavných investičných služieb: prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), a i) zákona o cenných papieroch, prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i), zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
  (od: 30.01.2004 do: 14.07.2008)
poskytovanie vedľajších investičných služieb: úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
  (od: 30.01.2004 do: 14.07.2008)
vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch ku družstevným podielnickým listom a zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu.
  (od: 30.01.2004 do: 14.07.2008)
poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch) v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančný nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. úschova alebo správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb, 9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, 10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 15.07.2008 do: 21.12.2012)
poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) v spojení s § 77 ods. 2 zákona o platobných službách v tomto rozsahu : vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb; na účely vykonávania platobnej operácie platobnou inštitúciou sa prevodom finančných prostriedkov rozumie aj nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o platobných službách vykonávaný na pokyn platiteľa alebo príjemcu, daný platobnej inštitúcii na vlastný účet platobnej inštitúcie alebo na platobný účet používateľa platobných služieb, alebo sprostredkovanie takého prevodu
  (od: 14.01.2011 do: 10.10.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.08.2002)
predstavenstvo
  (od: 21.11.2001 do: 25.08.2002)
predstavenstvo
  (od: 07.11.2000 do: 20.11.2001)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava-Lamač 841 03
Vznik funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016)
Mgr. Zuzana Lieskovanová - členka predstavenstva
Klubina 141
Stará Bystrica 023 04
Vznik funkcie: 24.01.2020
  (od: 16.05.2020)
Ing. Miroslava Bandurová - člen
Lesnícka 34
Prešov
Skončenie funkcie: 27.06.2002
  (od: 21.11.2001 do: 25.08.2002)
Ing. Eva Barteková - členka
Dobrovského 2
Bratislava
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.08.2002 do: 19.02.2004)
Ing. Jozef Holka - člen
Nosákova 8
Ivanka pri Nitre
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.08.2002 do: 19.02.2004)
JUDr. Darina Huttová - predsedníčka
Cabanova 2
Bratislava
Vznik funkcie: 18.08.2003
  (od: 02.09.2003 do: 19.02.2004)
Ing. Mária Kernová - členka
Saratovská 17
Bratislava
Vznik funkcie: 19.12.2003
  (od: 20.02.2004 do: 24.07.2008)
Ing. Mária Kernová - členka
Saratovská 17
Bratislava
Vznik funkcie: 19.12.2003 Skončenie funkcie: 14.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Mária Kernová - členka
Saratovská 17
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 30.10.2008)
Ing. Mária Kernová - členka
Saratovská 17
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.07.2008 Skončenie funkcie: 29.10.2008
  (od: 31.10.2008 do: 30.10.2008)
Ing. Martin Kuba - člen
J.Alexyho 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 27.06.2002
  (od: 21.11.2001 do: 25.08.2002)
Mgr. Lucia Kuruczová - členka
Lichnerova 78
Senec 903 01
Vznik funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 22.05.2018)
Ing. Elena Osuská - člen
Matejkova 7
Bratislava
  (od: 07.11.2000 do: 20.11.2001)
Ing. Elena Osuská - členka
Poľná 8
Marianka
Vznik funkcie: 18.08.2003
  (od: 02.09.2003 do: 09.09.2004)
Ing. Elena Osuská - podpredsedníčka
Matejkova 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 26.06.2002
  (od: 21.11.2001 do: 25.08.2002)
Ing. Elena Osuská - predsedníčka
Cikkerova 1
Bratislava
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 18.08.2003
  (od: 26.08.2002 do: 01.09.2003)
Ing. Elena Osuská - podpredsedníčka
Poľná 8
Marianka
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 10.09.2004 do: 24.07.2008)
Ing. Elena Osuská - podpredsedníčka
Poľná 8
Marianka
Vznik funkcie: 16.10.2003 Skončenie funkcie: 14.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Elena Osuská - podpredsedníčka
Poľná 8
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 14.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 30.10.2008)
Ing. Elena Osuská - predsedníčka
Poľná 8
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 14.07.2008
  (od: 31.10.2008 do: 08.07.2013)
Ing. Elena Osuská - predsedníčka predstavenstva
Poľná 8
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 14.07.2008 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 09.07.2013 do: 08.07.2013)
Ing. Elena Osuská - predsedníčka predstavenstva
Poľná 8
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 09.07.2013 do: 11.10.2016)
Ing. Elena Osuská - predsedníčka predstavenstva
Poľná 8
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Ing. Pavol Páleník - predseda
Strelecká 1245/7
Šamorín
Vznik funkcie: 19.12.2003
  (od: 20.02.2004 do: 24.07.2008)
Ing. Pavol Páleník - predseda
Strelecká 1245/7
Šamorín
Vznik funkcie: 19.12.2003 Skončenie funkcie: 14.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Ing. Pavol Páleník - predseda
Strelecká 1245/7
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 14.07.2008
  (od: 25.07.2008 do: 30.10.2008)
Ing. Pavol Páleník - predseda
Strelecká 1245/7
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 14.07.2008 Skončenie funkcie: 29.10.2008
  (od: 31.10.2008 do: 30.10.2008)
Mgr. Lucia Spót - členka
Hrubá Borša 355
Jelka 925 23
Vznik funkcie: 30.09.2016
  (od: 23.05.2018 do: 15.05.2020)
Mgr. Lucia Spót - členka
Hrubá Borša 355
Jelka 925 23
Vznik funkcie: 30.09.2016 Skončenie funkcie: 24.01.2020
  (od: 16.05.2020 do: 15.05.2020)
Ing. Marián Stančík - člen
Hálova 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.10.2008
  (od: 31.10.2008 do: 08.07.2013)
Ing. Marián Stančík - člen
Hálova 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.10.2008 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 09.07.2013 do: 08.07.2013)
Ing. Marián Stančík - člen predstavenstva
Pannónska 1657/9
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 09.07.2013 do: 19.01.2016)
Ing. Marián Stančík - člen predstavenstva
Pannónska 1657/9
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 20.01.2016 do: 19.01.2016)
Ing. Marián Staník - predseda
Farského 20
Bratislava
Skončenie funkcie: 12.04.2002
  (od: 07.11.2000 do: 25.08.2002)
Peter Šablica - člen
Hlavná 51
Lozorno
  (od: 07.11.2000 do: 20.11.2001)
Ing. Timotej Šimunič - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava
  (od: 07.11.2000 do: 20.11.2001)
Mgr. Martin Vrzgula - člen
67
Trenčianske Jastrabie 913 22
Vznik funkcie: 29.10.2008
  (od: 31.10.2008 do: 08.07.2013)
Mgr. Martin Vrzgula - člen
67
Trenčianske Jastrabie 913 22
Vznik funkcie: 29.10.2008 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 09.07.2013 do: 08.07.2013)
Mgr. Martin Vrzgula - člen predstavenstva
Pannónska 1698/10
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 09.07.2013 do: 14.07.2015)
Mgr. Martin Vrzgula - člen predstavenstva
Tramínová 1762/3
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 15.07.2015 do: 19.01.2016)
Mgr. Martin Vrzgula - člen predstavenstva
Tramínová 1762/3
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 20.01.2016 do: 19.01.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci predseda predstavenstva alebo členovia predstavenstva svoje podpisy s uvedením svojej funkcie. V rozsahu článku 30 bod 1 písmena b/,c/,d/ stanov je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (od: 28.03.2017)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci predseda predstavenstva alebo členovia predstavenstva svoje podpisy s uvedením svojej funkcie. V rozsahu článku 30 bod 1 písmena b/,c/,d/ stanov je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (od: 20.01.2016 do: 27.03.2017)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje podpisy. V rozsahu článku 30 bod 1 písmena b/,c/,d/ stanov a.s. je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis
  (od: 26.08.2002 do: 19.01.2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. V rozsahu článku 28 bod 1 písmena b/,c/,d/ stanov a.s. je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť generálny riaditeľ samostatne. Generálny riaditeľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii, pripojí svoj podpis.
  (od: 21.11.2001 do: 25.08.2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 07.11.2000 do: 20.11.2001)
Základné imanie: 
1 127 840 EUR Rozsah splatenia: 1 127 840 EUR
  (od: 01.01.2009)
33 972 000 Sk Rozsah splatenia: 33 972 000 Sk
  (od: 10.12.2004 do: 31.12.2008)
9 500 000 Sk Rozsah splatenia: 9 500 000 Sk
  (od: 21.07.2004 do: 09.12.2004)
9 500 000 Sk
  (od: 07.11.2000 do: 20.07.2004)
Akcie: 
Počet: 190
Druh: na meno kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 5 936 EUR
  (od: 01.01.2009)
Počet: 190
Druh: na meno kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 178 800 Sk
  (od: 10.12.2004 do: 31.12.2008)
Počet: 190
Druh: na meno kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 26.08.2002 do: 09.12.2004)
Počet: 190
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 07.11.2000 do: 25.08.2002)
Akcionár: 
Danubia Holding, a. s.
Nám. SNP 14
Bratislava 811 06
  (od: 07.10.2022)
Danubia Holding, a. s.
Nám. SNP 14
Bratislava 811 06
  (od: 25.07.2008 do: 06.10.2022)
Danubia Invest, a.s.
Nám. SNP 14
Bratislava 811 06
  (od: 09.06.2008 do: 24.07.2008)
Danubia Invest, a.s.
Zámocké schody 2/A
Bratislava 811 01
  (od: 20.02.2004 do: 08.06.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Kunerádska 1588/19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 20.02.2017
  (od: 04.03.2017)
Ing. Alžbeta Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 08.01.2020
  (od: 22.05.2020)
Daniela Gerbel
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 13.11.2020
  (od: 17.12.2020)
Ing. Eva Barteková - člen
Dobrovského 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 27.06.2002
  (od: 07.11.2000 do: 25.08.2002)
Ing. Eva Hofmeisterová
Vajnorská 27
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.01.2009
  (od: 21.01.2009 do: 04.08.2010)
Ing. Jozef Ivičič - predseda
Štiavnická 18
Nitra
  (od: 07.11.2000 do: 19.02.2004)
Mgr. Ján Krajčík
Tománkova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.01.2009
  (od: 21.01.2009 do: 04.06.2012)
Mgr. Ján Krajčík
Tománkova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.01.2009 Skončenie funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Mgr. Ján Krajčík
Tománkova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 11.10.2016)
Mgr. Ján Krajčík
Tománkova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava-Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 03.03.2017)
Mgr. Ján Krajčík - člen
Tománkova 3003/4
Bratislava-Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 30.09.2016 Skončenie funkcie: 20.02.2017
  (od: 04.03.2017 do: 03.03.2017)
Ing. Peter Lénárt - člen
M.C.Sklodowskej 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 18.08.2003
  (od: 21.11.2001 do: 01.09.2003)
Ing. Eva Machačová
Hájová 182/41
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 11.10.2016)
Ing. Eva Machačová
Hájová 182/41
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Ing. Eva Machačová
Vajnorská 27
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.01.2009
  (od: 05.08.2010 do: 04.06.2012)
Ing. Eva Machačová
Vajnorská 27
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 15.01.2009 Skončenie funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Eva Macháčová - členka
Hájová 182/41
Bratislava-Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 03.03.2017)
Ing. Eva Macháčová - členka
Hájová 182/41
Bratislava-Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 30.09.2016 Skončenie funkcie: 20.02.2017
  (od: 04.03.2017 do: 03.03.2017)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 20.02.2004 do: 08.06.2008)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 30.05.2008
  (od: 09.06.2008 do: 08.06.2008)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 09.06.2008 do: 04.06.2012)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 04.06.2012)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 25.05.2012
  (od: 05.06.2012 do: 11.10.2016)
Ing. Pavol Ondriš - predseda
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 25.05.2012 Skončenie funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Ing. Marcel Ondruš
Homolova 12
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 09.06.2008 do: 20.01.2009)
Ing. Marcel Ondruš
Homolova 12
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 15.01.2009
  (od: 21.01.2009 do: 20.01.2009)
Ing. Marcel Ondruš - člen
Homolova 12
Bratislava
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 20.02.2004 do: 08.06.2008)
Ing. Marcel Ondruš - člen
Homolova 12
Bratislava
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 30.05.2008
  (od: 09.06.2008 do: 08.06.2008)
Ing. Pavol Páleník - podpredseda
Strelecká 7
Šamorín
  (od: 21.11.2001 do: 19.02.2004)
Ing. Pavol Remeta - člen
Dujavská 6
Raslavice
  (od: 07.11.2000 do: 20.11.2001)
Mgr. Peter Stanček
Ľudovíta Fullu 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.05.2008
  (od: 09.06.2008 do: 20.01.2009)
Mgr. Peter Stanček
Ľudovíta Fullu 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.05.2008 Skončenie funkcie: 18.12.2008
  (od: 21.01.2009 do: 20.01.2009)
Mgr. Peter Stanček - člen
Michala Chrásteka 645/9
Nové Mesto nad Váhom
Vznik funkcie: 18.08.2003
  (od: 02.09.2003 do: 08.06.2008)
Mgr. Peter Stanček - člen
Michala Chrásteka 645/9
Nové Mesto nad Váhom
Vznik funkcie: 18.08.2003 Skončenie funkcie: 30.05.2008
  (od: 09.06.2008 do: 08.06.2008)
Ing. Miroslav Škodáček - člen
Jasná 4
Trenčín
  (od: 07.11.2000 do: 20.11.2001)
Ing. Elena Voržáková - členka
Jasovská 3186/45
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 20.02.2017
  (od: 04.03.2017 do: 21.05.2020)
Ing. Elena Voržáková - členka
Jasovská 3186/45
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 20.02.2017 Skončenie funkcie: 08.01.2020
  (od: 22.05.2020 do: 21.05.2020)
Ing. Silvester Vidovič - člen
Rošlímska 372/60
Brestovany 919 27
Vznik funkcie: 30.09.2016 Skončenie funkcie: 13.11.2020
  (od: 17.12.2020 do: 16.12.2020)
Ing. Silvester Vidovič - člen
Rošlímska 372/60
Brestovany 919 27
Vznik funkcie: 30.09.2016
  (od: 12.10.2016 do: 16.12.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 5.10.2000 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 518/00, Nz 517/00 zo dňa 5.10.2000 a stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 550/00, Nz 549/00 zo dňa 25.10.2000 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov schváliť dodatok č. 1 k zakladateľskej zmluve a dodatok č. 1 k stanovám a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 07.11.2000)
Dodatok č. 2 k STANOVÁM AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI SPI SERVIS, a.s., schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 15.12.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 621/00, Nz 620/00 zo dňa 15.12.2000. Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 22.1.2001 č. UFT - 003/2001/OCP. Zmena obchodného mena, pôvodné SPI SERVIS, a.s.
  (od: 25.01.2001)
Nové Stanovy akciovej spoločnosti RM-S Market, o.c.p., a.s., schválené mimoriadným valným zhromaždením dňa 12.11.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 502/2001, Nz 499/2001 zo dňa 12.11.2001. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODE-651/2001 zo dňa 4.júna 2001, právoplatné dňa 5.6.2001, o vydaní devízovej licencie č. 800 130. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č.UFT-111/2001/PSPO zo dňa 2.11.2001, právoplatné dňa 2.11.2001, o vydaní povolenia na výkon sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti RM -S Market, o.c.p., a.s. zo dňa 13.11.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti RM - S Market, o.c.p., a.s. zo dňa 14.11.2001.
  (od: 21.11.2001)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.6.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 389/2002, Nz 379/2002 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.4.2002 a zo dňa 26.6.2002. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing.Marián Staník 12.4.2002, Ing.Elena Osuská 26.6.2002, Ing. Martin Kuba a Ing. Miroslava Bandurová 27.6.2002.
  (od: 26.08.2002)
Zmena stanov spoločnosti odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.6.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 850/2003, Nz 53365/2003 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-020/2003/PAPO zo dňa 4.4.2003, právoplatné dňa 23.4.2003, o udelení povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta.
  (od: 18.08.2003)
Spoločnosť RM-Systém Slovakia, a.s., so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 31 343 384 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 513/B zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou RM - S Market, o.c.p., a.s., so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2586/B, ktorá je jej právnym nástupcom. Celé obchodné imanie spoločnosti RM - Systém Slovakia, a.s., jej práva, záväzky, pohľadávky, a to známe i neznáme preberá ku dňu jej výmazu z obchodného registra spoločnosť RM - S Market, o.c.p., a.s. Zrušenie spoločnosti RM - Systém Slovakia, a.s. bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou RM - S Market, o.c.p., a.s. bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 18.8.2003, na ktorom bola schválená aj zmluva o zlúčení zo dňa 18.8.2003. Zmena stanov spoločnosti prijatím nových stanov a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 948/2003, Nz 71412/2003 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a.s. zo dňa 18.8.2003. List Úradu pre finančný trh sp. zn. 3798/2003-G-4 zo dňa 19.5.2003.
  (od: 02.09.2003)
Zmena stanov spoločnosti prijatím nových stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16. 10. 2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 1135/2003, Nz 93273/2003 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-050/2003/OCP zo dňa 30. 9. 2003, právoplatné dňa 17. 10. 2003, o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 16. 10. 2003.
  (od: 30.01.2004)
Zmena stanov spoločnosti prijatím nových stanov schválená dňa 15.12.2003, rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia, prijatého vo forme notárskej zápisnice N 1187/2003, Nz 121578/2003. Zánik funkcie členov predstavenstva: JUDr. Darina Huttová 19.11.2003, Ing. Eva Barteková 19.12.2003, Ing. Jozef Holka 19.12.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady: Ing. Jozef Ivičič 24.11.2003, Ing. Pavol Páleník 24.11.2003.
  (od: 20.02.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia napísané dňa 15.06.2004 vo forme not. zápisnice N 347/04 Nz 51249/04 notárom JUDr. Danielou Šikutovou.
  (od: 26.06.2004)
Zvýšenie základného imania spoločnosti o 24 472 000,- Sk na 33 972 000,- Sk na základe rozhodnutia jediného akcionára dňa 07.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 725/2004, Nz 87413/2004.
  (od: 10.12.2004)
Notárska zápisnica č. N 290/2008, Nz 22902/2008, NCRls 22756/2008 zo dňa 30.05.2008.
  (od: 09.06.2008)
Notárska zápisnica N 362/2008, Nz 29522/2008, NCRls 29209/2008 napísaná dňa 10.7.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 15.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.07.2008. Zápisnica zo zasadania predstavenstva zo dňa 14.07.2008.
  (od: 25.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.10.2008.
  (od: 31.10.2008)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 18.12.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2009.
  (od: 21.01.2009)
Notárska zápisnica N 1/2011, Nz 400/2011 zo dňa 10.1.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára,
  (od: 14.01.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N1072/2012, Nz35841/2012 dňa 04.10.2012. Zmena predmetu podnikania.
  (od: 11.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2012 - notárska zápisnica.
  (od: 22.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2015 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 16.12.2015.
  (od: 20.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2017.
  (od: 04.03.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  04.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)