Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2800/S

Business name: 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
  (from: 06/15/1995)
Registered seat: 
Kysihýbelská 29
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 04/25/2002)
Identification number (IČO): 
31 631 134
  (from: 06/15/1995)
Date of entry: 
06/15/1995
  (from: 06/15/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/15/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - /maloobchod/ alebo na učely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - /veľkoobchod/
  (from: 06/15/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/15/1995)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/12/1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 07/12/1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 07/12/1996)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/12/1996)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 04/10/2001)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, okrem uhľových ložísk
  (from: 04/10/2001)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 04/10/2001)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 04/10/2001)
zriaďovanie a prevádzka odvalov a odkalísk pri uvedených činnostiach
  (from: 04/10/2001)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (from: 04/10/2001)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 04/10/2001)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov
  (from: 04/10/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB)
  (from: 12/03/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/03/2003)
nákladná cestná doprava
  (from: 04/15/2004)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 04/15/2004)
usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/16/2004)
stolárstvo - služby stavebného stolárstva a tesárstva
  (from: 12/10/2004)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardvér
  (from: 06/13/2005)
poradenská služba k programovému vybaveniu počítača - softvér
  (from: 06/13/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/13/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/13/2005)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích prác
  (from: 06/13/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/13/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb a doplnkových služieb
  (from: 06/13/2005)
upratovacie práce
  (from: 06/13/2005)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
  (from: 06/13/2005)
vypracovanie podkladov v súvislosti s poskytovaním dotácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/13/2005)
opravy (rozoberanie technického zariadenia na účely opravy, rekonštrukcie a montáže technického zariadenia do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky) a odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu plynové zariadenia na -rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a plynovody z nekovových materiálov -rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa a plynovodné prípojky vyhotovené z nekovových materiálov podľa STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6420, STN EN 1775 pre médium: metán
  (from: 05/20/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/08/2010)
odstraňovanie nánosov a štrkopieskov z vodných tokov a priehrad
  (from: 07/08/2010)
Geologický výskum
  (from: 12/28/2013)
Ložiskový geologický prieskum
  (from: 12/28/2013)
Terénne meračské práce
  (from: 12/28/2013)
Technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
  (from: 12/28/2013)
Odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 12/28/2013)
Vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 12/28/2013)
Výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby, skládky odpadov), potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (from: 08/01/2014)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/27/2016)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2016)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 10/22/2016)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 10/22/2016)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 10/22/2016)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/22/2016)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/22/2016)
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 10/22/2016)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/22/2016)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/22/2016)
Nástrojárstvo
  (from: 10/22/2016)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
  (from: 10/22/2016)
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/22/2016)
Výkon činnosti stavebného dozoru : pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné, potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (from: 10/22/2016)
Výkon činnosti stavbyvedúceho : pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné, potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (from: 10/22/2016)
Zámočníctvo
  (from: 10/22/2016)
Kovoobrábanie
  (from: 10/22/2016)
Murárstvo
  (from: 10/22/2016)
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 10/22/2016)
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 10/22/2016)
Montáž, opravy, rekonštrukcie a údržba na určených technických zariadeniach elektrických na dráhach podľa §17 zákona v rozsahu: a) E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane, E11 - Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
  (from: 12/31/2017)
Partners: 
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 04/09/2022)
Ing. Pavol Janočko
Lackova 3260/15
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 04/09/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Gallo
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 04/09/2022)
Ing. Pavol Janočko
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 04/09/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/28/2013)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/15/1995
  (from: 11/13/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 06/15/1995)
Procuration: 
Ing. Ján Šimčík
Pátrovská 7
Banská Štiavnica 969 01
From: 10/13/2007
  (from: 10/13/2007)
Prokurista vykoná podpisovanie menom spoločnosti tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí dodatok "prokurista" a svoj podpis. Menom spoločnosti koná prokurista samostatne.
  (from: 10/13/2007)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/03/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7459
  (from: 06/15/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.5.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/12/1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.2.1998, bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/19/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 04/10/2001)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/25/2002)
. Valné zhromaždenie dňa 15.08.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 12/03/2003)
. Zapisuje sa zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy, v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 28.11.2003.
  (from: 04/15/2004)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person