Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  70/B

Obchodné meno: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p.
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava 817 55
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
IČO: 
00 003 760
  (od: 07.09.1992)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 07.09.1992)
Deň výmazu: 
31.12.1992
  (od: 31.12.1992)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 31.12.1992)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 07.09.1992)
Predmet činnosti: 
Základný predmet činnosti (podnikania):
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
1. Výkon poštovej prevádzky a poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a pre potreby obyvateľstva v okruhu týchto činností:
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
doprava všetkých druhov poštových zásielok
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
peňažné služby pošty včítane obstarávateľskývh činností
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie čs. periodickej tlače do zahraničia
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
predaj doplnkového tovaru v jednotnej sieti pošty a PNS na území SSR v súlade s aktami SPU, doporučeniami a dokumentami MU SPU, OSS a RVHP a so stanovenými normatívami kvality
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
2. Prenos všetkých druhov signálov, správ a informácií po jednotnej telekomunikačnej sieti (ďalej len JTS), s výnimkou siete rozhlasových a televíznych vysielačov
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
3. Prenos správ potrebných pre zabezpečenie prevádzky JTS a poskytovanie telekomunikačných služieb pre potreby obyvateľstva na území SSR v súlade s dokumentami MTU, CCITT, OSS a RVHP a stanovenými normatívami kvality
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
4. Výkon štátnej správy na úseku pošty, telekomunikácií a na úseku neverejných telekomunikačných zariadení a poškodzovaní podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
5. Výkon štátnej inšpekcie telekomunikácií odborného technického dozoru spojov a zabezpečenia činnosti špecializovaného Stavebného úradu a štátneho stavebného dohľadu
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
6. Výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty, PNS a JTS na území SSR, digitalizácie JTS, v súlade s koncepčnými zámermi a rozvojovými programami včítane súčinnosti na ich tvorbe, projekčnej činnosti v rozsahu oprávnení, inžinierskej a výskumno-vývojovej činnosti
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
7. Pripojovanie neverejných telekomunikačných zariadení JTS a začleňovanie telekomunikačných zariadení do JTS na území SSR
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
8. Vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty a PNS, vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz telekomunikačných zariadení, pracovných a montážnych pomôcok
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
9. Činnosť vyplývajúca z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku podniku včítane servisnej činnosti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce, alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty, PNS a JTS
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
10. Kalkulácia sadzieb za zásielky a spojové služby
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
11.Tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému odvetvia spojov
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
12. Funkcia zriaďovateľa stredných odborných učilíšť
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
13. Výroba tlačovín pre potrebu rezortu a mimorezortných objednávateľov
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
14. Tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom, určovanie maloobchodných cien poštových známok pre zberateľské účely, vydávaných a dovážaných filatelistických publikácií a potrieb
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
15. Vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačovín, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Povinný predmet činnosti (podnikania):
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
1. Zavezpečenie nadväznosti čs. poštovej siete a JTS na medzinárodnú (svetovú) poštovú a telekomunikačnú sieť
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
2. Zabezpečenie medzinárodných poštových a telekomunikačných služieb pri dodržaní tarifov, smerovanie a spôsob prevádzok dojednaných zakladateľom so zahraničnými správami spojov, resp. uznanými súkromnými prevádzkovateľmi
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
3. Jednotný systém operatívneho riadenia poštovnej prevádzky, PNS a telekomunikačnej prevádzky podľa zásad a noriem zakladateľa v súlade s potrebami jednotnej siete pôšt, PNS a JTS včítane zabezpečenia nadväznosti na systém operatívneho riadenia zahraničných správ spojov
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
4. Prevádzka zvláštnej telekomunikačnej siete na území SSR
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
5. Centralizovaná organizácia diaľkovej časti JTS tak, aby bola zabezpečená nadväznosť na primárnu sieť VAKSS RVHP a zabezpečené potreby obrany a bezpečnosti štátu, medzinárodné nekomutované podmienky pre poskytovanie týchto služieb na celom území ČSSR
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
6. Výkon obstarávateľských činností a centrálneho paušálu poštovného na základe dohôd s partnerskými organizáciami, zabezpečujúcich jednotné podmienky pre poskytovanie týchto služieb na celom území ČSFR
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
7. Príprava funkcie jednotnej siete pošty, PNS a JTS pre obdobie BSP, vytvárania Štátnej spojovej služby a realizácia akcií zvláštnej časti plánu
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
8. Výkon činnosti poštovej ohlasovne a úložne pre celú čs. poštovú sieť
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
9. Zabezpečenia potrebného množstva a druhov poštových cenín pre účely poštovej prevádzky na území SSR
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
10. Agenda poštových razítok, zriaďovanie príležitostných poštových prepážok, včítane dokumentácie tejto agendy v Poštovom múzeum k archivácií
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
11. Jednota výrobných, distribučných a obchodných záujmov a potrieb poštovej prevádzky so štátnymi záujmami
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
12. Nakladanie s poštovými známkami a inými poštovými ceninami prepadnutými v prospech štátu na území SSR
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
13. Spojová doprava vykonávaná vlastnou automobilovou dopravou a prevádzka špeciálnych mechanizačných prostriedkov a opravovní
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
vykonávanie zmenárenskej činnosti
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Ing. Augustín Bernadovič - námestník pre výstavbu, IV. zástupca riaditeľa
Gabčíkova 8
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 20.09.1992)
Ing. Augustín Bernadovič - všeobecný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, III. zástupca riaditeľa
Gabčíkova 8
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 30.12.1992)
JUDr. Peter Haluš - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa
Staré Záhrady 32
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 05.10.1992)
JUDr. Peter Haluš - námestník pre telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa
  (od: 07.09.1992 do: 20.09.1992)
Ing. Juraj Kolek - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenské telekomunikácie, I. zástupca riaditeľa
Kubačova 1
Bratislava
  (od: 06.10.1992 do: 30.12.1992)
Ing. Ján Kollár - hlavný výkonný riaditeľ divízie Slovenská pošta, II. zástupca riaditeľa
Drotárska 43
Bratislava
  (od: 21.09.1992 do: 30.12.1992)
Ing. Ján Kollár - námestník pre poštu a PNS, III. zástupca riaditeľa
Drotárska 43
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 20.09.1992)
Ing. Štefan Lopušný - prevádzkový riaditeľ divízie Slovenská pošta, IV. zástupca riaditeľa
Miloša Uhra 51
Trnava
  (od: 21.09.1992 do: 30.12.1992)
Ing. Róbert Martinko - riaditeľ
Hanulova 3
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 29.12.1992)
Ing. Vladimír Ondrovič - riaditeľ SPT Bratislava, š.p.
Mamatejova 10
Bratislava
  (od: 30.12.1992 do: 30.12.1992)
Ing. Ján Vlčko - námestník pre ekonomiku, II. zástupca riaditeľa
Fedákova 2
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 20.09.1992)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Odštepný závod: 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., ZsRP Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Nám. slobody 6
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Obický
Košická 24
Senec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Západoslovenské riaditeľstvo telekomunikácií, Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., ZsRP Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Nám. slobody 6
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. František Dudík
Ostredkova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica (skratka: SPT Bratislava, š.p., SsRP Banská Bystrica
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Jasovský
Komenského 7
Zvolenská Slatina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Stredoslovenské riaditeľstvo komunikácií Banská Bystrica (skratka: SPT Bratislava, š.p., SsRT Banská Bystrica)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Wolkerova 34
Banská Bystrica
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Slavomír Dinga
Družby 16/1866
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Východoslovenské riaditeľstvo telekomunikácií Košice (skratka: SPT Bratislava, š.p., VsRT Košice)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Laciak
Májového povstania českého ľudu 1
Rožňava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Riaditeľstvo telekomunikácií, Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., RT Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Kolárska 12
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Stanislav Vanek
Púpavová 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Riaditeľstvo pôšt Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., RP Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Námestie SNP 35
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Jozef Kmeť
Vranovská 67
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Riaditeľstvo poštovej prepravy, Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., RPP Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Tomašikova 54
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Ján Einchenberger
Lumumbova 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p. Technická ústredňa spojov Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., TÚS Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Kukučínova 52
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Jozef Hodermarský
Kmeťovo nám. 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p. Riaditeľstvo poštovej novinovej služby (skratka: SPT Bratislava, š.p., Riaditeľstvo PNS Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Martanovičova 25
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Milan Macoszek
Námestie Slobody 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p. Poštová filatelistická služba Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., POFIS Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Nám. Slobody 6
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Jana Horváthová
Osuského 34/04
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p. Správa diaľkových káblov Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., SDK Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Ivan Medek
Sekulská 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p. odštepný závod Telekomunikačné montáže Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., TELEMONT Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Námestie Slobody 6
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Jozef Gavlas
Nejedlého 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p. Výpočtová a kontrolná ústredňa spojov Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., VAKÚS Bratislava)
  (od: 21.09.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
námestie Slobody 6
Brabrabd
Nemecko
  (od: 21.09.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Miloslav Lengyel
Gercenova 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice (skratka: SPT Bratislava, š.p. VsRP Košice)
  (od: 30.12.1992 do: 30.12.1992)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice
  (od: 30.12.1992 do: 30.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Pavol Sivanič
Toryská 4
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.1992 do: 30.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, š.p. Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice (skratka: SPT Bratislava, š.p., VsRP Košice)
  (od: 07.09.1992 do: 29.12.1992)
Sídlo: 
Poštová 18
Košice
  (od: 07.09.1992 do: 29.12.1992)
Vedúci: 
Ing. Viktor Sklenka
Galaktická 32
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 29.12.1992)
 
 
Názov: 
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p. Výpočtová a kontrolná ústredňa spojov Bratislava (skratka: SPT Bratislava, š.p., VAKÚS Bratislava)
  (od: 07.09.1992 do: 20.09.1992)
Sídlo: 
Tr. L. Novomestského 34
Bratislava
  (od: 07.09.1992 do: 20.09.1992)
Vedúci: 
Ing. Vavrinec Jakal
Nejedlého 14
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.1992 do: 20.09.1992)
 
 
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 43/92 zo dňa 17.12.1992 sa ruší dňom 31.12.1992 štátny podnik Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava bez likvidácie: 1/ rozdelením š.p., Správa pôšt a telekomunikácií so sídlom v Bratislave a 2/ zlúčením š.p., Správa rádiokomunikácií so sídlom v Bratislave Zároveň sa zakladá dňom 1.1.1993: 1/ š.p. Slovenská pošta so sídlom v Bratislave 2/ š.p. Poštová novinová služba so sídlom v Bratislave 3/ š.p. Slovenské telekomunikácie so sídlom v Bratislave Minister zveril do hospodárenia novozaložených š.p. veci a majetkové práva, s tým súvisiace pracovno-právne vzťahy, záväzky a povinnosti, aktíva a pasíva z pohľadávok a dlžôb, vyplývajúcich z hospodárskej činnosti, ktorú doteraz vykonávali a užívali š.p. Správa pôšt a telekomunikácií so sídlom v Bratislave a Správa radiokomunikácií so sídlom v Bratislave. V Y M A Z U J E S A : K 31.12.1992 štátny podnik Správa pôšt a telekomunikácií, Bratislava, zapísaný v odd. Pš vl. č. 187/B v celom rozsahu. Starý spis: Pš 187
  (od: 31.12.1992)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Federálneho ministerstva dopravy a spojov vydanou rozhodnutím ministra dopravy a spojov ČSSR č.j. 12274/1989-350 zo dňa 27.6.1989. Podľa zákona SNR č. 298/1991, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. došlo k zmene zakladateľa štátneho podniku SPT Bratislava, š.p. na Ministerstvo dopravy a spojov SR. Starý spis: Pš 187
  (od: 07.09.1992 do: 30.12.1992)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023
Dátum výpisu:  23.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)