Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35600/V

Business name: 
FIXGEN s. r. o.
  (from: 12/10/2013)
Registered seat: 
Kavečianska cesta 1A
Košice 040 01
  (from: 12/24/2014)
Identification number (IČO): 
45 644 985
  (from: 07/27/2010)
Date of entry: 
07/27/2010
  (from: 07/27/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/27/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/27/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/27/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/27/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 01/12/2011)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/12/2011)
výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - trenér tanečného športu
  (from: 11/10/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/10/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/10/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/10/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/10/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/10/2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/10/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/10/2013)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 12/10/2013)
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 12/10/2013)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 12/10/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/10/2013)
hydrogeologický prieskum
  (from: 06/06/2014)
inžinierskogeologický prieskum
  (from: 06/06/2014)
geologický prieskum životného prostredia
  (from: 06/06/2014)
terénne meračské práce
  (from: 06/06/2014)
technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
  (from: 06/06/2014)
technologické práce
  (from: 06/06/2014)
geochemické práce
  (from: 06/06/2014)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (from: 06/06/2014)
sanácia geologického prostredia
  (from: 06/06/2014)
sanácia environmentálnej záťaže
  (from: 06/06/2014)
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže
  (from: 06/06/2014)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 06/06/2014)
analýza rizika znečisteného územia s odborným obsahom hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík
  (from: 06/06/2014)
činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. h) zákona č. 51/1988 Zb.
  (from: 06/06/2014)
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. h) zákona č. 51/1988 Zb.
  (from: 06/06/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 06/06/2014)
geologický výskum
  (from: 10/09/2015)
ložiskový geologický prieskum
  (from: 10/09/2015)
geofyzikálne práce
  (from: 10/09/2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Inžinierske stavby-dopravné stavby, mosty
  (from: 10/09/2015)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/09/2015)
výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre statiku stavieb
  (from: 05/16/2017)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 04/30/2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 04/30/2022)
Sťahovacie služby
  (from: 04/30/2022)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 04/30/2022)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 04/30/2022)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/30/2022)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 04/30/2022)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 04/30/2022)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/30/2022)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/30/2022)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 04/30/2022)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/30/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/30/2022)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 04/30/2022)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 04/30/2022)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/30/2022)
Organizovanie športových podujatí
  (from: 04/30/2022)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 04/30/2022)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 04/30/2022)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 04/30/2022)
Geografické a kartografické činnosti
  (from: 04/30/2022)
verejné obstarávanie
  (from: 06/02/2022)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore činnosti: 2f enviromentalistika, 2k urbanizmus a územné plánovanie, 2y ochrana prírody, v oblasti činnosti: 3d líniové stavby, 3h vodné stavby, 3m stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu a cestovný ruch, 3n výstavba športových areálov, 3o územný rozvoj a územné plánovanie
  (from: 06/02/2022)
vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny: dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability, dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability, projekt ochrany chráneného krajinného prvku, dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny dokumenty starostlivosti o dreviny
  (from: 06/02/2022)
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 06/02/2022)
činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. b), c), d), e), f) a g) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 06/02/2022)
banská činnosť vykonávaná v rozsahu § 2 písm. e), f), g) a h) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 10/21/2022)
vykonávanie leteckých prác, druh prevádzky prieskum a pozorovanie a hliadkovanie v rozsahu a podmienok určených povolením číslo SK/220 vydaným Dopravným úradom Slovenskej republiky č. p. 18289/2022/OdUAV-003/FP zo dňa 15.8.2022 podľa § 48 ods. 1 písm. d) a písm. e) bod 3. zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
  (from: 10/21/2022)
Partners: 
Ing. Ivo Jech
Náměstí 17. listopadu 1241
Přelouč 535 01
Česká republika
  (from: 02/15/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ivo Jech
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/15/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/16/2017)
Ing. Ivo Jech
Náměstí 17. listopadu 1241
Přelouč 535 01
Česká republika
From: 08/05/2014
  (from: 08/13/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť navonok jej menom koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/13/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/27/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou 23.6.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 07/27/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12.2010.
  (from: 01/12/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.10.2011
  (from: 11/10/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.11.2013.
  (from: 12/10/2013)
Date of updating data in databases:  09/29/2023
Date of extract :  10/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person