Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6044/B

Obchodné meno: 
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.
  (od: 01.11.2014)
Sídlo: 
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (od: 14.01.2016)
Štefánikova 27
Bratislava 814 99
  (od: 01.11.2014 do: 13.01.2016)
IČO: 
47 255 889
  (od: 01.11.2014)
Deň zápisu: 
01.11.2014
  (od: 01.11.2014)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.11.2014)
Predmet činnosti: 
Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“)
  (od: 26.07.2019)
Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho vedenia účtov“)
  (od: 26.07.2019)
Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“)
  (od: 26.07.2019)
Služby súvisiace so službami vyrovnania: párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov
  (od: 26.07.2019)
Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov: služby súvisiace s registrami akcionárov; podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb; smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ; vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno; prenajímanie bezpečnostných schránok
  (od: 26.07.2019)
Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby
  (od: 26.07.2019)
Iné služby: poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi; poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom
  (od: 26.07.2019)
a) evidovanie zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
b) evidovanie majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientských účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
c) evidovanie zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientských účtoch členov
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
d) evidovanie údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
e) poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojených s činnosťami podľa písmen a) až d) a l) až u)
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
f) zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
g) zabezpečovanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému; zabezpečením zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi (ďalej len „systém vyrovnania“) pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania iných ako centrálny depozitár, ktorý prevádzkuje tento systém vyrovnania
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
h) vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
i) zriaďovanie a vedenie držiteľských účtov
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
j) evidovanie zmien na držiteľských účtoch
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
k) evidovanie ďalších údajov, ak tak ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
l) zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalších s tým súvisiacich činností na žiadosť emitenta
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
m) vykonávanie úschovy a správy finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy preňažných prostriedkov a finančných zábezpek
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
n) prenajímanie bezpečnostných schránok
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
o) zriaďovanie účtu u zahraničnej právnickej osoby s obchodným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich služieb; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
p) evidovanie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovanie s tým súvisiacich činností a služieb centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom o cenných papieroch, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
q) zriaďovanie a vedenie technického účtu na účely zabezpečenia záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
r) zriaďovanie a vedenie účtu majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
s) zriaďovanie a vedenie držiteľského účtu pre centrálneho depozitára a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
t) evidovanie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o týchto finančných nástrojoch na klientskych účtoch členov
  (od: 01.11.2014 do: 25.11.2016)
u) zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch.
  (od: 01.11.2014 do: 25.07.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.11.2014)
Ing. Ľubor Jenis - predseda predstavenstva
Stromová 11
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.11.2014
  (od: 01.11.2014)
Ing. Andrej Sinicyn - podpredseda predstavenstva
Ľ. Fullu 3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.11.2014
  (od: 01.11.2014)
Ing. Ján Kováč - člen predstavenstva
Ľ. Fullu 9B
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.11.2014
  (od: 01.11.2014 do: 28.07.2016)
Ing. Ján Kováč - člen predstavenstva
Ľ. Fullu 9B
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.11.2014 Skončenie funkcie: 23.06.2016
  (od: 29.07.2016 do: 28.07.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie členov predstavenstva za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám v predstavenstve pripoja svoj podpis.
  (od: 01.11.2014)
Základné imanie: 
8 400 000 EUR Rozsah splatenia: 8 400 000 EUR
  (od: 01.11.2014)
Akcie: 
Počet: 84
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 01.11.2014)
Akcionár: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava 814 99
  (od: 23.02.2021)
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava 814 99
  (od: 01.11.2014 do: 22.02.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Ševčovic - predseda
Kežmarské námestie 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 13.02.2019
  (od: 23.02.2021)
PhDr. Ivan Pešout , PhD. - podpredseda
Námestie Svätého Františka 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 23.12.2020
  (od: 23.02.2021)
Vladimír Vaňo - člen
Bajkalská 9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 23.12.2020
  (od: 23.02.2021)
Ing. Dušan Tomašec - predseda
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 01.11.2014
  (od: 01.11.2014 do: 19.03.2019)
Ing. Dušan Tomašec - predseda
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 01.11.2014 Skončenie funkcie: 13.02.2019
  (od: 20.03.2019 do: 19.03.2019)
Ing. Roman Turok-Heteš
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.11.2014
  (od: 01.11.2014 do: 13.01.2016)
Ing. Jarmila Vyrvová Drgonová - člen
Mierová 48/B
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.11.2014
  (od: 01.11.2014 do: 13.01.2016)
Ing. Jarmila Vyrvová Drgonová - člen
Mierová 48/B
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.11.2014 Skončenie funkcie: 23.11.2015
  (od: 14.01.2016 do: 13.01.2016)
Ing. Roman Turok-Heteš - podpredseda
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.11.2014 Skončenie funkcie: 01.11.2019
  (od: 23.02.2021 do: 22.02.2021)
Ing. Roman Turok-Heteš - podpredseda
Poľná 277/55
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 01.11.2014
  (od: 14.01.2016 do: 22.02.2021)
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák , PhD. - člen
Havelkova 4560/9
Bratislava-Lamač 841 03
Vznik funkcie: 23.11.2015 Skončenie funkcie: 23.11.2020
  (od: 23.02.2021 do: 22.02.2021)
Ing. Peter Ševčovic
Kežmarské námestie 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 13.02.2019
  (od: 20.03.2019 do: 22.02.2021)
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák , PhD. - člen
Havelkova 4560/9
Bratislava-Lamač 841 03
Vznik funkcie: 23.11.2015
  (od: 14.01.2016 do: 22.02.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 855/2014, Nz 19786/2014, NCRls 20178/2014 zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti zo dňa 26.052014.
  (od: 01.11.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2015, Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akiconára zo dňa 09.12.2015.
  (od: 14.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  25.02.2021
Dátum výpisu:  01.03.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)