Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2814/B

Obchodné meno: 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
  (od: 28.10.2002)
Sídlo: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 65
  (od: 28.10.2008)
IČO: 
35 820 705
  (od: 25.09.2001)
Deň zápisu: 
25.09.2001
  (od: 25.09.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.09.2001)
Predmet činnosti: 
a) vytváranie a spravovanie podielových fondov
  (od: 04.02.2005)
b) riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch")
  (od: 04.02.2005)
c) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona o cenných papieroch. Pri vykonávaní činností podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") o vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená vykonávať túto činnosť len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery.
  (od: 04.02.2005)
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (od: 30.04.2015)
v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho fondu: a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom, b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval
  (od: 30.04.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.11.2002)
Ing. Pavol Vejmelka - člen
Čerešňová 7801/7
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 01.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2020)
Adrianus Josephus Antonius Janmaat - Člen predstavenstva
Mühlgasse 28
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2022)
Günther Mandl - Predseda predstavenstva
Neulinggasse 34-36/1/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 25.11.2002)
Prokúra: 
Ing. Zlatica Rajčoková
Horná 447/23
Žilina-Budatín 010 03
Vznik funkcie: 24.01.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2013)
Ing. Karin Uličná
Kovácsova 86
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 24.01.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.2013)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať dvaja prokuristi spoločne.
  (od: 12.08.2015)
Základné imanie: 
1 660 000 EUR Rozsah splatenia: 1 660 000 EUR
  (od: 28.01.2009)
Akcie: 
Počet: 50000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 28.01.2009)
Akcionár: 
Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2022)
Dozorná rada: 
Mgr. Anna Glasová
SNP 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 27.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2021)
Ing. Mgr. Norbert Hovančák
Bajkalská 12985/9A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 27.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.06.2021)
Ing. Ľudovít Valent
Nám. Ľ. Štúra 17
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2022)
Mgr. Juraj Barta
Belániková 4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.08.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2022)
Heinz Bednar
Linzer Strasse 415/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2022)
Mag. Winfried Buchbauer
Jozef Städter Straße 7/19
Viedeň 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2022)
Mag. Iur. Peter Karl
Roseggergasse 40/19
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.05.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 250/01, Nz 246/01 zo dňa 21.06.2001 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Depozitár: Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. Podielový fond: Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Sporobond, o.p.f. Podielový fond: Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Sporoinvest, o.p.f.
  (od: 25.09.2001)
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. UFT - 018/2001/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.10.2001 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s.,Sporoinvest, o.p.f. na nové Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Korunový peňažný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ., spol., a.s., Sporobond, o.p.f. na nové Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Korunový dlhopisový fond, o.p.f.
  (od: 27.11.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6. 11. 2001.
  (od: 05.03.2002)
Notárska zápisnica N 351/02, Nz 341/02 spísaná dňa 21.6.2002 notárom JUDr. Schweighoferovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Rozhodnutím úradu pre finančný trh č. UFT-004/2002/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2002 sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. a Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. Funkcia člena dozornej rady Mag. K. Mattesa a Mag. M. Schmidta sa končí dňom 21.6.2002.
  (od: 23.09.2002)
Notárska zápisnica N 512/02, Nz 500/02 spísaná dňa 18.9.02 notárom JUDr. Schweighoferovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., zmena sídla, zmena stanov.
  (od: 28.10.2002)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.10.2002 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (od: 05.04.2005)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 28.5.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 05.04.2005)
Protokol č. 9 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.03.2005, ktorým predstavenstvo schvaľuje vytvorenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond fondov, o.p.f. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 24.06.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2005, č. GRUFT-114/2005/KISS, ktorým úrad udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond fondov, o.p.f. Depozitárom je Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 15.07.2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.04.2006 UDK-013/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Strategický dlhopisový fond fondov, o.p.f. Depozitárom je Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 05.05.2006)
Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska zo dňa 26. 06. 2006, číslo UDK- 025/2006/KISS, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 06. 2006, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, š.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu 10 rokov, depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 13.07.2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.10.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 481/2006, Nz 41555/2006 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 28.10.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, č. UDK-057/2006/KISS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2006 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., realitný fond, š.p.f. Špeciálny podielový fond je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú. Depozitárom špeciálneho podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 15.12.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.02.2007, č. OPK-1136-2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond zaisťovaných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 22.02.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.03.2007, č. OPK-416-2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 22.03.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 228/2007, Nz 24513/2007, NCRls 24365/2007 zo dňa 21.06.2007.
  (od: 11.07.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.8.2007 č. OPK-1600/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.8.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytovrenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava.
  (od: 29.08.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2560/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2559/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny vyvážený fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2558/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny konzervatívny fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2610/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., februárový fond zaisťovaných výnosov, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 16.01.2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 28.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.03.2008 č. OPK-4004-1/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny 12, š.p.f.. Podielový fond bude vytvorený ako rizikový špeciálny podielový fond na dobu určitú, a to na 10 rokov odo dňa začatia vydávania podielových listov v súlade s § 69 ods. 2 a ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.03.2008 č. OPK-4004-2/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny 13, š.p.f.. Podielový fond bude vytvorený ako rizikový špeciálny podielový fond na dobu určitú, a to na 10 rokov odo dňa začatia vydávania podielových listov v súlade s § 69 ods. 2 a ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 05.04.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 137/2008, Nz 16922/2008, NCRls 16748/2008 zo dňa 23.04.2008.
  (od: 06.05.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-1/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Stabil fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava.
  (od: 27.06.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-2/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Opti fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava.
  (od: 27.06.2008)
Rozhodnutie Nárobnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-3/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Top fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava.
  (od: 27.06.2008)
Notárska zápisnica N 403/2008, Nz 44051/2008 zo dňa 20.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 28.10.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.12.2008 č. OPK-17527-1/2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2008 a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f.. Štatút podielového fondu sa mení v článku I. v bode 1, v článku II. v bodoch 1,3, v článku III. v bode 1, v článku X. bod 3, v článku XI. body 2,5, v článku XII. bod 2 ako aj v Prílohe č. 1 štatútu. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový peňažný fond, o.p.f.. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a dopĺňa v článku IV. bod 2, bod 3 písm. j) ods. i, bod 10 písm. i), v článku V. bod 1, v článku XIV. v bodoch 1,2.
  (od: 10.01.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.12.2008 č. OPK-17527-2/2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2008 a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f.. Štatút podielového fondu sa mení v článku I. v bode 1, v článku II. v bodoch 1,3, v článku III. v bode 1, v článku X. bod 3, v článku XI. body 2,5, v článku XII. bod 2 ako aj v Prílohe č. 1 štatútu. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f.. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a dopĺňa v článku IV. bod 2, bod 3 písm. j) ods. il, bod 10 písm. i), v článku V. bod 1, v článku XIV. v bodoch 1,2.
  (od: 10.01.2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.12.2008 forma notárska N 539/2008 Nz 63704/2008.
  (od: 10.01.2009)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2009 Nz 14570/2009 zo dňa 06.05.2009.
  (od: 29.05.2009)
Informácia Národnej banky Slovenska zo dňa 12.3.2009 o zániku povolenia č. OPK-7075-3/2008-PLP zo dňa 16.6.2008 na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej spotiteľne, správ spol.,a.s., Top fond, o.p.f. ku dňu 19.1.2009.
  (od: 16.07.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 08.12.2009 č. OPK-13436-1/2009, ktorým sa udeľuje súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Strategický dlhopisový fond fondov, o.p.f. a Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Stabil fond, o.p.f. do otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f.. Depozitárom otvoreného podielového Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. je Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 08.12.2009 č. OPK-13436-2/2009, ktorým sa udeľuje súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. a Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Opti fond, o.p.f. do otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f.. Depozitárom otvoreného podielového Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. je Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 29.01.2010)
Notárska zápisnica č. N 479/2010, Nz 14622/2010, NCRls 14876/2010 zo dňa 28.04.2010.
  (od: 06.05.2010)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-6375-4/2010 zo dňa 13. júna 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2010 o zmene štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Globálny akciový fond fondov, o.p.f. v článku I. v bode 1, v článku II. v bode 1, článku IV. v bode 2 a v článku IV. v bode 2. Zároveň sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku IV. v bode 10. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení aj názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol, a.s., Globálny akciový fond, o.p.f.
  (od: 31.07.2010)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-10230-1/2010 zo dňa 31.augusta 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 09.09.2010)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 3.júna 2011, č. ODT-4537-1/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2011 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653.
  (od: 15.06.2011)
Notárska zápisnica č. N 1542/2011, Nz 37921/2011, NCRls 38916/2011 zo dňa 11.10.2011.
  (od: 26.10.2011)
Rozhodnutie NBS č. ODT-13267-1/2011 zo dňa 9.12.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2011 o vrátení povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny vyvážený fond, o.p.f..
  (od: 27.01.2012)
Rozhodnutie NBS č. ODT-13795-1/2011 zo dňa 22.12.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2011 o zmene štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový peňažný fond, o.p.f. v jeho názve a v článku I.,II. a XIV. Nový názov podielového fondu znie Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Euro Plus Fond, o.p.f..
  (od: 27.01.2012)
Rozhodnutie NBS č. ODT- 14127- 4/2011 zo dňa 29.júna 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2012 o zmene a doplnení štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Konzervatívny zmiešaný fond, o. p. f.. a zmene názvu tohto podielového fondu na nový názov Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Aktívne portfólio, o. p. f..
  (od: 24.08.2012)
Notárska zápisnica č. N 3828/2012, Nz 53139/2012 zo dňa 11.12.2012.
  (od: 19.12.2012)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.11.2012 č. ODT-11805-1/2012-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2012, a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny konzervatívny fond, o.p.f.. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.11.2012 č. ODT-11805-1/2012-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2012, a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f..
  (od: 28.12.2012)
Notárska zápisnica č. N 3825/2012, Nz 53125/2012 zo dňa 11.12.2012 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady.
  (od: 16.01.2013)
Rozhodnutie NBS č. ODT-12838/2012-1 zo dňa 13.12.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2012 o udelení súhlasu na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti. Rozhodnutie NBS č. ODT-12839/2012-1 zo dňa 13.12.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2012 o udelení súhlasu na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti. Protokol č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.01.2013.
  (od: 24.01.2013)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14105/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Klasik, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 04.03.2014)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14106/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Balans, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 04.03.2014)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14107/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Aktív, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 04.03.2014)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2014.
  (od: 04.03.2014)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2014.
  (od: 17.06.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1165/2015, Nz 13324/2015, NCRls 13633/2015 zo dňa 21.04.2015.
  (od: 30.04.2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.5.2015, č.k. 33Exre/106/2015-17 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2015.
  (od: 12.08.2015)
Osvedčenie o priebehu zasadnutia dozornej rady spísané vo forme notárskej zápisnice N 3365/2015 Nz 47179/2015 NCRls 48119/2015 zo dňa 27.11.2015.
  (od: 22.01.2016)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 28. apríla 2016 č. ODT-3740/2016-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2016, ktorým udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. v článku I. v bode 1; v článku IV. v bode 1; v článku V. v bode 3 písm. a) a v bode 4 písm. b); v článku VI. v bodoch 3 a 5; v článku XI., v ktorom sa vkladá nový bod 3, pôvodný bod 3 sa mení a prečíslovava na bod 4 a v Prílohe č. 1. Súčasťou vyššie uvedených zmien je aj nový názov podielového fondu, ktorý znie: Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.. Uvedené zmeny štatútu podielového fondu boli schválené predstavenstvom dňa 29.04.2016 - zápisnica zo zasadnuita predstavenstva č. N 1068/2016.
  (od: 14.05.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.10.2016.
  (od: 04.11.2016)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.07. 2017 č. 100-000-049-893 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07. 2017, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu s názvom Asset Managment Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Erste Private Banking Cnservative, o.p.f.. Verejný špeciálny fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.
  (od: 28.07.2017)
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. NBS1-000-024-145 zo dňa 18.06.2018 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2018 bol udelený Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., o.p.f.. Zároveň sa mení názov tohto podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f.
  (od: 16.08.2018)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.08.2018 č. NBS1-000-026-244 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2018 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Global Renta, o.p.f. ktorý má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom tohto podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 31.08.2018)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.09.2018, kde bolo schválené zrušenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. ko dňu 28.09.2018, na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska č. sp. NBS1-000-027-390, č.z. 100-000-126-091 zo dňa 12.09.2018 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na spravovanie tohto fondu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2018.
  (od: 16.10.2018)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 11.09.2019 č. 100-000-191-426 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ERSTE Realitná renta, o.p.f.. Verejný špeciálny fond je špeciálnym fondom nehnuteľností, má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom tohto podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.
  (od: 12.10.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  27.11.2023
Dátum výpisu:  28.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)