Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2814/B

Obchodné meno: 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
  (od: 28.10.2002 do: 17.01.2024)
Sporo Asset Management, správ. spol., a.s.
  (od: 25.09.2001 do: 27.10.2002)
Sídlo: 
Tomášikova 48
Bratislava 832 65
  (od: 28.10.2008 do: 17.01.2024)
Záhradnícka 95
Bratislava 812 02
  (od: 20.11.2003 do: 27.10.2008)
Záhradnícka 95
Bratislava
  (od: 28.10.2002 do: 19.11.2003)
Suché mýto 4
Bratislava 811 03
  (od: 25.09.2001 do: 27.10.2002)
IČO: 
35 820 705
  (od: 25.09.2001)
Deň zápisu: 
25.09.2001
  (od: 25.09.2001)
Deň výmazu: 
13.07.2023
  (od: 18.01.2024)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
v zmysle § 69aa ods. 8 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v dôsledku cezhraničného zlúčenia
  (od: 18.01.2024)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.09.2001)
Predmet podnikania (činnosti): 
zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného zákonom č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
  (od: 25.09.2001 do: 03.02.2005)
vytvárať a spravovať podielové fondy
  (od: 25.09.2001 do: 03.02.2005)
vykonávať nútenú správu podielových fondov
  (od: 25.09.2001 do: 03.02.2005)
poskytovanie služby prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov uvedených v § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 30.04.2015 do: 09.08.2022)
a) vytváranie a spravovanie podielových fondov
  (od: 04.02.2005 do: 17.01.2024)
b) riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch")
  (od: 04.02.2005 do: 17.01.2024)
c) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona o cenných papieroch. Pri vykonávaní činností podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") o vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená vykonávať túto činnosť len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery.
  (od: 04.02.2005 do: 17.01.2024)
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (od: 30.04.2015 do: 17.01.2024)
v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho fondu: a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom, b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval
  (od: 30.04.2015 do: 17.01.2024)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.11.2002 do: 17.01.2024)
predstavenstvo
  (od: 25.09.2001 do: 24.11.2002)
Ing. Karin Gostanian - člen
Ševčenkova 7
Bratislava
  (od: 25.09.2001 do: 22.09.2002)
Ing. Karin Gostanian - člen
Kovácsova 341/86
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 25.09.2001
  (od: 13.07.2006 do: 26.06.2008)
Ing. Karin Gostanian - člen
Slávičie údolie 5164/102/A
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 25.09.2001
  (od: 23.09.2002 do: 12.07.2006)
Ing. Alexej Potičný - predseda
Kvetná 16
Bratislava
  (od: 25.09.2001 do: 04.03.2002)
Ing. Zlatica Rajčoková - člen
Horná 447/23
Žilina - Budatín
  (od: 25.09.2001 do: 22.09.2002)
Ing. Zlatica Rajčoková - člen
Horná 447/23
Žilina - Budatín
Vznik funkcie: 25.09.2001
  (od: 23.09.2002 do: 15.01.2013)
Ing. Zlatica Rajčoková - člen
Horná 447/23
Žilina - Budatín
Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 15.01.2013)
Mgr. Dušan Svitek - predseda
SNP 37/2192
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 16.01.2013 do: 12.05.2020)
Mgr. Dušan Svitek - predseda
SNP 37/2192
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 01.04.2020
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
Ing. Karin Uličná - člen
Kovácsova 341/86
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 25.09.2001
  (od: 27.06.2008 do: 15.01.2013)
Ing. Karin Uličná - člen
Kovácsova 341/86
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 15.01.2013)
Ing. Pavol Vejmelka - člen
Čerešňová 7801/7
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 11.07.2020 do: 17.01.2024)
RNDr. Roman Vlček - predseda
Pečnianska 1203/33
Bratislava
  (od: 05.03.2002 do: 22.09.2002)
RNDr. Roman Vlček - člen
Kopčianska 3756/8
Bratislava-Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 16.01.2013 do: 10.07.2020)
RNDr. Roman Vlček - člen
Kopčianska 3756/8
Bratislava-Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 01.07.2020
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
RNDr. Roman Vlček - predseda
Pečnianska 1203/33
Bratislava - Petržalka
Vznik funkcie: 06.11.2001
  (od: 23.09.2002 do: 15.01.2013)
RNDr. Roman Vlček - predseda
Pečnianska 1203/33
Bratislava - Petržalka
Vznik funkcie: 06.11.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2012
  (od: 16.01.2013 do: 15.01.2013)
Adrianus Josephus Antonius Janmaat - člen
Sonnbergstrasse 101/2
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 16.01.2013 do: 21.01.2016)
Gunther Mandl - predseda
Neulinggasse 34-36/1/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
  (od: 13.05.2020 do: 10.07.2020)
Adrianus Josephus Antonius Janmaat - Člen predstavenstva
Mühlgasse 28
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 08.02.2022 do: 17.01.2024)
Günther Mandl - Predseda predstavenstva
Neulinggasse 34-36/1/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
  (od: 08.02.2022 do: 17.01.2024)
Günther Mandl - predseda
Neulinggasse 34-36/1/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
  (od: 11.07.2020 do: 07.02.2022)
Adrianus Josephus Antonius Janmaat - člen
Mühlgasse 28
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 22.01.2016 do: 07.02.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 25.11.2002 do: 17.01.2024)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú nejmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 25.09.2001 do: 24.11.2002)
Dozorná rada: 
Heinz Bednar
LinzerStraße 415/11
Viedeň 1140
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.05.2009
  (od: 29.05.2009 do: 16.06.2014)
Heinz Bednar
LinzerStraße 415/11
Viedeň 1140
Rakúsko
Vznik funkcie: 06.05.2009 Skončenie funkcie: 06.05.2014
  (od: 17.06.2014 do: 16.06.2014)
Martin Burda
Nad údolím 46
Praha 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2009
  (od: 29.05.2009 do: 05.05.2010)
Martin Burda
Nad údolím 46
Praha 147 00
Česká republika
Vznik funkcie: 06.05.2009 Skončenie funkcie: 08.03.2010
  (od: 06.05.2010 do: 05.05.2010)
Ing. Peter Krutil - člen
Ľ. Fullu 58
Bratislava
  (od: 25.09.2001 do: 22.09.2002)
Ing. Peter Krutil - člen
Júlová 7540/10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 25.03.2009)
Ing. Peter Krutil - člen
Júlová 7540/10
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.10.2006 Skončenie funkcie: 27.03.2009
  (od: 26.03.2009 do: 25.03.2009)
Ing. Peter Krutil - predseda
Júlová 7540/10
Bratislava - Nové mesto 831 01
Vznik funkcie: 25.09.2001
  (od: 23.09.2002 do: 04.05.2006)
Ing. Peter Krutil - predseda
Júlová 7540/10
Bratislava - Nové mesto 831 01
Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 02.03.2006
  (od: 05.05.2006 do: 04.05.2006)
JUDr. Andrej Leontiev
Dolná 5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 07.10.2016
  (od: 04.11.2016 do: 08.11.2021)
JUDr. Andrej Leontiev
Dolná 5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 07.10.2016 Skončenie funkcie: 07.10.2021
  (od: 09.11.2021 do: 08.11.2021)
JUDr. Andrej Leontiev
Dolná 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.01.2022
  (od: 08.02.2022 do: 18.03.2022)
JUDr. Andrej Leontiev
Dolná 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.01.2022 Skončenie funkcie: 24.02.2022
  (od: 19.03.2022 do: 18.03.2022)
Ing. Štefan Máj
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 06.05.2008 do: 02.04.2009)
Ing. Štefan Máj
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 23.04.2008 Skončenie funkcie: 27.03.2009
  (od: 03.04.2009 do: 02.04.2009)
Mag. Regina Ovesny - Straka - člen
Na Kalvárii 6239/7
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 21.06.2002
  (od: 23.09.2002 do: 04.05.2006)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava - Devín 841 10
Vznik funkcie: 05.04.2006
  (od: 05.05.2006 do: 05.05.2008)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava - Devín 841 10
Vznik funkcie: 05.04.2006 Skončenie funkcie: 11.04.2008
  (od: 06.05.2008 do: 05.05.2008)
Mgr. Anna Glasová
SNP 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 19.06.2021 do: 17.01.2024)
Ing. Mgr. Norbert Hovančák
Bajkalská 12985/9A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 19.06.2021 do: 17.01.2024)
Ing. Ľudovít Valent
Nám. Ľ. Štúra 17
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.03.2022
  (od: 19.03.2022 do: 17.01.2024)
Mgr. Juraj Barta
Belániková 4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 01.08.2022
  (od: 10.08.2022 do: 17.01.2024)
Heinz Bednar
Linzer Strasse 415/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 17.06.2014 do: 07.02.2022)
Mag. Winfried Buchbauer
Jozef Städter Straße 7/19
Viedeň A-1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 12.01.2018 do: 07.02.2022)
Adrianus Josephus Antonius Janmaat
Sonnbergstrasse 101/2
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.04.2010 Skončenie funkcie: 23.11.2012
  (od: 19.12.2012 do: 18.12.2012)
Adrianus Josephus Antonio Janmaat
Sonnbergstrasse 101/2
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.04.2010
  (od: 06.05.2010 do: 30.07.2010)
Adrianus Josephus Antonius Janmaat
Sonnbergstrasse 101/2
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
Vznik funkcie: 28.04.2010
  (od: 31.07.2010 do: 18.12.2012)
Mag. Iur. Peter Karl
Roseggergasse 40/19
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 19.06.2021 do: 07.02.2022)
Günther Mandl
Neulinggasse 34-36/1/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.10.2011 Skončenie funkcie: 06.10.2016
  (od: 04.11.2016 do: 03.11.2016)
Günther Mandl - člen
Steingasse 22/10
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.10.2006 Skončenie funkcie: 23.10.2011
  (od: 26.10.2011 do: 25.10.2011)
Günther Mandl
Neulinggasse 34-36/1/5
Viedeň 1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.10.2011
  (od: 26.10.2011 do: 03.11.2016)
Günther Mandl - člen
Steingasse 22/10
Wien
Rakúska republika
  (od: 25.09.2001 do: 22.09.2002)
Günther Mandl - člen
Steingasse 22/10
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.09.2001
  (od: 23.09.2002 do: 27.10.2006)
Günther Mandl - člen
Steingasse 22/10
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 25.09.2001 Skončenie funkcie: 25.09.2006
  (od: 28.10.2006 do: 27.10.2006)
Günther Mandl - člen
Steingasse 22/10
Wien
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.10.2006
  (od: 28.10.2006 do: 25.10.2011)
Mag. Klaus Mattes - člen
Hofherrgasse 10/2/10
Wien
Rakúska republika
  (od: 25.09.2001 do: 22.09.2002)
Mag. Regina Ovesny - Straka - člen
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.06.2002
  (od: 05.05.2006 do: 10.07.2007)
Mag. Regina Ovesny - Straka - člen
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.06.2002 Skončenie funkcie: 21.06.2007
  (od: 11.07.2007 do: 10.07.2007)
Mag. Regina Ovesny - Straka - člen
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 11.07.2007 do: 25.03.2009)
Mag. Regina Ovesny - Straka - člen
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 18.02.2009
  (od: 26.03.2009 do: 25.03.2009)
Ing. Mgr. Zdeněk Románek , MBA
Naskové 1231/b
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 19.06.2021 do: 07.02.2022)
Ing. Mgr. Zdeněk Románek , MBA
Naskové 1231/b
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 27.05.2021 Skončenie funkcie: 31.12.2021
  (od: 08.02.2022 do: 07.02.2022)
Thomas Schaufler
Marktplatz 3
Markersdorf 3385
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 20.03.2013 do: 29.03.2016)
Thomas Schaufler
Marktplatz 3
Markersdorf 3385
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 04.02.2016
  (od: 30.03.2016 do: 29.03.2016)
Mag. Manfred Schmid - člen
Brahmsgasse 12
Deutsch - Wagram
Rakúsko
  (od: 25.09.2001 do: 22.09.2002)
Christian Schön
Wolfsbergen 52
Hagenbrunn 2102
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2012
  (od: 19.12.2012 do: 29.01.2018)
Christian Schön
Wolfsbergen 52
Hagenbrunn 2102
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.12.2012 Skončenie funkcie: 11.12.2017
  (od: 30.01.2018 do: 29.01.2018)
Heinz Bednar
Linzer Strasse 415/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 08.02.2022 do: 17.01.2024)
Mag. Winfried Buchbauer
Jozef Städter Straße 7/19
Viedeň 1080
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 08.02.2022 do: 17.01.2024)
Mag. Iur. Peter Karl
Roseggergasse 40/19
Viedeň 1160
Rakúska republika
Vznik funkcie: 27.05.2021
  (od: 08.02.2022 do: 17.01.2024)
Prokúra: 
Ing. Zlatica Rajčoková
Horná 447/23
Žilina-Budatín 010 03
Vznik funkcie: 24.01.2013
  (od: 24.01.2013 do: 17.01.2024)
Ing. Karin Uličná
Kovácsova 86
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 24.01.2013
  (od: 24.01.2013 do: 17.01.2024)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať dvaja prokuristi spoločne.
  (od: 12.08.2015 do: 17.01.2024)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom.
  (od: 24.01.2013 do: 11.08.2015)
Výška základného imania: 
1 660 000 EUR Rozsah splatenia: 1 660 000 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 17.01.2024)
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk
  (od: 20.11.2003 do: 27.01.2009)
50 000 000 Sk
  (od: 25.09.2001 do: 19.11.2003)
Akcie: 
Počet: 50000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 17.01.2024)
Počet: 50000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.11.2003 do: 27.01.2009)
Počet: 50000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.09.2001 do: 19.11.2003)
Akcionár: 
Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
  (od: 10.03.2009 do: 09.08.2022)
Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
  (od: 10.08.2022 do: 17.01.2024)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suché mýto 4
Bratislava 816 07
  (od: 20.11.2003 do: 09.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 14.7.2023 bola tunajšiemu súdu doručená informácia zo systému prepojenia obchodných registrov BRIS, z ktorej obsahu vyplýva, že dňa 13.7.2023 nadobudli účinky cezhraničné zlúčenie zúčastnenej slovenskej zanikajúcej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd. Sa vložka č. 2814/B s nástupníckou spoločnosťou Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, identifikačné číslo: 102018-000.
  (od: 18.01.2024)
Notárska zápisnica o založení spoločnosti N 250/01, Nz 246/01 zo dňa 21.06.2001 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Depozitár: Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. Podielový fond: Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Sporobond, o.p.f. Podielový fond: Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Sporoinvest, o.p.f.
  (od: 25.09.2001 do: 17.01.2024)
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. UFT - 018/2001/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.10.2001 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s.,Sporoinvest, o.p.f. na nové Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Korunový peňažný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ., spol., a.s., Sporobond, o.p.f. na nové Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Korunový dlhopisový fond, o.p.f.
  (od: 27.11.2001 do: 17.01.2024)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6. 11. 2001.
  (od: 05.03.2002 do: 17.01.2024)
Notárska zápisnica N 351/02, Nz 341/02 spísaná dňa 21.6.2002 notárom JUDr. Schweighoferovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Rozhodnutím úradu pre finančný trh č. UFT-004/2002/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2002 sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. a Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. Funkcia člena dozornej rady Mag. K. Mattesa a Mag. M. Schmidta sa končí dňom 21.6.2002.
  (od: 23.09.2002 do: 17.01.2024)
Notárska zápisnica N 512/02, Nz 500/02 spísaná dňa 18.9.02 notárom JUDr. Schweighoferovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s. na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., zmena sídla, zmena stanov.
  (od: 28.10.2002 do: 17.01.2024)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.10.2002 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (od: 05.04.2005 do: 17.01.2024)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 28.5.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 05.04.2005 do: 17.01.2024)
Protokol č. 9 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.03.2005, ktorým predstavenstvo schvaľuje vytvorenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond fondov, o.p.f. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 24.06.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2005, č. GRUFT-114/2005/KISS, ktorým úrad udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Globálny akciový fond fondov, o.p.f. Depozitárom je Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 15.07.2005 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.04.2006 UDK-013/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Strategický dlhopisový fond fondov, o.p.f. Depozitárom je Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 05.05.2006 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska zo dňa 26. 06. 2006, číslo UDK- 025/2006/KISS, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 06. 2006, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I1, š.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu 10 rokov, depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 13.07.2006 do: 17.01.2024)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.10.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 481/2006, Nz 41555/2006 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 28.10.2006 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 07.11.2006, č. UDK-057/2006/KISS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2006 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., realitný fond, š.p.f. Špeciálny podielový fond je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú. Depozitárom špeciálneho podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 15.12.2006 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 19.02.2007, č. OPK-1136-2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond zaisťovaných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 22.02.2007 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.03.2007, č. OPK-416-2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 22.03.2007 do: 17.01.2024)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 228/2007, Nz 24513/2007, NCRls 24365/2007 zo dňa 21.06.2007.
  (od: 11.07.2007 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.8.2007 č. OPK-1600/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.8.2007, ktorým sa udeľuje povolenie na vytovrenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava.
  (od: 29.08.2007 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2560/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2559/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny vyvážený fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2558/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny konzervatívny fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2610/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., februárový fond zaisťovaných výnosov, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 16.01.2008 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 28.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.03.2008 č. OPK-4004-1/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny 12, š.p.f.. Podielový fond bude vytvorený ako rizikový špeciálny podielový fond na dobu určitú, a to na 10 rokov odo dňa začatia vydávania podielových listov v súlade s § 69 ods. 2 a ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 27.03.2008 č. OPK-4004-2/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny 13, š.p.f.. Podielový fond bude vytvorený ako rizikový špeciálny podielový fond na dobu určitú, a to na 10 rokov odo dňa začatia vydávania podielových listov v súlade s § 69 ods. 2 a ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 05.04.2008 do: 17.01.2024)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 137/2008, Nz 16922/2008, NCRls 16748/2008 zo dňa 23.04.2008.
  (od: 06.05.2008 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-1/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Stabil fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava.
  (od: 27.06.2008 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-2/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Opti fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava.
  (od: 27.06.2008 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Nárobnej banky Slovenska zo dňa 16.6.2008 č. OPK-7075-3/2008-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2008, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Top fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava.
  (od: 27.06.2008 do: 17.01.2024)
Notárska zápisnica N 403/2008, Nz 44051/2008 zo dňa 20.10.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 28.10.2008 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.12.2008 č. OPK-17527-1/2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2008 a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f.. Štatút podielového fondu sa mení v článku I. v bode 1, v článku II. v bodoch 1,3, v článku III. v bode 1, v článku X. bod 3, v článku XI. body 2,5, v článku XII. bod 2 ako aj v Prílohe č. 1 štatútu. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový peňažný fond, o.p.f.. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a dopĺňa v článku IV. bod 2, bod 3 písm. j) ods. i, bod 10 písm. i), v článku V. bod 1, v článku XIV. v bodoch 1,2.
  (od: 10.01.2009 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.12.2008 č. OPK-17527-2/2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2008 a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f.. Štatút podielového fondu sa mení v článku I. v bode 1, v článku II. v bodoch 1,3, v článku III. v bode 1, v článku X. bod 3, v článku XI. body 2,5, v článku XII. bod 2 ako aj v Prílohe č. 1 štatútu. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f.. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a dopĺňa v článku IV. bod 2, bod 3 písm. j) ods. il, bod 10 písm. i), v článku V. bod 1, v článku XIV. v bodoch 1,2.
  (od: 10.01.2009 do: 17.01.2024)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.12.2008 forma notárska N 539/2008 Nz 63704/2008.
  (od: 10.01.2009 do: 17.01.2024)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2009 Nz 14570/2009 zo dňa 06.05.2009.
  (od: 29.05.2009 do: 17.01.2024)
Informácia Národnej banky Slovenska zo dňa 12.3.2009 o zániku povolenia č. OPK-7075-3/2008-PLP zo dňa 16.6.2008 na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej spotiteľne, správ spol.,a.s., Top fond, o.p.f. ku dňu 19.1.2009.
  (od: 16.07.2009 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 08.12.2009 č. OPK-13436-1/2009, ktorým sa udeľuje súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Strategický dlhopisový fond fondov, o.p.f. a Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Stabil fond, o.p.f. do otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f.. Depozitárom otvoreného podielového Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f. je Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 08.12.2009 č. OPK-13436-2/2009, ktorým sa udeľuje súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. a Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Opti fond, o.p.f. do otvoreného podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f.. Depozitárom otvoreného podielového Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. je Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 29.01.2010 do: 17.01.2024)
Notárska zápisnica č. N 479/2010, Nz 14622/2010, NCRls 14876/2010 zo dňa 28.04.2010.
  (od: 06.05.2010 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-6375-4/2010 zo dňa 13. júna 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2010 o zmene štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. Globálny akciový fond fondov, o.p.f. v článku I. v bode 1, v článku II. v bode 1, článku IV. v bode 2 a v článku IV. v bode 2. Zároveň sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku IV. v bode 10. V rámci uvedených zmien sa zároveň zmení aj názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol, a.s., Globálny akciový fond, o.p.f.
  (od: 31.07.2010 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-10230-1/2010 zo dňa 31.augusta 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2010, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 09.09.2010 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 3.júna 2011, č. ODT-4537-1/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2011 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653.
  (od: 15.06.2011 do: 17.01.2024)
Notárska zápisnica č. N 1542/2011, Nz 37921/2011, NCRls 38916/2011 zo dňa 11.10.2011.
  (od: 26.10.2011 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie NBS č. ODT-13267-1/2011 zo dňa 9.12.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2011 o vrátení povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny vyvážený fond, o.p.f..
  (od: 27.01.2012 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie NBS č. ODT-13795-1/2011 zo dňa 22.12.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2011 o zmene štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Eurový peňažný fond, o.p.f. v jeho názve a v článku I.,II. a XIV. Nový názov podielového fondu znie Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Euro Plus Fond, o.p.f..
  (od: 27.01.2012 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie NBS č. ODT- 14127- 4/2011 zo dňa 29.júna 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.7.2012 o zmene a doplnení štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Konzervatívny zmiešaný fond, o. p. f.. a zmene názvu tohto podielového fondu na nový názov Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Aktívne portfólio, o. p. f..
  (od: 24.08.2012 do: 17.01.2024)
Notárska zápisnica č. N 3828/2012, Nz 53139/2012 zo dňa 11.12.2012.
  (od: 19.12.2012 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.11.2012 č. ODT-11805-1/2012-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2012, a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny konzervatívny fond, o.p.f.. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.11.2012 č. ODT-11805-1/2012-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2012, a ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f..
  (od: 28.12.2012 do: 17.01.2024)
Notárska zápisnica č. N 3825/2012, Nz 53125/2012 zo dňa 11.12.2012 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady.
  (od: 16.01.2013 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie NBS č. ODT-12838/2012-1 zo dňa 13.12.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2012 o udelení súhlasu na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti. Rozhodnutie NBS č. ODT-12839/2012-1 zo dňa 13.12.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2012 o udelení súhlasu na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti. Protokol č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.01.2013.
  (od: 24.01.2013 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14105/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Klasik, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 04.03.2014 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14106/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Balans, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 04.03.2014 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.2.2014 č. ODT-14107/2013-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.2.2014, a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného otvoreného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ŠIP Aktív, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 04.03.2014 do: 17.01.2024)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2014.
  (od: 04.03.2014 do: 17.01.2024)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2014.
  (od: 17.06.2014 do: 17.01.2024)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1165/2015, Nz 13324/2015, NCRls 13633/2015 zo dňa 21.04.2015.
  (od: 30.04.2015 do: 17.01.2024)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.5.2015, č.k. 33Exre/106/2015-17 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2015.
  (od: 12.08.2015 do: 17.01.2024)
Osvedčenie o priebehu zasadnutia dozornej rady spísané vo forme notárskej zápisnice N 3365/2015 Nz 47179/2015 NCRls 48119/2015 zo dňa 27.11.2015.
  (od: 22.01.2016 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 28. apríla 2016 č. ODT-3740/2016-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2016, ktorým udeľuje predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f. v článku I. v bode 1; v článku IV. v bode 1; v článku V. v bode 3 písm. a) a v bode 4 písm. b); v článku VI. v bodoch 3 a 5; v článku XI., v ktorom sa vkladá nový bod 3, pôvodný bod 3 sa mení a prečíslovava na bod 4 a v Prílohe č. 1. Súčasťou vyššie uvedených zmien je aj nový názov podielového fondu, ktorý znie: Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.. Uvedené zmeny štatútu podielového fondu boli schválené predstavenstvom dňa 29.04.2016 - zápisnica zo zasadnuita predstavenstva č. N 1068/2016.
  (od: 14.05.2016 do: 17.01.2024)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.10.2016.
  (od: 04.11.2016 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 12.07. 2017 č. 100-000-049-893 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07. 2017, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu s názvom Asset Managment Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Erste Private Banking Cnservative, o.p.f.. Verejný špeciálny fond má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.
  (od: 28.07.2017 do: 17.01.2024)
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. NBS1-000-024-145 zo dňa 18.06.2018 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2018 bol udelený Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., o.p.f.. Zároveň sa mení názov tohto podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f.
  (od: 16.08.2018 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.08.2018 č. NBS1-000-026-244 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2018 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Global Renta, o.p.f. ktorý má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom tohto podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 31.08.2018 do: 17.01.2024)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.09.2018, kde bolo schválené zrušenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f. ko dňu 28.09.2018, na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska č. sp. NBS1-000-027-390, č.z. 100-000-126-091 zo dňa 12.09.2018 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na spravovanie tohto fondu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2018.
  (od: 16.10.2018 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 11.09.2019 č. 100-000-191-426 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ERSTE Realitná renta, o.p.f.. Verejný špeciálny fond je špeciálnym fondom nehnuteľností, má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom tohto podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.
  (od: 12.10.2019 do: 17.01.2024)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2560/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 08.01.2008 do: 15.01.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2559/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 08.01.2008 do: 15.01.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2558/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 08.01.2008 do: 15.01.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2007, č. OPK-2610/2007-PLP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2007 a ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny dynamický fond, o.p.f.. Podielový fond je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (od: 08.01.2008 do: 15.01.2008)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.10.2002 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Progresívny Zmiešaný fond, o.p.f.
  (od: 24.02.2005 do: 04.04.2005)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 28.5.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 24.02.2005 do: 04.04.2005)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 04.10.2002 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový peňažný fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Korunový dlhopisový fond, o.p.f., z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Konzervatívny zmiešaný fond, o.p.f. a z pôvodného Sporo Asset Management, správ. spol., a.s., Progresívny zmiešaný fond, o.p.f. na nové Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.,
  (od: 25.11.2002 do: 23.02.2005)
Progresívny zmiešaný fond, o.p.f.
  (od: 05.05.2003 do: 23.02.2005)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 28.5.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 315/2003, Nz 42362/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (od: 20.11.2003 do: 23.02.2005)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 18.01.2024)
Právny nástupca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
Viedeň 1100
Rakúska republika
Iné identifikačné číslo: 102018b
  (od: 18.01.2024)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR