Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  2990/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
  (od: 01.01.2016)
Sídlo organizačnej zložky: 
Karadžičova 2
Bratislava 811 09
  (od: 22.09.2016)
Karadžičova 2
Bratislava 821 08
  (od: 23.04.2016 do: 21.09.2016)
Panenská 7
Bratislava 812 36
  (od: 01.01.2016 do: 22.04.2016)
IČO: 
47 258 713
  (od: 01.01.2016)
Deň zápisu: 
01.01.2016
  (od: 01.01.2016)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 25.09.2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 01.01.2016 do: 24.09.2021)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (od: 01.01.2016)
poskytovanie úverov okrem iného vrátane : spotrebiteľských úverov, úverových dohôd týkajúcich sa nehnuteľného majetku, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií ( vrátane forfajtingu )
  (od: 01.01.2016)
finančný lízing
  (od: 01.01.2016)
platobné služby podľa vymedzenia v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES v rozsahu : a) služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu, b) služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu, c) vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb : (i) vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa, (ii) vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia, (iii) vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov, d) vykonávanie platobných transakcií, ak sa finančné prostriedky čerpajú z úverového rámca poskytnutého používateľovi platobných služieb : (i) vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa, (ii) vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia, (iii) vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov, e) vydávanie a/alebo nadobúdanie platobných nástrojov, f) poukazovanie peňazí, g) vykonávanie platobných transakcií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej transakcie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, systému IT alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb
  (od: 17.02.2016)
sprostredkovanie na peňažnom trhu
  (od: 01.01.2016)
úverové referenčné služby
  (od: 01.01.2016)
vydávanie elektronických peňazí
  (od: 01.01.2016)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
  (od: 18.05.2016)
platobné služby podľa vymedzenia v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES v rozsahu : a) služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu, b) služby umožňujúce výber hotovosti na platobného účtu, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu, c) vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb : (i) vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa, (ii) vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia, (iii) vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov, d) vykonávanie platobných transakcií, ak sa finančné prostriedky čerpajú z úverového rámca poskytnutého používateľovi platobných služieb : (i) vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa, (ii) vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia, (iii) vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov, e) vydávanie a/alebo nadobúdanie platobných nástrojov, f) poukazovanie peňazí, g) vykonávanie platobných transakcií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej transakcie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, systému IT alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb
  (od: 01.01.2016 do: 16.02.2016)
Vedúci organizačnej zložky: 
Patrick Alexandre
Gorazdova 333/18
Praha 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2022
  (od: 23.09.2022)
Nathalie, Nesrin Gonin
Kellnerova 1/2792
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 01.04.2018 do: 22.09.2022)
Nathalie, Nesrin Gonin
Kellnerova 1/2792
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 31.08.2022
  (od: 23.09.2022 do: 22.09.2022)
Miguel José Sentieiro Pereira
Na Cípu 443
Praha 4 149 00
Česká republika
Vosková 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2016
  (od: 01.01.2016 do: 31.03.2018)
Miguel José Sentieiro Pereira
Vosková 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2016 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 01.04.2018 do: 31.03.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) je v mene banky oprávnený konať a podpisovať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) samostatne.
  (od: 01.01.2016)
Prokúra: 
Marian Burian
Astrova 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 23.09.2022
  (od: 23.09.2022)
Ljiljana Petrov
Kúpeľná 29/2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 19.07.2016
  (od: 30.06.2017)
Ljiljana Petrov
Popova bara Nova 3095
Belehrad 112 11
Srbská republika
Vznik funkcie: 19.07.2016
  (od: 19.07.2016 do: 29.06.2017)
Za pobočku zahraničnej banky koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za pobočku zahraničnej banky tým spôsobom, že k obchodnému menu pobočky zahraničnej banky pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 19.07.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 5.5.2015 v zmysle § 21 Obchodného zákonníka.
  (od: 01.01.2016)
Zápisnica rozhodnutia generálneho riaditeľa zo dňa 04.05.2016
  (od: 18.05.2016)
Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 07.07.2016.
  (od: 19.07.2016)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva z 24.05.2016.
  (od: 19.07.2016)
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.08.2016, sp. zn. 34Exre/311/2016 - 9 v zmysle ust. § 69a, ods. 8 Obchodného zákonníka vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783, na základe oznámenia Súdnej kancelárie Obchodného súdu v Paríži zo dňa 22.07.2016, z ktorého vyplýva, že v súlade s článkom R.123 - 74 - 1 Obchodného zákonníka v spojení s článkom 13 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES zo dňa 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutia kapitálových spoločností, došlo s účinnosťou ku dňu 30. júna 2016 k cezhraničnému zlúčeniu medzi spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, akciovou spoločnosťou, zapísanou v obchodnom registri Paríž pod číslom 542 097 902 RCS Paris, so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paríž a spoločnosťou CETELEM SLOVENSKO, spoločnosťou podľa slovenského práva pôvodne so sídlom na adrese Panenská 7, 812 36 Bratislava I, IČO: 35 787 783. Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Paríž pod číslom 542 097 902 RCS Paris, so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris je v dôsledku uvedeného cezhraničného zlúčenia právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s., pôvodne so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 pôvodne zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2435/B.
  (od: 17.11.2016)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 23.09.2022)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
boulevard Haussmann 1
Paríž 750 09
Francúzska republika
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Obchodné meno: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sídlo:
Právna forma: Société anonyme ( akciová spoločnosť )
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register spoločností Paríž Číslo zápisu: 542097902
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 23.09.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Diaz Francine Calvet
rue Stanislas 11
Paríž 750 06
Francúzska republika
Vznik funkcie: 15.09.2021
  (od: 23.09.2022)
Benoit Cavelier
rue Baudin 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 23.09.2022)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 23.09.2022)
Pacale Charlotte Dennery Dufourcq
Boulevard Raspail 66
Paríž 750 06
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2019
  (od: 23.09.2022)
Jany Gerometta
rue Spontini 18
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 23.09.2022)
Jean-Bertrand Laroche
avenue de Ségur 23
Paríž 750 07
Francúzska republika
Vznik funkcie: 25.11.2021
  (od: 23.09.2022)
Hugues Noël Marcel Maisonnier
route du Noello 12
La Baule-Escoublac 445 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 15.03.2022
  (od: 23.09.2022)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 23.09.2022)
Laborde Thierry
rue Raynouard 22
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 17.05.2021
  (od: 23.09.2022)
Caroline Tchekhoff
rue Scheffer 39
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 27.08.2020
  (od: 23.09.2022)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 23.09.2022)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Jean-Marie Bellafiore
boulevard de Strasbourg 10
Paríž 750 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 26.07.2022
  (od: 23.09.2022 do: 22.09.2022)
Sophie Berro Heller
rue Asseline 13
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 11.09.2017
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Sophie Berro Heller
rue Asseline 13
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 11.09.2017
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Sophie Berro Heller
rue Asseline 13
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 11.09.2017
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Sophie Berro Heller
rue Asseline 13
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 11.09.2017 Skončenie funkcie: 28.11.2019
  (od: 03.03.2020 do: 02.03.2020)
Benoit Cavelier
rue Baudin 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Benoit Cavelier
rue Baudin 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Benoit Cavelier
rue Baudin 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Benoit Cavelier
rue Baudin 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Benoit Cavelier
rue Baudin 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Benoit Cavelier
rue Baudin 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Béatrice Cossa Dumurgier
boulevard Beauséjour 51
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2012
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Béatrice Cossa Dumurgier
boulevard Beauséjour 51
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2012
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Béatrice Cossa Dumurgier
boulevard Beauséjour 51
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2012
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Béatrice Cossa Dumurgier
boulevard Beauséjour 51
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2012 Skončenie funkcie: 11.09.2017
  (od: 04.11.2017 do: 03.11.2017)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Laurent David
avenue Rembrandt 5
Le Vésinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2014 Skončenie funkcie: 18.05.2021
  (od: 31.07.2021 do: 30.07.2021)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Sylvie David-Chino
rue Le Goff 7
Paríž 750 05
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Franciska Decuypere
rue Saint-Dominique 81
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016 Skončenie funkcie: 25.07.2018
  (od: 31.07.2021 do: 30.07.2021)
Pacale Charlotte Dennery Dufourcq
Boulevard Raspail 66
Paríž 750 06
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2019
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Pacale Charlotte Dennery Dufourcq
Boulevard Raspail 66
Paríž 750 06
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2019
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Pacale Charlotte Dennery Dufourcq
Boulevard Raspail 66
Paríž 750 06
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2019
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Pacale Charlotte Dennery Dufourcq
Boulevard Raspail 66
Paríž 750 06
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2019
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Dominique Fiabane
bis impasse du Chemin Vert 1
Marcq en Baroeul 597 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 14.09.2010
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Dominique Fiabane
bis impasse du Chemin Vert 1
Marcq en Baroeul 597 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 14.09.2010
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Dominique Fiabane
bis impasse du Chemin Vert 1
Marcq en Baroeul 597 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 14.09.2010
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Dominique Fiabane
bis impasse du Chemin Vert 1
Marcq en Baroeul 597 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 14.09.2010
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Dominique Fiabane
bis impasse du Chemin Vert 1
Marcq en Baroeul 597 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 14.09.2010
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Dominique Fiabane
bis impasse du Chemin Vert 1
Marcq en Baroeul 597 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 14.09.2010 Skončenie funkcie: 13.09.2019
  (od: 30.01.2020 do: 29.01.2020)
Jany Gerometta
rue Spontini 18
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Jany Gerometta
villa della Chiesa 46
Florencia 501 25
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Jany Gerometta
villa della Chiesa 46
Florencia 501 25
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Jany Gerometta
villa della Chiesa 46
Florencia 501 25
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Jany Gerometta
villa della Chiesa 46
Florencia 501 25
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Jany Gerometta
villa della Chiesa 46
Florencia 501 25
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Gildas Guyot
enclos de la Cascade 6
Le Vesinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.03.2020
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Gildas Guyot
enclos de la Cascade 6
Le Vesinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.03.2020
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Gildas Guyot
enclos de la Cascade 6
Le Vesinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.03.2020
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Gildas Guyot
enclos de la Cascade 6
Le Vesinet 781 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.03.2020 Skončenie funkcie: 15.03.2022
  (od: 23.09.2022 do: 22.09.2022)
Jean-Bertrand Laroche
avenue de Ségur 23
Paríž 750 07
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Jean-Bertrand Laroche
avenue de Ségur 23
Paríž 750 07
Francúzska republika
Vznik funkcie: 28.11.2013 Skončenie funkcie: 24.05.2016
  (od: 19.07.2016 do: 18.07.2016)
Lars Machenil
rond point Saint-James 4
Neuilly sur Seine 922 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Lars Machenil
rond point Saint-James 4
Neuilly sur Seine 922 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.06.2015 Skončenie funkcie: 24.05.2016
  (od: 19.07.2016 do: 18.07.2016)
Eric Martin
rue de Lille 45
Paríž 750 07
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.03.2015
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Eric Martin
rue de Lille 45
Paríž 750 07
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.03.2015 Skončenie funkcie: 24.05.2016
  (od: 19.07.2016 do: 18.07.2016)
Jean-François Pfister
rue des Vignes 33
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.05.2015
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Jean-François Pfister
rue des Vignes 33
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.05.2015
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Jean-François Pfister
rue des Vignes 33
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.05.2015
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Jean-François Pfister
rue des Vignes 33
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.05.2015
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Jean-François Pfister
rue des Vignes 33
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.05.2015
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Jean-François Pfister
rue des Vignes 33
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.05.2015
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Jean-François Pfister
rue des Vignes 33
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.05.2015
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Jean-François Pfister
rue des Vignes 33
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.05.2015 Skončenie funkcie: 27.03.2020
  (od: 29.05.2020 do: 28.05.2020)
Robert Rochefort
rue d Odessa 9
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Robert Rochefort
rue d Odessa 9
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Robert Rochefort
rue d Odessa 9
Paríž 750 14
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 04.10.2016
  (od: 22.11.2016 do: 21.11.2016)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Bruno Salmon
place du Général Leclerc 5
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Jacques Tenaille d Estais
villa Erlanger 4
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 07.03.2012 Skončenie funkcie: 17.05.2021
  (od: 31.07.2021 do: 30.07.2021)
Laborde Thierry
rue Raynouard 22
Paríž 750 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 17.05.2021
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Caroline Tchekhoff
rue Scheffer 39
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 27.08.2020
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Caroline Tchekhoff
rue Scheffer 39
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 27.08.2020
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Alain Van Groenendael
rue du Parc de Marly 14
Louveciennes 784 30
Francúzska republika
Vznik funkcie: 12.05.2009
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Virginie Zisswiller-Korniloff
cité Lemercier 16
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 24.05.2016 Skončenie funkcie: 25.11.2021
  (od: 23.09.2022 do: 22.09.2022)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 23.09.2022)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 31.07.2021 do: 22.09.2022)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 13.11.2020 do: 30.07.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 29.05.2020 do: 12.11.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 03.03.2020 do: 28.05.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 30.01.2020 do: 02.03.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 03.07.2018 do: 29.01.2020)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 04.11.2017 do: 02.07.2018)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 22.11.2016 do: 03.11.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 19.07.2016 do: 21.11.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná generálny riaditeľ a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne. V prípade ak predstavenstvo rozhodne, že generálne vedenie spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva, v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vo funkcii " predseda predstavenstva - generálny riaditeľ " a zástupcovia generálneho riaditeľa každý samostatne.
  (od: 01.01.2016 do: 18.07.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  27.03.2023
Dátum výpisu:  28.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)