Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  983/B

Business name: 
Slovenská kancelária poisťovateľov
  (from: 12/04/2001)
Registered seat: 
Bajkalská 19B
Bratislava 826 58
  (from: 10/25/2018)
Identification number (IČO): 
36 062 235
  (from: 04/16/2005)
Date of entry: 
12/04/2001
  (from: 12/04/2001)
Legal form: 
Slovenská kancelária poisťovateľov bola zriadená zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  (from: 05/17/2018)
Objects of the company: 
správa poistného garančného fondu
  (from: 06/08/2004)
vykonávanie hraničného poistenia
  (from: 06/08/2004)
zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
  (from: 06/08/2004)
uzavieranie dohôd s kanceláriámi poišťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátov a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z týchto dohôd
  (from: 06/08/2004)
spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
  (from: 06/08/2004)
podieľanie sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
  (from: 06/08/2004)
vykonávanie činnosti informačného strediska a na tento účel vedenie registra poistenia zodpovednosti
  (from: 06/08/2004)
na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytovanie informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody
  (from: 06/08/2004)
vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti
  (from: 01/09/2018)
Management body: 
Ing. Todor Todorov - predseda správnej rady
Pri Starej Prachárni 1
Bratislava 831 04
From: 04/15/2015
  (from: 10/25/2018)
Ing. Vladimír Bakeš , PhD. - podpredseda správnej rady
Staré Grunty 262/3571
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/12/2016
  (from: 06/29/2022)
Ing. Slávka Miklošová
Grősslingová 2453/17
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
From: 12/06/2018
  (from: 01/10/2019)
Ing. Martin Kaňa - výkonný riaditeľ
Slovanské nábrežie 1089/40
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 10/01/2022
  (from: 12/29/2022)
Ing. Pavol Pitoňák - Member of the Board of Directors
Záhradnícka 2218/6
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
From: 04/28/2023
  (from: 06/06/2023)
Mgr. Rastislav Havran - Member of the Board of Directors
Trnavská cesta 16785/74B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 05/01/2023
  (from: 06/06/2023)
Acting in the name of the company: 
Za Slovenskú kanceláriu poišťovateľov koná a podpisuje predseda správnej rady. Výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov v čase medzi zasadnutiami správnej rady, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
  (from: 06/08/2004)
Za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov koná a podpisuje predseda správnej rady. Výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov v čase medzi zasadnutiami správnej rady, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.
  (from: 05/17/2018)
Supervisory board: 
Mgr. Ing. Michaela Filipková
Plavecký Štvrtok 488
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 04/16/2013
  (from: 10/14/2022)
Ing. Peter Ripka
Fláviovská 27
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 01
From: 12/04/2013
  (from: 10/14/2022)
Mgr. Kristína Sládková
Levočská 7A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 10/01/2020
  (from: 12/09/2020)
Ing. Dáša Kučerová
Urbánkova 201/6
Galanta 924 01
From: 10/01/2020
  (from: 12/09/2020)
Mgr. Martina Fungáčová
Ružová dolina 16648/8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/28/2023
  (from: 06/06/2023)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 692/01, Nz 692/01 napísaná dňa 31.10.2001 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh prvého zhromaždenia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 22.11.2001, číslo: UFT-007/2001/POIS o schválení štatútu kancelárie.
  (from: 12/04/2001)
Zápisnica zo zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 3.4.2002.
  (from: 08/09/2002)
Rozhodnutie ministerstva financií SR č. 3362/2002 -KM zo dňa 1.8.2002. Zápis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 4.9.2002. Manuel Bauer, r.č. Búdková 4161/33, Bratislava, podpredseda správnej rady od 4.12.2001 do 3.9.2002.
  (from: 05/27/2003)
Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 09.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia správnej rady zo dňa 09.12.2002.
  (from: 09/12/2003)
Zápisnica zo zhormaždenia členov a zápisnica zo zasadnutia správnej rady, ktoré sa konali 08.09.2003.
  (from: 12/01/2003)
Zápisnica zo zasadnutia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 25.3.2004. Zápis zo zasadnutia kontrolnej komisie Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 16.4.2004. Zápis zo zasadnutia správnej rady SKP zo dňa 27.11.2002.
  (from: 06/08/2004)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 15.12.2004.
  (from: 04/16/2005)
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 12.5.2008.
  (from: 06/13/2008)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 16.04.2009.
  (from: 07/14/2009)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 23.09.2009.
  (from: 10/29/2009)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 08.12.2009.
  (from: 01/15/2010)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 24.06.2010.
  (from: 07/21/2010)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 5.10.2010.
  (from: 10/22/2010)
Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 07.12.2010.
  (from: 01/25/2011)
Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 07.12.2011.
  (from: 01/14/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2012.
  (from: 05/17/2012)
Zápisnica kontrolnej komisie zo dňa 16.04.2013.
  (from: 05/25/2013)
Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 04.10.2013.
  (from: 12/11/2013)
Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 04.12.2013.
  (from: 01/29/2014)
Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 15.04.2015
  (from: 06/04/2015)
Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 08.04.2016.
  (from: 05/19/2016)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person