Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3010/B

Obchodné meno: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
  (od: 25.03.2009)
Sídlo: 
Štefánikova 27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
  (od: 29.09.2022)
IČO: 
00 682 420
  (od: 26.09.2002)
Deň zápisu: 
27.10.1945
  (od: 26.09.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.09.2002)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 04.11.2003)
poskytovanie úverov
  (od: 04.11.2003)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 04.11.2003)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene
  (od: 03.04.2009)
poskytovanie záruk
  (od: 04.11.2003)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 04.11.2003)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.11.2003)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 04.11.2003)
finančné sprostredkovanie
  (od: 04.11.2003)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 14.05.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.09.2002)
Mgr. Tomáš Takács - Člen predstavenstva
Andrusovova 910/3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 25.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2021)
Ing. Roland Štadler - Podpredseda predstavenstva
Jégého 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 01.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2021)
Mgr. Bc. Peter Dávid , MBA - Predseda predstavenstva
Morušová ulica 1970/8
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 06.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene banky konajú všetci členovia predstavenstva. V mene banky podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v organizačnom poriadku banky. Podpisovanie za banku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 12.07.2007)
Základné imanie: 
180 000 000 EUR Rozsah splatenia: 180 000 000 EUR
  (od: 12.09.2020)
Akcie: 
Počet: 1800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 12.09.2020)
Akcionár: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 817 82
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2021)
Dozorná rada: 
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
Vznik funkcie: 18.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2021)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 29
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 29.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2022)
Ing. Jozef Straško - člen zvolený zamestnancami banky
Havelkova 4557/11
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 16.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2022)
Ing. Martin Hrivík - člen zvolený zamestnancami banky
Čečinová 5336/20
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 16.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2022)
Mgr. Jozef Hančák - člen zvolený zamestnancami banky
Zátôňská 1367/88
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 16.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Podľa rozhodnutia Ministerstva financií, cien a miezd SR č. 4/1990 zo dňa 13.2.1990 podľa ustanovenia Zákona o bankách a sporiteľniach Ministerstva financií ČSSR bolo rozhodnuté o obnovení činnosti Slovenskej Tatra banky,SZB rozhodnutím ministra financií SR č. 7/1991 zo dňa 15.3.1991. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 8.11.1995 číslo 52/1768/1995 o zvýšení základného imania. Odvolací dekrét zo dňa 29.4.1996, číslo 1762/1996-sekr. Menovací dekrét zo dňa 29.4.1996, číslo 1763/1996-sekr. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.VBD-2150/1996 zo dňa 29.11.1996. Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 12.21997. Zmena obchodného mena z Slovenská záručná banka, štátny peňažný ústav na Slovensku na Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav. Súhlas Národnej banky zo dňa 18.7.1997 č. ÚBD - 968/1997 so zvýšením základného imania. Dodatok č. 2 k stanovám zo dňa 5.11.1997. Súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 21.4.1998 č. 7052/98-52 so zvýšením základného imania. Súhlas Národnej banky SR zo dňa 15.6.1998 č. VBD-1104/1-1998 k zvýšeniu základného imania a dodatok č. 3 k stanovám, súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 30.6.1998 č. 12283/98 s predmetom činnosti, povolenie Národnej banky SR zo dňa 10.7.1998 č. ÚVB-1802/1998 k rozšíreniu predmetu činnosti, dodatok č. 4 k stanovám. Súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 2.6.1999, č. 1981/99-KM so zvýšením základného imania.Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 28.7.1999 č. ÚBD-1332/1999, ktorým bol udelený súhlas k zvýšeniu základného imania. Dodatok č. 5 k stanovám zo dňa 16.9.1999. Rozhodnutie NBS č. ÚBD-153-1/2001 zo dňa 15.2.2001.Osvedčenie MFSR číslo 8122/2001-62 zo dňa 25.4.2001 o schválení stanov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Rozhodnutie NBS č. ÚBD-1415/2001 zo 4.9.2001 právoplané 12.9.2001. Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 1.10.2001. Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 27.6.2002 pod č. 2765/2002 - KM o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátny peňažný ústav na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. Stanovisko Národnej banky Slovenska zo dňa 23.8.2002 pod č. OSB - 1614/2002 k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zmenou právnej formy. Notárska zápisnica č. N 474/02, Nz 463/02 zo dňa 26.8.2002. Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Dňom premeny právnej formy bez likvidácie prechádza na premenenú banku ako akciovú spoločnosť v celom rozsahu majetok, pohľadávky, záväzky a ostatné obchodné imanie premieňanej banky ako štátneho peňažného ústavu. Zabezpečenie pohľadávok a záväzkov premieňanej banky ako štátneho peňažného ústavu zostáva zachované vrátane ručenia štátu za záväzky, ktoré vznikli na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, a to aj za záväzky, ktoré vznikly na základe rozhodnutia prijatého pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, všetky práva a povinnosti z tohto zabezpečenia v celom rozsahu prechádzajú na premenenú banku ako akciovú spoločnosť dňom premeny právnej formy. Účinky premeny právnej formy nastávajú dňom 01.10.2002.
  (od: 26.09.2002)
Ing. Ladislav Setnický, deň zániku funkcie : 28.2.2003. Ing. Ľudovít Vitárius, CSc., deň zániku funkcie : 28.2.2003. Rozhodnutie ministerstva financií SR zo dňa 28.2.2003 číslo 936/2003 - KM vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia.
  (od: 13.05.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. Z. Vargu sa končí dňom 23. 4. 2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 5. 2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. D. Čaplanovej, Ing. P. Hrneku sa končí dňom 26. 5. 2003. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady RNDr. E. Soboličovej, CSc. zo dňa 24. 7. 2003. Funkcia člena dozornej rady RNDr. E. Soboličovej, CSc. sa končí dňom 30. 7. 2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30. 7. 2003. Notárska zápisnica N 151/03, Nz 84942/03 spísaná dňa 29. 9. 2003 notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov.
  (od: 04.11.2003)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka zo dňa 6. novembra 2003, číslo: 4069/2003-KM. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 4. decembra 2003, číslo: UBD - 1839/2003. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. č. 10/2003 zo dňa 19.12.2003. Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady zamestnancami dňa 04.11.2003.
  (od: 16.03.2004)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky ( jediného akcionára ) vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.10.2004.
  (od: 12.11.2004)
Notárska zápisnica N 406/2004, Nz 49724/2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia , na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 11.01.2005)
Notárska zápisnica N 285/2005, Nz 28037/2005 zo dňa 20.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia- zmena stanov.
  (od: 04.08.2005)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.1.2006 č.k.34Exre/36/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.2.2006 bola z obchodného registra vymazaná funkcia generálny riaditeľ pri Ing. Ľudovít Konczer na základe rozhodnutia MFSR č. 936/03-KM zo dňa 28.2.2003 vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia.
  (od: 02.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2007.
  (od: 24.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 63/2007, Nz 7397/2007 dňa 26.02.2007 - zvýšenie základného imania.
  (od: 21.03.2007)
Notárska zápisnica N 209/2007 NZ 24060/2007 NCRls 23922/2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.06.2007 - zmena spôsobu konania za spoločnosť.
  (od: 12.07.2007)
Notárska zápisnica N 355/2007, Nz 39021/2007, NCRls 38743/2007 zo dňa 2.10.2007.
  (od: 10.11.2007)
Výsledky volieb člena dozornej rady SZRB voleného zamestnancami zo dňa 27.11.2008.
  (od: 09.12.2008)
Notárska zápisnica č. N 38/2009, Nz 4740/2009, NCRls 4737/2009 zo dňa 17.02.2009.
  (od: 25.03.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009.
  (od: 10.04.2009)
Zápisnica z volieb zo dňa 13.10.2009.
  (od: 20.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2009.
  (od: 29.12.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2009.
  (od: 30.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2010. Notárska zápisnica č. N 89/2010, Nz 14306/2010, NCRls 14548/2010 zo dňa 26.04.2010.
  (od: 08.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2010.
  (od: 14.05.2010)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Predstavenstva zo dňa 21.6.2010 - Ing. Peter Ševčovic je podpredsedom predstavenstva od 21.6.2010.
  (od: 30.06.2010)
Zápisnica per rollam z dozornej rady spoločnosti z 08.07.2010.
  (od: 16.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.08.2010.
  (od: 09.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2011.
  (od: 09.02.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutie dozornej rady zo dňa 7.3.2011.
  (od: 25.03.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2011.
  (od: 17.06.2011)
Zápisnica z volieb zo dňa 24.6.2011.
  (od: 12.08.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2012 a 24.05.2012.
  (od: 09.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.08.2012.
  (od: 08.09.2012)
Výpis zo Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.09.2012 a Rozhodnutie Ministerstva financii Slovenskej republiky zo dňa 01.10.2012.
  (od: 12.10.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2012.
  (od: 19.10.2012)
Notárska zápisnica N 690/2012, Nz 32973/2012 zo dňa 17.09.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 24.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2016.
  (od: 12.10.2016)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 27.04.2017.
  (od: 05.05.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2018.
  (od: 24.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2019.
  (od: 09.02.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  17.03.2023
Dátum výpisu:  21.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)