Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1459/B

Business name: 
H Y D R O U N I O N , spol. s.r.o.
  (from: 10/03/1991 until: 02/10/2020)
Registered seat: 
Mýtna 2
Bratislava 811 05
  (from: 01/19/1995 until: 02/10/2020)
Mýtna 2
Bratislava 811 07
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
Mýtna 23
Bratislava
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
Identification number (IČO): 
30 416 159
  (from: 10/03/1991)
Date of entry: 
10/03/1991
  (from: 10/03/1991)
Date of deletion: 
02/11/2020
  (from: 02/11/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.2.2020, sp. zn. 33Exre/307/2019 súd vymazal obchodnú spoločnosť H Y D R O U N I O N, spol. s r.o., Mýtna 2, 811 05 Bratislava, IČO: 30 416 159 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.5.2019, č. k. 4K/3/2010-330, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.6.2019, ktorým súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu H Y D R O U N I O N , spol. s r.o., Mýtna 2, 811 05 Bratislava, IČO: 30 416 159 zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku a vzhľadom na to, že po skončení konkurzného konania spoločnosť nemá majetok.
  (from: 02/11/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/1991)
Objects of the company: 
1/ Vykonávanie projektových, konzultačných a prieskumných prác, najmä v oblasti vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpeľných zariadení, monitorovacích systémov, inžinierskych a dopravných sietí a pozemných objektov, súvisiacich s predmetom hlavnej činnosti
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
2/ poskytovanie technickej pomoci, inžinierskych, informačných, sprostredkovateľských a servisných služieb pri výstavbe objektov a zariadení, uvádzaní stavieb do prevádzky, vrátane zaškolenia obsluhy
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
3/ vykonávanie inej hospodárskej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu prác v základných odboroch podnikania
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
4/ vykonávanie obchodnej, sprostredkovateľskej a obstarávateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, poradenská činnosť a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych stavieb
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu, projektovej, inžinierskej činnosti, stavebnej činnosti
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1995 until: 02/10/2020)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, poradenská činnosť a inžienierska činnosť v invetičnej výstavbe
  (from: 01/19/1995 until: 02/10/2020)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych stavieb
  (from: 01/19/1995 until: 02/10/2020)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu, projektovej, inžinierskej činnosti, stavebnej činnosti
  (from: 01/19/1995 until: 02/10/2020)
prevádzka a údržba vodovodných a kanalizačných zariadení
  (from: 01/19/1995 until: 02/10/2020)
výroba elektriny malej vodnej elektrárne
  (from: 01/19/1995 until: 02/10/2020)
Partners: 
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/23/1999 until: 02/10/2020)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/02/1997 until: 04/22/1999)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1995 until: 06/01/1997)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
Ing. Vincent Straka
V Záhradách 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/23/1999 until: 02/10/2020)
Ing. Vincenc Straka
V Záhradách 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/02/1997 until: 04/22/1999)
Ing. Vincenc Straka
V Záhradách 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/19/1995 until: 06/01/1997)
Ing. Vincenc Straka
V Záhradách 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
Ing. Gustáv Zatkalík
Kuklovská 51
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
Ing. Gustáv Zatkalík
Kuklovská 51
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Chrobák
Amount of investment: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 55 000 Sk
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
Ing. Gustáv Zatkalík
Amount of investment: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 55 000 Sk
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
Ing. Vladimír Chrobák
Amount of investment: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 37 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
Ing. Gustáv Zatkalík
Amount of investment: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 37 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
Ing. Vincenc Straka
Amount of investment: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 36 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
Ing. Vladimír Chrobák
Amount of investment: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 55 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 06/01/1997)
Ing. Vincenc Straka
Amount of investment: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 55 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 06/01/1997)
Ing. Vladimír Chrobák
Amount of investment: 535 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 535 000 Sk
  (from: 06/02/1997 until: 04/22/1999)
Ing. Vincenc Straka
Amount of investment: 535 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 535 000 Sk
  (from: 06/02/1997 until: 04/22/1999)
Ing. Vladimír Chrobák
Amount of investment: 535 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 535 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 04/30/2010)
Ing. Vincent Straka
Amount of investment: 535 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 535 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 04/30/2010)
Ing. Vladimír Chrobák
Amount of investment: 17 758,746598 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 17 758,746598 EUR
  (from: 05/01/2010 until: 02/10/2020)
Ing. Vincent Straka
Amount of investment: 17 758,746598 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 17 758,746598 EUR
  (from: 05/01/2010 until: 02/10/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/17/1993 until: 02/10/2020)
konatelia
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 04/22/1999)
Ing. Vladimír Chrobák
Schillerova 9
Bratislava
  (from: 04/23/1999 until: 02/10/2020)
Ing. Vincenc Straka
V Záhradách 32
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 04/22/1999)
Ing. Vincent Straka
V Záhradách 32
Bratislava
  (from: 04/23/1999 until: 02/10/2020)
Ing. Gustáv Zatkalík
Kuklovská 51
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 01/18/1995)
Acting in the name of the company: 
konatelia
  (from: 05/17/1993 until: 02/10/2020)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú Ing. Vladimír Chrobák Ing. Gustáv Zatkalík
  (from: 10/03/1991 until: 05/16/1993)
Capital: 
35 517,493196 EUR
  (from: 05/01/2010 until: 02/10/2020)
1 070 000 Sk
  (from: 06/02/1997 until: 04/30/2010)
110 000 Sk
  (from: 10/03/1991 until: 06/01/1997)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/04/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 9.4.2010 č.k. 4K/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 4.5.2010 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka HYDROUNION, spol. s.r.o.
  (from: 03/30/2011)
Bankruptcy trustee: 
Ing.Mgr. Jana Pecníková
Sekurisova 12
Bratislava 841 02
From: 05/04/2010
  (from: 03/30/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1991 podľa § 106n ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 2687
  (from: 10/03/1991 until: 02/10/2020)
Spoločenská zmluva z 30.11.1992 a jej dodatok z 27.11.1992, prispôsobená ustanoveniam Zák.č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 2687
  (from: 05/17/1993 until: 02/10/2020)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.05.1994, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 05.08.1994. Starý spis: S.r.o. 2687
  (from: 01/19/1995 until: 02/10/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.5.97. Starý spis: S.r.o. 2687
  (from: 06/02/1997 until: 02/10/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/19/1998 until: 02/10/2020)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person