Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  182/B

Obchodné meno: 
IAD Investments, správ. spol., a. s.
  (od: 08.07.2008)
Sídlo: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (od: 05.02.2005)
IČO: 
17 330 254
  (od: 18.10.1991)
Deň zápisu: 
18.10.1991
  (od: 18.10.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.10.1991)
Predmet činnosti: 
spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov
  (od: 07.08.2014)
vytváranie a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov
  (od: 15.08.2014)
riadenie portfólia finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
  (od: 15.08.2014)
investičné poradenstvo
  (od: 15.08.2014)
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek
  (od: 15.08.2014)
prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
  (od: 15.08.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.02.2001)
Ing. Vladimír Bencz - predseda predstavenstva
Severovcov 1580/9
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 04.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2018)
Peter Lukáč , MBA - člen predstavenstva
697
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 04.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2018)
Mgr. Vladimír Bolek - člen predstavenstva
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 29.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva spoločne svoj podpis a označenie funkcie.
  (od: 05.02.2005)
Základné imanie: 
2 058 400 EUR Rozsah splatenia: 2 058 400 EUR
  (od: 19.02.2009)
Akcie: 
Počet: 620
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 19.02.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Vanda Vránska
K Lomu 7485/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 29.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.2020)
Ing. Miroslav Vester
Štefana Králika 5
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 29.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.2020)
Ing. Róbert Bartek - predseda dozornej rady
Trinásta 13231/29
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 29.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.08.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa ustanovenia § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľským plánom zo dňa 25.9.1991 ktorým boli schválené i stanovy. Stary spis: Sa 301
  (od: 18.10.1991)
Notárska zápisnica zo dňa 10.11.1992, ktorá osvedčila priebeh Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, súčasťou ktorého bolo o.i. prijatie stanov spoločnosti v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. a č. 248/1992 Zb. Stary spis: Sa 301
  (od: 02.04.1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dá 31.05.1994. Stary spis: Sa 301
  (od: 27.09.1994)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.9.1995 pod č. N 67/95, Nz 67/95 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 301
  (od: 08.12.1995)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.3.1996, N 45/96, NZ 45/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 301
  (od: 05.06.1996)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 22.7.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.7.1996. Rozhodnutie MFSR číslo 175/1996/IS zo dňa 12.9.1996. Podielový fond spravovaný spoločnosťou: Fond Slnka - 1. podielový fond, Agroinvest investičnej akciovej spoločnosti. Depozitár investičnej spoločnosti: Slovenská poľnohospodárska banka, a.s., Bratislava (skrátene - Poľnobanka, a.s.). Rozhodnutie MFSR číslo 015/1993/IS zo dňa 8.1.1993. Rozhodnutie MFSR číslo 003/1993/PF zo dňa 29.1.1993. Stary spis: Sa 301
  (od: 19.03.1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 125/97, Nz 121/97 - zmena sídla a pôvodného obchodného mena AGROINVEST, investičná akciová spoločnosť. Stary spis: Sa 301
  (od: 17.02.1998)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.6.1997
  (od: 06.03.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 124/99, Nz 120/99 - zmena sídla a členov dozornej rady napísanej notárom JUDr. Juríkovou.
  (od: 05.04.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 16/00, Nz 16/00, v znení doplnenia spísaného dňa 15.2.2000 do notárskej zápisnice č. N 52/00, Nz 52/00.
  (od: 26.07.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený JUDr. Ravlukovou do notárskej zápisnice č. N 189/00, Nz 189/00 zmena obchodného mena, predmetu činnosti, konania menom spoločnosti , základného imania a počtu, druhu, podoby a menovitej hodnoty akcií spoločnosti.Úrad pre finančný trh rozhodnutím č.UFT-004/2000/KISS zo dňa 21.12.2000 udelil povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti a schválil stanovy správ, spoločnosti, premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond s názvom: AGROINVEST, správ.spol.,a.s. -1. PF Slnko, o.p.f., štatút a predajný prospekt tohto otvoreného podielového fondu, ktorý správ. spoločnosť spravuje.
  (od: 14.02.2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený JUDr. A. Juríkovou do notárskej zápisnice č. N 155/2001, Nz 159/2001, kde sú uvedené aj predmetné zmeny stanov.
  (od: 14.08.2001)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 21.12.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnoce č. Nz 830/2001.
  (od: 11.02.2002)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-001/2002/KISS, ktorým Úrad pre finančný trh vyjadril predchádzajúci súhlas s voľbou Ing. Vladimíra Bencza, r.č. , bytom Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava za nového člena predstavenstva a Mgr. Pavla Poliaka, r.č. , bytom Dúbrava 14, 032 12 za nového člena dozornej rady. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 22.04.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 329/2002. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT- 003/2002/ KISS, ktorým Úrad pre finančný trh schválil zmenu stanov spoločnosti v časti Článok II. Obchodné meno a sídlo spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a nové sídlo spoločnosti je Rajská 15, 811 08 Bratislava. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-001/2002/KSPF zo dňa 16.05.2002, ktorým Úrad pre finančný trh schválil zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s označením AGROINVEST, správ. spol., a.s. - 1. PF Slnko, o.p.f., schváleného predstavenstvom spoločnosti dňa 26.03.2002. Nové označenie otvoreného podielového fondu je 1.PF Slnko, o.p.f., AGROINVEST, správ. spol., a.s.. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-002/2002/KSPF zo dňa 17.05.2002, ktorým Úrad pre finančný trh udelil spoločnosti AGROINVEST, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením Kapital, o.p.f., AGROINVEST, správ. spol. a.s. a Optimal, o.p.f., AGROINVEST, správ. spol., a.s. a schvaľuje štatúty a predajné prospekty týchto otvorených podielových fondov. Depozitárom správcovskej spoločnosti a otvorených podielových fondov je UniBanka, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava.
  (od: 31.05.2002)
Rozhodnutie úradu pre finančný trh číslo GRUFT-001/2002/KSPF zo dňa 16.5.2002, ktorým Úrad pre finančný trh schválil zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s označením AGROINVEST, správ.spol., a.s. - 1.PF Slnko,o.p.f. schváleného predstavenstvom spoločnosti dňa 26.3.2002. Nové označenie otvoreného podielového fondu je 1.PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-002/2002/KSPF zo dňa 17.5.2002, ktorým Úrad pre finančný trh udelil spoločnosti AGROINVEST, správ.spol., a.s. povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s označením Kapitál, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol.,a.s. Optimal, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol.,a.s. a schvaľuje štatúty a predajné prospekty týchto otvorených podielových fondov. Úrad pre finančný trh číslo GRUFT-009/2002/KISS zo dňa 7.8.2002, ktorým Úrad pre finančný trh udeľuje súhlas spoločnosti Investičná a Dôchodková správ.spol.,a.s. so sídlom Rajská 15, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 k zmene povolenia Úradu pre finančný trh č. UFT - 004/2000/KISS zo dňa 21.12.2000 na činnosť správcovskej spoločnosti s pôvodným obchodným menom AGROINVEST, správ. spol., a.s. so sídlom Sabinovská 10, Bratislava, v časti depozitár správcovskej spoločnosti. Novým depozitárom správcovskej spoločnosti a ňou spravovaným podielovým fondov od 1.7.2002 je Banka Slovakia, a.s., so sídlom J. Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 419.
  (od: 29.11.2002)
Notárska zápisnica Nz 966/2002 zo dňa 11.2.2002 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 2 k stanovám. Úrad pre finančný trh rozhodnutím GRUFT - 021/2002/KISS zo dňa 31.12.2002 schválil zmenu stanov sprácovskej spoločnosti Dodatkom č. 2 k stanovám sprácovskej spoločnosti. Úrad pre finančný trh GRUFT - 022/2002/KISS zo dňa 30.12.2002 udelil súhlas k zmene povolenia Úradu pre finančný trh na činnosť správcovskej spoločnosti v časti depozitár. Novým depozitárom správcovskej spoločnosti a ňou spravovaných podielových fondov je od 1.1.2003 Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066.
  (od: 26.08.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2003.
  (od: 27.08.2003)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh GRUFT - 001/2003/KINS zo dňa 28.november 2003, ktorým Úrad pre finančný trh určuje spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava 1, IČO 17 330 254 za nového núteného správcu majetku podielových fondov s označením SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - SLOVENSKÝ MAJETKOVÝ FOND, Bratislava - otvorený podielový fond, SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otvorený podielový fond - VŠEOBECNÝ INVESTIČNÝ FOND, Bratislava a SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otvorený podielový fond - SPOROFOND, Bratislava. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh GRUFT - 015/2003/KIPF zo dňa 3.12.2003, ktorým Úrad pre finančný trh previedol správu otvoreného podielového fondu s označením VKLADOVÝ FOND, otvorený podielový fond PROFICONT, správ. spol., a.s. na správcovskú spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Rajská 15, 811 08 Bratislava, IČO 17 330 254 a schválil zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s označením VKLADOVÝ FOND, otvorený podielový fond PROFICONT, správ. spol., a.s., nové označenie podielového fondu je: Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.. Depozitárom podielového fondu s označením Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. je ČSOB.
  (od: 11.06.2004)
Dňa 14.09.2004 rozhodol jediný akcionár spoločnosti o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcií z 55 000 000 Sk na 62 000 000 Sk. Notárska zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti N 652/2004, Nz 70225/2004.
  (od: 13.11.2004)
Dňa 30.6.2005 došlo ku zlúčeniu otvorených podielových fondov s názvami Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a Kapital, o.p.f., Investičná a Dôchodková správ. spol. a.s. v zmysle predchádzajúceho súhlasu udeleného Úradom pre finančný trh v rozhodnutí č. GRUFT-022/2005/KIPF. Zlúčením otvorených podielových fondov s názvami Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. s otvoreným podielovým fondom s názvom : Kapital, o.p.f., Investičná a Dôchodková správ. spol. a.s. zanikol Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.. Zároveň bola schválená zmena štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Kapitol, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., s ktorým sa otvorený podielový fond s názvom Vkladový fond, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. zlúčil.
  (od: 14.12.2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, č. k. UDK-056/2006/KISS zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2006 , o povolení na vytvorenie špeciálneho podielového fondu s názvom: Prvý realitný fond, š.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., ktorý je vytvorený ako špeciálny podielový fond nehnuteľností na dobu neurčitú.
  (od: 14.11.2006)
Zápisnica č. 143 o priebehu zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.03.2007. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-912/2007-PLP zo dňa 27.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.05.2007, dňa 03.05.2007 prešlo na spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A , Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu OTP Asset Management, správ. spol., a.s., Európa, korunový dlhopisový, o.p.f. a súčasne bola schválená zmena štatútu tohto otvoreného podielového fondu, ktorého nový názov je Európa, korunový dlhopisový, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol.,a.s. Depozitárom otvoreného podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-913/2007-PLP zo dňa 27.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.05.2007, dňa 03.05.2007 prešlo na spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu OTP Asset Management, správ. spol., a.s., Sprint, korunový peňažný, o.p.f. a súčasne bola schválená zmena štatútu tohto otvoreného podielového fondu, ktorého nový názov je Sprint, korunový peňažný, o.p.f.. Investičná a Dôchodková, správ. spol.,a.s. Depozitárom otvoreného podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066.
  (od: 15.05.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 3282/2007, Nz 21836/2007, NCRls 21735/2007 zo dňa 04.06.2007 o zlúčení Spoločnosti so spoločnosťou OTP Asset Management, správ, spol., a.s., so sídlom Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 916 699. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3274/2007, Nz 21840/2007, NCRls 21737/2007 zo dňa 04.06.2007 uzatvorená medzi akciovou spoločnosťou Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. a akciovou spoločnosťou OTP Asset Management, správ. spol., a.s., na základe ktorej sa akciová spoločnosť Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 stáva právnym nástupcom zanikajúcej akciovej spoločnosti OTP Asset Management, správ, spol., a.s., so sídlom Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 916 699.
  (od: 07.06.2007)
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-2301/2007 - PLP zo dňa 19. novembra 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7. decembra 2007, udelila spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 , povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., Investičná a dôchodková, správ. spol. a.s., ktorý je vytvorený ako otvorený podielový fond na dobu neurčitú. Depozitárom tohto otvoreného podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066.
  (od: 09.02.2008)
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-2302/2007 - PLP zo dňa 19. novembra 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7. decembra 2007, udelila spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 , povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom Zaistený - Svetové príležitosti, o.p.f., Investičná a dôchodková, správ. spol. a.s., ktorý je vytvorený ako otvorený podielový fond na dobu neurčitú. Depozitárom tohto otvoreného podielového fondu je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066.
  (od: 09.02.2008)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-3230/2007-PLP zo dňa 7. februára 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. februára 2008, a ktorým Národná banka Slovenska udelila spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ, spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Európa, o.p.f.., Investičná a Dôchodková, správ, spol., a.s. do otvoreného podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s, došlo k zlúčeniu otvoreného podielového fondu Európa, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. do otvoreného podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniklo povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu Európa, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s., ktorý zlúčením zanikol. Národná banka Slovenska svojím Rozhodnutím číslo : OPK 3230/2007 - PLP zo dňa 7. februára 2008 súčasne schválila zmeny štatútu otvoreného podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s. Depozitárom otovreného podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., Investičná a Dôchodková správ., spol., a.s. po zlúčení je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Michaská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 30 805 066.
  (od: 12.03.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 4737/2008 Nz 28420/2008 zo dňa 02.07.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. na obchodné meno IAD Investments, správ. spol., a. s..
  (od: 08.07.2008)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-15670-1/2008 zo dňa 28. novembra 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. decembra 2008, a ktorým Národná banka Slovenska udelila spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu Sprint, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do otvoreného podielového fondu Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., došlo k zlúčeniu otvoreného podielového fondu Sprint, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do otvoreného podielového fondu Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniklo povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu Sprint, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., ktorý zlúčením zanikol. Národná banka Slovenska svojim Rozhodnutím číslo: OPK-15670-1/2008 zo dňa 28. novembra 2008 súčasne schválila zmeny štatútu otvoreného podielového fondu Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Depozitárom otvoreného podielového fondu Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. po zlúčení je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140.
  (od: 15.01.2009)
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-16576-1/2008 zo dňa 15.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.01.2009, udelila spoločnosti lAD Investments, správ, spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu špeciálneho podielového fondu s názvom Prvý realitný fond, š.p.f., Investičná a Dôchodková správ., spol., a.s. Štatút podielového fondu sa mení v článku A ods. 2, 3, v článku C ods. 1, 2 písm. b), h), a m), v nadpise článku D, v článku F ods. 9, v článku I ods. 1, v článku M ods. 4, v článku O ods. 1. Ďalej sa štatút podielového fondu dopĺňa v úvodnej vete, v článku A ods. 5, v článku D ods. 3, v článku H ods. 2. Zároveň sa štatút podielového fondu mení dopĺňa v úvode štatútu ako aj v článku A ods. 1, v článku B ods. 2, v článku K ods. 2. V rámci uvedených zmien sa zároveň mení názov podielového fondu na Prvý realitný fond, š.p.f, IAD Investments, správ, spol., a.s. Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-16576-2/2008 zo dňa 26.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.01.2009, udelila spoločnosti lAD Investments, správ, spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom 1. PF Slnko, o.p.f, Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s. Štatút podielového fondu sa mení v článku C ods. 2 písm. b), h), m), v nadpise článku D, F, v článku D ods. 3, 4, 5, 7, v článku O ods. 1. Ďalej sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku A v ods. 3, ako aj o nový ods. 5, v článku D o nový ods. 4, v článku H ods. 2. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a dopĺňa v článku A ods. 1, v článku B ods. 2, v článku C ods. 1, v článku K ods. 2. V rámci uvedených zmien sa zároveň mení názov podielového fondu na 1. PF Slnko, o.p.f, IAD Investments, správ. spol, a.s. Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-16576-3/2008 zo dňa 26.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.01.2009, udelila spoločnosti lAD Investments, správ, spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Optimal, o.p.f, Investičná a Dôchodková, správ., spol., a.s. Štatút podielového fondu sa mení v článku C ods. 2 písm. b), h), m), v nadpise článku D, F, v článku D ods. 3, 4, 5, 7, v článku M ods. 3, v článku O ods. 1. Ďalej sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku A v ods. 3, ako aj o nový ods. 5, v článku D o nový ods. 4, v článku H ods. 2. V rámci uvedených zmien sa zároveň mení názov podielového fondu na Optimal, o.p.f., lAD Investments, správ, spol., a.s. Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: OPK-16576-4/2008 20 dňa 26.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.01.2009, udelila spoločnosti lAD Investments, správ, spol., a.s. predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu otvoreného podielového fondu s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f, IAD Investments, správ, spol., a.s. Štatút podielového fondu sa mení v článku D ods. 2 písm. m), v článku J ods. 2, v článku N ods. 3, v článku P ods. 1. Ďalej sa štatút podielového fondu dopĺňa v článku B v ods. 3, ako aj o nový ods. 5, v článku C ods. 2, v článku E o nový ods. 5, v článku I v ods. 2. Zároveň sa štatút podielového fondu mení a doplňa v článku D ods. 1, v článku E ods. 1, v článku L ods. 2.
  (od: 19.02.2009)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-15277-1/2009 zo dňa 10.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2009, a ktorým Nárobná banka Slovenska udelila spoločnosti KD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Laurinská 3, Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 918 381 a spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, predchádzajúci súhlas na prevod správy otvoreného podielového fondu s názvom KD Prosperita akciovo-dlhopisový otvorený podielový fond KD Investments, správ. spol., a.s. do správy spoločnosti IAD Investmenst, správ. spol., a.s. s dňom prevodu správy 18.11.2009, a schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., dňa 18.11.2009 prešlo na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom KD Prosperita, o.p.f., IAD Investmenst, správ. spol., a.s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: OPK-15277-2/2009 zo dňa 10.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2009, a ktorým Národná banka Slovenska udelila spoločnosti KD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Laurinská 3, Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 918 381 a spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, predchádzajúci súhlas na prevod správy otvoreného podielového fondu s názvom KD RUSSIA akciový otvorený podielový fond KD Investments, správ. spol., a.s. do správy spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. s dňom prevodu správy 18.11.2009, a schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., prešlo na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3409/2009, Nz 44616/2009 dňa 27.11.2009 o zlúčení so spoločnosťou KD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Laurinská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 918 381, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3511/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 182/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 3410/2009, Nz 44618/2009 notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 27.11.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti KD Investments, správ. spol., a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 09.12.2009)
Notárska zápisnica č. N 1088/2010, Nz 30525/2010, NCRls 30992/2010 zo dňa 27.08.2010.
  (od: 29.09.2010)
Notárska zápisnica N 1035/2011, Nz 59888/2011, NCRls 61092/2011 zo dňa 30.12.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zlúčení so spoločnosťou Allianz Asset Management, správ. spol, a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 36 785 989 zrušenej bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1037/2011, Nz 59893/2011, NCRls 61096 /2011 zo dňa 30.12.2011, na základe ktorej preberá IAD mvestments, správ, spol., a. s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava IČO: 17 330 254 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti Allianz Asset Management, správ, spol. a.s., Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 36 785 989. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-1/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Bond Dynamic otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Bond Dynamic otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-2/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Growth Opportunities otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Growth Opportunities otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-3/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Fond krátkodobých investícií otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Fond krátkodobých investícií otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-4/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Protected Equity 1 otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Protected Equity 1 otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140. Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12649-5/2011 zo dňa 12.12.2011 bola dňa 14.12.2011 na spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. prevedená správa podielového fondu s názvom Protected Equity 2 otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. a prešlo na ňu povolenie na vytvorenie podielového fondu s názvom Protected Equity 2 otvorený podielový fond, IAD Investments, správ. spol., a. s. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Michalská 18, Bratislava, PSČ: 815 63, IČO: 36 854 140.
  (od: 03.02.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1850/2012, Nz 35631/2012, NCRls 36369/2012 zo dňa 03.10.2012.
  (od: 13.10.2012)
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: ODT - 10900/2012 - 1 zo dňa 19. novembra 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20. novembra 2012, udelila spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom Fond krátkodobých investícií, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. s podielovým fondom s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. a podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov schválila zmenu štatútu nástupníckeho fondu s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. v znení zo dňa 28. septembra 2012. Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 určila deň účinnosti zlúčenia zanikajúceho fondu s názvom Fond krátkodobých investícií, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. s nástupníckym fondom s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a. s. na 21. decembra 2012.
  (od: 05.04.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.12.2013.
  (od: 20.12.2013)
Notárska zápisnica - N 1442/2013, Nz 51590/2013, NCRls 52353/2013 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2013.
  (od: 15.08.2014)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-1/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (od: 02.12.2014)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-2/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (od: 02.12.2014)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-3/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je EURO Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom EURO Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (od: 02.12.2014)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-4/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu EURO Cash dlhopisový o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je EURO Cash dlhopisový o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom EURO Cash dlhopisový o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (od: 02.12.2014)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-5/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (od: 02.12.2014)
Na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9113-6/2014-1 zo dňa 16.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014, ktorým Národná banka Slovenska udelila správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 a správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 predchádzajúci súhlas na prevod správy podielového fondu Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a ktorým schválila zmenu štatútu podielového fondu, ktorého nový názov je Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bol dňa 29.10.2014 uskutočnený prevod správy podielového fondu a týmto dňom prešlo na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s. povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu s názvom Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
  (od: 02.12.2014)
Rozhodnutia národnej banky zo dňa 16.10. 2014.
  (od: 02.12.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2015.
  (od: 18.12.2015)
Národná banka Slovenska Rozhodnutím číslo: ODT - 6972/2016 - 3 zo dňa 18. júla 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. júla 2016, udelila spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. do podielového fondu s názvom Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. a podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov schválila zmenu štatútu nástupníckeho fondu s názvom Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. a to v článku D. v bode 9, v článku J. v bode 4 a v Prílohe č. 1 Štatútu podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.v znení zo dňa 29. júna 2016. Podľa ustanovenia § 163 ods. 6 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov Národná banka Slovenska určila spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254 na zlúčenie podielového fondu s názvom CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. do podielového fondu s názvom Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. lehotu 3 mesiacov od udelenia predchádzajúceho súhlasu v jej Rozhodnutí číslo: ODT - 6972/2016 - 3 zo dňa 18. júla 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. júla 2016.
  (od: 10.12.2016)
Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT – 6972/2016-3 zo dňa 18.07.2016 udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 12.09.2016 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investmenst, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 12.09.2016.
  (od: 21.09.2017)
Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-049-750, k č. sp.: NBS1-000-012-778 zo dňa 12.07.2017 udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielových fondov Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielových fondov Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 11.09.2017 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investmenst, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 11.09.2017.
  (od: 21.09.2017)
Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 18.09.2017 č.z.: 100-000-060-351, k č. sp.: NBS1-000-015-020 udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 06.11.2017 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 06.11.2017.
  (od: 08.12.2017)
Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 19.10.2018, č.z.: 100-000-132-611, k č. sp.: NBS1-000-028-857, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2018, udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 03.12.2018 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu 1. PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 03.12.2018.
  (od: 12.01.2019)
Národná banka Slovenska rozhodnutím zo dňa 19.10.2018, č.z.: 100-000-132-688, k č. sp.: NBS1-000-028-858, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2018, udelila predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.. Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. schválila zlúčenie podielového fondu EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., určila deň účinnosti tohto zlúčenia podielových fondov na 03.12.2018 a schválila znenie štatútu, predajného prospektu podielového fondu EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 03.12.2018.
  (od: 12.01.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 07.06.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
Račianska 62
Bratislava 831 02
  (od: 03.02.2012)
KD Investments, správ. spol., a.s.
Laurinská 3
Bratislava 811 03
  (od: 09.12.2009)
OTP Asset Management, správ. spol., a.s.
Tallerova 10
Bratislava 811 02
  (od: 07.06.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  29.05.2023
Dátum výpisu:  30.05.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)