Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1158/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka
  (od: 03.11.2021)
Sídlo organizačnej zložky: 
Tuhovská 10722/29
Bratislava 831 06
  (od: 19.09.2017)
IČO: 
35 881 879
  (od: 26.03.2004)
Deň zápisu: 
26.03.2004
  (od: 26.03.2004)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 26.03.2004)
Predmet činnosti: 
projektovanie stavieb
  (od: 26.03.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 26.03.2004)
geodetické a krtografické práce
  (od: 26.03.2004)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (od: 26.03.2004)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 26.03.2004)
montáž technologických zariadení a súborov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.03.2004)
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
  (od: 26.03.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 26.03.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkvoateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 26.03.2004)
vykonávanie montáži, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy a skúšok a určených technických zariadení elektrických železničných dráh
  (od: 26.11.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 14.07.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 30.06.2012)
Vedúci organizačnej zložky: 
Hana Minaříková
Kamínky 287/15
Brno 634 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.06.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Za organizačnú zložku koná a podpisuje vedúci organizačnej zložky.
  (od: 26.03.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa vo forme notárskej zápisnice N 776/03, Nz 724/03 spísanej dňa 05.09.2003 notárom JUDr. Pernicovou v zmysle ust. § 21 a nasl. Obchodného zákonníka. Predmet činnosti zakladateľa: kováčstvo, zámočníctvo, stavba strojov s mechanickým pohonom, opravy karosérií, murárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, štukatérstvo, podlahárstvo, čistenie fasád a pomníkov, výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie technických dopravných zariadení (elektrické), automatizované spracovanie dát, poskytovanie software, činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti technickej a emisnej kontroly, vykonávanie trhacích prác, montáž technologických zariadení a súborov, povrchové úpravy technologických zariadení, návrhová činnosť v oblasti interiérovej tvorby, tryskanie, ubytovanie v rekreačnom zariadení - turistická ubytovňa, práca so stavebnými mechanizmami, potrubárstvo, maliarstvo, lakýrníctvo, sklenárstvo, prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení, maliarstvo a natieračstvo, sprostredkovateľská činnosť, obstarávateľská činnosť, leasing, prenájom nebytových priestorov, obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, požičovňa nákladných prívesov, opravy mechanických strojov a zariadení, montáž a servis okien a dverí, prekladisko nákladov, skladovanie, nákup a predaj nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, prenájom motorových vozidiel, prenájom iných dopravných zariadení, prenájom priemyselného tovaru, prenájom hnuteľných vecí, vedenie účtovníctva, zemné práce pomocou mechanizmov, čalúnníctvo, prekladateľstvo a tlmočníctvo, dlaždičské práce, upratovacie práce, výroba a montáž automobilových doplnkov a príslušenstva, kompletizácia rôznych druhov výrobkov, montáž a výroba oceľových konštrukcií, technológií, potrubných rozvodov, vrátane opláštenia, zhotovovanie dokumentácie oceľových konštrukcií, zváračské práce, impregnačné a ochranné nástreky stavebných a oceľových konštrukcií, výroba a montáž plastových okien, prevádzka umývacej linky, montáž nábytku, architektonické štúdie, návrhy interiérov, montáže a demontáže žeriavových dráh, skladové služby, búracie práce, kácanie stromov, výroba a pokládka asfaltu, pneuservis, prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, vrátane poskytovania iných základných služieb, výroba a montáž prístrojov a rozvádzačov vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, vykonávanie železničného spodku a zvršku, lešenárstvo, príprava mládeže na výkon robotníckeho povolania a činnosti súvisiace s touto prípravou v súkromnom strednom učilišti stavebnom, vrátane ďalšieho profesijného vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov, výuky zvárania, produktívnych prác, v rámci praktického vyučovania, pohostinská činnosť, výkon zememeračských činností, prevádzkovanie dráhy-vlečky, vykonávanie technických prehliadok a skúšok určených na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny na dráhach železničných, električkových a trolejbusových, poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, montáž, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení, zriaďovanie, montáž, údržba a servis zariadení jednotnej telekomunikačnej siete v rozsahu: drôtové telekomunikačné vedenia v miestnych sieťach vrátane nadväzujúcich kábelových súborov, kábelové vedenia s optickými vláknami, organizovanie motoristického športu auto-moto, autopožičovňa, opravy a rekonštruckie špeciálnych hnacích vozidiel typu MUV 69, MV 80, MUV 90, výroba ostatných motorových dopravných prostriedkov, izolatérstvo, obstarávanie služieb spojených so správou, údržbou a prenájmom nehnuteľností, usporadúvanie športových akcií, kovoobrábačstvo, opravy cestných vozidiel, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, projektová činnosť vo výstavbe, uskutočňovanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie, výroba rozvádzačov nízkeho napätia, montáž, opravy a revízie vyhradených elektrických zariadení, montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení, opravy odstavných dopravných vozdiel, nákup, predaj a skladovanie palív a mazív v spotrebiteľskom balení do 50 kg na jeden kus balenia - veľkoobchod, činnosť vykonávaná baníckym spôsobom v rozsahu podľa § 3 Zák. č. 61/98 Sb. v platnom znení: b) inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, okrem geologických prác vakonávaných za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu stavieb, d) podzemné práce vykonávané baníckym spôsobom, najmä hĺbenie jám a šácht, razenie štôl a tunelov, ako podzemných priestorov o objeme nad 500 m3, e) práce k zisteniu stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce, g) zemné práce vykonávané za použitia strojov a výbušnín, pokiaľ sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100.000 m3 horniny, h) strojné vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m pre iné účely než k prácam uvedeným § 2 a v § 3 písm. a) až g), j) práce na sprístupnení starých a opustených banských diel a práce na ich udržovaní a bezpečnom stave; cestná motorová doprava nákladná vnútroštátna a medzinárodná, reklamná činnosť a marketing, usporadúvanie výstav, veľtrhov, prehliadok a obdobných akcií, distribúcia elektriny, banská činnosť v rozsahu podľa ust. § 2 Zák. č. 61/1998 Zb. v znení Zák. č. 542/1991 Zb: a) vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov, b) zriaďovanie, zaisťovanie a likvidácia banských diel a lomov, d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, g) zaisťovanie a likvidácia starých banských diel.
  (od: 26.03.2004)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 21.05.2007.
  (od: 08.06.2007)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva zahraničnej osoby zo dňa 21.11.2006.
  (od: 01.07.2008)
Rozhodnutie zahraničnej osoby - výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.05.2010.
  (od: 14.07.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.03.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 30.06.2012)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: OHLA ŽS, a.s.
Sídlo:
Tuřanka 1154/115b
Slatina, Brno 627 00
Česká republika
Právna forma: Akciová spoločnosť.
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (od: 21.10.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.10.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.10.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.10.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.10.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.10.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.10.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.10.2022)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 21.10.2022)
Paolo Bee , MBA - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.05.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2022)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO - predseda predstavenstva
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.04.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2022)
Mgr. Daniela Houčková
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.06.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2022)
Ing. ROMAN KOCÚREK - 1. podpredseda predstavenstva
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2022)
Jiří Procházka , MBA
Klánovická 285/10
Praha 9 - Hloubětín 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.10.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  27.03.2023
Dátum výpisu:  28.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)