Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1158/B

Business name of the organisational unit: 
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka
  (from: 11/03/2021)
OHL ŽS, a.s., organizačná zložka
  (from: 04/10/2006 until: 11/02/2021)
ŽS Brno, a.s., organizačná zložka
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Registered seat of organisational unit: 
Tuhovská 10722/29
Bratislava 831 06
  (from: 09/19/2017)
Furmanská 6
Bratislava 841 03
  (from: 06/30/2012 until: 09/18/2017)
Furmanská 8
Bratislava 841 03
  (from: 03/26/2004 until: 06/29/2012)
Identification number (IČO): 
35 881 879
  (from: 03/26/2004)
Date of entry: 
03/26/2004
  (from: 03/26/2004)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 03/26/2004)
Objects of the company: 
projektovanie stavieb
  (from: 03/26/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/26/2004)
geodetické a krtografické práce
  (from: 03/26/2004)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/26/2004)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/26/2004)
montáž technologických zariadení a súborov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/26/2004)
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
  (from: 03/26/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/26/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkvoateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/26/2004)
vykonávanie montáži, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy a skúšok a určených technických zariadení elektrických železničných dráh
  (from: 11/26/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/14/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/30/2012)
vykonávanie montáže, rekonštrukcií, opráv, údržby, prehliadok, skúšok a obsluhy určených technických zariadení elektrických
  (from: 07/01/2008 until: 11/25/2008)
Head of organisational unit: 
Hana Minaříková
Kamínky 287/15
Brno 634 00
Česká republika
From: 06/04/2019
  (from: 06/13/2019)
Ing. Mikuláš Bakay
Púpavová 22
Bratislava 841 04
From: 06/08/2007
  (from: 06/08/2007 until: 04/17/2018)
Ing. Mikuláš Bakay
Púpavová 22
Bratislava 841 04
From: 06/08/2007 Until: 02/28/2018
  (from: 04/18/2018 until: 04/17/2018)
Ing. Bohumila Chrappová
Diakovce 190
Diakovce 925 81
From: 03/01/2018
  (from: 04/18/2018 until: 06/12/2019)
Ing. Bohumila Chrappová
Diakovce 190
Diakovce 925 81
From: 03/01/2018 Until: 06/03/2019
  (from: 06/13/2019 until: 06/12/2019)
Ján Kovačka
Vavilovova 16
Bratislava 851 01
From: 09/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 06/07/2007)
Ján Kovačka
Vavilovova 16
Bratislava 851 01
From: 09/20/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/08/2007 until: 06/07/2007)
Ing. Tomislav Kantůrek
Na Břehu 260/1
Praha 1 190 00
Česká republika
From: 03/26/2004
  (from: 03/26/2004 until: 10/19/2004)
Ing. Tomislav Kantůrek
Na Břehu 260/1
Praha 1 190 00
Česká republika
From: 03/26/2004 Until: 09/20/2004
  (from: 10/20/2004 until: 10/19/2004)
Acting in the name of the company: 
Za organizačnú zložku koná a podpisuje vedúci organizačnej zložky.
  (from: 03/26/2004)
Other legal facts: 
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa vo forme notárskej zápisnice N 776/03, Nz 724/03 spísanej dňa 05.09.2003 notárom JUDr. Pernicovou v zmysle ust. § 21 a nasl. Obchodného zákonníka. Predmet činnosti zakladateľa: kováčstvo, zámočníctvo, stavba strojov s mechanickým pohonom, opravy karosérií, murárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, štukatérstvo, podlahárstvo, čistenie fasád a pomníkov, výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie technických dopravných zariadení (elektrické), automatizované spracovanie dát, poskytovanie software, činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti technickej a emisnej kontroly, vykonávanie trhacích prác, montáž technologických zariadení a súborov, povrchové úpravy technologických zariadení, návrhová činnosť v oblasti interiérovej tvorby, tryskanie, ubytovanie v rekreačnom zariadení - turistická ubytovňa, práca so stavebnými mechanizmami, potrubárstvo, maliarstvo, lakýrníctvo, sklenárstvo, prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení, maliarstvo a natieračstvo, sprostredkovateľská činnosť, obstarávateľská činnosť, leasing, prenájom nebytových priestorov, obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, požičovňa nákladných prívesov, opravy mechanických strojov a zariadení, montáž a servis okien a dverí, prekladisko nákladov, skladovanie, nákup a predaj nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, prenájom motorových vozidiel, prenájom iných dopravných zariadení, prenájom priemyselného tovaru, prenájom hnuteľných vecí, vedenie účtovníctva, zemné práce pomocou mechanizmov, čalúnníctvo, prekladateľstvo a tlmočníctvo, dlaždičské práce, upratovacie práce, výroba a montáž automobilových doplnkov a príslušenstva, kompletizácia rôznych druhov výrobkov, montáž a výroba oceľových konštrukcií, technológií, potrubných rozvodov, vrátane opláštenia, zhotovovanie dokumentácie oceľových konštrukcií, zváračské práce, impregnačné a ochranné nástreky stavebných a oceľových konštrukcií, výroba a montáž plastových okien, prevádzka umývacej linky, montáž nábytku, architektonické štúdie, návrhy interiérov, montáže a demontáže žeriavových dráh, skladové služby, búracie práce, kácanie stromov, výroba a pokládka asfaltu, pneuservis, prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, vrátane poskytovania iných základných služieb, výroba a montáž prístrojov a rozvádzačov vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, vykonávanie železničného spodku a zvršku, lešenárstvo, príprava mládeže na výkon robotníckeho povolania a činnosti súvisiace s touto prípravou v súkromnom strednom učilišti stavebnom, vrátane ďalšieho profesijného vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov, výuky zvárania, produktívnych prác, v rámci praktického vyučovania, pohostinská činnosť, výkon zememeračských činností, prevádzkovanie dráhy-vlečky, vykonávanie technických prehliadok a skúšok určených na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny na dráhach železničných, električkových a trolejbusových, poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, montáž, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení, zriaďovanie, montáž, údržba a servis zariadení jednotnej telekomunikačnej siete v rozsahu: drôtové telekomunikačné vedenia v miestnych sieťach vrátane nadväzujúcich kábelových súborov, kábelové vedenia s optickými vláknami, organizovanie motoristického športu auto-moto, autopožičovňa, opravy a rekonštruckie špeciálnych hnacích vozidiel typu MUV 69, MV 80, MUV 90, výroba ostatných motorových dopravných prostriedkov, izolatérstvo, obstarávanie služieb spojených so správou, údržbou a prenájmom nehnuteľností, usporadúvanie športových akcií, kovoobrábačstvo, opravy cestných vozidiel, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, projektová činnosť vo výstavbe, uskutočňovanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie, výroba rozvádzačov nízkeho napätia, montáž, opravy a revízie vyhradených elektrických zariadení, montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení, opravy odstavných dopravných vozdiel, nákup, predaj a skladovanie palív a mazív v spotrebiteľskom balení do 50 kg na jeden kus balenia - veľkoobchod, činnosť vykonávaná baníckym spôsobom v rozsahu podľa § 3 Zák. č. 61/98 Sb. v platnom znení: b) inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, okrem geologických prác vakonávaných za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu stavieb, d) podzemné práce vykonávané baníckym spôsobom, najmä hĺbenie jám a šácht, razenie štôl a tunelov, ako podzemných priestorov o objeme nad 500 m3, e) práce k zisteniu stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce, g) zemné práce vykonávané za použitia strojov a výbušnín, pokiaľ sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100.000 m3 horniny, h) strojné vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m pre iné účely než k prácam uvedeným § 2 a v § 3 písm. a) až g), j) práce na sprístupnení starých a opustených banských diel a práce na ich udržovaní a bezpečnom stave; cestná motorová doprava nákladná vnútroštátna a medzinárodná, reklamná činnosť a marketing, usporadúvanie výstav, veľtrhov, prehliadok a obdobných akcií, distribúcia elektriny, banská činnosť v rozsahu podľa ust. § 2 Zák. č. 61/1998 Zb. v znení Zák. č. 542/1991 Zb: a) vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov, b) zriaďovanie, zaisťovanie a likvidácia banských diel a lomov, d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, g) zaisťovanie a likvidácia starých banských diel.
  (from: 03/26/2004)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 21.05.2007.
  (from: 06/08/2007)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva zahraničnej osoby zo dňa 21.11.2006.
  (from: 07/01/2008)
Rozhodnutie zahraničnej osoby - výpis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.05.2010.
  (from: 07/14/2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.03.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 06/30/2012)
Foreign person: 
Business name: OHLA ŽS, a.s.
Registered seat:
Tuřanka 1154/115b
Slatina, Brno 627 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 10/21/2022)
Business name: OHLA ŽS, a.s.
Registered seat:
Tuřanka 1154/115b
Slatina, Brno 627 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Business name: OHLA ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Veveří, Brno 602 00
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Brno - Veveří 660 02
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Brno 660 02
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Business name: OHL ŽS, a.s.
Registered seat:
Burešova 938/17
Brno 660 02
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Business name: ŽS Brno, a.s., Brno-střed
Registered seat:
Burešova 938/17
Brno 660 02
Česká republika
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Business name: ŽS Brno, a.s., Brno-střed
Registered seat:
Legal form: Akciová spoločnosť.
Register and Registration number:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695.
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/21/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/21/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/21/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/21/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/21/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/21/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/21/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/21/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Paolo Bee , MBA - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 05/14/2018
  (from: 10/21/2022)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO - predseda predstavenstva
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
From: 04/01/2018
  (from: 10/21/2022)
Mgr. Daniela Houčková
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 06/11/2020
  (from: 10/21/2022)
Ing. ROMAN KOCÚREK - 1. podpredseda predstavenstva
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
From: 04/01/2018
  (from: 10/21/2022)
Jiří Procházka , MBA
Klánovická 285/10
Praha 9 - Hloubětín 198 00
Česká republika
From: 10/01/2017
  (from: 10/21/2022)
Václav Bartoněk
Blatouchová 1083/3B
Brno 618 00
Česká republika
From: 06/20/2008
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Václav Bartoněk
Blatouchová 1083/3B
Brno 618 00
Česká republika
From: 06/20/2008
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Václav Bartoněk
Blatouchová 1083/3B
Brno 618 00
Česká republika
From: 06/20/2008
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Václav Bartoněk
Blatouchová 1083/3B
Brno 618 00
Česká republika
From: 06/20/2008 Until: 04/30/2013
  (from: 05/23/2013 until: 05/22/2013)
Václav Bartoněk - člen predstavenstva
Turgeněvova 16
Brno
Česká republika
From: 06/24/2003
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Václav Bartoněk - člen predstavenstva
Turgeněvova 16
Brno
Česká republika
From: 06/24/2003
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Václav Bartoněk - člen predstavenstva
Turgeněvova 16
Brno
Česká republika
From: 06/24/2003 Until: 06/20/2008
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Paolo Bee - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/23/2009 Until: 08/31/2016
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Paolo Bee , MBA - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 05/14/2018
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Paolo Bee , MBA - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 05/14/2018
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Paolo Bee , MBA - 2. podpredseda predstavenstva
Schodová 243/22
Brno 602 00
Česká republika
From: 05/14/2018
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Ing. Petr Brzezina
Starodubečská 131/25
Praha 10 107 00
Česká republika
From: 04/19/2016
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Ing. Petr Brzezina
Starodubečská 131/25
Praha 10 107 00
Česká republika
From: 04/19/2016 Until: 07/25/2017
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Ing. Petr Brzezina - predseda predstavenstva
Starodubečská 131/25
Praha 10 107 00
Česká republika
From: 07/26/2016
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Ing. Petr Brzezina - predseda predstavenstva
Starodubečská 131/25
Praha 10 107 00
Česká republika
From: 07/26/2016
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Ing. Petr Brzezina - predseda predstavenstva
Starodubečská 131/25
Praha 10 107 00
Česká republika
From: 07/26/2016 Until: 03/31/2018
  (from: 05/10/2018 until: 05/09/2018)
Carmen Escribano Guzmán
Avenida de America 58
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 04/18/2007
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Carmen Escribano Guzmán
Avenida de America 58
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 04/18/2007
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Carmen Escribano Guzmán
Avenida de America 58
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 04/18/2007
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Carmen Escribano Guzmán
Avenida de America 58
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 04/18/2007
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Carmen Escribano Guzmán
Avenida de America 58
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 04/18/2007
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Carmen Escribano Guzmán
Avenida de America 58
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 04/18/2007
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Carmen Escribano Guzmán
Avenida de America 58
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 04/18/2007 Until: 01/14/2016
  (from: 04/15/2016 until: 04/14/2016)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
From: 07/26/2017
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
From: 07/26/2017
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
From: 07/26/2017 Until: 03/31/2018
  (from: 05/10/2018 until: 05/09/2018)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO - predseda predstavenstva
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
From: 04/01/2018
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO - predseda predstavenstva
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
From: 04/01/2018
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO - predseda predstavenstva
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
From: 04/01/2018
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
JUAN ANTONIO FELICES ROMO - predseda predstavenstva
Paseo de las Delicias 74
Madrid 280 45
Španielske kráľovstvo
From: 04/01/2018
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Mgr. Daniela Houčková
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 06/11/2020
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Mgr. Daniela Houčková
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 06/11/2020
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
ROMAN KOCÚREK
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
From: 01/01/2017
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
ROMAN KOCÚREK
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
From: 01/01/2017
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
ROMAN KOCÚREK
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
From: 01/01/2017 Until: 03/31/2018
  (from: 05/10/2018 until: 05/09/2018)
Ing. ROMAN KOCÚREK - 1. podpredseda predstavenstva
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
From: 04/01/2018
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Ing. ROMAN KOCÚREK - 1. podpredseda predstavenstva
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
From: 04/01/2018
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Ing. ROMAN KOCÚREK - 1. podpredseda predstavenstva
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
From: 04/01/2018
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Ing. ROMAN KOCÚREK - 1. podpredseda predstavenstva
Ondráčkova, Líšeň 190/51
Brno 628 00
Česká republika
From: 04/01/2018
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Carlos Baylin Larios
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Carlos Baylin Larios - 1. podpredseda predstavenstva
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Carlos Baylin Larios - 1. podpredseda predstavenstva
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Carlos Baylin Larios - 1. podpredseda predstavenstva
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016 Until: 08/31/2016
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Carlos Baylin Larios - člen predstavenstva
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Carlos Baylin Larios - člen predstavenstva
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Carlos Baylin Larios - člen predstavenstva
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Carlos Baylin Larios - člen predstavenstva
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Carlos Baylin Larios - člen predstavenstva
Alcalá de Henares, c. Josep Pla 34
Madrid 288 05
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 10/15/2021 until: 10/14/2021)
Ing. František Ledabyl - 1. podpredseda predstavenstva
Révová 4432/22
Brno 628 00
Česká republika
From: 06/08/2006
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Ing. František Ledabyl - 1. podpredseda predstavenstva
Révová 4432/22
Brno 628 00
Česká republika
From: 06/08/2006 Until: 07/27/2011
  (from: 06/30/2012 until: 06/29/2012)
Ing. František Ledabyl - 1.podpredseda predstavenstva
Turgeněvova 22
Brno
Česká republika
From: 06/26/2003
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Ing. František Ledabyl - 1.podpredseda predstavenstva
Turgeněvova 22
Brno
Česká republika
From: 06/26/2003
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Ing. František Ledabyl - 1.podpredseda predstavenstva
Turgeněvova 22
Brno
Česká republika
From: 06/26/2003 Until: 06/08/2006
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Josef Martinovský
Pražská 1357
Úvaly
Česká republika
From: 06/08/2006 Until: 04/19/2012
  (from: 06/30/2012 until: 06/29/2012)
Ing. Josef Martinovský
Pražská 1357
Úvaly
Česká republika
From: 06/08/2006
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Ing. Jozef Martinovský - člen predstavenstva
Pražská 1357
Úvaly
Česká republika
From: 07/25/2001
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Ing. Jozef Martinovský - člen predstavenstva
Pražská 1357
Úvaly
Česká republika
From: 07/25/2001
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Ing. Jozef Martinovský - člen predstavenstva
Pražská 1357
Úvaly
Česká republika
From: 07/25/2001 Until: 06/08/2006
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Mgr. Daniela Musilová
Fibichova 1695/9
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
From: 05/30/2015 Until: 06/10/2020
  (from: 10/15/2021 until: 10/14/2021)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Ing. Tomáš Nossek
Habrová 353/1
Brno 644 00
Česká republika
From: 06/01/2012 Until: 06/01/2017
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Mgr. Otakar Novotný - člen predstavenstva
Na Rybníčku 12
Praha 2
Česká republika
From: 06/24/2003
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Mgr. Otakar Novotný - člen predstavenstva
Na Rybníčku 12
Praha 2
Česká republika
From: 06/24/2003
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Mgr. Otakar Novotný - člen predstavenstva
Na Rybníčku 12
Praha 2
Česká republika
From: 06/24/2003 Until: 06/21/2005
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Ing. Ladislav Paltich - 2. podpredseda predstavenstva
38
Nezabudice
Česká republika
From: 06/26/2003
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Ing. Ladislav Paltich - 2. podpredseda predstavenstva
38
Nezabudice
Česká republika
From: 06/26/2003
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Ing. Ladislav Paltich - 2. podpredseda predstavenstva
38
Nezabudice
Česká republika
From: 06/26/2003 Until: 04/18/2007
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Jose Emilio Pont Perez - predseda predstavenstva
Baleares 4
Valencia 460 23
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Jose Emilio Pont Perez - predseda predstavenstva
Baleares 4
Valencia 460 23
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Jose Emilio Pont Perez - predseda predstavenstva
Baleares 4
Valencia 460 23
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016 Until: 07/10/2017
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Jose Emilio Pont Perez - predseda predstavenstva
Na břehu 260/1
Praha 190 00
From: 01/14/2016
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
José Emilio Pont Pérez - 1. podpredseda
c/Baleares 4
Valencia 460 23
Španielske kráľovstvo
From: 05/30/2015
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
José Emilio Pont Pérez - 1. podpredseda
c/Baleares 4
Valencia 460 23
Španielske kráľovstvo
From: 05/30/2015 Until: 01/14/2016
  (from: 04/15/2016 until: 04/14/2016)
Jiří Procházka , MBA
Klánovická 285/10
Praha 9 - Hloubětín 198 00
Česká republika
From: 10/01/2017
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Jiří Procházka , MBA
Klánovická 285/10
Praha 9 - Hloubětín 198 00
Česká republika
From: 10/01/2017
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Jiří Procházka , MBA
Klánovická 285/10
Praha 9 - Hloubětín 198 00
Česká republika
From: 10/01/2017
  (from: 06/14/2018 until: 10/14/2021)
Jiří Procházka , MBA
Klánovická 285/10
Praha 9 - Hloubětín 198 00
Česká republika
From: 10/01/2017
  (from: 10/15/2021 until: 11/02/2021)
Jiří Procházka , MBA
Klánovická 285/10
Praha 9 - Hloubětín 198 00
Česká republika
From: 10/01/2017
  (from: 11/03/2021 until: 10/20/2022)
Josef Rezek
Hasov 43
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Josef Rezek
Hasov 43
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Josef Rezek
Hasov 43
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Josef Rezek
Hasov 43
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Josef Rezek
Hasov 43
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Josef Rezek
Hasov 43
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 06/11/2016 until: 09/18/2017)
Josef Rezek
Hasov 43
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 05/01/2013 Until: 12/31/2016
  (from: 09/19/2017 until: 09/18/2017)
Javier Luis Rodriguez del Val
C. Nuria 80
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 11/14/2011
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Javier Luis Rodriguez del Val
C. Nuria 80
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 11/14/2011
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Javier Luis Rodriguez del Val
C. Nuria 80
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 11/14/2011
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Javier Luis Rodriguez del Val
C. Nuria 80
Madrid
Španielske kráľovstvo
From: 11/14/2011 Until: 10/26/2014
  (from: 12/23/2014 until: 12/22/2014)
Javier de Vicente Sanchez
ulica Caleruega 34 1a
Madrid 280 33
Španielske kráľovstvo
From: 10/27/2014
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Javier de Vicente Sanchez
ulica Caleruega 34 1a
Madrid 280 33
Španielske kráľovstvo
From: 10/27/2014 Until: 05/29/2015
  (from: 10/07/2015 until: 10/06/2015)
Ing. Peter Stáčala - člen predstavenstva
Jasmínová 16
Brno
Česká republika
From: 06/24/2003
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Ing. Peter Stáčala - člen predstavenstva
Jasmínová 16
Brno
Česká republika
From: 06/24/2003
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Ing. Peter Stáčala - člen predstavenstva
Jasmínová 16
Brno
Česká republika
From: 06/24/2003 Until: 01/27/2005
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno
Česká republika
From: 07/25/2001
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno
Česká republika
From: 07/25/2001
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno
Česká republika
From: 07/25/2001 Until: 06/08/2006
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno 602 00
Česká republika
From: 06/08/2006
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno 602 00
Česká republika
From: 06/08/2006
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno 602 00
Česká republika
From: 06/08/2006
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno 602 00
Česká republika
From: 06/08/2006
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno 602 00
Česká republika
From: 06/08/2006
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno 602 00
Česká republika
From: 06/08/2006
  (from: 10/07/2015 until: 04/14/2016)
Ing. Michal Štefl - predseda predstavenstva
Jugoslávská 93
Brno 602 00
Česká republika
From: 06/08/2006 Until: 01/14/2016
  (from: 04/15/2016 until: 04/14/2016)
Manuel Viciana Pedrosa
Calle Churruca 12 PO2 C
Alicante 030 03
Španielske kráľovstvo
From: 11/01/2009
  (from: 12/19/2009 until: 06/29/2012)
Manuel Viciana Pedrosa
Calle Churruca 12 PO2 C
Alicante 030 03
Španielske kráľovstvo
From: 11/01/2009 Until: 11/15/2011
  (from: 06/30/2012 until: 06/29/2012)
Manuel Viciana Pedrosa - 1. podpredseda
Calle Churruca 12PO2C
Alicante 030 03
Španielske kráľovstvo
From: 11/15/2011
  (from: 06/30/2012 until: 12/07/2012)
Manuel Viciana Pedrosa - 1. podpredseda
Calle Churruca 12PO2C
Alicante 030 03
Španielske kráľovstvo
From: 11/15/2011
  (from: 12/08/2012 until: 05/22/2013)
Manuel Viciana Pedrosa - 1. podpredseda
Calle Churruca 12PO2C
Alicante 030 03
Španielske kráľovstvo
From: 11/15/2011
  (from: 05/23/2013 until: 12/22/2014)
Manuel Viciana Pedrosa - 1. podpredseda
Calle Churruca 12PO2C
Alicante 030 03
Španielske kráľovstvo
From: 11/15/2011
  (from: 12/23/2014 until: 10/06/2015)
Manuel Viciana Pedrosa - 1. podpredseda
Calle Churruca 12PO2C
Alicante 030 03
Španielske kráľovstvo
From: 11/15/2011 Until: 05/29/2015
  (from: 10/07/2015 until: 10/06/2015)
Manuel Viciana Pedrosa - člen predstavenstva
Calle Ricardo Ortiz 96-1 C
Madrid 280 27
Španielske kráľovstvo
From: 06/24/2003
  (from: 03/26/2004 until: 04/09/2006)
Manuel Viciana Pedrosa - člen predstavenstva
Calle Ricardo Ortiz 96-1 C
Madrid 280 27
Španielske kráľovstvo
From: 06/24/2003
  (from: 04/10/2006 until: 12/18/2009)
Manuel Viciana Pedrosa - člen predstavenstva
Calle Ricardo Ortiz 96-1 C
Madrid 280 27
Španielske kráľovstvo
From: 06/24/2003 Until: 04/18/2007
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Jose Maria Perez Yuste
c. Artista Juan Hidalgo 20 P03 E
Las Palmas de Gran Canaria 350 18
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 04/15/2016 until: 04/29/2016)
Jose Maria Perez Yuste
c. Artista Juan Hidalgo 20 P03 E
Las Palmas de Gran Canaria 350 18
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016
  (from: 04/30/2016 until: 06/10/2016)
Jose Maria Perez Yuste
c. Artista Juan Hidalgo 20 P03 E
Las Palmas de Gran Canaria 350 18
Španielske kráľovstvo
From: 01/14/2016 Until: 04/18/2016
  (from: 06/11/2016 until: 06/10/2016)
Tomáš Ženatý
121
Svinošice 679 22
Česká republika
From: 09/01/2016
  (from: 09/19/2017 until: 02/22/2018)
Tomáš Ženatý
121
Svinošice 679 22
Česká republika
From: 09/01/2016
  (from: 02/23/2018 until: 05/09/2018)
Tomáš Ženatý
121
Svinošice 679 22
Česká republika
From: 09/01/2016
  (from: 05/10/2018 until: 06/13/2018)
Tomáš Ženatý
121
Svinošice 679 22
Česká republika
From: 09/01/2016 Until: 05/04/2018
  (from: 06/14/2018 until: 06/13/2018)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person