Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  44/S

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo „v likvidácii“
  (od: 19.01.2019 do: 19.03.2024)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo, v dodatočnej likvidácii
  (od: 20.03.2024 do: 23.11.2021)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo
  (od: 29.03.1991 do: 18.01.2019)
Sídlo: 
Jastrabá 966 32
  (od: 29.03.1991 do: 23.11.2021)
IČO: 
00 651 788
  (od: 29.03.1991)
Deň zápisu: 
29.03.1991
  (od: 29.03.1991)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 29.03.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
1. Poľnohospodárske podielnicke družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
  (od: 29.03.1991 do: 29.08.1993)
2. Poľnohospodárske podielnicke družstvo ďalej: a/ spracováva poľnohospodárske a iné suroviny a materiály a vyrába z nich potravinárske výrobky a polotovary b/ vykonáva činnosti a vyrába výrobky, ktoré slúžia potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby c/ poskytuje práce a služby pre občanov a príležitostne aj pre iné fyzické osoby d/ predáva vlastný a vyrobený tovar e/ vykonáva zahranično-obchodnú činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami a inými nakúpenými tovarmi
  (od: 29.03.1991 do: 29.08.1993)
píliarska výroba
  (od: 30.08.1993 do: 04.08.1999)
podnikanie v poľnohospodárskej činnosti, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
zámočníctvo, kováčske práce
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
práce špeciálnymi strojmi
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
predstavenstvo
  (od: 29.03.1991 do: 29.08.1993)
Ján Baláž - člen
89
Nevoľné
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Ján Baláž - člen
89
Nevoľné
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Mária Grofčíková - člen
202
Jastrabá
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Antón Izák - člen
199
Jastrabá
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Ivan Karol - člen
356
Trnavá Hora
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Ing. Štefan Marhavý - predseda
102
Kunešov
  (od: 20.06.1996 do: 04.08.1999)
Ing. Jozef Martinec - predseda
380
Trnavá Hora
  (od: 29.03.1991 do: 29.08.1993)
Juraj Mojžiška - člen
194
Jastrabá
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Juraj Mojžiška - člen
194
Jastrabá
  (od: 20.06.1996 do: 04.08.1999)
Jozef Môc - člen
489
Trnava Hora
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Margita Páchniková - člen
58
Nevoľné
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Margita Páchniková - člen
58
Nevoľné
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Irena Pecková - člen
376
Trnavá Hora
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Viera Slašťanová - člen
58
Nevoľné
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Viera Slašťanová - člen
2
Ihráč
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Ján Svitok - predseda
58
Pitelová
  (od: 23.03.1994 do: 19.06.1996)
Ján Šimon - člen
2
Jastrabá
  (od: 05.08.1999 do: 23.11.2021)
Peter Vallo - podpredseda
96
Jastrabá
  (od: 23.03.1994 do: 19.06.1996)
Peter Vallo - predseda
96
Jastrabá
  (od: 30.08.1993 do: 22.03.1994)
Peter Vallo - podpredseda
96
Jastrabá
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Róbert Vallo - člen
380
Trnava Hora
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Róbert Vallo - predseda
380
Trnava Hora
  (od: 05.08.1999 do: 23.11.2021)
Rozália Žbirková - člen
271
Trnava Hora
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavesntvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva alebo (v jeho neprítomnosti) podpredseda družstva a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti majú oprávnenie na podpis za družstvo:*Ing. Gabriel Gajdáč, Nevoľné 163 *Viera Slašťanová, Ihráč 2
  (od: 29.03.1991 do: 29.08.1993)
Zapisované základné imanie: 
2 480 000 Sk
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
4 540 000 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 19.06.1996)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 19. 3. 2024
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 25Cbr/10/2023-83 zo dňa 15. 11. 2023, právoplatným dňa 14. 12. 2023 súd nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutého družstva Poľnohospodárske podielnicke družstvo „v likvidácii“, 966 32 Jastrabá, IČO: 00 651 788 a ustanovil Ing. Mgr. Miroslava Šperku, nar. 23. 09. 1982, so sídlom kancelárie Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1541 do funkcie likvidátora zaniknutého družstva.
  (od: 20.03.2024)
Dátum vstupu do likvidácie: 29. 12. 2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 26Cbr/23/2017-40 zo dňa 16. 11. 2017 - právoplatným čo do výroky I. dňom 29. 12. 2017, čo do výroku II. dňom 04. 05. 2018 súd zrušuje družstva Poľnohospodárske podielnicke družstvo, IČO: 00 651 788 zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Dr, vo vložke číslo 44/S a nariaďuje jeho likvidáciu. Súd menuje za likvidátora spoločnosti Jána Šimona, nar. 15. 09. 1956, r.č.: 560915/6707 bytom Jastrabá 2, 967 01 Jastrabá.
  (od: 19.01.2019 do: 19.03.2024)
 Likvidátor:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka
Františka Švantnera 4
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 14.12.2023
  (od: 20.03.2024)
 Likvidátor:
Ján Šimon
Jastrabá 2
Jastrabá 967 01
Vznik funkcie: 04.05.2018
  (od: 19.01.2019 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (od: 20.03.2024)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 19.01.2019 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 19.03.2024 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 27/Exre/7/2024.
  (od: 20.03.2024)
Družstvo vzniklo uznesením ustanovujúcej členskej schôdze, zo dňa 22.3.1991 a schválením stanov.
  (od: 29.03.1991 do: 23.11.2021)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 9.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchod. zák. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. Starý psis: Sr. 76
  (od: 30.08.1993 do: 23.11.2021)
Výročná členská schôdza konaná dňa 10.5.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 76
  (od: 20.06.1996 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR