Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  440/R

Business name: 
Marthaus spol. s r.o.
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
Registered seat: 
Biskupická 54
Trenčín 912 50
  (from: 06/29/1993 until: 12/21/2016)
Kožušnícka 2
Trenčín 911 01
  (from: 04/10/1992 until: 06/28/1993)
Identification number (IČO): 
31 411 126
  (from: 04/10/1992)
Date of entry: 
04/10/1992
  (from: 04/10/1992)
Date of deletion: 
07/10/1998
  (from: 12/22/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/22/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/10/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod s textilom
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
veľkoobchod s odevami a obuvou
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
reklamné činnosti
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
výskum a vývoj
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
podnikatelské poradenstvo
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, predaj
  (from: 09/02/1993 until: 12/21/2016)
Partners: 
Peter MARTAUZ
Povážska 56/31
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/10/1992 until: 01/01/1995)
Peter MARTAUZ
Povážska 56/31
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/02/1995 until: 12/21/2016)
Contribution of each member: 
Peter MARTAUZ
Amount of investment: 100 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Kčs
  (from: 04/10/1992 until: 01/01/1995)
Peter MARTAUZ
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/02/1995 until: 12/21/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
Peter Martauz - riaditeľ spoločnosti
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 04/10/1992 until: 12/21/2016)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/02/1995 until: 12/21/2016)
100 000 Kčs
  (from: 04/10/1992 until: 01/01/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.12.1994, spísané do notárskej zápis- nice č. N 318/94, Nz 293/94 o zvýšení základ- ného imania, z majetku prevyšujúceho základ- né imanie spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 2587
  (from: 01/02/1995 until: 12/21/2016)
Na Krajskom súde v Bratislave bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti MARTHAUS, spol. s r.o., konanie sa vedie pod č.k. 3K 97/97-20. Dňa 9.6.1997 bola spoločnosti doručená výzva súdu na zvolanie schôdze veriteľov, čím sa uvedeným dňom z zmysle § 4 a ods. 3 zákona č.328/1991 Zb. začalo dohadovacie konanie.
  (from: 07/02/1997 until: 12/21/2016)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 3 K 97/97 zo dňa 6.2.1998 bol zamietnutý návrh spoločnosti ako dlžníka na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.2.1998. V zmysle § 68 ods. 3 písm. f/ zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spoločnosť sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Na základe uvedených skutočností súd rozhodol, že Marthaus spol. s r.o. so sídlom Biskupická 54, 912 50 Trenčín, IČO: 31 411 126 sa dňom 10.7.1998 z obchodného registra v y m a z á v a. Vzhľadom k ustanoveniu § 63 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. sa likvidácia nevykonala a spoločnosť nemá právneho nástupcu.
  (from: 07/10/1998 until: 12/21/2016)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person