Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3345/B

Obchodné meno: 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  (od: 26.05.2007)
Sídlo: 
Štefánikova 17
Bratislava 811 05
  (od: 31.03.2011)
IČO: 
31 595 545
  (od: 26.11.1993)
Deň zápisu: 
01.01.1994
  (od: 26.11.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.11.1993)
Predmet činnosti: 
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví , ato v rozsahu: Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 23.02.2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (od: 23.02.2016)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (od: 23.02.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.09.2001)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - Člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2022)
RNDr. Milan Fleischhacker - Člen predstavenstva
Kapsohradská 8866/1
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2022)
Mgr. Blanka Hatalová - Člen predstavenstva
Homolová 8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2022)
Ing. Slávka Miklošová - Predseda predstavenstva
Bodrocká 12
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2022)
Ing. Igor Saxa - Člen predstavenstva
Južná trieda 33
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (od: 25.09.2001)
Prokúra: 
JUDr. Ľuboš Tóth , LL.M., MBA
Palárikova 3175/27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Vznik funkcie: 28.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.01.2023)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (od: 28.04.2018)
Základné imanie: 
18 532 240 EUR Rozsah splatenia: 18 532 240 EUR
  (od: 09.01.2020)
Akcie: 
Počet: 5582
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú prevoditeľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (od: 09.01.2020)
Akcionár: 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
Viedeň 1010
Rakúska republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2022)
Dozorná rada: 
Mgr. Magdaléna Adamová
Zadná 3424/34
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2022)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2022)
Hartwig Georg Löger
Schießstattgasse 6
Mariazell 8630
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2022)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2022)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.01.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák. Stary spis: Sa 587
  (od: 26.11.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov.
  (od: 04.11.1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 29.12.1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.08.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.11.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.04.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.07.1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z.
  (od: 24.01.2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.03.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.08.2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.2001 bolo schválené nové znenie stanov.
  (od: 25.09.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 12.06.2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 25.09.2003.
  (od: 30.10.2003)
. Zapisuje sa zmena stanov a členov dozornej rady, schválená valným zhromaždením zo dňa 27.01.2004 - v NZ 6777/2004 napísanej v NÚ JUDr. Jarmily Kováčovej, Bratislava, Gajova 13.
  (od: 12.03.2004)
Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRls 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.07.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006.
  (od: 11.01.2007)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007.
  (od: 01.07.2007)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 01.02.2008.
  (od: 26.02.2008)
Výpis z uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.4.2008.
  (od: 22.05.2008)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.9.2008.
  (od: 17.10.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008.
  (od: 11.02.2009)
Zmluva o kúpe akcií zo dňa 2.5.2009.
  (od: 10.07.2009)
Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 01.08.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2009, Nz 32694/2009, NCRls 33182/2009 zo dňa 28.09.2009. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009.
  (od: 09.10.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009.
  (od: 21.10.2009)
Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 29.10.2010)
Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011
  (od: 31.03.2011)
Rozhodnutie členov dozornej rdy zo dňa 01.10.2009.
  (od: 17.08.2011)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2011.
  (od: 11.01.2012)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010.
  (od: 03.02.2012)
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.03.2012.
  (od: 06.04.2012)
Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
  (od: 11.05.2012)
Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012
  (od: 20.07.2012)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
  (od: 11.01.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
  (od: 23.04.2013)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
  (od: 28.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
  (od: 29.11.2013)
Protokol z 51. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
  (od: 30.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2013.
  (od: 17.12.2013)
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 17.12.2013.
  (od: 30.01.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
  (od: 25.04.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2015, zo dňa 04.04.2018, zo dňa 21.08.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.09.2018 a zo dňa 17.12.2018.
  (od: 20.02.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.10.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Rajská 15/A
Bratislava 811 08
  (od: 01.10.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  05.06.2023
Dátum výpisu:  06.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)