Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3431/B

Obchodné meno: 
AEGON, d.s.s., a.s.
  (od: 07.10.2004 do: 31.10.2019)
Sídlo: 
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (od: 14.10.2006 do: 31.10.2019)
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (od: 07.10.2004 do: 13.10.2006)
IČO: 
35 902 612
  (od: 07.10.2004)
Deň zápisu: 
07.10.2004
  (od: 07.10.2004)
Deň výmazu: 
01.11.2019
  (od: 01.11.2019)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.11.2019)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.10.2004)
Predmet činnosti: 
1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finačný trh, čím sa rozumie :
  (od: 07.10.2004 do: 14.08.2009)
a) riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
  (od: 07.10.2004 do: 16.07.2013)
b) administrácia, ktorou sa rozumie, 1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sporiteľom, 3. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 4. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 5. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 6. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 14. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Úradu pre finančný trh a vnútorných aktov riadenia
  (od: 07.10.2004 do: 09.03.2009)
c) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (od: 07.10.2004 do: 14.08.2009)
b) administrácia, ktorou sa rozumie, 1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, 3. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 4. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 5. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 6. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 14. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Úradu pre finančný trh a vnútorných aktov riadenia
  (od: 10.03.2009 do: 14.08.2009)
1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska, čím sa rozumie :
  (od: 15.08.2009 do: 16.07.2013)
b) administrácia, ktorou sa rozumie, 1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. vedenie garančného účtu dôchodkového fondu, 3. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, 4. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 5. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 6. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 7. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 8. vedenie obchodnej dokumentácie, 9. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 10. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 11. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, 14. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia, 16. riadenie rizík v dôchodkovom fonde
  (od: 15.08.2009 do: 17.07.2012)
b) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (od: 15.08.2009 do: 30.07.2012)
b) administrácia, ktorou sa rozumie, 1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. vedenie účtu nepriradených platieb, 3. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, 4. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 5. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 6. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 7. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 8. vedenie obchodnej dokumentácie, 9. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 10. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 11. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, 14. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia, 16. riadenie rizík v dôchodkovom fonde
  (od: 18.07.2012 do: 16.07.2013)
c) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (od: 31.07.2012 do: 16.07.2013)
vytváranie s práva dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
  (od: 17.07.2013 do: 22.05.2014)
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
  (od: 23.05.2014 do: 31.10.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.10.2004 do: 31.10.2019)
Ing. Mário Adámek
Martinengova 22
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 29.07.2010 do: 01.07.2015)
Ing. Mário Adámek
Martinengova 22
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 23.06.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
Ing. Mário Adámek - člen prestavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 02.07.2015 do: 29.01.2019)
Ing. Mário Adámek - člen prestavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 08.01.2019
  (od: 30.01.2019 do: 29.01.2019)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
Rovinka 427
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 07.10.2004
  (od: 07.10.2004 do: 03.12.2007)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
Rovinka 427
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 07.10.2004 Skončenie funkcie: 19.11.2007
  (od: 04.12.2007 do: 03.12.2007)
Ing. Branislav Buštík - člen
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 19.11.2007
  (od: 04.12.2007 do: 11.06.2009)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 19.11.2007
  (od: 12.06.2009 do: 17.07.2012)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 19.11.2007 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 18.07.2012 do: 17.07.2012)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.05.2012
  (od: 18.07.2012 do: 27.06.2017)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 30.05.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2017
  (od: 28.06.2017 do: 27.06.2017)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 28.06.2017 do: 15.02.2019)
Ing. Jana Gruntová - člen predstavenstva
ul. 29. augusta 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 07.10.2004
  (od: 07.10.2004 do: 03.12.2007)
Ing. Jana Gruntová - člen predstavenstva
ul. 29. augusta 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 07.10.2004 Skončenie funkcie: 19.11.2007
  (od: 04.12.2007 do: 03.12.2007)
Ing. Jana Gruntová - predseda
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.11.2007
  (od: 04.12.2007 do: 11.06.2009)
Ing. Jana Gruntová - predseda
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.11.2007 Skončenie funkcie: 17.04.2009
  (od: 12.06.2009 do: 11.06.2009)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
Vznik funkcie: 11.05.2005
  (od: 02.06.2005 do: 03.12.2007)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
Vznik funkcie: 11.05.2005 Skončenie funkcie: 19.11.2007
  (od: 04.12.2007 do: 03.12.2007)
Ing. Natália Knošková - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 07.04.2009
  (od: 12.06.2009 do: 28.07.2010)
Ing. Natália Knošková - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 07.04.2009 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 29.07.2010 do: 28.07.2010)
Ing. Michaela Mlejová - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.11.2007
  (od: 04.12.2007 do: 09.03.2009)
Ing. Michaela Račková - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.11.2007
  (od: 10.03.2009 do: 28.07.2010)
Ing. Michaela Račková - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 19.11.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 29.07.2010 do: 28.07.2010)
Mgr. Zoltán Sipos - člen predstavenstva
Stará Gala 36
Holice 930 34
Vznik funkcie: 07.10.2004
  (od: 07.10.2004 do: 01.06.2005)
Mgr. Zoltán Sipos - člen predstavenstva
Stará Gala 36
Holice 930 34
Vznik funkcie: 07.10.2004 Skončenie funkcie: 11.05.2005
  (od: 02.06.2005 do: 01.06.2005)
Ing. Peter Sterbák
Kríkova 2
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 29.07.2010 do: 16.08.2010)
Ing. Peter Šterbák
Komárovská 12714/9A
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 17.08.2010 do: 01.07.2015)
Ing. Peter Šterbák
Komárovská 12714/9A
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 23.06.2015
  (od: 02.07.2015 do: 01.07.2015)
Ing. Peter Šterbák - člen predstavenstva
Komárovská 12714/9A
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 02.07.2015 do: 31.10.2019)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 31.05.2017
  (od: 16.02.2019 do: 31.10.2019)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.2019
  (od: 16.02.2019 do: 31.10.2019)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 22.01.2019
  (od: 16.02.2019 do: 31.10.2019)
Mgr. Martin Višňovský - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 22.01.2019
  (od: 16.02.2019 do: 31.10.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene Spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má Spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
  (od: 31.07.2012 do: 31.10.2019)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, alebo dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
  (od: 07.10.2004 do: 30.07.2012)
Prokúra: 
Ing. Boris Fošnár
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.04.2017
  (od: 01.04.2017 do: 18.09.2019)
Ing. Boris Fošnár
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.04.2017 Skončenie funkcie: 05.09.2019
  (od: 19.09.2019 do: 18.09.2019)
Ing. Jana Gruntová
Vajanského nábr. 59/15
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 10.09.2009
  (od: 10.09.2009 do: 02.04.2013)
Ing. Jana Gruntová
Vajanského nábr. 59/15
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 10.09.2009 Skončenie funkcie: 03.04.2013
  (od: 03.04.2013 do: 02.04.2013)
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 10.09.2009
  (od: 10.09.2009 do: 31.03.2017)
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 10.09.2009 Skončenie funkcie: 01.04.2017
  (od: 01.04.2017 do: 31.03.2017)
JUDr. Dana Macková
Burgundská 15/A
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 01.04.2017
  (od: 01.04.2017 do: 29.01.2019)
JUDr. Dana Macková
Burgundská 15/A
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 01.04.2017 Skončenie funkcie: 09.01.2019
  (od: 30.01.2019 do: 29.01.2019)
Ing. Richard Strapko
Kubániho 3630/5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 03.04.2013
  (od: 03.04.2013 do: 29.01.2019)
Ing. Richard Strapko
Kubániho 3630/5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 03.04.2013 Skončenie funkcie: 09.01.2019
  (od: 30.01.2019 do: 29.01.2019)
Pri zastupovaní Spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle aspoň dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (od: 31.07.2012 do: 18.09.2019)
Pri zastupovaní a podpisovaní spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle aspoň jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo súhlasný prejav vôle alebo podpisy oboch prokuristov. Prokurista sa podpisuie tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (od: 10.09.2009 do: 30.07.2012)
Základné imanie: 
10 050 000 EUR Rozsah splatenia: 10 050 000 EUR
  (od: 18.12.2014 do: 31.10.2019)
14 700 000 EUR Rozsah splatenia: 14 700 000 EUR
  (od: 31.12.2012 do: 17.12.2014)
34 554 900 EUR Rozsah splatenia: 34 554 900 EUR
  (od: 10.03.2009 do: 30.12.2012)
1 041 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 041 000 000 Sk
  (od: 28.07.2006 do: 09.03.2009)
300 000 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 000 Sk
  (od: 07.10.2004 do: 27.07.2006)
Akcie: 
Počet: 300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 500 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (od: 18.12.2014 do: 31.10.2019)
Počet: 300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 49 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (od: 31.12.2012 do: 17.12.2014)
Počet: 300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 115 183 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (od: 10.03.2009 do: 30.12.2012)
Počet: 300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 470 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (od: 28.07.2006 do: 09.03.2009)
Počet: 300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh.
  (od: 07.10.2004 do: 27.07.2006)
Akcionár: 
Aegon Levensverzekering N.V.
AEGONplein 50
´s-Gravenhage 2591TV
Holandské kráľovstvo
  (od: 07.10.2004 do: 29.01.2019)
NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 30.01.2019 do: 31.10.2019)
Dozorná rada: 
Gyula Horváth
Széchenyi tér 13
Veresegyház H-2112
Maďarsko
Vznik funkcie: 13.11.2017
  (od: 06.12.2017 do: 29.01.2019)
Gyula Horváth
Széchenyi tér 13
Veresegyház H-2112
Maďarsko
Vznik funkcie: 13.11.2017 Skončenie funkcie: 08.01.2019
  (od: 30.01.2019 do: 29.01.2019)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/c
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 15.01.2018
  (od: 15.02.2018 do: 29.01.2019)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/c
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 15.01.2018 Skončenie funkcie: 08.01.2019
  (od: 30.01.2019 do: 29.01.2019)
Ing. Marcel Mikolášik
Farnianska 180/30
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 13.07.2017
  (od: 25.07.2017 do: 29.01.2019)
Ing. Marcel Mikolášik
Farnianska 180/30
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 13.07.2017 Skončenie funkcie: 08.01.2019
  (od: 30.01.2019 do: 29.01.2019)
Ing. Jiří Schneller
Vyšebrodská 875/12
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.07.2014
  (od: 22.07.2014 do: 14.02.2018)
Ing. Jiří Schneller
Vyšebrodská 875/12
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.07.2014 Skončenie funkcie: 15.01.2018
  (od: 15.02.2018 do: 14.02.2018)
Miroslav Vittek
Mozartova 7
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 07.10.2004
  (od: 07.10.2004 do: 13.10.2006)
Miroslav Vittek
Mozartova 7
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 07.10.2004 Skončenie funkcie: 29.09.2006
  (od: 14.10.2006 do: 13.10.2006)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 08.01.2019
  (od: 30.01.2019 do: 31.10.2019)
Ing. Peter Holotňák
Oľšavka 48
Oľšavka 053 61
Vznik funkcie: 08.01.2019
  (od: 30.01.2019 do: 31.10.2019)
JUDr. Branislav Chynoradský
Studené 668
Most pri Bratislave 900 46
Vznik funkcie: 17.06.2019
  (od: 12.07.2019 do: 31.10.2019)
János Bartók
Attila u. 14
Hatvan 3000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 07.10.2004
  (od: 07.10.2004 do: 24.07.2008)
János Bartók
Attila u. 14
Hatvan 3000
Maďarská republika
Vznik funkcie: 07.10.2004 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 24.07.2008)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.07.2009 Skončenie funkcie: 20.07.2014
  (od: 22.07.2014 do: 21.07.2014)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
Vznik funkcie: 21.07.2014
  (od: 22.07.2014 do: 24.07.2017)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
Vznik funkcie: 21.07.2014 Skončenie funkcie: 13.07.2017
  (od: 25.07.2017 do: 24.07.2017)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.07.2009
  (od: 15.08.2009 do: 21.07.2014)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/C I/3
Budapešť H-1025
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.07.2009 Skončenie funkcie: 03.07.2014
  (od: 22.07.2014 do: 21.07.2014)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/C I/3
Budapešť H-1025
Maďarská republika
Vznik funkcie: 20.07.2009
  (od: 15.08.2009 do: 21.07.2014)
Dr. Gábor Kepecs
Dohány u. 22-24
Budapesť 1077
Budapešť
Vznik funkcie: 07.10.2004
  (od: 07.10.2004 do: 14.08.2009)
Dr. Gábor Kepecs
Dohány u. 22-24
Budapesť 1077
Budapešť
Vznik funkcie: 07.10.2004 Skončenie funkcie: 20.07.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Peter Máhig
Emilia 30
Budapesť H-1141
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.06.2008
  (od: 25.07.2008 do: 16.07.2013)
Peter Máhig
Emilia 30
Budapesť H-1141
Maďarská republika
Vznik funkcie: 30.06.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2013
  (od: 17.07.2013 do: 16.07.2013)
Peter Máhig
Emilia 30
Budapešť H-1141
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.07.2013 do: 05.12.2017)
Peter Máhig
Emilia 30
Budapešť H-1141
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 13.11.2017
  (od: 06.12.2017 do: 05.12.2017)
Beatrix Tavaszi
Magyar u. 66
Budakalász 2001
Maďarsko
Vznik funkcie: 29.09.2006
  (od: 14.10.2006 do: 14.08.2009)
Beatrix Tavaszi
Magyar u. 66
Budakalász 2001
Maďarsko
Vznik funkcie: 29.09.2006 Skončenie funkcie: 20.07.2009
  (od: 15.08.2009 do: 14.08.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 160/04, Nz 49243/04 napísanej dňa 8.6.2004 JUDr. Zuzanou Grófikovou, notárkou so sídlom v Bratislave v zmysle §§ 57,154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.6.2004. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 30.9.2004, číslo: GRUFT - 005/2004/PDSS.
  (od: 07.10.2004 do: 31.10.2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2005.
  (od: 02.06.2005 do: 31.10.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 196/2006, Nz 25463/2006, NCRls 25557/2006 zo dňa 27.06.2006.
  (od: 28.07.2006 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára N 306/2006, Nz 38023/2006, NCRIs 37881/2006 - zmena sídla; pôvodné: Mostová 2, 811 02 Bratislava.
  (od: 14.10.2006 do: 31.10.2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2007.
  (od: 04.12.2007 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008 vo forme notárskej zápisnice N 693/2008, Nz 28438/2008 zo dňa 2.7.2008.
  (od: 25.07.2008 do: 31.10.2019)
Notárska zápisnica č. N 307/2008, NZ 61102/2008, NCRls 60776/2008 zo dňa 15.12.2008.
  (od: 10.03.2009 do: 31.10.2019)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.04.2009.
  (od: 12.06.2009 do: 31.10.2019)
Notárska zápisnica N 86/2009, Nz 21979/2009 zo dňa 30.6.2009 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára.
  (od: 15.08.2009 do: 31.10.2019)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.07.2009.
  (od: 10.09.2009 do: 31.10.2019)
Notárska zápisnica N 108/2010, Nz 23388/2010, NCRIs 23770/2010 zo dňa 30.6.2010 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2010.
  (od: 29.07.2010 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.3.2012 pod č. ODT-2113/2012-1 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2012 o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
  (od: 24.04.2012 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.6.2012 vo forme notárskej zápisnice N 550/2012, Nz 22072/2012 a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2012
  (od: 18.07.2012 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 20.06.2012.
  (od: 31.07.2012 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.12.2012.
  (od: 31.12.2012 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 01.07.2014. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo forme notásrkej zápisnice N 828/2014 Nz 23703/2014 NCRls 24166/2014 zo dňa 23.06.2014.
  (od: 22.07.2014 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo forme notásrkej zápisnice N 1664/2014 Nz 52544/2014 NCRls 53763/2014 zo dňa 08.12.2014.
  (od: 18.12.2014 do: 31.10.2019)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva č. 3/2017 spoločnosti AEGON d.s.s., a.s. zo dňa 27.03.2017.
  (od: 01.04.2017 do: 31.10.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 860/2017, Nz 21004/2017, NCRls 21626/2017 zo dňa 19.06.2017.
  (od: 25.07.2017 do: 31.10.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.11.2019)
Právny nástupca: 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 01.11.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  02.10.2023
Dátum výpisu:  03.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)