Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1202/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
WorldClearing Holding Inc. - organizačná zložka
  (od: 23.10.2004)
Sídlo organizačnej zložky: 
Odborárska 52
Bratislava 831 02
  (od: 23.10.2004)
IČO: 
35 904 950
  (od: 23.10.2004)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 23.10.2004)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 23.10.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 23.10.2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.10.2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 23.10.2004)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 23.10.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom organizačnej zložky koná každý vedúci samostatne.
  (od: 23.10.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica zo schôdze riaditeľov spoločnosti WorldClearing Holding Inc. zo dňa 22.09.2004, na ktorej bolo rozhodnuté o zriadení organizačnej zložky v zmysle § 21 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. PREDMET PODNIKANIA ZAHRANIČNEJ OSOBY: 1. vykonávať činnosti investičnej spoločnosti a na tento účel nadobúdať a vlastniť v mene spoločnosti alebo v mene poverencov akcie, akciový kapitál, dlhopisy, neumoriteľné dlhopisy, dočasné certifikáty na akcie, záložné listy, zmenky, obligácie, investície, cenné papiere, varanty a opčné listy ohľadom akýchkoľvek akcií, akciového kapitálu, dlhopisov, neumoriteľných dlhopisov, dočasných certifikátov na akcie, záložných listov, zmeniek, obligácii, investícií alebo cenných papierov, 2. nadobúdať také akcie, akciový kapitál, dlhopisy, neumoriteľné dlhopisy, dočasné certifikáty na akcie, záložné listy, zmenky, obligácie, investície, cenné papiere, varanty a opčné listy na ne formou upisovania, na základe zmluvy, ponuky, formou kúpy, výmeny, poistenia, účasti vo finančných združeniach alebo iným spôsobom bez ohľadu na to, či sú plne splatené alebo nie a dohadovať na ne také podmienky, ktoré sa budú považovať za hodné, 3. uplatňovať a vykonávať udelené práva a právomoci alebo práva a právomoci spojené s vlastníctvom takýchto akcií, akciového kapitálu, obligácií alebo iných cenných papierov vrátane, bez toho, aby to ovplyvnilo všeobecný charakter horeuvedeného všetkých práva veta alebo kontroly, ktoré môžu byť udelené z titulu vlastníctva nejakého zvláštneho podielu na ich emitovanej alebo nominálnej hodnote zo strany Spoločnosti a poskytovať správcovské a iné výkonné dozorné alebo konzultačné služby pre akúkoľvek spoločnosť alebo v súvislosti a akoukoľvek spoločnosťou, 4. nadobúdať a vlastniť buď v mene spoločnosti alebo v mene akéhokoľvek poverenca, či už ako majiteľ, ako maklér alebo ako sprostredkovateľ akúkoľvek menu v akejkoľvek forme kdekoľvek na svete a akúkoľvek komoditu a uzatvárať akékoľvek zmluvy o kúpe, predaji alebo opčné zmluvy na kúpu alebo predaj v súvislosti s takouto menou alebo komoditou, 5. ponúkať na verejné upisovanie akékoľvek akcie alebo akciový kapitál, dlžobné úpisy a neumoriteľné dlžobné úpisy a iné cenné papiere akejkoľvek spoločnosti, Sociéte Anynyme, asociácie, podniku alebo verejného či súkromného subjektu, 6. vykonávať činnosti investorov, finančníkov, koncesionárov a obchodníkov a vykonávať akúkoľvek inú obchodnú činnosť, ktorá by sa mohla zdať vhodnou na vykonávanie v súvislosti s ktorýmkoľvek z horeuvedených cieľov alebo ktorá by mohla priamo či nepriamo zvýšiť hodnotu akéhokoľvek majetku alebo prispieť k realizácii akéhokoľvek práva spoločnosti, alebo ktorá by mohla byť výnosná, 7. vykonávať činnosti investičnej a holdingovej spoločnosti a za týmto účelom nakupovať, prenajímať, vymieňať alebo ináč nadobúdať, držať, vykonávať alebo riadiť činnosť, rozvíjať zdroje a využívať nehnuteľnosti a majetky akéhokoľvek charakteru, či už ide o vlastnú nehnuteľnosť, prenajatú nehnuteľnosť alebo inú držbu kdekoľvek na svete, ako aj všetky úroky, práva a právomoci vyplývajúce z vlastníctva takéhoto majetku alebo s ním súvisiace, 8. predať, prenajať, zaťažiť hypotékou a ináč nakladať, udeliť práva a ináč poskytovať akýkoľvek majetok spoločnosti bez nároku na nájomné alebo odmenu za takéto poskytnutie alebo ináč za takých podmienok, ktoré spoločnosť stanoví, 9. nadobudnúť a prevziať akúkoľvek nehnuteľnosť alebo podiel, prevziať opcie, stavať, rozvíjať a využívať akýkoľvek nehnuteľný, osobný alebo hnuteľný majetok a práva akéhokoľvek charakteru a všetky aktíva a pasíva akejkoľvek osoby alebo ich časť a vykonávať činnosť holdingovej spoločnosti, 10. nadobúdať, vlastniť, obchodovať a nakladať s akciovým kapitálom, akciami, dlhopismi, dlžobnými úpismi, dočasnými certifikátmi na akcie, investíciami a cennými papiermi akéhokoľvek charakteru emitovanými v ktorejkoľvek krajine sveta, 11. získavať a požičiavať si peniaze emitovaním akcií, akciového kapitálu, dlžobných úpisov, dlhopisov, obligácií, vkladových listov a akýmkoľvek iným spôsobom a upisovať ktorúkoľvek z týchto emisií a bez toho, aby to ovplyvnilo všeobecný charakter horeuvedeného zabezpečovať alebo vyrovnať akýkoľvek dlh alebo záväzny, hlavne vystavením dlžobných úpisov (trvalých alebo iných) a zabezpečovať splatenie zapožičaných a nadobudnutých súm alebo súm dlžných z dôvodu uvalenia hypotéky, bremena alebo záložného práva na celý majetok a aktíva spoločnosti alebo jeho časť (či už v súčasnosti alebo v budúcnosti), 12. uložiť peniaze spoločnosti u ktorejkoľvek spoločnosti alebo osoby a poskytovať preddavky alebo požičiavať peniaze za takých podmienok, ktoré budú dohodnuté, a to so zárukou alebo bez nej a zabezpečovať plnenie dohôd o záväzku a platenie peňazí ktorejkoľvek osobe alebo spoločnosti alebo ktoroukoľvek osobou alebo spoločnosťou a vo všeobecnosti poskytovať záruky a odškodnenia, vrátane záruk a odškodnení v súvislosti so záväzkami osôb, bez ohľadu na to, či sú pridružené k spoločnosti a či spoločnosť dostáva za to odmenu alebo nie a zabezpečovať všetky takéto záruky alebo odškodnenia poskytnutím bremien, hypoték alebo záložných práv na celý súčasný či budúci majetok spoločností a aktíva spoločnosti alebo ich časť, 13. prihlasovať, nakupovať a iným spôsobom nadobúdať a chrániť, predlžovať a obnovovať akékoľvek patenty, patentové práva, vynálezy licencie, obchodné značky, ochranné značky, koncesie a iné práva, ktoré sa budú zdať výhodné alebo užitočné pre spoločnosť, 14. nadobúdať a prevziať za akýchkoľvek podmienok vcelku alebo sčasti podnik, majetok a záväzky ktorejkoľvek osoby alebo spoločnosti vykonávajúcej obchodnú činnosť, ktorú je spoločnosť oprávnená vykonávať alebo vlastniacej majetok, ktorý je vhodný na účely spoločnosti, 15. spájať sa, vstupovať do združenia, spoločného podniku, uzatvárať dohody o deľbe zisku alebo akýmkoľvek iným spôsobom spolupracovať s akoukoľvek spoločnosťou, firmou alebo osobou, ktorá vykonáva alebo hodlá vykonávať obchodnú činnosť v rámci cieľov spoločnosti, napomáhať takejto spoločnosti alebo ju finančne podporovať, 16. kúpiť podnik alebo jeho časť cieľom zatvoriť ho alebo predať vcelku alebo sčasti majetok, ktorý by mohol konkurovať spoločnosti alebo ináč škodiť ktorejkoľvek prevádzke alebo pobočke spoločnosti pri vykonávaní obchodnej činnosti, ktorú je spoločnosť oprávnená vykonávať a zatvoriť, opustiť a vzdať sa akýchkoľvek prevádzok, ktoré spoločnosť kedykoľvek nadobudne, 17. vykonávať funkciu riaditeľov alebo vedenia a menovať riaditeľov alebo vedúcich ktorejkoľvek dcérskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek inej spoločnosti, v ktorej spoločnosť má alebo bude mať účasť, 18. vypracovať, vystaviť, prijať, indorsovať, diskontovať, dohadovať, podpisovať a vydávať, kupovať, predávať a nakladať s vlastnými zmenkami, šekmi, nákladnými listami, prepravnými dokumentami, skladištnými lístkami a inými obchodovateľnými alebo prevoditeľnými dokumentami, 19. požičiavať peniaze so zábezpekou alebo bez nej a dotovať, podporovať a zabezpečovať platbu finančných prostriedkov alebo plnenie akejkoľvek zmluvy, záväzku alebo povinnosti, 20. brať do úschovy emisie preferovaných, nepreferovaných alebo akýchkoľvek iných zvláštnych akcií alebo cenných papierov emitovaných na základe akcií, akciového kapitálu alebo iných aktív špeciálne vyčlenených na tento účel, usporiadať a regulovať a pokiaľ sa to bude považovať za vhodné, realizovať takúto úschovu a emitovať, nakladať s alebo držať takéto preferované, nepreferované alebo iné zvláštne akcie alebo cenné papiere, 21. zaplatiť všetky predbežné náklady tejto spoločnosti a akejkoľvek inej spoločnosti podporovanej touto spoločnosťou alebo inou spoločnosťou, v ktorej táto spoločnosť má alebo hodlá mať podiel, vrátane akejkoľvek časti výdavkov a nákladov vlastníkov podniku alebo majetku nadobudnutého spoločnosťou, 22. uzatvoriť akýkoľvek dohovor s vládou alebo najvyšším, obecným, miestnym alebo iným orgánom alebo spoločnosťou, ktorý by mohol podporiť ciele spoločnosti a získať od takejto vlády, orgánu alebo spoločnosti výsady, zmluvy, dekréty, práva, granty, úvery, privilégia alebo koncesie, ktoré môže spoločnosť považovať za vhodné a realizovať, vykonávať a dodržiavať ich, 23. zveriť akýkoľvek nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, práva alebo podiely nadobudnuté spoločnosťou alebo patriace spoločnosti akejkoľvek osobe alebo spoločnosti v mene alebo v prospech tejto spoločnosti s vyhláseným poručníctvom v prospech spoločnosti alebo bez neho, 24. realizovať a plniť poddohody a konať prostredníctvom sprostredkovateľov, maklérov, subdodávateľov atď., 25. odmeňovať akúkoľvek osobu alebo spoločnosť, ktorá poskytuje tejto spoločnosti služby, či už v hotovosti alebo pridelením akcií, akciového kapitálu, dlžobných úpisov, dlhopisov alebo iných cenných papierov spoločnosti, ktoré budú splatené v plnej výške alebo čiastočne, alebo ináč, 26. zabezpečiť registráciu alebo uznanie spoločnosti kdekoľvek na svete mimo územia Seychely, 27. rozdeliť medzi akcionárov spoločnosti majetok spoločnosti (či už formou dividend alebo ináč), hlavne akcie, akciový kapitál, dlhopisy alebo iné cenné papiere, ktoré patria spoločnosti alebo s ktorými môže spoločnosť disponovať, 28. vykonávať všetky horeuvedené činnosti kdekoľvek na svete, či už ako majiteľ, sprostredkovateľ, poverenec, dodávateľ alebo ináč, a to samostatne alebo v spojení s inými osobami a aj prostredníctvom sprostredkovateľov, subdodávateľov, poverencov alebo ináč, 29. prijímať platbu za majetok alebo práva, ktoré spoločnosť predá alebo ináč s nimi naloží, a to v hotovosti alebo formou splátok alebo ináč, alebo formou plne alebo čiastočne vyplatených akcií ktorejkoľvek spoločnosti alebo korporácie s nepreferovanými alebo preferovanými právami ohľadom dividend alebo splácania kapitálu alebo ináč alebo formou dlžobných úpisov, zálohových listov alebo neumoriteľných dlhopisov, hypoték alebo iných cenných papierov ktorejkoľvek spoločnosti alebo korporácie, alebo kombináciou horeuvedených spôsobov a vlastniť, predávať alebo ináč nakladať s takto nadobudnutými akciami, akciovým kapitálom alebo cennými papiermi, 30. výlučne na základe uznesenia predstavenstva mať právomoc udeliť si vlastníctvo zvereného majetku alebo výnosy zvereného majetku a robiť všetky ďalšie veci, ktoré môžu viesť k dosiahnutiu horeuvedeného cieľa, 31.dávať také dary z majetku spoločnosti, o ktorých rozhodnú všetci akcionári spoločnosti na valnom zhromaždení vrátane (bez toho aby to ovplyvnilo všeobecný charakter horeuvedeného) právomoci odvolateľné alebo neodvolateľné previesť celý majetok spoločnosti alebo jeho časť v mene správcov v prospech takej osoby alebo takých osôb, vrátane spoločností za takých podmienok, o ktorých rozhodnú všetci akcionári spoločnosti na valnom zhromaždení, 32. vystupovať ako správca a vykonávať také správy majetku, ktoré sú zriadené podľa zákonov republiky Seychely a ktorejkoľvek inej jurisdikcii, kde to nie je v rozpore so zákonmi tejto jurisdikcie, 33. spoločnosť bude mať také práva a právomoci, ktoré povoľujú zákony platné v súčasnosti v republike Seychely a ktoré sú potrebné alebo vhodné na vykonávanie a na podporu predmetu činnosti spoločnosti a na dosiahnutie jej cieľov,
  (od: 23.10.2004)
Zápisnica zo schôdze riaditeľov zriaďovateľa zo dňa 17.01.2007.
  (od: 24.01.2007)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: WorldClearing Holding Inc.
Sídlo:
C/O COTE D´AZUR - MAHE Registered Agent Ltd, Trinity House 1st Floor, Albert Street P.O.Box 1402
Mahe
Republic of Seychelles
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Seychelles International Business Authority Registrar of international business companies číslo zápisu: 014188
  (od: 23.10.2004)
Ľubomír Balog
Grösslingova 2480/10
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 22.09.2004
  (od: 23.10.2004)
Oskar Ďuriš
Leškova 3017/8
Bratislava - Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 02.02.2004
  (od: 23.10.2004)
Juraj Jariabka
Benediktiho 6
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 02.02.2004
  (od: 23.10.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021
Dátum výpisu:  18.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)