Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  3/R

Business name: 
Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA
  (from: 09/07/2000 until: 10/07/2010)
Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA - v konkurze
  (from: 05/23/1995 until: 09/06/2000)
Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA - v Likvidácií
  (from: 03/16/1994 until: 05/22/1995)
Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA
  (from: 09/23/1992 until: 03/15/1994)
Registered seat: 
Jilemníckeho 2
Trenčín
  (from: 09/23/1992 until: 10/07/2010)
Identification number (IČO): 
17 313 350
  (from: 09/23/1992)
Date of entry: 
09/23/1992
  (from: 09/23/1992)
Date of deletion: 
08/10/2001
  (from: 08/10/2001)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/23/1992)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo, lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/23/1992 until: 08/09/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 09/23/1992 until: 08/09/2001)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/16/1994 until: 05/22/1995)
Managing board
  (from: 09/23/1992 until: 03/15/1994)
JUDr. Danica Birošová - správca konkurznej podstaty
Jilemnického 2
Trenčín
  (from: 05/23/1995 until: 08/09/2001)
Ján Goláň
331
Lukov
  (from: 09/23/1992 until: 03/15/1994)
Ing. Jindřich Oškera - podpredseda
Slunečná 963
Vizovice
Česká republika
  (from: 09/23/1992 until: 03/15/1994)
Jindřich Šeďa
Cirou 46
Slušovice
Česká republika
  (from: 09/23/1992 until: 03/15/1994)
Ing. Zdeněk Tříska
Družstevní 435
Slušovice
Česká republika
  (from: 09/23/1992 until: 03/15/1994)
Ing. Viera Valentová - predseda
Lazy II/99
Zlín
Česká republika
  (from: 09/23/1992 until: 03/15/1994)
Acting: 
Menom družstva koná správca konkurznej podstaty.
  (from: 05/23/1995 until: 08/09/2001)
1) p r e d s e d a Ing.Viera Valentová 2) p o d p r e d s e d a Ing.Jindřich Oškera s a m o s t a t n e. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma vyžaduje sa podpis 2 členov predstavenstva súčasne.
  (from: 09/23/1992 until: 03/15/1994)
Registered capital: 
630 000 Sk
  (from: 09/23/1992 until: 08/09/2001)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 09/23/1992 until: 08/09/2001)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/15/2009
  (from: 04/23/2009)
 Liquidators:
JUDr. Darina Válková
Dolný Šianec 18B
Trenčín 911 01
From: 04/15/2009
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Darina Válková
Dolný Šianec 18B
Trenčín 911 01
From: 04/15/2009
  (from: 04/23/2009 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
JUDr. Zlatava Davidová , CSc.
Heinrichova 8
Brno
Česká republika
  (from: 03/16/1994 until: 05/22/1995)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 04/23/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene družstva koná likvidátorka samostatne.
  (from: 03/16/1994 until: 05/22/1995)
Other legal facts: 
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29CbR/3/2007 zo dňa 03.03.2009 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutého družstva Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA a menoval za likvidátora JUDr. Darinu Válkovú.
  (from: 10/08/2010)
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29CbR/3/2007-20 zo dňa 03.03.2009 rušil spoločnosť s likvidáciou dňom 15.04.2009 a menoval likvidátora JUDr. Darinu Válkovú, správkyňu.
  (from: 04/23/2009 until: 10/07/2010)
V odôvodnení uznesenia, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu súd uviedol, že úpadca nemá majetok, ktorý by postačoval na ďalšie krytie nákladov konania a preto v súlade s ust. § 44 ods. 1, písm. a/ zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nie sú predpoklady pre konkurz. V zmysle ust. § 68 ods. 3, písm. f/ zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty sa spoločnosť zrušila. V zmysle ust. § 68 ods. 2 citovaného zákona, ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, likvidácia spoločnosti sa nevyžaduje. Na základe uvedeného sa spoločnosť ku dňu 10.8.2001 z obchodného registra v y m a z á v a bez právneho nástupcu.
  (from: 08/10/2001 until: 04/22/2009)
Družstvo bolo založené dňa 21.9.1992 na základe ust.Zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových nárokov v družstvách a podľa § 69 Obch.zák.rozdelením DAK MOVA Bratislava na akciovú spoločnosť MOVA a.s.Bratislava a Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA . Trenčín. Stary spis: Dr 11
  (from: 09/23/1992 until: 08/09/2001)
O vstupe družstva do Likvidácie bolo rozhodnuté dňa 23. 11. 1993 na schôdzy predstavenstva v súlade s členskou schôdzou družstva z 20. 8. 1993. Stary spis: Dr 11
  (from: 03/16/1994 until: 08/09/2001)
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 31.03.1995 pod č.k. 1 K 113/94 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Stary spis: Dr 11
  (from: 05/23/1995 until: 08/09/2001)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2.1 K 113/94 zo dňa 26.2.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.4.1999 bol konkurz zrušený a JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, Trenčín bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/07/2000 until: 08/09/2001)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/31/1995
  (from: 05/23/1995 until: 09/06/2000)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Danica Birošová
Jilemnického 2
Trenčín
  (from: 05/23/1995 until: 09/30/1997)
JUDr. Danica Birošová
Jilemnického 2
Trenčín
  (from: 10/01/1997 until: 09/06/2000)
Date of updating data in databases:  09/29/2022
Date of extract :  10/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person