Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  48/R

Business name: 
Podielnicke družstvo "Považie" Považany
  (from: 01/28/2000)
Registered seat: 
141
Považany 916 26
  (from: 07/13/2024)
Identification number (IČO): 
00 207 187
  (from: 02/15/1973)
Date of entry: 
01/01/1973
  (from: 02/15/1973)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/15/1973)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba včítane nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/04/1993)
výroba výrokov z dreva a kovu
  (from: 06/04/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/04/1993)
služby poskytované poľnohospodárskymi a stavebnými mechanizmami
  (from: 06/04/1993)
zámočníctvo
  (from: 06/04/1993)
kovoobrábanie
  (from: 06/04/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/04/1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom v katastrálnom území Považany (ťažba štrkopieskov)
  (from: 10/02/1995)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/02/1995)
činnosť vykonávaná banským spôsobom v kat. úz. Hrádok (ťažba štrkopieskov)
  (from: 02/03/1998)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/18/2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 02/21/2019)
Management body: 
predseda
  (from: 09/24/2013)
Bc. Emil Macho - Predseda družstva
Ul. Titusa Zemana 9890/10
Trnava 917 01
From: 09/04/2023
  (from: 07/11/2023)
Acting: 
V mene družstva koná navonok preseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a jedného prokuristu.
  (from: 09/24/2013)
Procuration: 
Ing. Róbert Kakody
237
Kostolná - Záriečie 913 04
From: 12/07/2022
  (from: 01/13/2023)
Ing. Peter Marko
Rožňová Neporadza 84
Motešice 913 26
From: 08/18/2018
  (from: 08/18/2018)
Ivan Struhačka
82
Ľutov 957 03
From: 07/18/2019
  (from: 08/28/2021)
Prokuristi konajú a podpisujú za družstvo vždy dvaja spoločne, pričom k obchodnému menu družstva pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté tiež oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (from: 07/11/2023)
Registered capital: 
33 194 EUR
  (from: 12/30/2009)
Basic member contribution: 
829,85 EUR
  (from: 12/30/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 3.1.1973 zlúčením JRD Považany, Potvorice a Brunovce, bolo zvolené predstaven- stvo a prijaté stanovy. Rada ONV v Trenčíne uznesením č. 10 zo dňa 12.januára 1973 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák. č. 49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 15.2.1973 /§ 1 zák.č. 72/ 70 Zb./ Stary spis: Dr 307 Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. č.513/1991 Zb.spôsobom, ktorý ustanovuje Zák.č.42/1992 Zb.. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 10.12.1992. Stary spis: Dr 307
  (from: 06/04/1993)
Náhradná členská schôdza dňa 12.3.1999 schválila nové znenie stanov a zvolila nové zloženie orgánov družstva (predstavenstvo), náhradníci: Kučera Jozef, r.č. , Nové Mesto nad Váhom, Dukelská 6 a Pastorek Ľubomír, r.č. , 916 25 Potvorice 94.
  (from: 01/28/2000)
Členská schôdza dňa 22.3.2002 schválila zmenu stanov družstva vo forme ich úplného znenia.
  (from: 02/12/2003)
Náhradná výročná členská schôdza dňa 6.3.2003 odvolala a zvolila členov predstavenstva a kontrolnej komisie, schválila zmenu stanov. Náhradník za člena predstavenstva Jozef Kučera, Dukelská 6, Nové Mesto nad Váhom.
  (from: 06/24/2003)
Výročná členská schôdza dňa 13. mája 2011 rozhodla o zmene podoby družstevných podielnických listov zo zaknihovaných na listinné a v súvislosti s tým o zmene stanov.
  (from: 07/30/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person