Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  58/S

Business name: 
Roľnícke družstvo SNP Banská Bystrica „v likvidácii“
  (from: 12/23/2015)
Registered seat: 
Sládkovičova 96
Banská Bystrica 974 05
  (from: 01/01/1992)
Identification number (IČO): 
00 189 201
  (from: 01/01/1992)
Date of entry: 
01/01/1992
  (from: 01/01/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1992)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo, vrátane predaja poľno- hospodárskych výrobkov
  (from: 08/16/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/16/1993)
výroba betónovej zmesi
  (from: 08/16/1993)
výroba gumárenských produktov
  (from: 08/16/1993)
výroba kovových výrobkov
  (from: 08/16/1993)
výroba poľnohospodárskych strojov
  (from: 08/16/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 08/16/1993)
prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 08/16/1993)
prenájom hnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 08/16/1993)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 09/05/1994)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskymi výrobkami
  (from: 09/05/1994)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 06/06/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/06/1996)
Ján Ostruzska - člen
Záhumnie 23
Banská Bystrica
  (from: 06/06/1996)
Ing. Zlatica Snopková - člen
Jabloňová 14
Banská Bystrica
  (from: 06/06/1996)
Ing. Ján Lučaj - podpredseda
II. čsl. par. brigády 12
Banská Bystrica
  (from: 05/15/1997)
Ing. Ján Šanta - predseda
Podhrádok 382
Predajná
  (from: 05/15/1997)
Ing. Jozef Daubner - člen
Illiašska cesta 66
Banská Bystrica
  (from: 05/15/1997)
Ing. Ivonna Vaneková - člen
Brezová 42
Banská Bystrica
  (from: 05/15/1997)
Ing. Ladislav Kubinec - člen
Tajovského 20
Badín
  (from: 05/15/1997)
Darina Čiamporová
Zámocká 2
Hronsek
  (from: 05/15/1997)
Mária Chmelíková
Radvanská 7
Banská Bystrica
  (from: 05/15/1997)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva. An sa pre právny úkon predstavesntva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu /v jeho neprítomnosti podpredsedu/ a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/06/1996)
Registered capital: 
9 150 000 Sk
  (from: 08/16/1993)
Basic member contribution: 
17 650 Sk
  (from: 08/16/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/26/2012
  (from: 12/23/2015)
 Liquidators:
Ema Murínová
Podháj 98
Banská Bystrica 974 05
From: 04/24/2014
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Družstvo zastupuje a zaň podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 08/20/2014)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na zasadnutí konferencie dele- gátov, konanom dňa 13.12.1991, prijatím stanov v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve Stary spis: Dr 100.
  (from: 01/01/1992)
. Členská schôdza družstva schválila dňa 15.12.1992 zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 08/16/1993)
. Uznesením výročnej členskej schôdze konanej dňa 25.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/05/1994)
. Členská schôdza, konaná dňa 25.3.1995 a 20.4.1995, schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 06/28/1995)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 10.2.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/06/1996)
. Na členskej schôdzi, konanej dňa 10.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/15/1997)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 13. 1. 1998, č.k. 51-24K 222/97 bol na majetok družstva Roľnícke družstvo SNP Banská Bystrica, Sládkovičova 94, Banská Bystrica, IČO: 00 189 201, vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Juraja Kovala, advokáta, Komenského 3, Banská Bystrica.
  (from: 02/16/2000)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 15. 01. 2007 č.k.: 51-24 K 222/97-1773 bol JUDr. Juraj Koval, advokát, Komenského 3, Banská Bystrica zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a za nového správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ivan Bablena, nar. 28. 10. 1963, advokát, so sídlom kancelárie Banícka 33, Veľký Krtíš.
  (from: 06/04/2008)
Rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51-24K 222/97-3752 zo dňa 20. 09. 2012, právoplatné 26. 10. 2012, zrušil súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Roľnícke družstvo SNP Banská Bystrica, so sídlom Sládkovičova 96, 974 05 Banská Bystrica, IČO:00 189 201, po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil JUDr. Ivana Bablenu funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/13/2013)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person