Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5369/S

Business name: 
PLASTLINE NOVA, s.r.o. „v konkurze“
  (from: 06/28/2011)
Registered seat: 
Škultétyho 89
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 02/18/1998)
Identification number (IČO): 
36 030 023
  (from: 02/18/1998)
Date of entry: 
02/18/1998
  (from: 02/18/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/1998)
Objects of the company: 
spracovanie plastov a výroba výrobkov z plastických hmôt
  (from: 02/18/1998)
maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/1998)
veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/18/1998)
podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/06/2003)
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (from: 03/06/2003)
plnenie nádrží motorových vozidiel plynom, plynových zariadení
  (from: 10/27/2005)
prevádzkovanie umyvárky motorových vozidiel
  (from: 10/27/2005)
Partners: 
PaeDr. Štefan Húšťava
Škultétyho 829/89
Veľký Krtíš 990 01
Slovak Republic
  (from: 10/26/2010)
Contribution of each member: 
PaeDr. Štefan Húšťava
Amount of investment: 172 608 EUR Paid up: 172 608 EUR
  (from: 10/26/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/03/1999)
PaeDr. Štefan Húšťava
Škultétyho 829/89
Veľký Krtíš 990 01
From: 07/04/2008
  (from: 07/08/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/03/1999)
Capital: 
172 608 EUR Paid up: 172 608 EUR
  (from: 03/20/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/16/2011
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K 11/2011-17 zo dňa 09. 03. 2011, právoplatným dňa 01. 04. 2011 a vykonateľným dňa 16. 03. 2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka PLASTLINE NOVA, s.r.o., Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 030 023 a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. Mgr. Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 06/28/2011)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Mgr. Tomáš Oravec
Cesta na štadión 10
Banská Bystrica 974 01
From: 03/16/2011
  (from: 06/28/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. Nz 19/98 zo dňa 3.2.1998 podľa §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 11855
  (from: 02/18/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 19.3.1999 ako aj Dodatok č.1.
  (from: 05/03/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2001 a Dodatok č. 2.
  (from: 10/15/2001)
. Na valnom zhromaždení dňa 29.11.2001 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č. 3.
  (from: 02/18/2002)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2003 bolo schválené úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 03/06/2003)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 01/21/2010
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1R/7/2009-12 zo dňa 04. 01. 2010, právoplatným dňa 21. 01. 2010 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka PLASTLINE NOVA, s.r.o., so sídlom Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 030 023. Súd ustanovil správcu Ing. Mgr. Tomáša Oravca, so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 15.
  (from: 11/26/2010)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 08/04/2010
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1R/7/2009-66 zo dňa 26.07.2010, právoplatným dňa 04.08.2010 bol potvrdený reštrukturalizačný plán zo dňa 30.06.2010 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 30.06.2010, a zároveň bola ukončená reštrukturalizácia dlžníka PLASTLINE NOVA, s.r.o., Škultétyho 89, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 030 023.
  (from: 11/26/2010)
Date of updating data in databases:  09/28/2022
Date of extract :  09/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person