Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10393/T

Business name: 
Duslo, a.s.
  (from: 07/01/2006)
AVION Invest, a.s.
  (from: 05/11/2005 until: 06/30/2006)
Registered seat: 
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
  (from: 07/01/2006)
areál Duslo, a.s.
Šaľa 927 03
  (from: 05/11/2005 until: 06/30/2006)
Identification number (IČO): 
35 826 487
  (from: 05/11/2005)
Date of entry: 
11/28/2001
  (from: 05/11/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/11/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/11/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/11/2005)
sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
  (from: 05/11/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/11/2005)
výroba amoniaku, priemyselných hnojív a močoviny, výrobkov chlórovej chémie, organických a polymérnych látok na báze petrochemických surovín a zemného plynu a polotovarov z nich, technických plynov
  (from: 07/01/2006)
strojárenská výroba a montážne práce, stavebné a stavebnomontážne práce, výkony špeciálnych činností pre iné organizácie
  (from: 07/01/2006)
verejná cestná osobná doprava
  (from: 07/01/2006)
výroba gumárskych prípravkov a prípravkov na ochranu rastlín a proti škodcom
  (from: 07/01/2006)
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou nebezpečných jedov
  (from: 07/01/2006)
výroba hydroxidu horečnatého a ďalších produktov na báze horčíka
  (from: 07/01/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/01/2006)
výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (from: 07/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2006)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 07/01/2006)
montáž meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/01/2006)
prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K - III
  (from: 07/01/2006)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 07/01/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/01/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/01/2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov
  (from: 07/01/2006)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 07/01/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006)
činosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 07/01/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - všeobecné lekárstvo
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - gynekológia a pôrodníctvo
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – stomatológia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - vnútorné lekárstvo
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – neurológia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – psychiatria
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – chirurgia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – ortopédia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – oftalmológia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – dermatovenerológia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore – otorinolaryngológia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - v kategórii lekár v špecializačnom odbore – rádiológia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia a hematológia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačných odboroch - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 07/28/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - v kategórii lekár v špecializačných odboroch - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 07/28/2006)
pracovná zdravotná služba
  (from: 11/15/2006)
spracovanie údajov
  (from: 11/15/2006)
služby súvisiace s databázami
  (from: 11/15/2006)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 11/15/2006)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 11/15/2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 11/15/2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 11/15/2006)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 11/15/2006)
prevádzkovanie dopravy na vlečke
  (from: 11/15/2006)
dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 11/15/2006)
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 11/15/2006)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 11/15/2006)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 06/14/2007)
technik požiarnej ochrany
  (from: 10/04/2008)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 10/04/2008)
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 07/23/2009)
montáž káblových rozvodov
  (from: 01/01/2011)
výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, elektrické rozvádzače do 1600 A
  (from: 01/01/2011)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/01/2011)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 01/01/2011)
výroba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, výroba vinutia cievok pre motory a transformátory, s napätím do 22 kV a do výkonu 3500 kW
  (from: 01/01/2011)
zámočníctvo
  (from: 01/01/2011)
kovoobrábanie
  (from: 01/01/2011)
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
  (from: 01/01/2011)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
  (from: 01/01/2011)
oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 01/01/2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 01/01/2011)
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  (from: 01/01/2011)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 01/01/2011)
oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcia
  (from: 01/01/2011)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 01/01/2011)
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
  (from: 01/01/2011)
povrchová úprava kovov
  (from: 01/01/2011)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 01/01/2011)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/14/2012)
informatívne testovanie a analýzy
  (from: 11/14/2012)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 05/08/2014)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 05/08/2014)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  (from: 07/11/2014)
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  (from: 07/11/2014)
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  (from: 07/11/2014)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu: 1/ meranie hluku 2/ meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí
  (from: 07/11/2014)
výskum a vývoj v oblasti humanitných a prírodných vied
  (from: 07/11/2014)
poradenská činnosť v oblasti technologických procesov výroby hnojív
  (from: 07/11/2014)
opravy pracovných strojov
  (from: 07/11/2014)
prevádzkovanie verejnej lekárne
  (from: 09/17/2015)
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
  (from: 02/03/2016)
chemická výroba
  (from: 02/03/2016)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/03/2016)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 02/03/2016)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 02/03/2016)
projekčná-konštrukčná činnosť v strojárstve
  (from: 02/03/2016)
prenájom stavebných strojov a zariadení obsluhujúcich personálom
  (from: 02/03/2016)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v strojárstve
  (from: 02/03/2016)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozahu: * tlakové nádoby stabilné IV. trieda * tlakové nádoby stabilné III. trieda * tlakové nádoby stabilné II. trieda * tlakové nádoby stabilné I. trieda * potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda * potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda Bezpečnostné zariadenia: * zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku Poznámka: Pri vykonávaní opráv a údržby vyhradených tlakových zariadení je možné aplikovať metódy TREVITEST a FURMANITE.
  (from: 02/03/2016)
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, plnenie plynových zariadení v rozsahu: * Plynové zariadenia skupiny A na: Aa - výrobu plynov podľa STN 69 4610 Ab - skladovanie plynov podľa STN 69 4910 Ac1 - plnenie kovových tlakových nádob podľa STN 07 8304 Ad - zásobovanie plynom (tlakové stanice) podľa STN 07 8304 Ae - zvyšovanie tlaku plynu Af - znižovanie tlaku plynu podľa STN 38 6417 Ag1 - rozvod plynov podľa STN 13 0020, 38 6420 Ah - spotrebu plynov spaľovaním podľa STN 07 703 Ai - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) podľa STN EN 378-4 * Plynové zariadenia skupiny B na: Ba - spotrebu plynov do 10 Nm3/h vrátane podľa STN 69 4910 Bb - skladovanie plynov s objemom do 100 m3 podľa STN 69 4910 Bc - plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane podľa STN 07 8304 Bd - zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h podľa 07 8304 Be - zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa podľa STN 07 0703 ROMZ Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane podľa STN 13 0020, STN 38 6420, STN 38 6461, STN EN 1775 Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 0,5 kW do 0,5 MW STN EN 746-2, STN 07 0703, STN 06 1401, STN 07 0245 Bi - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane podľa STN EN 378-4 Médium: zemný plyn, kyslík, vodík, čpavok,dusík, oxid uhličitý, chlór, sírovodík, syntézny plyn, (vodík-dusík) Poznámka: Pre opravy vyhradených plynových zariadení platí iba - Ag1, Bg1 (nadzemné časti) pre plnenie vyhradených plynových zariadení platí iba - médium čpavok. Pri výkone týchto činností je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v OZS. Pri vykonaní opráv a údržbe vyhradených plynových zariadení je možné aplikovať metódy TREVITEST a FURMANITE.
  (from: 02/03/2016)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 01/01/2011 until: 07/10/2014)
výroba čerpadiel a kompresorov
  (from: 01/01/2011 until: 07/10/2014)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v strojárstve
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/01/2011 until: 07/10/2014)
smaltovanie
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
výroba nástrojov
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
sprostredkovateľská činnosť v strojárstve
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
poradenská činnosť v oblasti všeobecného strojárstva
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
projekčná-konštrukčná činnosť v strojárstve
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
povrchová úprava hutných materiálov otryskávaním a nátermi
  (from: 01/01/2011 until: 07/10/2014)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
opravy pracovných strojov
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 01/01/2011 until: 11/13/2012)
výroba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 01/01/2011 until: 07/10/2014)
administratívne a kopírovacie práce
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
prenájom nákladných motorových vozidiel
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
výroba a predaj sódovej vody
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
poskytovanie služieb ubytovania a verejného stravovania
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
sprostredkovateľská činnosť v chemickom priemysle a poľnohospodárstve
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
odkupovanie záväzkov a pohľadávok
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych výrobkov, technických chemikálií, priemyselných hnojív a poľnohospodárskych produktov
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
sprostredkovanie prenájmu športových a telovýchodných zariadení
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
miesto uschovania registratúry nearchívnej povahy
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
nákup, predaj a skladovanie prípravkov na ochranu rastlín, hnojív vrátane jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 08/01/2009 until: 11/13/2012)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 11/15/2006 until: 11/13/2012)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V - III
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (from: 07/01/2006 until: 07/10/2014)
vykonávanie analýz v oblasti chémie
  (from: 07/01/2006 until: 07/10/2014)
vypracúvanie odborných posudkov v oblasti trhacej techniky a trhacích prác
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
výroba tovaru z plastov
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
výkon overovania meračov pretečeného množstva vody
  (from: 07/01/2006 until: 07/10/2014)
organizovanie školení
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov na priamu konzumáciu
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
poradenská a konzultačná činnosť vo výskumnej a vývojovej oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
nakladanie s odpadmi
  (from: 07/01/2006 until: 11/13/2012)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/11/2005 until: 11/13/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2005)
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva
K. Mokřadu č.p. 425
Louňovice 251 62
Česká republika
From: 01/28/2017
  (from: 03/04/2017)
Ing. Kvetoslava Trenčianska - člen predstavenstva
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 05/23/2019
  (from: 07/04/2019)
Ing. Roman Protuš - člen predstavenstva
Kráľová nad Váhom 774
Kráľová nad Váhom 925 91
From: 05/23/2019
  (from: 07/04/2019)
Mgr. Pavel Hanus , MBA - člen
Ul. Nad Bednárovým 13
Marianka 900 33
From: 03/11/2020
  (from: 06/04/2020)
JUDr. Vojtech Agner - člen
Grösslingova 63
Bratislava 811 09
From: 05/11/2005
  (from: 05/11/2005 until: 06/30/2006)
JUDr. Vojtech Agner - člen
Grösslingova 63
Bratislava 811 09
From: 05/11/2005 Until: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
From: 05/11/2005
  (from: 05/11/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
From: 05/11/2005 Until: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 01/17/2007)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
From: 07/01/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
From: 03/19/2008
  (from: 04/02/2008 until: 02/17/2011)
Ing. Andrej Babiš - predseda
Pieskovcová 12
Bratislava 841 07
From: 03/19/2008 Until: 01/31/2011
  (from: 02/18/2011 until: 02/17/2011)
Ing. Peter Bláha - podpredseda
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
From: 09/10/2013
  (from: 09/27/2013 until: 10/31/2013)
Ing. Petr Bláha - podpredseda
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
From: 09/10/2013
  (from: 11/01/2013 until: 06/29/2017)
Ing. Petr Bláha - podpredseda
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
From: 09/10/2013
  (from: 06/30/2017 until: 09/07/2018)
Ing. Petr Bláha - podpredseda
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
From: 09/10/2013 Until: 06/26/2018
  (from: 09/08/2018 until: 09/07/2018)
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva
K. Mokřadu 425
Louňovice 251 62
Česká republika
From: 02/01/2011
  (from: 02/18/2011 until: 03/03/2017)
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva
K. Mokřadu 425
Louňovice 251 62
Česká republika
From: 02/01/2011 Until: 02/01/2016
  (from: 03/04/2017 until: 03/03/2017)
Ing. Karol Ember - člen
Kráľovská 4
Šaľa 927 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 01/17/2007)
Ing. Karol Ember - člen
Kráľovská 4
Šaľa 927 01
From: 07/01/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Eva Guttmanová - člen
Cabaj - Čápor 998
Cabaj - Čapor 951 17
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 01/17/2007)
Ing. Eva Guttmanová - člen
Cabaj - Čápor 998
Cabaj - Čapor 951 17
From: 07/01/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Pavol Kerďo - člen
Sadová 1398/31
Veľké Úľany 925 22
From: 05/07/2014
  (from: 05/24/2014 until: 10/06/2014)
Ing. Pavol Kerďo - člen
Sadová 1398/31
Veľké Úľany 925 22
From: 05/07/2014 Until: 09/29/2014
  (from: 10/07/2014 until: 10/06/2014)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 05/11/2005
  (from: 05/11/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 05/11/2005 Until: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - podpredseda
Chemická 8
Bratislava 831 04
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/11/2006)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - podpredseda
Vincúrska 4455/1
Pezinok 902 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/12/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Jozef Krištofčák , CSc. - podpredseda
Vincúrska 4455/1
Pezinok 902 01
From: 07/01/2006 Until: 07/13/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Ľubomír Kukučka - člen
Mostová 15
Šaľa 927 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 01/17/2007)
Ing. Ľubomír Kukučka - člen
Mostová 15
Šaľa 927 01
From: 07/01/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Peter Lehocký - člen
Tatarková 12
Nitra 949 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 01/17/2007)
Ing. Peter Lehocký - člen
Tatarková 12
Nitra 949 01
From: 07/01/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Teodor Lysák - podpredseda
Tematínska 6
Bratislava 851 05
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Teodor Lysák - podpredseda
Tematínska 6
Bratislava 851 05
From: 07/01/2006 Until: 07/13/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Ondrej Macko - podpredseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 07/13/2006
  (from: 07/28/2006 until: 01/17/2007)
Ing. Ondrej Macko - podpredseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 07/13/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Ondrej Macko - podpredseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 921 08
From: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 10/03/2008)
Ing. Ondrej Macko - podpredseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 921 08
From: 01/12/2007 Until: 09/23/2008
  (from: 10/04/2008 until: 10/03/2008)
Ing. Roman Protuš
Nitrianska 12
Šaľa 927 03
From: 09/29/2014
  (from: 10/07/2014 until: 07/03/2019)
Ing. Roman Protuš
Nitrianska 12
Šaľa 927 03
From: 09/29/2014 Until: 05/23/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Zbyněk Průša - podpredseda
Sluneční 2355
Rožňov pod Radhoštěm 756 61
Česká republika
From: 03/18/2008
  (from: 04/02/2008 until: 03/15/2013)
Ing. Zbyněk Průša - podpredseda
Sluneční 2355
Rožňov pod Radhoštěm 756 61
Česká republika
From: 03/18/2008 Until: 03/18/2013
  (from: 03/16/2013 until: 03/15/2013)
Ing. Zbyněk Průša - podpredseda
Sluneční 2355
Rožňov pod Radhoštěm 756 61
Česká republika
From: 03/19/2013
  (from: 03/16/2013 until: 09/07/2018)
Ing. Zbyněk Průša - podpredseda
Sluneční 2355
Rožňov pod Radhoštěm 756 61
Česká republika
From: 03/19/2013 Until: 03/19/2018
  (from: 09/08/2018 until: 09/07/2018)
Ing. Zbyněk Průša - predseda
Sluneční 2355
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
From: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 04/01/2008)
Ing. Zbyněk Průša - predseda
Sluneční 2355
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
From: 01/12/2007 Until: 03/18/2008
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
Ing. Erik Rakický - člen
Športová 23
Limbach 900 91
From: 12/01/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/05/2013)
Ing. Erik Rakický - člen
Športová 23
Limbach 900 91
From: 12/01/2008 Until: 12/01/2013
  (from: 12/06/2013 until: 12/05/2013)
Ing. Erik Rakický - člen
Športová 23
Limbach 900 91
From: 12/02/2013
  (from: 12/06/2013 until: 05/23/2014)
Ing. Erik Rakický - člen
Športová 23
Limbach 900 91
From: 12/02/2013 Until: 05/07/2014
  (from: 05/24/2014 until: 05/23/2014)
Ing. Jan Stoklasa - člen
Polní 240
Louňovice 251 62
Česká republika
From: 05/01/2013
  (from: 05/24/2013 until: 09/07/2018)
Ing. Jan Stoklasa - člen
Polní 240
Louňovice 251 62
Česká republika
From: 05/01/2013 Until: 05/01/2018
  (from: 09/08/2018 until: 09/07/2018)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen
Pod agátmi 14663/1
Bratislava 821 07
From: 01/12/2007
  (from: 02/27/2008 until: 10/03/2008)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen
Pod agátmi 14663/1
Bratislava 821 07
From: 01/12/2007 Until: 09/23/2008
  (from: 10/04/2008 until: 10/03/2008)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 01/17/2007)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
From: 07/01/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - člen
Podlučinského 3186/9
Bratislava 821 03
From: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 02/26/2008)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - podpredseda
Pod Agátmi 1
Bratislava 821 07
From: 09/24/2008
  (from: 10/04/2008 until: 05/23/2013)
Mgr. Ing. Marek Štrpka - podpredseda
Pod Agátmi 1
Bratislava 821 07
From: 09/24/2008 Until: 04/30/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 1834/33
Šaľa 927 01
From: 12/02/2013
  (from: 12/06/2013 until: 03/27/2015)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 1834/33
Šaľa 927 01
From: 12/02/2013 Until: 03/05/2015
  (from: 03/28/2015 until: 03/27/2015)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 12/01/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/05/2013)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 12/01/2008 Until: 12/01/2013
  (from: 12/06/2013 until: 12/05/2013)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 04/02/2014
  (from: 04/24/2014 until: 05/22/2014)
Ing. Kvetoslava Trenčianska - člen
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 04/02/2014
  (from: 05/23/2014 until: 07/03/2019)
Ing. Kvetoslava Trenčianska - člen
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 04/02/2014 Until: 05/23/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
Ing. Ľubomír Zatlukaj - člen
Turnianska 3099/7
Bratislava 851 07
From: 09/10/2013
  (from: 09/27/2013 until: 04/23/2014)
Ing. Ľubomír Zatlukaj - člen
Turnianska 3099/7
Bratislava 851 07
From: 09/10/2013 Until: 04/02/2014
  (from: 04/24/2014 until: 04/23/2014)
Ing. Ľubomír Zatlukaj - člen
Turnianska 7
Bratislava 851 07
From: 09/24/2008
  (from: 10/04/2008 until: 05/23/2013)
Ing. Ľubomír Zatlukaj - člen
Turnianska 7
Bratislava 851 07
From: 09/24/2008 Until: 04/30/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Ing. Ľubomír Zatlukaj - podpredseda
Turnianska 3099/7
Bratislava 851 07
From: 05/01/2013
  (from: 05/24/2013 until: 09/26/2013)
Ing. Ľubomír Zatlukaj - podpredseda
Turnianska 7
Bratislava 851 07
From: 07/13/2006
  (from: 07/28/2006 until: 01/17/2007)
Ing. Ľubomír Zatlukaj - podpredseda
Turnianska 7
Bratislava 851 07
From: 07/13/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Mgr. Pavel Hanus , MBA - člen
Ul. Nad Bednárovým 13
Mariánka 900 33
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 06/04/2020 until: 06/03/2020)
Mgr. Pavel Hanus , MBA - člen
Ul. Nad Bednárovým 13
Mariánka 900 33
From: 03/06/2015
  (from: 03/28/2015 until: 06/03/2020)
Ing. Petr Bláha - podpredseda
Skalní 1089
Hranice 753 01
Česká republika
From: 06/26/2018
  (from: 09/08/2018)
Ing. Zbyněk Průša - podpredseda
Sluneční 2355
Rožňov pod Radhoštěm 756 61
Česká republika
From: 06/26/2018
  (from: 09/08/2018)
Ing. Radomír Věk - člen predstavenstva
Za humny 137
Kralupy nad Vltavou 5 Zeměchy 278 01
Česká republika
From: 12/01/2018
  (from: 01/08/2019)
Ing. Jan Stoklasa - člen
Polní 240
Louňovice 251 62
Česká republika
From: 06/26/2018
  (from: 09/08/2018 until: 01/07/2019)
Ing. Jan Stoklasa - člen
Polní 240
Louňovice 251 62
Česká republika
From: 06/26/2018 Until: 11/30/2018
  (from: 01/08/2019 until: 01/07/2019)
Acting in the name of the company: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.
  (from: 06/04/2020)
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.
  (from: 03/24/2017 until: 06/03/2020)
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva , konajú spoločne.
  (from: 05/24/2013 until: 03/23/2017)
1.Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva , konajú spoločne. 2.Člen predstavenstva môže konať v mene spoločnosti samostatne iba ako splnomocnenec na základe písomnej plnej moci, ktorá je udelená spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku k určitému konaniu ( udelenie všeobecnej plnej moci k nešpecifikovanému konaniu v zmysle predchádzajúceho odseku je vylúčené). 3.Ak členovia predstavenstva pri konaní v mene spoločnosti podpisujú , nad či pred podpisom uvedú obchodné meno spoločnosti a spolu s podpisom uvedú svoje meno a funkciu v predstavenstve, pri konaní na základe plnej moci tiež odkaz na ňu, poprípade aj riadiacu funkciu, ktorej sa plná moc týka; neuvedenie týchto údajov však nespôsobuje neplatnosť podpisu. 4.Ak z predchádzajúcich odsekov nevyplýva niečo iné, riadi sa zastupovanie spoločnosti príslušnou zákonnou úpravou.
  (from: 03/16/2013 until: 05/23/2013)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. Vo veciach týkajúcich sa odštepného závodu za spoločnosť koná a podpisuje vedúci odštepného závodu samostatne.
  (from: 07/01/2006 until: 03/15/2013)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/01/2005 until: 06/30/2006)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/11/2005 until: 07/31/2005)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Duslo, a.s. odštepný závod ISTROCHEM
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
Head: 
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Pod agátmi 1
Bratislava 821 07
From: 1.10.2008
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
Scope of business activity: 
výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
vypracúvanie odborných posudkov v oblasti trhacej techniky a trhacích prác
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
výroba tovaru z plastov
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
vykonávanie analýz v oblasti chémie
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
montáž meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K - III
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V - III
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
prenájom nákladných motorových vozidiel
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
činosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
administratívne a kopírovacie práce
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 11/20/2008 until: 06/12/2013)
 
 
Name: 
Duslo, a.s. odštepný závod ISTROCHEM
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
Head: 
Ing. Jozef Krištofčák CSc.
Chemická 8
Bratislava 831 04
From: 1.7.2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/11/2006)
Ing. Jozef Krištofčák CSc.
Vincúrska 4455/1
Pezinok 902 01
From: 1.7.2006
  (from: 07/12/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Jozef Krištofčák CSc.
Vincúrska 4455/1
Pezinok 902 01
From: 1.7.2006 Until: 13.7.2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Ondrej Macko
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 13.7.2006
  (from: 07/28/2006 until: 11/19/2008)
Ing. Ondrej Macko
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 13.7.2006 Until: 30.9.2008
  (from: 11/20/2008 until: 11/19/2008)
Scope of business activity: 
výroba chemických výrobkov, s výnimkou žieravín, jedov, zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
vypracúvanie odborných posudkov v oblasti trhacej techniky a trhacích prác
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
výroba tovaru z plastov
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
vykonávanie analýz v oblasti chémie
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
montáž meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K - III
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V - III
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
prenájom nákladných motorových vozidiel
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
činosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
administratívne a kopírovacie práce
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 07/01/2006 until: 11/19/2008)
 
 
Capital: 
102 426 850 EUR Paid up: 102 426 850 EUR
  (from: 03/26/2009)
3 085 711 215 Sk Paid up: 3 085 711 215 Sk
  (from: 07/01/2006 until: 03/25/2009)
1 004 215 Sk Paid up: 1 004 215 Sk
  (from: 08/01/2005 until: 06/30/2006)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/11/2005 until: 07/31/2005)
Shares: 
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 485 370 EUR
  (from: 03/26/2009)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 617 142 243 Sk
  (from: 07/01/2006 until: 03/25/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/15/2006 until: 06/30/2006)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 843 Sk
  (from: 02/15/2006 until: 06/30/2006)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo emitenta. Na platnosť prevodu akcií je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 08/01/2005 until: 02/14/2006)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 843 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo emitenta. Na platnosť prevodu akcií je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 08/01/2005 until: 02/14/2006)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo ostatných akcionárov. Na platnosť prevodu akcií je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/11/2005 until: 07/31/2005)
Stockholder: 
AGROFERT, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha 4 149 00
Česká republika
  (from: 11/01/2013)
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
Praha 4 149 00
Česká republika
  (from: 12/16/2005 until: 10/31/2013)
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 83/1099
Praha 130 00
Česká republika
  (from: 05/11/2005 until: 07/31/2005)
Supervisory board: 
Marek Packa
Germánska 5
Šaľa 927 05
From: 03/23/2018
  (from: 04/27/2018)
Ing. Elena Trenčianska , CSc. - člen
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 06/26/2018
  (from: 09/08/2018)
JUDr. Silvia Karásiková
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 05/23/2019
  (from: 07/04/2019)
Mgr. Mária Csányiová
L. Novomeského 22
Šaľa 927 01
From: 12/17/2012
  (from: 01/18/2013 until: 04/26/2018)
Mgr. Mária Csányiová
L. Novomeského 22
Šaľa 927 01
From: 12/17/2012 Until: 12/17/2017
  (from: 04/27/2018 until: 04/26/2018)
Ing. Karel Jiříček
Sluneční 2408
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
From: 01/12/2007
  (from: 06/14/2007 until: 08/14/2008)
Ing. Karel Jiříček
Sluneční 2408
Rožnov pod Radhoštem 756 61
Česká republika
From: 01/12/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 08/15/2008 until: 08/14/2008)
Ing. Karel Jiříček
Sokolská 1088
Valaské Meziřičí 757 28
Česká republika
From: 01/12/2007
  (from: 01/18/2007 until: 06/13/2007)
Ing. Roman Karlubík
Juraja Hronca 17
Bratislava 841 02
From: 05/11/2005
  (from: 05/11/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Roman Karlubík
Juraja Hronca 17
Bratislava 841 02
From: 05/11/2005 Until: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Roman Karlubík - člen
Juraja Hronca 17
Bratislava 941 02
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 08/14/2008)
Ing. Roman Karlubík - člen
Juraja Hronca 17
Bratislava 941 02
From: 07/01/2006 Until: 06/30/2008
  (from: 08/15/2008 until: 08/14/2008)
Ing. Pavol Kerďo
Sadová 31
Veľké Úľany 925 22
From: 04/01/2009
  (from: 03/26/2009 until: 05/23/2014)
Ing. Pavol Kerďo
Sadová 31
Veľké Úľany 925 22
From: 04/01/2009 Until: 05/07/2014
  (from: 05/24/2014 until: 05/23/2014)
Ing. Pavol Kerďo - člen
Sadová 31
Veľké Úľany 925 22
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 03/25/2009)
Ing. Pavol Kerďo - člen
Sadová 31
Veľké Úľany 925 22
From: 07/01/2006 Until: 03/31/2009
  (from: 03/26/2009 until: 03/25/2009)
Alexander Lehocký - člen
Jána Palárika 12
Šaľa 927 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 08/15/2008)
Alexander Lehocký - člen
Jána Palárika 12
Šaľa 927 01
From: 07/01/2006 Until: 06/30/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 07/01/2006 Until: 07/13/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Jozef Mrllák
J. Palárika 6
Šaľa 927 01
From: 05/22/2009
  (from: 06/17/2009 until: 11/13/2012)
Ing. Jozef Mrllák
J. Palárika 6
Šaľa 927 01
From: 05/22/2009 Until: 09/30/2012
  (from: 11/14/2012 until: 11/13/2012)
Ing. Oľga Pohlodová
Kuklovská 2306/55
Bratislava 841 04
From: 05/11/2005
  (from: 05/11/2005 until: 06/30/2006)
Ing. Oľga Pohlodová
Kuklovská 2306/55
Bratislava 841 04
From: 05/11/2005 Until: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Stanislav Šimko - člen
Rokošová 118/10
Močenok 951 31
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 01/17/2007)
Ing. Stanislav Šimko - člen
Rokošová 118/10
Močenok 951 31
From: 07/01/2006 Until: 12/20/2006
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Janova Lehota 74
Žiar nad Hronom 966 24
From: 05/11/2005
  (from: 05/11/2005 until: 06/30/2006)
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Janova Lehota 74
Žiar nad Hronom 966 24
From: 05/11/2005 Until: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 12/04/2008)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
From: 07/01/2006 Until: 11/26/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/04/2008)
Ing. Elena Trenčianska , CSc. - člen
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 10/03/2008)
Ing. Elena Trenčianska , CSc. - člen
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 07/01/2006 Until: 08/27/2008
  (from: 10/04/2008 until: 10/03/2008)
Ing. Elena Trenčianska , CSc. - člen
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 08/29/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/07/2018)
Ing. Elena Trenčianska , CSc. - člen
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 08/29/2013 Until: 06/26/2018
  (from: 09/08/2018 until: 09/07/2018)
Ing. Elena Trenčianska , CSc. - predseda
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 08/28/2008
  (from: 10/04/2008 until: 09/26/2013)
JUDr. Silvia Karásiková - člen
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 05/07/2014 Until: 05/23/2019
  (from: 07/04/2019 until: 07/03/2019)
JUDr. Silvia Karásiková - člen
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 05/07/2014
  (from: 05/24/2014 until: 07/03/2019)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 896/2001, Nz 849/2001 o založení spoločnosti v zmysle zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 05/11/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia a dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 35/2002 Nz 35/2002 zo dňa 10. 1. 2002.
  (from: 05/11/2005)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2003.
  (from: 05/11/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.3.2005.
  (from: 05/11/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 18.04.2005. Ing. Daniela Sklenárová - funkcia konateľa do 29.04.2005. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 90/2005, Nz 19736/2005, NCRls 19450/2005 napísanej dňa 05.05.2005 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom (zvýšenie základného imania z pôvodnej výšky 200.000 Sk na 1.000.000 Sk, zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, zmena obchodného mena z pôvodného: AVION Gastro Invest, spol. s r.o. na: AVION Invest, a.s., zmena sídla z: Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava na: areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa). JUDr. Vojtech Agner, Ing. Robert Konopka - funkcia konateľov od 21.03.2005 do 11.05.2005.
  (from: 05/11/2005)
Spoločnosť AVION Invest, a.s. je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti PREZAM, a.s. so sídlom areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 34 121 102.
  (from: 08/01/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnosti AVION Invest, a.s. zo dňa 05.06.2006 o zlúčení so spoločnosťou Duslo, a.s. so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 34 108 998, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10336/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 301/2006, Nz 21799/2006, NCRls 21724/2006 JUDr. Danielou Šikutovou dňa 05.06.2006. Spoločnosť AVION Invest, so sídlom areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 je právnym nástupcom spoločnosti Duslo, a.s. so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 34 108 998, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10336/T, a preberá všetky jej práva a povinnosti.
  (from: 07/01/2006)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGROFERT Slovakia a.s.
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 08/01/2009)
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03
  (from: 07/01/2006)
ELDUS
areál Duslo, a.s. Dielne s.č. 2512
Šaľa 927 03
  (from: 01/01/2011)
HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 01/01/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person