Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  123/R

Obchodné meno: 
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
  (od: 01.04.2013)
KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1996 do: 31.03.2013)
Sídlo: 
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 01.04.2013)
K výstavisku 15
Trenčín 912 50
  (od: 30.04.1996 do: 31.03.2013)
IČO: 
34 139 800
  (od: 30.04.1996)
Deň zápisu: 
30.04.1996
  (od: 30.04.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1996)
Predmet činnosti: 
Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
  (od: 21.11.2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 29.06.2005)
baliace činnosti
  (od: 29.06.2005)
zámočníctvo
  (od: 29.06.2005)
stavebné zámočníctvo
  (od: 29.06.2005)
údržba elektrických zariadení
  (od: 29.06.2005)
stavebné stolárstvo
  (od: 29.06.2005)
výroba nábytku a obalov
  (od: 29.06.2005)
vydavateľská a publicistická činnosť
  (od: 29.06.2005)
výskum trhu
  (od: 29.06.2005)
reklamná činnosť
  (od: 29.06.2005)
sekretárske služby
  (od: 29.06.2005)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 29.06.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 29.06.2005)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 29.06.2005)
prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 29.06.2005)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 29.06.2005)
projektovanie, modernizácia jednoúčelových zariadení a automatizovaných systémov
  (od: 29.06.2005)
vývoj kontrolných a vyhodnocovacích postupov a metód pre kontrolu a overovanie technologických procesov v automatizovaných systémoch
  (od: 29.06.2005)
vývoj, projektovanie zariadení a automatizovaných systémov na prenos signálu, ich stavba a kompletizácia
  (od: 29.06.2005)
údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 29.06.2005)
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc a skúšobnej munície
  (od: 29.06.2005)
zriaďovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
  (od: 29.06.2005)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín
  (od: 29.06.2005)
vykonávanie ohňostrojových prác
  (od: 29.06.2005)
činnosť autorizovanej osoby
  (od: 29.06.2005)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (od: 29.06.2005)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (od: 29.06.2005)
ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva
  (od: 29.06.2005)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 29.06.2005)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (od: 29.06.2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností
  (od: 29.06.2005)
školiaca činnosť v oblasti pyrotechniky, zbraní, streliva, výbušnín, munície, ohňostrojov, počítačovej techniky
  (od: 29.06.2005)
Opravy pracovných strojov
  (od: 21.04.2022)
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (od: 21.04.2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (od: 29.06.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (od: 29.06.2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (od: 29.06.2005)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, požičiavanie a znehodnocovanie vojenských zbraní
  (od: 29.06.2005)
vývoj a znehodnocovanie vojenského streliva
  (od: 29.06.2005)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie a ničenie vojenských výbušnín
  (od: 29.06.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 29.06.2005)
výroba elektronických výrobkov
  (od: 29.06.2005)
zabezpečenie informačných systémov proti elektromagnetickému vyžarovaniu
  (od: 29.06.2005)
výroba strojárskych komponentov, konštrukcií a zariadení (mimo elektrických častí)
  (od: 29.06.2005)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 20.05.2017)
prevádzkovanie autorizovaného pracoviska SKTC-112 na vykonávanie posudzovania zhody
  (od: 29.06.2005)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: PO1017/2020-1050 zo dňa 10.09.2020 (číslo rozhodnutia: 5908/2020-1050)
  (od: 21.10.2020)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 30.01.2014)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 30.01.2014)
Vývoj a výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 20.01.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov
  (od: 18.08.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
  (od: 18.08.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
  (od: 18.08.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
  (od: 18.08.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
  (od: 18.08.2015)
Výskum, vývoj, pokusná výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 06.10.2015)
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (od: 06.10.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 06.10.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
  (od: 06.10.2015)
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
  (od: 06.10.2015)
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  (od: 06.10.2015)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 20.05.2017)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 20.05.2017)
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 29.05.2019)
Opravy karosérií
  (od: 29.05.2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 21.04.2022)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 21.04.2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 21.04.2022)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (od: 21.04.2022)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (od: 21.04.2022)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 21.04.2022)
Vedenie účtovníctva
  (od: 21.04.2022)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 21.04.2022)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 21.04.2022)
Výroba počítačových a optických výrobkov
  (od: 21.04.2022)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 21.04.2022)
Administratívne služby
  (od: 21.04.2022)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (od: 29.06.2005 do: 07.03.2006)
rozvod elektriny
  (od: 29.06.2005 do: 19.04.2006)
obchodovanie s vojenským materiálom na základe povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 20020602002
  (od: 08.03.2006 do: 17.03.2011)
elektroenergetika na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2006E 0167
  (od: 20.04.2006 do: 02.02.2012)
vykonávanie činností pre iného prevádzkovateľa podľa zák. č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: a) hodnotenie rizika (§ 6 zákona) b) vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy (§ 9 zákona) c) vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu (§ 18 zákona) d) konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa písmen a) až c)
  (od: 25.07.2007 do: 02.02.2012)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 25.07.2007 do: 02.02.2012)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 25.07.2007 do: 02.02.2012)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. P010/2011-1060 vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 14.03.2011
  (od: 18.03.2011 do: 14.12.2015)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo povolenia: P022/2015-1050 zo dňa 12.11.2015 (číslo rozhodnutia: Po35/2015-1050)
  (od: 15.12.2015 do: 20.10.2020)
správa registratúry
  (od: 29.06.2005 do: 19.05.2017)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (od: 29.06.2005 do: 20.04.2022)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (od: 29.06.2005 do: 20.04.2022)
predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1
  (od: 29.06.2005 do: 04.04.2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
obalová technika a baliace činnosti
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
zámočníctvo
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
stavebné zámočníctvo
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
údržba elektrických strojov a zariadení
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
stavebné stolárstvo
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
výroba iného nábytku a obalov
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
iné ubytovacie možnosti - slobodáreň
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
vydavateľská a publicistická činnosť
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
iné služby polygrafického priemyslu
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
viazanie kníh
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
veľtrhy a výstavy
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
výskum trhu
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
reklamná činnosť
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
sekretárske služby
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
automatizované spracovanie dát
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
databanky
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov a spracovanie dát
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
prenájom elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
maloobchod so železiarskym tovarom
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
maloobchod v predajniach, textil, drogéria, papiernictvo
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
predaj na trhoch
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
projektovanie, modernizácia jednoúčelových zariadení a automatizovaných systémov
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
vývoj kontrolných a vyhodnocovacích postupov a metód pre kontrolu a overovanie technologických procesov v automatizovaných systémoch
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
vývoj, projektovanie zariadení a automatizovaných systémov na prenos signálu, ich stavba a kompletizácia
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní s výnimkou zbraní vymedzených zákonom č. 246/1993 Zb.
  (od: 30.04.1996 do: 03.06.1999)
vývoj, nákup, predaj, znehodnocovanie streliva s výnimkou streliva vymedzeného zákonom č. 246/1993 Zb.
  (od: 30.04.1996 do: 03.06.1999)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu s výnimkou výbušnín vymedzených zákonom č. 246/1993 Zb.
  (od: 30.04.1996 do: 03.06.1999)
technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu a za podmienok stanovených v autorizačnej listine - výmeroch vydaných pod č. 18/1993 a č. 19/1993 zo dňa 1.6.1993 Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc a skúšobnej munície
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
projektovanie a zriaďovanie poplašných zariadení lokálneho charakteru
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
stravovanie závodné a iné účelové
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
bufety
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
neverejná cestná osobná doprava
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
cestná nákladná doprava
  (od: 30.04.1996 do: 28.06.2005)
obchodovanie s vojenským materiálom v roszahu Povolenia MH SR č.j. 389/1998L-430 zo dňa 30.09.1998 podľa zákona NR SR 179/98 Z.z.
  (od: 04.06.1999 do: 25.09.2003)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla na základe licencie číslo 2000 ET 0252 vydanej dňa 17.1.2000 Ministerstvom hospodárstva SR
  (od: 25.09.2001 do: 28.06.2005)
prevádzkovanie autorizovaného pracoviska SKTC - 112 na vykonávanie posudzovania zhody
  (od: 25.09.2001 do: 28.06.2005)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičivanie a znehodnocovanie zbraní s výnimkou zbraní vymedzených zákonom 246/93 Z.z.
  (od: 08.11.2001 do: 28.06.2005)
vývoj, nákup, predaj, znehodnocovanie streliva s výnimkou streliva vymedzeného zákonom 246/93 Z.z.
  (od: 08.11.2001 do: 28.06.2005)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, ničenie, uvádzanie výbušnín do obehu s výnimkou výbušnín vymedzených zákonom 246/93 Z.z.
  (od: 08.11.2001 do: 28.06.2005)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (od: 26.09.2003 do: 28.06.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.02.2003)
predstavenstvo
  (od: 04.06.1999 do: 09.02.2003)
predstavenstvo
  (od: 26.02.1997 do: 03.06.1999)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1996 do: 25.02.1997)
Ing. Alexander Gurský - Predseda predstavenstva
192
Smolnícka Huta 055 65
Vznik funkcie: 26.01.2021
  (od: 20.01.2022)
Ing. Miroslav Turoň - Člen predstavenstva
Mateja Bela 2441/39
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 07.06.2021
  (od: 15.06.2021)
Ing. Karol Glamoš - člen predstavenstva
Červené Kopanice 515/13
Trenčianske Teplice
  (od: 20.04.2001 do: 25.09.2003)
Ing. Alexander Gurský - Predseda predstavenstva
Irkutská 1399/5
Košice - mestská časť nad Jazerom 040 12
Vznik funkcie: 26.01.2021
  (od: 23.02.2021 do: 19.01.2022)
Ing. Ján Jančo
Považská 46
Trenčín 911 01
  (od: 30.04.1996 do: 25.02.1997)
Ing. Ján Jančo - predseda
Považská 46
Trenčín 911 01
  (od: 26.02.1997 do: 12.08.1998)
Doc. Ing. Jozef Mihok , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 03.07.2007 do: 31.01.2008)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 01.02.2008 do: 22.02.2010)
Prof. Ing. Jozef Mihok , PhD. - predseda
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 12.02.2010
  (od: 23.02.2010 do: 22.02.2010)
Ing. Peter Obert - predseda predstavenstva
244
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 13.02.2010
  (od: 23.02.2010 do: 16.09.2010)
Ing. Peter Obert - predseda predstavenstva
244
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 13.02.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 17.09.2010 do: 16.09.2010)
Ing. Emil Pafčuga - predseda
Martina Rázusa 18
Trenčín
  (od: 13.08.1998 do: 10.02.2000)
Ing. Emil Pafčuga - predseda predstavenstva
Holubyho námestie 1
Trenčín
  (od: 11.02.2000 do: 25.09.2003)
Ing. Štefan Pivko - člen
K. Šmidkeho 2423/18
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.04.2008
  (od: 13.05.2008 do: 27.01.2009)
Ing. Štefan Pivko - člen
K. Šmidkeho 2423/18
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.04.2008 Skončenie funkcie: 22.01.2009
  (od: 28.01.2009 do: 27.01.2009)
Ing. Štefan Pivko - člen predstavenstva
K.Šmidkeho 2423/18
Trenčín
Vznik funkcie: 21.05.2003
  (od: 26.09.2003 do: 12.05.2008)
Ing. Štefan Pivko - člen predstavenstva
K.Šmidkeho 2423/18
Trenčín
Vznik funkcie: 21.05.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2008
  (od: 13.05.2008 do: 12.05.2008)
Ing. Milan Pramuka , CSc.
Partizánska 9
Trenčín 911 01
  (od: 30.04.1996 do: 25.02.1997)
Ing. Milan Pramuka , CSc. - člen
Partizánska 9
Trenčín 911 01
  (od: 26.02.1997 do: 12.08.1998)
Ing. Milan Pramuka , CSc. - člen
Partizánske 9
Trenčín
  (od: 13.08.1998 do: 10.02.2000)
Ing. Dušan Rychtárik - podpredseda
776
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 30.09.2010
  (od: 14.10.2010 do: 13.03.2013)
Ing. Dušan Rychtárik - podpredseda
776
Soblahov 913 38
Vznik funkcie: 30.09.2010 Skončenie funkcie: 26.02.2013
  (od: 14.03.2013 do: 13.03.2013)
Ing. Vladimír Samák - podpredseda predstavenstva
M. Turkovej 6
Trenčín 911 01
  (od: 11.02.2000 do: 25.09.2003)
Ing. Vladimír Samák - člen
M. Turkovej 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.04.2008
  (od: 13.05.2008 do: 17.09.2012)
Ing. Vladimír Samák - člen
M. Turkovej 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 25.04.2008 Skončenie funkcie: 11.09.2012
  (od: 18.09.2012 do: 17.09.2012)
Ing. Vladimír Samák - člen predstavenstva
M. Turkovej 6
Trenčín
Vznik funkcie: 11.02.2000
  (od: 26.09.2003 do: 12.05.2008)
Ing. Vladimír Samák - člen predstavenstva
M. Turkovej 6
Trenčín
Vznik funkcie: 11.02.2000 Skončenie funkcie: 25.04.2008
  (od: 13.05.2008 do: 12.05.2008)
Ing. Daniela Sedláková
Jána Zemana 87
Trenčín 911 01
  (od: 30.04.1996 do: 25.02.1997)
Ing. Daniela Sedláková - člen predstavenstva
Jána Zemana 87
Trenčín
  (od: 11.02.2000 do: 19.04.2001)
Ing. Daniela Sedláková - podpredseda
Jána Zemana 87
Trenčín
  (od: 13.08.1998 do: 10.02.2000)
Ing. Daniela Sedláková - podpredseda
Jána Zemana 87
Trenčín 911 01
  (od: 26.02.1997 do: 12.08.1998)
Ing. Roman Ušiak
A. Lišku 24
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 29.01.2013
  (od: 07.02.2013 do: 08.02.2017)
Ing. Roman Ušiak
A. Lišku 24
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 29.01.2013 Skončenie funkcie: 31.01.2017
  (od: 09.02.2017 do: 08.02.2017)
Ing. Roman Ušiak - predseda predstavenstva
A. Lišku 35/24
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 09.02.2017 do: 22.02.2021)
Ing. Roman Ušiak - predseda predstavenstva
A. Lišku 35/24
Zamarovce 911 05
Vznik funkcie: 01.02.2017 Skončenie funkcie: 25.01.2021
  (od: 23.02.2021 do: 22.02.2021)
Ing. Marian Zahradník - predseda
Farská 483
Nová Dubnica- Malý Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 30.09.2010
  (od: 29.12.2010 do: 17.09.2012)
Ing. Marian Zahradník - predseda
Farská 483
Nová Dubnica- Malý Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 30.09.2010 Skončenie funkcie: 11.09.2012
  (od: 18.09.2012 do: 17.09.2012)
Ing. Marián Záhradník - predseda
Farská 483
Nová Dubnica- Malý Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 30.09.2010
  (od: 14.10.2010 do: 28.12.2010)
Ing. Marián Záhradník - predseda predstavenstva
Farská 483
Nová Dubnica - Malý Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 21.05.2003
  (od: 29.06.2005 do: 02.07.2007)
Ing. Marián Záhradník - predseda predstavenstva
Farská 483
Nová Dubnica - Malý Kolačín 018 51
Vznik funkcie: 21.05.2003 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 03.07.2007 do: 02.07.2007)
Ing. Marián Záhradník - predseda predstavenstva
Trenčianska 726/64
Nová Dubnica
Vznik funkcie: 21.05.2003
  (od: 26.09.2003 do: 28.06.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (od: 15.06.2021)
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. V prípade ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  (od: 07.02.2013 do: 14.06.2021)
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. V prípade ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  (od: 18.09.2012 do: 06.02.2013)
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  (od: 14.10.2010 do: 17.09.2012)
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  (od: 10.02.2003 do: 13.10.2010)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva samostatne, alebo vždy dvaja členovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (od: 04.06.1999 do: 09.02.2003)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 26.02.1997 do: 03.06.1999)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.04.1996 do: 25.02.1997)
Základné imanie: 
8 189 594 EUR Rozsah splatenia: 8 189 594 EUR
  (od: 20.06.2023)
6 189 594 EUR Rozsah splatenia: 6 189 594 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 19.06.2023)
183 997 088 Sk Rozsah splatenia: 183 997 088 Sk
  (od: 01.02.2008 do: 27.01.2009)
314 204 000 Sk Rozsah splatenia: 314 204 000 Sk
  (od: 10.10.2006 do: 31.01.2008)
311 604 000 Sk Rozsah splatenia: 311 604 000 Sk
  (od: 29.11.2005 do: 09.10.2006)
246 604 000 Sk
  (od: 30.04.1996 do: 28.11.2005)
Akcie: 
Počet: 65
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 28.01.2009)
Počet: 26
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 28.01.2009)
Počet: 246604
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 16 EUR
  (od: 28.01.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 000 000 EUR
  (od: 20.06.2023)
Počet: 65
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 29.11.2005 do: 27.01.2009)
Počet: 26
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 10.10.2006 do: 27.01.2009)
Počet: 246604
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 472 Sk
  (od: 01.02.2008 do: 27.01.2009)
Počet: 246604
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.06.2005 do: 31.01.2008)
Počet: 246604
Druh: Akcie sú na meno verejne obchodovateľné.
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.05.2000 do: 28.06.2005)
Počet: 246604
Druh: Akcie sú na meno nie verejne obchodovateľné.
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.02.1997 do: 18.05.2000)
Počet: 246604
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1996 do: 25.02.1997)
Akcionár: 
DMD GROUP, a.s.
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 21.04.2022)
DMD FIN, a.s.
Kožušnícka 4
Trenčín 911 01
  (od: 30.07.2004 do: 28.06.2005)
DMD GROUP, a.s.
Kožušnícka 4
Trenčín 911 01
  (od: 29.06.2005 do: 02.04.2014)
DMD GROUP, a.s.
Lieskovec 575/25
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 03.04.2014 do: 20.04.2022)
Dozorná rada: 
Mgr. Michal Križan
Topoľčianska 31
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 01.03.2021
  (od: 23.03.2021)
PhDr. Štefan Škultéty
Štvrť SNP 128/14
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 17.10.2022
  (od: 29.11.2022)
Fridrich Mešťánek
539
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 04.04.2023
  (od: 17.05.2023)
Ing. Viliam Dubovický
Hrdinov SNP 6105/92
Martin-Podháj 036 08
Vznik funkcie: 15.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 13.01.2017)
Ing. Viliam Dubovický
Hrdinov SNP 6105/92
Martin-Podháj 036 08
Vznik funkcie: 15.06.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
Ing. Peter Dudák - predseda
Nezábudkova 907/10
Bratislava 821 01
Skončenie funkcie: 28.05.2002
  (od: 11.02.2000 do: 09.02.2003)
Jaroslav Gavlas - člen
Šafárikova 2740/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.07.2002
  (od: 10.02.2003 do: 28.11.2005)
Jaroslav Gavlas - člen
Šafárikova 2740/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2005
  (od: 29.11.2005 do: 28.11.2005)
Ing. Ľubomír Holeček - predseda
Okružná 100
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 04.06.2002
  (od: 10.02.2003 do: 25.09.2003)
Peter Horný
Újazd 38
Skalka nad Váhom 913 31
Vznik funkcie: 08.12.2010
  (od: 29.12.2010 do: 13.03.2013)
Peter Horný
Újazd 38
Skalka nad Váhom 913 31
Vznik funkcie: 08.12.2010 Skončenie funkcie: 28.02.2013
  (od: 14.03.2013 do: 13.03.2013)
Ing. Ivan Chyla
Štvrť SNP 680/80
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 15.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 20.11.2012)
Ing. Ivan Chyla
Štvrť SNP 680/80
Trenčianske Teplice 914 51
Vznik funkcie: 15.06.2012 Skončenie funkcie: 13.11.2012
  (od: 21.11.2012 do: 20.11.2012)
Ing. Martin Klačman
Skalská Nová Ves 26
Skalka nad Váhom 913 31
Vznik funkcie: 03.04.2018
  (od: 03.05.2018 do: 20.10.2020)
Ing. Vladimír Kocourek
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 22.01.2010
  (od: 23.02.2010 do: 16.09.2010)
Ing. Vladimír Kocourek
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 22.01.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 17.09.2010 do: 16.09.2010)
Peter Kočický - člen
Piaristická 38
Trenčín 911 01
  (od: 30.04.1996 do: 25.02.1997)
Mgr. Michal Kováč
Puškinova 4610/3
Martin 036 01
Vznik funkcie: 15.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 20.11.2012)
Mgr. Michal Kováč
Puškinova 4610/3
Martin 036 01
Vznik funkcie: 15.06.2012 Skončenie funkcie: 13.11.2012
  (od: 21.11.2012 do: 20.11.2012)
Prof. Ing. Jozef Kováč , CSc.
Prvosienková 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2007
  (od: 10.05.2007 do: 16.09.2010)
Prof. Ing. Jozef Kováč , CSc.
Prvosienková 9
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.04.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 17.09.2010 do: 16.09.2010)
Ing. František Kubica - I. predseda
Višňová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 30.04.1996 do: 10.02.2000)
Pavol Kuljaček - predseda
Beniakova 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 14.04.2004
  (od: 28.04.2004 do: 21.02.2006)
Pavol Kuljaček - predseda
Beniakova 1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 14.04.2004 Skončenie funkcie: 25.11.2005
  (od: 22.02.2006 do: 21.02.2006)
Ing. Pavol Kuljaček
Beniakova 3086/1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 13.01.2017)
Ing. Pavol Kuljaček
Beniakova 3086/1
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.06.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2016
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
Ing. Vojtech Lampert - predseda dozornej rady
Beniakova 3086/3
Bratislava
Vznik funkcie: 21.05.2003
  (od: 26.09.2003 do: 27.04.2004)
Ing. Vojtech Lampert - predseda dozornej rady
Beniakova 3086/3
Bratislava
Vznik funkcie: 21.05.2003 Skončenie funkcie: 14.04.2004
  (od: 28.04.2004 do: 27.04.2004)
Fridrich Mešťánek
539
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 02.04.2013
  (od: 12.04.2013 do: 02.05.2018)
Fridrich Mešťánek
539
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 02.04.2013 Skončenie funkcie: 02.04.2018
  (od: 03.05.2018 do: 02.05.2018)
Ing. Jozef Mihálik - člen
Veľká Okružná 19
Žilina 010 01
  (od: 30.04.1996 do: 12.08.1998)
Doc. Ing. Jozef Mihok , PhD.
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.04.2007
  (od: 10.05.2007 do: 02.07.2007)
Doc. Ing. Jozef Mihok , PhD.
Furčianska 1120/53
Košice 040 11
Vznik funkcie: 16.04.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 03.07.2007 do: 02.07.2007)
Mgr. Milan Mikula
Juraja Fándlyho 2193/23
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.02.2017
  (od: 09.02.2017 do: 22.03.2021)
Mgr. Milan Mikula
Juraja Fándlyho 2193/23
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.02.2017 Skončenie funkcie: 10.02.2021
  (od: 23.03.2021 do: 22.03.2021)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 14.10.2010 do: 02.07.2012)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 15.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 02.07.2012)
Ing. RNDr. Pavol Mikuláš
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 17.09.2010 do: 13.10.2010)
Ing. Roman Mikulovský - člen dozornej rady
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
Vznik funkcie: 21.05.2003
  (od: 26.09.2003 do: 27.04.2004)
Ing. Roman Mikulovský - člen dozornej rady
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
Vznik funkcie: 21.05.2003 Skončenie funkcie: 14.04.2004
  (od: 28.04.2004 do: 27.04.2004)
Ing. Roman Mikulovský
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 17.09.2010 do: 02.07.2012)
Ing. Roman Mikulovský
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 15.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 02.07.2012)
Ing. Roman Mikulovský - člen
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 16.01.2006
  (od: 22.02.2006 do: 09.05.2007)
Ing. Roman Mikulovský - člen
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá 914 01
Vznik funkcie: 16.01.2006 Skončenie funkcie: 16.04.2007
  (od: 10.05.2007 do: 09.05.2007)
Ing. Ivan Mišík - člen
Donská 9
Bratislava 841 06
  (od: 30.04.1996 do: 10.02.2000)
Ing. Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 04.06.2002
  (od: 10.02.2003 do: 25.09.2003)
Bc. Erika Mochnáčová
kpt. Nálepku 730/88
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 03.07.2007 do: 16.09.2010)
Bc. Erika Mochnáčová
kpt. Nálepku 730/88
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 17.09.2010 do: 16.09.2010)
Ing. Karol Morávek
161
Kunov 905 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 03.07.2007 do: 22.01.2008)
Ing. Karol Morávek , PhD.
161
Kunov 905 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 23.01.2008 do: 16.09.2010)
Ing. Karol Morávek , PhD.
161
Kunov 905 01
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 17.09.2010 do: 16.09.2010)
Ing. Ladislav Novák - člen
Žilinská 642
Trenčín 911 01
Skončenie funkcie: 30.06.2002
  (od: 11.02.2000 do: 09.02.2003)
Ing. Peter Obert
Diviacka Nová Ves 244
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 26.09.2008
  (od: 07.10.2008 do: 22.02.2010)
Ing. Peter Obert
Diviacka Nová Ves 244
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 26.09.2008 Skončenie funkcie: 21.01.2010
  (od: 23.02.2010 do: 22.02.2010)
Radoslav Paulovič - člen
Koceľova 32
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.04.2004
  (od: 28.04.2004 do: 21.02.2006)
Ing. Radoslav Paulovič - predseda
Koceľova 32
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.01.2006
  (od: 22.02.2006 do: 09.05.2007)
Ing. Radoslav Paulovič - predseda
Koceľova 32
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.01.2006 Skončenie funkcie: 16.04.2007
  (od: 10.05.2007 do: 09.05.2007)
Ing. Jaroslav Pieš
Šafárikova 14
Trenčín
  (od: 26.02.1997 do: 10.02.2000)
JUDr. Ján Polakovič
A. Kubinu 23
Trnava
  (od: 13.08.1998 do: 10.02.2000)
JUDr. Ivan Rajníček
99
Sedmerovec 018 54
Vznik funkcie: 21.04.2017
  (od: 20.05.2017 do: 13.03.2018)
JUDr. Ivan Rajníček
99
Sedmerovec 018 54
Vznik funkcie: 21.04.2017 Skončenie funkcie: 28.02.2018
  (od: 14.03.2018 do: 13.03.2018)
Ing. Ivan Ritter
Partizánska 7
Trenčín
  (od: 26.02.1997 do: 10.02.2000)
Ing. Ján Rumanovský
Halalovka 23
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 29.11.2005 do: 21.07.2010)
Ing. Ján Rumanovský
Halalovka 23
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 22.07.2010 do: 21.07.2010)
Ing. Milan Rusovský - člen
Ľudovíta Fullu 25
Bratislava
Skončenie funkcie: 28.05.2002
  (od: 11.02.2000 do: 09.02.2003)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava - mestská časť Rača 831 52
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 14.03.2018 do: 22.03.2021)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava - mestská časť Rača 831 52
Vznik funkcie: 01.03.2018 Skončenie funkcie: 10.02.2021
  (od: 23.03.2021 do: 22.03.2021)
Ing. Miroslav Sim
27
Hutka 086 36
Vznik funkcie: 11.02.2021
  (od: 23.03.2021 do: 28.11.2022)
Ing. Miroslav Sim
27
Hutka 086 36
Vznik funkcie: 11.02.2021 Skončenie funkcie: 16.10.2022
  (od: 29.11.2022 do: 28.11.2022)
Ing. Ivan Sýkorčin - člen
Partizánska 9
Trenčín 911 01
  (od: 30.04.1996 do: 25.02.1997)
Ing. Igor Širila
1416
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 19.11.2007
  (od: 23.01.2008 do: 22.02.2008)
Ing. Igor Širila
1416
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 19.11.2007 Skončenie funkcie: 01.02.2008
  (od: 23.02.2008 do: 22.02.2008)
Ing. Juraj Štefanec
Centrum I. 28/61
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 31.08.2010
  (od: 17.09.2010 do: 02.07.2012)
Ing. Juraj Štefanec
Centrum I. 28/61
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 31.08.2010 Skončenie funkcie: 15.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 02.07.2012)
Ing. Miroslav Turoň
M. Bela 39
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 14.11.2007
  (od: 23.01.2008 do: 20.11.2012)
Ing. Miroslav Turoň
M. Bela 39
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 14.11.2007 Skončenie funkcie: 13.11.2012
  (od: 21.11.2012 do: 20.11.2012)
Ing. Alexander Wolf - člen
Rudolfa Wiesta 25
Martin 036 01
  (od: 30.04.1996 do: 10.02.2000)
Ing. Martin Klačman
Kyjevská 2506/3
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 03.04.2018 Skončenie funkcie: 03.04.2023
  (od: 17.05.2023 do: 16.05.2023)
Ing. Martin Klačman
Kyjevská 2506/3
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 03.04.2018
  (od: 21.10.2020 do: 16.05.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií podľa § 172 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozhodnutie zakladateľa o založení spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice spísanou notárkou JUDr. Oľgou Folbovou dňa 29.3.1996 pod č. N 44/96, NZ 38/96 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.4.1996 č. N 67/96, NZ 58/96. Akciová spoločnosť je právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku KONŠTRUKTA - Defence, štátny podnik so sídlom Trenčín, na ktorú prešli všetky práva, záväzky známe i neznáme. Stary spis: Sa 541
  (od: 30.04.1996)
Zmeny stanov akciovej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.07.1996, osvečené do notárskej zápisnice spísanou notárom JUDr. Dušanom Mikitom v znení druhého Dodatku č. 1 zo dňa 18.07.1996, číslo N 210/96, NZ 204/96.
  (od: 26.02.1997)
Vydané stanovy akciovej spoločnosti ako zmena stanov akciovej spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.6. 1997 Notárska zápisnica N 323/97, NZ 314/97 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Valné zhromaždenie dňa 28.7.1998 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (od: 13.08.1998)
Notárska zápisnica N 249/98, NZ 239/98 zo dňa 16.09.1998 o zmene stanov - dodatok č. 2.
  (od: 04.06.1999)
Zmena členov dozornej rady schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.1.1999. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 113/99, NZ 91/99) zo dňa 25.5.1999 schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3, zmenu členov predstavenstva a zmenu členov dozornej rady.
  (od: 11.02.2000)
Zmena zápisu na základe zákona č.127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VI. Stanov spoločnosti.
  (od: 19.05.2000)
Zmena štatutárneho orgánu schválená valným zhromaždením dňa 4.5.2000.
  (od: 20.04.2001)
Valné zhromaždenie dňa 30.11.2000 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 310/00, Nz 260/00 zo dňa 30.11.2000) - Dodatok č. 4 k stanovám a.s. Riadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2001 schválilo zmenu stanov a.s. ich doplnením (notárska zápisnica N 114/01, NZ 94/01 zo dňa 15.5.2001) - Dodatok č. 5 k stanovám a.s.
  (od: 25.09.2001)
Valné zhromaždenie dňa 28.05.2002 (notárska zápisnica N 191/02, Nz 181/02) schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 04.06.2002 (notárska zápisnica N 202/02, Nz 190/02) rozhodlo o zmenách v dozornej rade. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 24.05.2002.
  (od: 10.02.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 21.5.2003 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady a.s. Obchodovanie s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 26020333017, právoplatným dňa 4.3.2003, s dobou platnosti 3 roky.
  (od: 26.09.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023
Dátum výpisu:  01.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)