Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  49785/T

Obchodné meno: 
MiNelTi spol. s r.o.
  (od: 14.01.2021)
homar.io s.r.o.
  (od: 15.01.2019 do: 13.01.2021)
Sídlo: 
Nová Ves 2227/42
Dunajská Streda 929 01
  (od: 14.01.2021)
Prievozská 4D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 15.01.2019 do: 13.01.2021)
IČO: 
52 141 021
  (od: 15.01.2019)
Deň zápisu: 
15.01.2019
  (od: 15.01.2019)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.01.2019)
Predmet činnosti: 
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 23.01.2019)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 23.01.2019)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 23.01.2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (od: 23.01.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 23.01.2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.01.2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 23.01.2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 23.01.2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 23.01.2019)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.01.2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 23.01.2019)
Sťahovacie služby
  (od: 23.01.2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 23.01.2019)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 23.01.2019)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 23.01.2019)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 23.01.2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 23.01.2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 23.01.2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.01.2019)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 23.01.2019)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (od: 23.01.2019)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 23.01.2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 23.01.2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 23.01.2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.01.2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 23.01.2019)
Administratívne služby
  (od: 23.01.2019)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.01.2019)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 23.01.2019)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 23.01.2019)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 14.01.2021)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 14.01.2021)
Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Vy´roba pocˇi´tacˇovy´ch, elektronicky´ch a opticky´ch vy´robkov
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Vy´roba elektricky´ch zariadeni´ a elektricky´ch su´cˇiastok
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Vy´voj, vy´roba zabezpecˇovaci´ch syste´mov alebo poplachovy´ch syste´mov a zariadeni´ umozˇnˇuju´cich sledovanie pohybu a konania osoby v chra´nenom objekte, na chra´nenom mieste alebo v ich okoli´
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpecˇny´m odpadom
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Stˇahovacie sluzˇby
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Ubytovacie sluzˇby bez poskytovania pohostinsky´ch cˇinnosti´
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Poskytovanie sluzˇieb ry´chleho obcˇerstvenia v spojeni´ s predajom na priamu konzuma´ciu
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Vydavatelˇska´ cˇinnostˇ, polygraficka´ vy´roba a kniha´rske pra´ce
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Sluzˇby su´visiace s produkciou filmov, videoza´znamov a zvukovy´ch nahra´vok
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Opra´vnene´ overovanie spra´v o emisia´ch skleni´kovy´ch plynov z preva´dzky
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Informati´vne testovanie, meranie, analy´zy a kontroly
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Vy´skum a vy´voj v oblasti pri´rodny´ch, technicky´ch, spolocˇensky´ch a humanitny´ch vied
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Cˇistiace a upratovacie sluzˇby
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Administrati´vne sluzˇby
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Vykona´vanie mimosˇkolskej vzdela´vacej cˇinnosti
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Oprava osobny´ch potrieb a potrieb pre doma´cnostˇ
  (od: 15.01.2019 do: 22.01.2019)
Spoločníci: 
Kristína Panková
Nová Ves 2227/42
Dunajská Streda 929 01
  (od: 14.01.2021)
Miroslav Panko
Nová Ves 2227/42
Dunajská Streda 929 01
  (od: 07.06.2023)
Mgr. Ján Cyprian
Belu Bartóka 22
Senec 903 01
  (od: 27.07.2019 do: 31.12.2019)
Michal Panko
Malobielska 996/68/B
Veľký Biel 900 24
  (od: 27.07.2019 do: 13.01.2021)
Michal Panko
Malobielska 996/68/B
Veľký Biel 900 24
  (od: 15.01.2019 do: 26.07.2019)
Miroslav Panko
Nova´ Ves 2227/42
Dunajská Streda 929 01
  (od: 15.01.2019 do: 26.07.2019)
Martin Predajniansky
Brehy 362
Nová Baňa 968 01
  (od: 01.01.2020 do: 13.01.2021)
Mgr. Rastislav Struhár
Rajecká 8690/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
  (od: 27.07.2019 do: 13.01.2021)
Ing. Michal Šaštinský
Grösslingová 2480/10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (od: 15.01.2019 do: 26.07.2019)
Miroslav Panko
Nova´ Ves 2227/42
Dunajská Streda 929 01
  (od: 27.07.2019 do: 06.06.2023)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Kristína Panková
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR
  (od: 14.01.2021)
Miroslav Panko
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR
  (od: 07.06.2023)
Ing. Michal Šaštinský
Vklad: 834 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 834 EUR
  (od: 15.01.2019 do: 26.07.2019)
Michal Panko
Vklad: 3 332 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 3 332 EUR
  (od: 15.01.2019 do: 26.07.2019)
Miroslav Panko
Vklad: 834 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 834 EUR
  (od: 15.01.2019 do: 26.07.2019)
Mgr. Ján Cyprian
Vklad: 2 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 000 EUR
  (od: 27.07.2019 do: 31.12.2019)
Michal Panko
Vklad: 1 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 000 EUR
  (od: 27.07.2019 do: 31.12.2019)
Mgr. Rastislav Struhár
Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR
  (od: 27.07.2019 do: 31.12.2019)
Miroslav Panko
Vklad: 1 000 EUR Splatené: 1 000 EUR
  (od: 27.07.2019 do: 31.12.2019)
Martin Predajniansky
Vklad: 833 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 833 EUR
  (od: 01.01.2020 do: 13.01.2021)
Michal Panko
Vklad: 1 667 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 667 EUR
  (od: 01.01.2020 do: 13.01.2021)
Mgr. Rastislav Struhár
Vklad: 1 667 EUR Splatené: 1 667 EUR
  (od: 01.01.2020 do: 13.01.2021)
Miroslav Panko
Vklad: 833 EUR Splatené: 833 EUR
  (od: 01.01.2020 do: 13.01.2021)
Miroslav Panko
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR
  (od: 14.01.2021 do: 06.06.2023)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 15.01.2019)
Miroslav Panko
Nová Ves 2227/42
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 14.01.2021)
Kristína Panková
Nová Ves 2227/42
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 14.01.2021)
Mgr. Ján Cyprian
Belu Bartóka 22
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.06.2019
  (od: 27.07.2019 do: 31.12.2019)
Mgr. Ján Cyprian
Belu Bartóka 22
Senec 903 01
Vznik funkcie: 26.06.2019 Skončenie funkcie: 31.10.2019
  (od: 01.01.2020 do: 31.12.2019)
Michal Panko
Malobielska 996/68/B
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 15.01.2019
  (od: 15.01.2019 do: 13.01.2021)
Michal Panko
Malobielska 996/68/B
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 15.01.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2020
  (od: 14.01.2021 do: 13.01.2021)
Mgr. Rastislav Struhár
Rajecká 8690/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
Vznik funkcie: 31.10.2019
  (od: 01.01.2020 do: 13.01.2021)
Mgr. Rastislav Struhár
Rajecká 8690/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
Vznik funkcie: 31.10.2019 Skončenie funkcie: 31.12.2020
  (od: 14.01.2021 do: 13.01.2021)
Ing. Michal Šaštinský
Grösslingová 2480/10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 15.01.2019
  (od: 15.01.2019 do: 26.07.2019)
Ing. Michal Šaštinský
Grösslingová 2480/10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 15.01.2019 Skončenie funkcie: 26.06.2019
  (od: 27.07.2019 do: 26.07.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná samostatne.
  (od: 15.01.2019)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 15.01.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  21.02.2024
Dátum výpisu:  22.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR