Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42099/S

Business name: 
HYDROMETRA s.r.o.
  (from: 04/25/1996)
Registered seat: 
Dolná 138/5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/20/2020)
Identification number (IČO): 
35 688 742
  (from: 04/25/1996)
Date of entry: 
04/25/1996
  (from: 04/25/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/25/1996)
Objects of the company: 
meranie prietokov vody
  (from: 04/25/1996)
poradenstvo v oblasti hydrológie a hydrauliky
  (from: 04/25/1996)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť
  (from: 05/26/2020)
Činnosť vodohospodára
  (from: 05/26/2020)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/26/2020)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 05/26/2020)
Kovoobrábanie
  (from: 05/26/2020)
Zámočníctvo
  (from: 05/26/2020)
Opravy pracovných strojov
  (from: 05/26/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/26/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/26/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/26/2020)
Administratívne služby
  (from: 05/26/2020)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/26/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/26/2020)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 05/26/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 05/26/2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/26/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/26/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/26/2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/26/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/26/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/26/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/26/2020)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 05/26/2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/26/2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/26/2020)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia- vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vypracovanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (from: 06/26/2020)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórií inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa § 5 ods. 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vypracovanie odborných posudkov a?odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (from: 06/26/2020)
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v?kategórií komplexné architektonické a?inžinierske služby a?súvisiace technické poradenstvo podľa § 16 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vykonávanie komplexných služieb a?súvisiaceho technického poradenstva s?výnimkou architektonických služieb a podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia-vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a?rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a?variantných štúdií, vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a?dokumentácie umiestňovania stavieb a?ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a?exteriéru, ako aj rekonštrukcií a?modernizácií budov a?obnovy stavebných pamiatok, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a?územnoplánovacej dokumentácie, vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a?na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a?inými špecialistami, a?na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, zastupovanie investora pri príprave a?uskutočňovaní stavieb, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 06/26/2020)
Partners: 
Ing. Peter Vašek
1.mája 95/85
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 06/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Vašek
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/23/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/15/1997)
Ing. Peter Vašek
1.mája 95/85
Malacky 901 01
From: 12/07/2018
  (from: 01/09/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.
  (from: 08/15/1997)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 09/01/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 17775
  (from: 04/25/1996)
Zmluva o prevode obchodného pdielu zo dňa 20.12.1996. Starý spis: S.r.o. 17775
  (from: 08/15/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998 na ktorom boli odsúhlasené zmeny v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/14/1998)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2001.
  (from: 03/27/2002)
Zmena a doplnenie spoločenskej zmluvy odsúhlasenej v zmysle zákonných podmienok zák. č. 500/2001 Zb., riadnym valným zhromaždením zo dňa 20.11.2002.
  (from: 06/26/2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2014
  (from: 03/18/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.07.2014.
  (from: 07/31/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2014.
  (from: 11/19/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.10.2019.
  (from: 05/26/2020)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person