Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  8774/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  (od: 11.11.2021)
Sídlo organizačnej zložky: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (od: 14.01.2022)
Lamačská cesta 3/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 841 04
  (od: 11.11.2021 do: 13.01.2022)
IČO: 
54 228 573
  (od: 11.11.2021)
Deň zápisu: 
11.11.2021
  (od: 11.11.2021)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 11.11.2021)
Predmet podnikania (činnosti): 
Neživotné poistenie v rozsahu činnosti podľa časti A. prílohy I smernice 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II): 1. Úraz (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania): - fixné peňažné plnenia; - plnenia majúce povahu odškodnenia; - kombinované plnenia; - úrazy cestujúcich. 2. Choroba: - fixné peňažné plnenia; - plnenia majúce povahu odškodnenia; - kombinované plnenia. - Všetky škody na: - pozemných motorových vozidlách; - pozemných vozidlách okrem motorových vozidiel. 4. Koľajové vozidlá - Všetky škody na koľajových vozidlách. 5. Letecké prostriedky - Všetky škody na leteckých prostriedkoch. 6. Plavidlá (námorné, jazerné a riečne a prieplavové plavidlá) - Všetky škody na: - riečnych a prieplavových plavidlách; - jazerných plavidlách; - námorných plavidlách. 7. Prepravovaný tovar (vrátane tovaru pre trh, batožiny a všetkých ostatných tovarov) - Všetky škody na prepravovanom tovare alebo batožine bez ohľadu na spôsob prepravy. 8. Požiar a prírodné živly - Všetky škody na majetku (ak nie sú zahrnuté do odvetvia 3, 4, 5, 6 a 7), ktoré spôsobil: - požiar; - výbuch; - víchrica; - iné prírodné živly okrem víchrice; - jadrová energia; - zosuv a zosadanie pôdy. 9. Iné škody na majetku - Všetky škody na majetku (ak nie sú zahrnuté v odvetviach 3, 4, 5, 6 a 7) spôsobené krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú zahrnuté v odvetví 8. 10. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel - Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou pozemných motorových vozidiel (vrátane zodpovednosti dopravcu). 11. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého prostriedku - Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého prostriedku (vrátane zodpovednosti dopravcu). 12. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou plavidiel (námorných, jazerných, prieplavových a riečnych) - Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou riečnych, jazerných, prieplavových a námorných plavidiel (vrátane zodpovednosti dopravcu). 13. Všeobecná zodpovednosť - Všetky ostatné prípady zodpovednosti za škodu, ktoré nie sú uvedené v odvetviach 10, 11 a 12. 14. Úvery: - platobná neschopnosť (všeobecne); - exportný úver; - splátkový úver; - hypotekárny úver; - poľnohospodársky úver. 15. Kaucia: - záruky (priame); - záruky (nepriame). 16. Rôzne finančné straty: - riziko z výkonu povolania; - nedostatočný príjem (všeobecne); - zlé poveternostné podmienky; - strata zisku alebo výnosov; - trvalé všeobecné náklady; - neočakávané obchodné náklady; - strata trhovej hodnoty; - strata nájomného alebo príjmu; - ostatné nepriame obchodné straty; - ostatné iné ako obchodné finančné straty; - ostatné finančné straty. 17. Právna ochrana - Právna ochrana a náklady súdneho konania. 18. Asistenčné služby - Asistenčné služby osobám, ktoré sa dostanú do ťažkostí počas cestovania, počas pobytu mimo svojho domova alebo miesta svojho obvyklého pobytu.
  (od: 11.11.2021)
Životné poistenie v rozsahu činnosti podľa prílohy II smernice 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II): I. Životné poistenie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. a) bodoch i), ii) a iii) okrem poistenia uvedeného v bodoch II a III; II. Svadobné poistenie „poistenie pre prípad narodenia“; III. Poistenie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. a) bodoch i) a ii), ktoré je spojené s investičnými fondmi; VI. Operácie umorovania kapitálu uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) bode ii); VII. Správa skupinových dôchodkových fondov uvedených v článku 2 ods. 3 písm. b) bodoch iii) a iv); IX. Operácie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. c).
  (od: 11.11.2021)
Zaistenie v životnom poistení v rozsahu činnosti podľa prílohy II smernice 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II): I. Životné poistenie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. a) bodoch i), ii) a iii) okrem poistenia uvedeného v bodoch II a III; II. Svadobné poistenie „poistenie pre prípad narodenia“; III. Poistenie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. a) bodoch i) a ii), ktoré je spojené s investičnými fondmi; VI. Operácie umorovania kapitálu uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) bode ii); VII. Správa skupinových dôchodkových fondov uvedených v článku 2 ods. 3 písm. b) bodoch iii) a iv); IX. Operácie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. c).
  (od: 11.11.2021)
Zaistenie v neživotnom poistení v rozsahu činnosti podľa časti A. prílohy I smernice 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II): 1. Úraz (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania): - fixné peňažné plnenia; - plnenia majúce povahu odškodnenia; - kombinované plnenia; - úrazy cestujúcich. 2. Choroba: - fixné peňažné plnenia; - plnenia majúce povahu odškodnenia; - kombinované plnenia. - Všetky škody na: - pozemných motorových vozidlách; - pozemných vozidlách okrem motorových vozidiel. 4. Koľajové vozidlá - Všetky škody na koľajových vozidlách. 5. Letecké prostriedky - Všetky škody na leteckých prostriedkoch. 6. Plavidlá (námorné, jazerné a riečne a prieplavové plavidlá) - Všetky škody na: - riečnych a prieplavových plavidlách; - jazerných plavidlách; - námorných plavidlách. 7. Prepravovaný tovar (vrátane tovaru pre trh, batožiny a všetkých ostatných tovarov) - Všetky škody na prepravovanom tovare alebo batožine bez ohľadu na spôsob prepravy. 8. Požiar a prírodné živly - Všetky škody na majetku (ak nie sú zahrnuté do odvetvia 3, 4, 5, 6 a 7), ktoré spôsobil: - požiar; - výbuch; - víchrica; - iné prírodné živly okrem víchrice; - jadrová energia; - zosuv a zosadanie pôdy. 9. Iné škody na majetku - Všetky škody na majetku (ak nie sú zahrnuté v odvetviach 3, 4, 5, 6 a 7) spôsobené krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú zahrnuté v odvetví 8. 10. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel - Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou pozemných motorových vozidiel (vrátane zodpovednosti dopravcu). 11. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého prostriedku - Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého prostriedku (vrátane zodpovednosti dopravcu). 12. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou plavidiel (námorných, jazerných, prieplavových a riečnych) - Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou riečnych, jazerných, prieplavových a námorných plavidiel (vrátane zodpovednosti dopravcu). 13. Všeobecná zodpovednosť - Všetky ostatné prípady zodpovednosti za škodu, ktoré nie sú uvedené v odvetviach 10, 11 a 12. 14. Úvery: - platobná neschopnosť (všeobecne); - exportný úver; - splátkový úver; - hypotekárny úver; - poľnohospodársky úver. 15. Kaucia: - záruky (priame); - záruky (nepriame). 16. Rôzne finančné straty: - riziko z výkonu povolania; - nedostatočný príjem (všeobecne); - zlé poveternostné podmienky; - strata zisku alebo výnosov; - trvalé všeobecné náklady; - neočakávané obchodné náklady; - strata trhovej hodnoty; - strata nájomného alebo príjmu; - ostatné nepriame obchodné straty; - ostatné iné ako obchodné finančné straty; - ostatné finančné straty. 17. Právna ochrana - Právna ochrana a náklady súdneho konania. 18. Asistenčné služby - Asistenčné služby osobám, ktoré sa dostanú do ťažkostí počas cestovania, počas pobytu mimo svojho domova alebo miesta svojho obvyklého pobytu.
  (od: 11.11.2021)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Pavol Pitoňák
Račianske mýto 10990/1A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.03.2023
  (od: 01.03.2023)
Ing. Juraj Jurčík , MBA
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 11.11.2021 do: 28.02.2023)
Ing. Juraj Jurčík , MBA
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 11.11.2021 Skončenie funkcie: 28.02.2023
  (od: 01.03.2023 do: 28.02.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Vedúci organizačnej zložky koná za organizačnú zložku vo všetkých veciach týkajúcich sa organizačnej zložky samostatne. Vedúci organizačnej zložky sa podpisuje v jej mene tak, že pripojí svoj podpis k označeniu organizačnej zložky s uvedením jeho funkcie ako vedúceho organizačnej zložky.
  (od: 11.11.2021)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Spálená 75/16
Praha 110 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 27.04.2024)
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Spálená 75/16
Praha 110 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Spálená 75/16
Praha 110 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Spálená 75/16
Praha 110 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Spálená 75/16
Praha 110 00
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
Obchodné meno: Generali Česká pojišťovna a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: B 1464
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
Karel Bláha
Bítovská 1213/12
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 27.04.2024)
Katarína Bobotová
327
Dobrohošť 930 31
Vznik funkcie: 19.12.2021
  (od: 27.04.2024)
Ing. Jiří Doubravský
Stulíková 2043
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 27.04.2024)
Ing. Roman Juráš
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 27.04.2024)
Ing. Bc. Lenka Kejíková
Tetínská 351/1b
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.02.2024
  (od: 27.04.2024)
Ing. Milan Novotný
Padovská 749/7
Praha 109 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 27.04.2024)
Pavol Pitoňák
Švédská 1010/15
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 27.04.2024)
David Vosika
U Slunečnic 624
Hovorčovice 250 64
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 27.04.2024)
Marián Zelko
41
Moravské Lieskové 916 42
Vznik funkcie: 01.03.2023
  (od: 27.04.2024)
Karel Bláha
Bítovská 1213/12
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
Karel Bláha
Bítovská 1213/12
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Karel Bláha
Bítovská 1213/12
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Karel Bláha
Bítovská 1213/12
Praha 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Katarína Bobotová
327
Dobrohošť 930 31
Vznik funkcie: 19.12.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Katarína Bobotová
327
Dobrohošť 930 31
Vznik funkcie: 19.12.2021
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Katarína Bobotová
327
Dobrohošť 930 31
Vznik funkcie: 19.12.2021
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Petr Bohumský
Ke kapličce 1500/4
Praha 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
Petr Bohumský
Ke kapličce 1500/4
Praha 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Petr Bohumský
Ke kapličce 1500/4
Praha 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Petr Bohumský
Ke kapličce 1500/4
Praha 143 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021 Skončenie funkcie: 30.06.2023
  (od: 19.12.2023 do: 18.12.2023)
Ing. Jiří Doubravský
Stulíková 2043
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
Ing. Jiří Doubravský
Stulíková 2043
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Ing. Jiří Doubravský
Stulíková 2043
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Ing. Jiří Doubravský
Stulíková 2043
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Ing. Roman Juráš
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
Ing. Roman Juráš
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Ing. Roman Juráš
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Ing. Roman Juráš
J. D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Juraj Jurčík
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 19.12.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Juraj Jurčík
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 19.12.2021 Skončenie funkcie: 28.02.2023
  (od: 01.03.2023 do: 28.02.2023)
Andrea Leskovská
125
Kostolište 900 62
Vznik funkcie: 19.12.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Andrea Leskovská
125
Kostolište 900 62
Vznik funkcie: 19.12.2021
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Andrea Leskovská
125
Kostolište 900 62
Vznik funkcie: 19.12.2021
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Andrea Leskovská
125
Kostolište 900 62
Vznik funkcie: 19.12.2021 Skončenie funkcie: 31.01.2024
  (od: 27.04.2024 do: 26.04.2024)
Ing. Milan Novotný
Padovská 749/7
Praha 109 00
Vznik funkcie: 01.07.2023
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Pavol Pitoňák
Švédská 1010/15
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
Pavol Pitoňák
Švédská 1010/15
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Pavol Pitoňák
Švédská 1010/15
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Pavol Pitoňák
Švédská 1010/15
Praha 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
David Vosika
U Slunečnic 624
Hovorčovice 250 64
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
David Vosika
U Slunečnic 624
Hovorčovice 250 64
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
David Vosika
U Slunečnic 624
Hovorčovice 250 64
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
David Vosika
U Slunečnic 624
Hovorčovice 250 64
Česká republika
Vznik funkcie: 11.11.2021
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Marián Zelko
41
Moravské Lieskové 916 42
Vznik funkcie: 01.03.2023
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Marián Zelko
41
Moravské Lieskové 916 42
Vznik funkcie: 01.03.2023
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 27.04.2024)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 19.12.2023 do: 26.04.2024)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 01.03.2023 do: 18.12.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 25.02.2022 do: 28.02.2023)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 11.11.2021 do: 24.02.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024
Dátum výpisu:  21.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR