Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  669/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo - BAČKA, v likvidácii
  (from: 02/26/2008)
Registered seat: 
Bačka
  (from: 01/15/1991)
Identification number (IČO): 
00 695 203
  (from: 01/15/1991)
Date of entry: 
01/15/1991
  (from: 01/15/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/15/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/13/1993)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
  (from: 04/13/1993)
sprostredkovanie obchodu s poľnoh. surovinami, živými zvieratami
  (from: 04/13/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/13/1993)
Ing. Ladislav Látrán - predseda
Hviezdoslavova 10
Kráľovský Chlmec
  (from: 05/29/1997)
Štefan N.Pandi - člen
66
Bačka
  (from: 05/29/1997)
Klára Červenáková - člen
64
Bačka
  (from: 05/29/1997)
Ladislav Farkaš - člen
186
Leles
  (from: 05/29/1997)
Margita Koleszárová - člen
141
Bačka
  (from: 05/29/1997)
Emil Lakatos - člen
95
Bačka
  (from: 05/29/1997)
Katarína Lokšová - člen
100
Bačka
  (from: 05/29/1997)
Mária Pandiová - člen
61
Bačka
  (from: 05/29/1997)
Alexander Szabados - člen
10
Malé Trakany
  (from: 05/29/1997)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/13/1993)
Registered capital: 
1 830 000 Sk
  (from: 04/13/1993)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 04/13/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ladislav Látrán
Hviezdoslavova 10
Kráľovský Chlmec
From: 08/24/2007
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 02/26/2008)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 2.10.1990 na základe zák.č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo sa riadi stanovami prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi.
  (from: 01/15/1991)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 18.12.1992 a zmeny stanov schváleného dňa 5.1.1993 v súlade so zák.č. 42/1992 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/13/1993)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 3/99-18 zo dňa 17. 7. 2001 v y h l á s i l konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo - BAČKA, so sídlom Bačka, IČO: 00 695 203 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Daniel Fabián, Záhradná 1198, Sečovce.
  (from: 07/24/2001)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K 3/99-276 zo dňa 14. augusta 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.9.2006, zrušil konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo - BAČKA a zbavil Ing. Daniela Fabiana funkcie správcu podstaty.
  (from: 07/12/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/17/2001
  (from: 07/12/2007)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/21/2006
  (from: 07/12/2007)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person