Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10149/T

Business name: 
SOFT CAKE BAKERY, a.s.
  (from: 08/20/2002 until: 09/14/2006)
Registered seat: 
Resscentrum Dojč, Dojč 419
Dojč 906 02
  (from: 03/02/2006 until: 09/14/2006)
Identification number (IČO): 
36 236 764
  (from: 03/27/2000)
Date of entry: 
04/01/2000
  (from: 03/27/2000)
Date of deletion: 
09/15/2006
  (from: 09/15/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/15/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/27/2000)
Capital: 
15 799 000 Sk Paid up: 15 799 000 Sk
  (from: 03/02/2006 until: 09/14/2006)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 03/02/2006
  (from: 09/15/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/03/2014
  (from: 12/11/2015)
 Liquidators:
JUDr. Lukáš Vidlička
Bučany 258
Bučany 919 28
From: 06/03/2014
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 12/11/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 02.03.2006, č. k. 2K 83/02-1012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2006 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu SOFT CAKE BAKERY, a.s., v konkurze, so sídlom Štefánikova 1317, 905 01 Senica, IČO: 36 236 764, z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz. Zároveň bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený JUDr. Ján Raška, so sídlom Bratislava, Nám. M. Benku 10. Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka vymazuje sa z Obchodného registra Okresného súdu Trnava celý zápis pri subjekte SOFT CAKE BAKERY, a.s., v konkurze, so sídlom Štefánikova 1317, 905 01 Senica, IČO: 36 236 764.
  (from: 09/15/2006)
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.05.2014, sp. zn. 7CbR/108/2012-69, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2014, súd nariadil dodatočnú likvidáciu majetku spoločnosti: SOFT CAKE BAKERY, a.s., so sídlom Resscentrum Dojč, Dojč 419, 906 02 Dojč, IČO: 36 236 764, a zároveň menoval za likvidátora spoločnosti JUDr. Lukáša Vidličku, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany 258, značka správcu: S1607, ktorý koná v mene spoločnosti samostatn
  (from: 12/11/2015)
Date of updating data in databases:  03/28/2023
Date of extract :  03/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person