Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  164/T

Business name: 
VUJE, a.s.
  (from: 07/09/2004)
VÚJE Trnava, a.s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia
  (from: 07/27/2000 until: 07/08/2004)
Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s.
  (from: 04/21/1994 until: 07/26/2000)
Registered seat: 
Okružná 5
Trnava 918 64
  (from: 04/21/1994)
Identification number (IČO): 
31 450 474
  (from: 04/21/1994)
Date of entry: 
04/21/1994
  (from: 04/21/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/21/1994)
Objects of the company: 
analýzy vlastností kontaminovaných i aktivovaných materiálov z prostredia primárneho okruhu jadrových elektrární
  (from: 07/24/2008)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/26/2001)
certifikácia produktov - vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne
  (from: 07/24/2008)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 07/27/2000)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 07/27/2000)
činnosť stavebného dozoru: technologické zariadenia stavieb-zariadenia strojárskej výroby a strojárenské technológie, technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete, technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie silové, technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla, pozemné stavby
  (from: 04/01/1999)
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej prenosovej sústavy
  (from: 07/13/2012)
expertízna a poradenská činnosť v oblasti analýz porúch konštrukčných materiálov jadrových a klasických energetických zariadení
  (from: 07/24/2008)
expertízne merania v elektrických inštaláciách a zariadeniach
  (from: 09/17/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/17/2004)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (from: 07/24/2008)
inžinierska činnosť v oblasti energetiky s príslušnými nadväzujúcimi zariadeniami, celkami a činnosťami
  (from: 04/01/1999)
inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elektrorozvodných sietí a transformovní
  (from: 07/24/2008)
konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/18/2006)
kovoobrábanie
  (from: 09/06/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/1996)
kvalifikácia systémov nedeštruktívneho skúšania primárnych komponentov JE a analýza nameraných dát pri prevádzkovom mechanizovanom nedeštruktívnom skúšaní vírivými prúdmi a utrazvukom
  (from: 07/24/2008)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/17/2004)
modernizácia, rekonštrukcia a investičná výstavba v oblasti rozvodu elektrickej energie
  (from: 09/17/2004)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/11/1996)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 07/24/2008)
normotvorná činnosť
  (from: 09/17/2004)
odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku a v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb, meranie povrchovej rádioaktívnej kontaminácie pri zvýšenom gama pozadí pomocou priameho párového merania celkovej beta aktivity povrchovej kontaminácie
  (from: 07/11/2009)
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (from: 07/18/2006)
odborné školenia a výcvik ostatných pracovníkov energetiky a priemyslu na simulátoroch elektrizačnej sústavy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/17/2007)
oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 09/06/2002)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 07/24/2008)
overovanie určených meradiel
  (from: 03/20/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike
  (from: 07/18/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v energetike
  (from: 07/18/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (from: 07/24/2008)
poradenská činnosť pre obchod s elektrickou energiou a rozvod elektriny, služby v oblasti spoľahlivosti a kvality dodávky elektriny,vypracovanie štúdií, analýz a výpočtov pre rozvod elektriny, výpočty efektívnosti investícií v rozvode elektriny, merania a vypracovanie typových diagramov, dodávky, vypracovanie analýz a spracovanie údajov pre regulačné výkazníctvo
  (from: 09/17/2004)
poskytovanie poradenstva pri zavádzaní systémov manažérstva a zavádzanie systémov manažérstva
  (from: 10/20/2005)
poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc
  (from: 07/24/2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 06/26/2001)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť (prekladateľské a tlmočnícke úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi)
  (from: 12/23/2003)
prenájom hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 03/20/2003)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (from: 03/20/2003)
preprava rádioaktívnych žiaričov, rádioaktívnych vzoriek, rádioaktívne kontaminovaných zariadení, predmetov a materiálov potrebných pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany po cestných komunikáciách
  (from: 07/11/2009)
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória meradiel teploty a tlaku
  (from: 04/28/2017)
prevádzkovanie akreditovaného laboratória kvalifikácie zariadení
  (from: 07/13/2012)
prevádzkovanie akreditovaného laboratória-štrukturálne analýzy materiálov
  (from: 04/13/1999)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - skúšky transformátorových izolačných olejov
  (from: 07/13/2012)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória elektromagnetických polí
  (from: 07/24/2008)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz
  (from: 07/24/2008)
prevádzkovanie kalibračného laboratória prístrojových meracích transformátorov
  (from: 07/13/2012)
príprava pracovísk na monitorovanie, triedenie a spracovanie kontaminovaných zemín v areáli JE A-1 a riadenie prác pri príprave pracovísk
  (from: 07/11/2009)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 04/11/1996)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 07/27/2000)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn a bleskozvody, elektrické slaboprúdové zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania
  (from: 07/27/2000)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn, vn a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody
  (from: 07/27/2000)
reprografické práce
  (from: 07/17/2007)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 09/06/2002)
riadenie montáže optických komunikačných sietí
  (from: 09/17/2004)
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 04/11/1996)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 09/17/2004)
školenie a výcvik dispečerov elektrizačnej sústavy na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/17/2007)
školenie a výcvik manipulantov elektrických staníc prenosovej sústavy a distribučných sústav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/17/2007)
školiteľská činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 04/11/1996)
školiteľská činnosť v oblasti prác na zariadeniach pod elektrickým napätím
  (from: 10/30/2000)
technik požiarnej ochrany
  (from: 09/06/2002)
testovanie sorpčných materiálov vzduchotechnických systémov a systémov spracovania plynných odpadov
  (from: 07/11/2013)
ubytovacie služby - hotel
  (from: 04/11/1996)
ubytovacie služby - hotel **
  (from: 04/11/1996)
údržba a opravy manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov jadrových zariadení
  (from: 07/24/2008)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 09/06/2002)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 09/06/2002)
verejné stravovanie - reštaurácia
  (from: 04/11/1996)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
  (from: 10/13/2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 10/13/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho: technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla technologické vybavenie stavieb - energetické zariadenia a siete
  (from: 09/06/2002)
výkon, vývoj a tvorba postupov a expertízna činnosť v oblasti nedeštruktívneho skúšania (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti Živnostenského zákona)
  (from: 07/18/2006)
vykonávanie energetických auditov
  (from: 09/17/2004)
vykonávanie komplexnej energitickej bilancie využívania energie, analyzovanie jestvujúceho stavu s naznačením rezerv v hospodárení s energiou a technicko-ekonomickým zhodnotením možných opatrení na dosiahnutie zefektívnenia využitia energie
  (from: 04/01/1999)
vykonávanie meraní elektrických veličín
  (from: 09/17/2004)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové (II. trieda), kotly parné a kvapalinové (III. trieda), kotly parné a kvapalinové (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (III. trieda), kotly s pretlakom do 0,05 MPa vrátane (V. trieda), tlakové nádoby stabilné II. trieda), tlakové nádoby stabilné (I. trieda), potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I. trieda), potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II. trieda)
  (from: 04/01/1999)
vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v súlade so zákonom č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 07/11/2009)
výroba a montáž zariadení pre energetické komplexy
  (from: 04/01/1999)
výroba prototypov špecializovaných meracích systémov
  (from: 09/17/2004)
výroba učebných pomôcok
  (from: 04/11/1996)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/11/1996)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 10/20/2005)
výskum a analýzy v oblasti hodnotenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie
  (from: 09/17/2004)
výskum a vývoj energetických zariadení s príslušenstvom
  (from: 04/01/1999)
výskum a vývoj v oblasti technológií premien energií
  (from: 04/01/1999)
výskum, vývoj a realizácia systémov metód monitorovania radiačnej degradácie, korózie i teplotného stárnutia bezpečnostne významných komponentov v jadrovej energetike
  (from: 07/24/2008)
výskumná a vývojová činnosť v oblasti jadrovej energetiky
  (from: 04/21/1994)
výskumná a vývojová činnosť v oblasti rozvodu elektrickej energie
  (from: 09/17/2004)
vývoj a výroba manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov jadrových zariadení
  (from: 07/18/2006)
vývoj a výroba sond pre skúšanie vírivými prúdmi
  (from: 07/18/2006)
vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora na velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických procesov (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 04/11/1996)
vývoj didaktických (učebných) prostriedkov na báze informačných technológií
  (from: 10/30/2000)
vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba zariadení pre manipuláciu, spracovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov a zemín
  (from: 07/11/2009)
zabezpečovanie kompletizácie technologických celkov energetických zariadení, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadmi, zariadení na fragmentáciu a dekontamináciu vyraďovaných technológií, zariadení na dopravu nebezpečných a škodlivých látok, technológií pre znižovanie emisií škodlivých látok, vrátane úplnej projektovej prípravy, zabezpečovanie opráv a rekonštrukcií týchto zariadení
  (from: 07/11/2009)
zváračské práce
  (from: 07/13/2012)
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky energetických zdrojov v etapách projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania (okrem činností vylúčených z pôsobnosti živnotenského zákona)
  (from: 07/23/2014)
výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania energetických zdrojov, zariadení pre chemický priemysel, zariadení pre nakladanie s odpadom a zariadení na prepravu škodlivých a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havarijného plánovania a krízového manažmentu (okrem činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 07/23/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/05/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/05/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/03/2016)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória dozimetrie žiarenia - vykonávanie gamaspektrometrických skúšok obsahu gama rádionuklidov
  (from: 07/09/2020)
práce vo výškach
  (from: 07/15/2017)
Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 10/17/2017)
Inštalovanie telekomunikačných zariadení
  (from: 10/17/2017)
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok
  (from: 10/17/2017)
vypracovanie bezpečnostnej a prevádzkovej dokumentácie pre jadrové zariadenia v etapách výberu lokality, projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky a vyraďovania (okrem činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 06/07/2018)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 06/07/2018)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 06/07/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/27/2018)
služby pri údržbe systémov softvéru
  (from: 06/29/2019)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/29/2019)
vykonávanie skúšok ionizujúceho žiarenia
  (from: 06/29/2019)
odborná príprava zamestnancov držiteľa povolení na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia, etapu vyraďovania, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení
  (from: 06/29/2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/09/2020)
Prenájom meracích a skúšobných prístrojov a zariadení
  (from: 07/07/2021)
Výskum a vývoj v oblasti elektromobility
  (from: 07/07/2021)
Výskum a vývoj v oblasti vodíkových technológii
  (from: 07/07/2021)
Vývoj, výroba, overovanie a aplikácia chemických výrobkov, technológií a zariadení určených na dekontamináciu strojov, zariadení a stavebných objektov v energetike a v priemysle v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2021)
Vývoj a výroba chemických dekontaminačných prostriedkov za účelom ich predaja a poskytnutia dekontaminačných a čistiacich prác v priemysle ( s výnimkou používania vysoko rizikových chemických látok)
  (from: 07/07/2021)
Riadenie, posudzovanie a certifikácia procesov pre kvalifikáciu systémov nedeštruktívneho skúšania
  (from: 07/07/2021)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória dozimetrie žiarenia - vykonávanie gamaspektrometrických skúšok obsahu gama rádionuklidov v zložkách životného prostredia: aerosól, spad, pôdy, vody, vegetácia; v materiáloch z prevádzkovaných a vyraďovaných jadrových zariadení: pôda, betón, drevo, kovy, vody, aktívne uhlie
  (from: 07/15/2017 until: 07/08/2020)
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória radiel teploty a tlaku
  (from: 07/13/2012 until: 04/27/2017)
prevádzkovanie kalibračného laboratória vibračnej diagnostiky
  (from: 07/13/2012 until: 07/08/2020)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - diagnostika výkonových transformátorov a skúšky transformátorových izolačných olejov
  (from: 07/11/2009 until: 07/12/2012)
prevádzkovanie akreditovaného laboratória pre analýzy izolačných minerálnych olejov
  (from: 07/11/2009 until: 07/12/2012)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória prístrojových meracích transformátorov
  (from: 07/11/2009 until: 07/12/2012)
prevádzkovanie chemického laboratória - vykonávanie skúšok a rozborov oleja, vody, pary uhlia, kyslíka, vodíka
  (from: 07/24/2008 until: 07/10/2009)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória teplotného stárnutia a skúšok v havarijných podmienkach prostredia
  (from: 07/24/2008 until: 07/12/2012)
vykonávanie termických analýz metódou diferenciálnej snímacej kalorimetrie
  (from: 07/24/2008 until: 07/12/2012)
mechanické skúšky izolačných materiálov
  (from: 07/24/2008 until: 07/12/2012)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória dozimetrie žiarenia - vykonávanie gamaspektrometrických skúšok obsahu rádionuklidov v materiáloch zo zložiek životného prostredia a materiálov z prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, vrátane vyjadrovania názorov a interpretácie
  (from: 07/24/2008 until: 07/14/2017)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - kalibrácia meradiel tlaku a teploty
  (from: 07/20/2005 until: 07/23/2008)
uskutočňovanie ekonomických a finančných analýz
  (from: 09/17/2004 until: 06/04/2015)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória vibračnej diagnostiky
  (from: 07/24/2008 until: 07/12/2012)
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória vibračnej diagnostiky
  (from: 07/24/2008 until: 07/12/2012)
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória tlakomerov
  (from: 07/24/2008 until: 07/12/2012)
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória teploty
  (from: 07/24/2008 until: 07/12/2012)
činnosť autorizovanej osoby
  (from: 10/30/2000 until: 07/19/2005)
zámočníctvo
  (from: 09/06/2002 until: 07/23/2008)
výkon činnosti stavebného dozoru - technologické zariadenia stavieb
  (from: 09/06/2002 until: 06/04/2015)
inštalácia, opravy a údržba ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 09/06/2002 until: 07/12/2012)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 09/06/2002 until: 06/04/2015)
stolárstvo
  (from: 09/06/2002 until: 07/16/2007)
murárstvo
  (from: 09/06/2002 until: 07/23/2008)
obkladačské práce
  (from: 09/06/2002 until: 07/23/2008)
tesárstvo
  (from: 09/06/2002 until: 07/16/2007)
klampiarstvo
  (from: 09/06/2002 until: 07/16/2007)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 09/06/2002 until: 07/16/2007)
podlahárstvo
  (from: 09/06/2002 until: 07/16/2007)
vodoinštalatérstvo
  (from: 09/06/2002 until: 07/23/2008)
kúrenárske práce
  (from: 09/06/2002 until: 07/12/2012)
zasielateľstvo
  (from: 03/20/2003 until: 06/04/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 03/20/2003 until: 06/04/2015)
výroba, opravy a montáž určených meradiel
  (from: 03/20/2003 until: 07/10/2013)
elektroinštalatérstvo
  (from: 09/06/2002 until: 10/19/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/06/2002 until: 08/07/2008)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/06/2002 until: 08/07/2008)
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovanie zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 04/11/1996 until: 07/22/2014)
výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadom a zariadení na dopravu škodlivých a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havarijného plánovania a krízového managementu (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 04/11/1996 until: 07/22/2014)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/11/1996 until: 06/04/2015)
prevádzkovanie kalibračného laboratória tlakomerov - kalibrácia tlakomerov a prevodníkov tlaku v rozsahu: - deformačné digitálne tlakomery elektrické prevodníky tlaku pre podtlak a malý pretlak v meracom rozsahu: - 90 kPa až - 10 kPa - 10 kPa až - 1,5 kPa + 1,5 kPa až + 10 kPa + 10 kPa až + 100 kPa - elektrické prevodníky tlaku pre tlakovú diferenciu indikačné a registračné diferenčné tlakomery v meracom rozsahu: 0,1 kPa až 20 MPa - deformačné digitálne tlakomery elektrické prevodníky tlaku v meracom rozsahu: 20 kPa až 100 kPa 100 kPa až 4 MPa 100 kPa až 500 kPa 500 kPa až 20 MPa
  (from: 02/24/1998 until: 07/23/2008)
prevádzkovanie skúšobného laboratória diagnostických testov - meranie mechanických vibrácií, skúšky vibračnej odolnosti, vyvažovanie v rozsahu: - meranie mechanických vibrácií strojov, zariadení a konštrukcií a0 /0,1 + 4,6/ m.s.-2 na frekvencii 10+20 Hz a0 /0,1 + 33/ m.s.-2 na frekvencii 20+31,5 Hz a0 /0,1 + 50/ m.s.-2 na frekvencii 31,5+40 Hz a0 /0,1 + 100/m.s.-2 na frekvencii do 2000 Hz s výnimkou pásiem: 190 + 213,255 + 272 a 421 + 492 Hz - vyvažovanie tuhých rotorov točivých strojov v prevádzkových podmienkach f=/10 + 455 Hz, 495 + 962 Hz, 1310 + 1862 Hz/ a0 /0,1 + 1000/ m.s.-2 - skúšky odolnosti a vibračnej stálosti elektrických a elektronických zariadení na vibračnej stolici
  (from: 02/24/1998 until: 07/23/2008)
prevádzkovanie kalibračného laboratória teploty - kalibrácia odporových a termoelektrických snímačov teploty a overovanie kombinovaných snímačov teploty v rozsahu: - odporové snímače teploty v meracom rozsahu: 0 - 100 C 100 - 200 C 200 - 300 C 300 - 420 C - termoelektrické snímače teploty v meracom rozsahu: 0 - 100 C 100 - 200 C 200 - 300 C 300 - 420 C 420 - 500 C 500 - 600 C 600 - 700 C 700 - 800 C 800 - 900 C 900 - 1000 C 1000 - 1100 C - kombinované snímače teploty pre jadrové elektrárne typu VVER v meracom rozsahu: 0 - 100 C 100 - 200 C 200 - 300 C 300 - 420 C
  (from: 02/24/1998 until: 07/23/2008)
zabezpečovanie kompletizácie technologických celkov energetických zariadení, pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadmi, zariadení na dopravu nebezpečných a škodlivých látok, technológií pre znižovanie emisií škodlivých látok vrátane úplnej projektovej prípravy, zabezpečovanie opráv a rekonštrukcií týchto zariadení
  (from: 04/01/1999 until: 07/10/2009)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
  (from: 04/01/1999 until: 07/23/2008)
vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľských spôsobom
  (from: 04/01/1999 until: 06/02/2016)
obstarávanie služieb (činností) spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov
  (from: 10/30/2000 until: 06/04/2015)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - kalibrácia meradiel tlaku a teploty, nedeštruktívna kontrola, diagnostické testy a štrukturálne analýzy materiálov, kalibrácia vibromerov, stanovenie fyzikálnych vlastnosí a chemické analýzy vody, pary, ocelí, rádioaktivnych odpadov, bitúmenových produktov a asfaltov, stanovenie aktivity rádionuklidov, meranie dávok a dávkového príkonu gama žiarenia a neutrónov, kalibrácia termoluminiscenčných dozimetrov a polovodičových detektorov
  (from: 04/11/1996 until: 07/19/2005)
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória-nedeštruktívne skúšanie materiálov a konštrukcií
  (from: 04/13/1999 until: 06/04/2015)
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória-kalibrácia prístrojov so snímačmi pre merianie mechanického kmitania
  (from: 04/13/1999 until: 07/23/2008)
prevádzkovanie štátneho metrologického strediska na overovanie meradiel-kombinované snímače teploty
  (from: 04/13/1999 until: 07/23/2008)
autorizácia podľa rozhodnutia Úradu normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na: a) certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, b) vykonávanie inšpekci, c) skúšanie určených výrobkov
  (from: 02/17/2000 until: 07/23/2008)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 02/17/2000 until: 07/23/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/27/2000)
Managing board
  (from: 04/21/1994 until: 07/26/2000)
Ing. Zoltán Harsányi , PhD. - predseda predstavenstva
Vtáčej záhrady 663/23
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 05/25/2020
  (from: 05/29/2020)
Ing. Matej Korec , PhD. - člen predstavenstva
Jána Kupeckého 3303/11
Piešťany 921 01
From: 05/25/2020
  (from: 05/29/2020)
Ing. Rudolf Hronkovič - člen predstavenstva
Ulica Jána Hollého 8479/5
Trnava 917 01
From: 05/25/2020
  (from: 05/29/2020)
Adrian Kovalyk - člen predstavenstva
Nevädzová 17211/6A
Bratislava- Ružinov 821 01
From: 06/22/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Alexander Kšiňan - Vice-chairman of the Board of Directors
Laučenkova 3299/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 05/26/2022
  (from: 06/09/2022)
Ing. Ján Bahna , CSc.
Starohájska 9
Trnava 917 01
  (from: 04/21/1994 until: 04/10/1996)
Ing. Ján Bahna , CSc. - člen
Starohájska 9
Trnava
  (from: 04/11/1996 until: 07/26/2000)
Ing. Marián Dugovič - podpredseda
A. Hlinku 20/42
Piešťany
  (from: 04/11/1996 until: 03/19/2003)
Ing. Marián Dugovič - podpredseda predstavenstva
A. Hlinku 20/42
Piešťany 921 01
  (from: 04/21/1994 until: 04/10/1996)
Ing. Marián Dugovič - podpredseda
A. Hlinku 20/42
Piešťany
From: 05/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/25/2005)
Ing. Marián Dugovič - podpredseda
A. Hlinku 20/42
Piešťany
From: 05/19/2000 Until: 06/10/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Ing. Milan Ferenc - člen
V. Clementisa 32
Trnava
  (from: 07/27/2000 until: 03/19/2003)
Ing. Milan Ferenc - člen
V. Clementisa 32
Trnava
From: 05/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/12/2010)
Ing. Milan Ferenc - člen
V. Clementisa 32
Trnava
From: 05/19/2000 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Milan Ferenc , PhD. - člen predstavenstva
Vladimíra Clementisa 6643/32
Trnava 917 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 04/08/2011)
Ing. Milan Ferenc , PhD. - člen predstavenstva
Vladimíra Clementisa 6643/32
Trnava 917 01
From: 06/11/2010 Until: 03/21/2011
  (from: 04/09/2011 until: 04/08/2011)
Ing. Roman Gulaš - člen predstavenstva
Jaseňová 666/3
Prievidza - Prievidza IV Kopanice 971 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 06/04/2015)
Ing. Roman Gulaš - člen predstavenstva
Jaseňová 666/3
Prievidza - Prievidza IV Kopanice 971 01
From: 06/11/2010 Until: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Ing. Roman Gulaš - člen predstavenstva
Jaseňová 666/3
Prievidza - Prievidza IV Kopanice 971 01
From: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 07/29/2016)
Ing. Roman Gulaš - člen predstavenstva
Jaseňová 666/3
Prievidza - Prievidza IV Kopanice 971 01
From: 05/15/2015 Until: 07/16/2016
  (from: 07/30/2016 until: 07/29/2016)
Ing. Zoltán Harsányi - predseda
Vtáčej záhrady 23
Komárno-Nová Stráž
  (from: 09/17/2001 until: 03/19/2003)
Ing. Zoltán Harsányi - predseda
Vtáčej záhrady 23
Komárno-Nová Stráž
From: 05/18/2001
  (from: 03/20/2003 until: 07/12/2010)
Ing. Zoltán Harsányi - predseda
Vtáčej záhrady 23
Komárno-Nová Stráž
From: 05/18/2001 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Zoltán Harsányi , PhD. - predseda predstavenstva
Vtáčej záhrady 663/23
Komárno - Nová Stráž 945 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 06/04/2015)
Ing. Zoltán Harsányi , PhD. - predseda predstavenstva
Vtáčej záhrady 663/23
Komárno - Nová Stráž 945 01
From: 06/11/2010 Until: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Ing. Zoltán Harsányi , PhD. - predseda predstavenstva
Vtáčej záhrady 663/23
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 05/28/2020)
Ing. Zoltán Haršányi - predseda
Vtáčej záhrady 23
Komárno-Nová Stráž
  (from: 06/26/2001 until: 09/16/2001)
Ing. Rudolf Hronkovič - člen predstavenstva
Na hlinách 6944/33
Trnava 917 01
From: 06/07/2013
  (from: 07/11/2013 until: 06/04/2015)
Ing. Rudolf Hronkovič - člen predstavenstva
Na hlinách 6944/33
Trnava 917 01
From: 06/07/2013 Until: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Ing. Rudolf Hronkovič - člen predstavenstva
Ulica Jána Hollého 8479/5
Trnava 917 01
From: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 05/28/2020)
Ing. Ján Korec , CSc. - predseda
Jána Kupeckého 3303/11
Piešťany
  (from: 04/11/1996 until: 06/25/2001)
Ing. Ján Korec , CSc. - predseda predstavenstva
Bratislavská 2860/125
Piešťany 921 01
  (from: 04/21/1994 until: 04/10/1996)
Matej Korec - člen
Jána Kupeckého 3303/11
Piešťany 921 01
From: 06/10/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/12/2010)
Matej Korec - člen
Jána Kupeckého 3303/11
Piešťany 921 01
From: 06/10/2005 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Matej Korec , PhD. - člen predstavenstva
Jána Kupeckého 3303/11
Piešťany 921 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 06/04/2015)
Ing. Matej Korec , PhD. - člen predstavenstva
Jána Kupeckého 3303/11
Piešťany 921 01
From: 06/11/2010 Until: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Ing. Matej Korec , PhD. - člen predstavenstva
Jána Kupeckého 3303/11
Piešťany 921 01
From: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 05/28/2020)
Ing. Alexander Kšiňan - člen
Laučekova 3299/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 06/19/2017
  (from: 07/15/2017 until: 05/29/2019)
Ing. Alexander Kšiňan - člen
Laučekova 3299/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 06/19/2017 Until: 05/20/2019
  (from: 05/30/2019 until: 05/29/2019)
Ing. Peter Líška
Spartakovská 11
Trnava 917 01
  (from: 04/21/1994 until: 04/10/1996)
Ing. Peter Líška - člen
Spartakovská 11
Trnava
  (from: 04/11/1996 until: 03/19/2003)
Ing. Peter Líška - člen
Spartakovská 11
Trnava
From: 05/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/08/2004)
Ing. Peter Líška - člen
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 05/19/2000
  (from: 07/09/2004 until: 07/25/2005)
Ing. Peter Líška - podpredseda predstavenstva
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 06/11/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/12/2010)
Ing. Peter Líška - podpredseda predstavenstva
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 06/11/2005 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Peter Líška - podpredseda predstavenstva
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 06/04/2015)
Ing. Peter Líška - podpredseda predstavenstva
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 06/11/2010 Until: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Ing. Peter Líška - podpredseda predstavenstva
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 05/15/2015
  (from: 06/05/2015 until: 05/29/2019)
Ing. Peter Líška - podpredseda predstavenstva
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 05/15/2015 Until: 05/20/2019
  (from: 05/30/2019 until: 05/29/2019)
Ing. Oto Schultz
Petra Pázmáňa 29
Trnava 917 01
  (from: 04/21/1994 until: 04/10/1996)
Ing. Oto Schultz - člen
Petra Pázmáňa 3
Trnava
  (from: 04/11/1996 until: 03/19/2003)
Ing. Oto Schultz - člen
Petra Pázmáňa 3
Trnava
From: 05/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/12/2010)
Ing. Oto Schultz - člen
Petra Pázmáňa 3
Trnava
From: 05/19/2000 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Peter Uhlík - člen predstavenstva
Na Vŕšku 389/26
Špačince 919 51
From: 05/20/2019
  (from: 05/30/2019 until: 07/08/2020)
Ing. Peter Uhlík - člen predstavenstva
Na Vŕšku 389/26
Špačince 919 51
From: 05/20/2019 Until: 06/22/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Alexander Kšiňan - podpredseda predstavenstva
Laučekova 3299/3
Bratislava 811 04
From: 05/20/2019 Until: 05/26/2022
  (from: 06/09/2022 until: 06/08/2022)
Ing. Alexander Kšiňan - podpredseda predstavenstva
Laučekova 3299/3
Bratislava 811 04
From: 05/20/2019
  (from: 05/30/2019 until: 06/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/23/2014)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/31/2012 until: 07/22/2014)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva nahradí jeho podpis - podpis podpredsedu predstavenstva.
  (from: 07/27/2000 until: 07/30/2012)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/21/1994 until: 07/26/2000)
Capital: 
3 032 820 EUR Paid up: 3 032 820 EUR
  (from: 04/30/2009)
1 516 410 EUR Paid up: 1 516 410 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 04/29/2009)
45 675 000 Sk Paid up: 45 675 000 Sk
  (from: 03/20/2003 until: 12/31/2008)
45 675 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 03/19/2003)
9 135 000 Sk
  (from: 04/21/1994 until: 06/25/2001)
Shares: 
Number of shares: 451
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné tak, že nadobúdateľom akcií môže byť doterajší akcionár, alebo iná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k spoločnosti na dobu neurčitú. V týchto prípadoch sa k prevodu nevyžaduje súhlas spoločnosti. V ostatných prípadoch je súhlas s prevodom akcií predstavenstvo oprávnené odoprieť pre nasledujúce dôvody: - nadobúdateľ akcie nie je zamestnancom spoločnosti - nadobúdateľ akcie je právnickou osobou.
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 467
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné tak, že nadobúdateľom akcií môže byť doterajší akcionár, alebo iná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k spoločnosti na dobu neurčitú. V týchto prípadoch sa k prevodu nevyžaduje súhlas spoločnosti. V ostatných prípadoch je súhlas s prevodom akcií predstavenstvo oprávnené odoprieť pre nasledujúce dôvody: - nadobúdateľ akcie nie je zamestnancom spoločnosti - nadobúdateľ akcie je právnickou osobou.
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 11425
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné tak, že nadobúdateľom akcií môže byť doterajší akcionár, alebo iná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k spoločnosti na dobu neurčitú. V týchto prípadoch sa k prevodu nevyžaduje súhlas spoločnosti. V ostatných prípadoch je súhlas s prevodom akcií predstavenstvo oprávnené odoprieť pre nasledujúce dôvody: - nadobúdateľ akcie nie je zamestnancom spoločnosti - nadobúdateľ akcie je právnickou osobou.
  (from: 04/30/2009)
Number of shares: 2290
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné tak, že nadobúdateľom akcií môže byť doterajší akcionár, alebo iná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k spoločnosti na dobu neurčitú. V týchto prípadoch sa k prevodu nevyžaduje súhlas spoločnosti. V ostatných prípadoch je súhlas s prevodom akcií predstavenstvo oprávnené odoprieť pre nasledujúce dôvody: - nadobúdateľ akcie nie je zamestnancom spoločnosti - nadobúdateľ akcie je právnickou osobou.
  (from: 01/01/2009 until: 04/29/2009)
Number of shares: 451
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné tak, že nadobúdateľom akcií môže byť doterajší akcionár, alebo iná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k spoločnosti na dobu neurčitú. V týchto prípadoch sa k prevodu nevyžaduje súhlas spoločnosti. V ostatných prípadoch je súhlas s prevodom akcií predstavenstvo oprávnené odoprieť pre nasledujúce dôvody: - nadobúdateľ akcie nie je zamestnancom spoločnosti - nadobúdateľ akcie je právnickou osobou.
  (from: 03/20/2003 until: 12/31/2008)
Number of shares: 467
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné tak, že nadobúdateľom akcií môže byť doterajší akcionár, alebo iná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k spoločnosti na dobu neurčitú. V týchto prípadoch sa k prevodu nevyžaduje súhlas spoločnosti. V ostatných prípadoch je súhlas s prevodom akcií predstavenstvo oprávnené odoprieť pre nasledujúce dôvody: - nadobúdateľ akcie nie je zamestnancom spoločnosti - nadobúdateľ akcie je právnickou osobou.
  (from: 03/20/2003 until: 12/31/2008)
Number of shares: 2290
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné tak, že nadobúdateľom akcií môže byť doterajší akcionár, alebo iná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k spoločnosti na dobu neurčitú. V týchto prípadoch sa k prevodu nevyžaduje súhlas spoločnosti. V ostatných prípadoch je súhlas s prevodom akcií predstavenstvo oprávnené odoprieť pre nasledujúce dôvody: - nadobúdateľ akcie nie je zamestnancom spoločnosti - nadobúdateľ akcie je právnickou osobou.
  (from: 03/20/2003 until: 12/31/2008)
Number of shares: 451
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 03/19/2003)
Number of shares: 467
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 03/19/2003)
Number of shares: 2290
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/26/2001 until: 03/19/2003)
Number of shares: 451
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/13/2000 until: 06/25/2001)
Number of shares: 467
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 01/13/2000 until: 06/25/2001)
Number of shares: 2290
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/13/2000 until: 06/25/2001)
Number of shares: 9135
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/21/1994 until: 01/12/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jana Juríková
Andreja Kubinu 1673/21
Trnava 917 01
From: 11/27/2019
  (from: 12/19/2019)
Ingrid Krajčovičová
Ulica Konštantína Čulena 6309/3
Trnava 917 01
From: 07/09/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Zlatica Mužíková
Trnavská 607/52
Špačince 919 51
From: 05/26/2022
  (from: 06/09/2022)
Ladislav Bábik
Komenského 4
Piešťany 921 01
From: 06/10/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/17/2006)
Ladislav Bábik
Komenského 4
Piešťany 921 01
From: 06/10/2005 Until: 05/09/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/17/2006)
Alexandra Bartošovičová
Okružná 12
Trnava
  (from: 04/11/1996 until: 02/23/1998)
Alexandra Bartošovičová
Okružná 12
Trnava 917 01
  (from: 04/21/1994 until: 04/10/1996)
Ing. Peter Beňo
A. Kubinu 3
Trnava
  (from: 04/11/1996 until: 03/19/2003)
Ing. Peter Beňo
A. Kubinu 3
Trnava 917 01
  (from: 04/21/1994 until: 04/10/1996)
Ing. Peter Beňo
A. Kubinu 3
Trnava
From: 05/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/16/2007)
Ing. Peter Beňo
Športová 16
Trnava 917 01
From: 05/19/2000
  (from: 07/17/2007 until: 07/12/2010)
Ing. Peter Beňo
Športová 16
Trnava 917 01
From: 05/19/2000 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Tibor Beňo
Veterná 14
Trnava
  (from: 04/11/1996 until: 02/23/1998)
Ing. Tibor Beňo
Veterná 14
Trnava 917 01
  (from: 04/21/1994 until: 04/10/1996)
Jana Juríková
A. Kubinu 21
Trnava 917 01
From: 06/10/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/12/2010)
Jana Juríková
A. Kubinu 21
Trnava 917 01
From: 06/10/2005 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Ľubomír Kmeťko
Ivana Bukovčana 7
Bratislava 841 07
From: 06/16/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/12/2010)
Ing. Ľubomír Kmeťko
Ivana Bukovčana 7
Bratislava 841 07
From: 06/16/2006 Until: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Ingrid Krajčovičová
Ulica Konštantína Čulena 6309/3
Trnava 917 01
From: 06/20/2017
  (from: 07/15/2017 until: 05/29/2019)
Ing. Ingrid Krajčovičová
Ulica Konštantína Čulena 6309/3
Trnava 917 01
From: 06/20/2017 Until: 05/20/2019
  (from: 05/30/2019 until: 05/29/2019)
Ing. Branislav Kušík
Kostlivého 10
Bratislava
From: 06/07/2002
  (from: 03/20/2003 until: 07/25/2005)
Ing. Branislav Kušík
Kostlivého 10
Bratislava
From: 06/07/2002 Until: 06/10/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Ing. Peter Líška
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 05/20/2019
  (from: 05/30/2019 until: 07/08/2020)
Ing. Peter Líška
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 05
From: 05/20/2019 Until: 06/22/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Peter Martinkovič
M.R. Štefánika 249/52
Leopoldov 920 41
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/22/2014)
Ing. Peter Martinkovič
M.R. Štefánika 249/52
Leopoldov 920 41
From: 06/11/2010 Until: 07/01/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Peter Martinkovič
M.R. Štefánika 249/52
Leopoldov 920 41
From: 07/01/2014
  (from: 07/23/2014 until: 12/18/2019)
Ing. Peter Martinkovič
M.R. Štefánika 249/52
Leopoldov 920 41
From: 07/01/2014 Until: 07/01/2019
  (from: 12/19/2019 until: 12/18/2019)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava
  (from: 07/27/2000 until: 03/19/2003)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava
From: 06/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/25/2005)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava
From: 06/19/2000 Until: 06/10/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
JUDr. Judita Mészárošová
Dlhá ulica 60/4
Tlmače-Lipník 935 21
From: 06/20/2017
  (from: 07/15/2017 until: 04/06/2022)
JUDr. Judita Mészárošová
Dlhá ulica 60/4
Tlmače-Lipník 935 21
From: 06/20/2017 Until: 03/03/2022
  (from: 04/07/2022 until: 04/06/2022)
Ing. Milan Mikuš
Krížna 641/7
Moravany nad Váhom 922 21
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/22/2014)
Ing. Milan Mikuš
Krížna 641/7
Moravany nad Váhom 922 21
From: 06/11/2010 Until: 07/01/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 36
Trnava
  (from: 02/24/1998 until: 07/26/2000)
Ing. Ján Mitošinka , CSc.
224
Pobedim
  (from: 02/24/1998 until: 03/19/2003)
Ing. Ján Mitošinka , CSc.
224
Pobedim
From: 05/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/12/2010)
Ing. Ján Mitošinka , CSc.
224
Pobedim
From: 05/19/2000 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Roman Novák
Zelený kríček 5
Trnava
  (from: 07/27/2000 until: 03/19/2003)
Katarína Palkovičová
Ťapkové 150
Veselé 922 08
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/22/2014)
Katarína Palkovičová
Ťapkové 150
Veselé 922 08
From: 06/11/2010 Until: 07/01/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Gabriel Petöcz
Mraziarenská 1
Bratislava
  (from: 04/11/1996 until: 03/19/2003)
Ing. Gabriel Petöcz
Mraziarenská 1
Bratislava
From: 05/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/25/2005)
Ing. Gabriel Petöcz
Mraziarenská 1
Bratislava
From: 05/19/2000 Until: 06/10/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Peter Pilát
Hlboká 2
Trnava 917 01
From: 06/10/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/12/2010)
Peter Pilát
Hlboká 2
Trnava 917 01
From: 06/10/2005 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Peter Pilát
Hlboká 5967/2
Trnava 917 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/22/2014)
Ing. Peter Pilát
Hlboká 5967/2
Trnava 917 01
From: 06/11/2010 Until: 07/13/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Peter Pilát
Šelpice 222
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 07/14/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/14/2017)
Ing. Peter Pilát
Šelpice 222
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
From: 07/14/2014 Until: 06/19/2017
  (from: 07/15/2017 until: 07/14/2017)
Ing. Ladislav Rafaj
Bratislavská 129
Piešťany
  (from: 04/11/1996 until: 02/23/1998)
Ing. Oto Schultz
Petra Pazmáňa 3754/3
Trnava 917 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/22/2014)
Ing. Oto Schultz
Petra Pazmáňa 3754/3
Trnava 917 01
From: 06/11/2010 Until: 07/13/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Oto Schultz
Petra Pazmáňa 3754/3
Trnava 917 01
From: 07/14/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/14/2017)
Ing. Oto Schultz
Petra Pazmáňa 3754/3
Trnava 917 01
From: 07/14/2014 Until: 06/19/2017
  (from: 07/15/2017 until: 07/14/2017)
Ing. Michaela Svitoková
Hospodárska 3602/23
Trnava 917 01
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/22/2014)
Ing. Michaela Svitoková
Hospodárska 3602/23
Trnava 917 01
From: 06/11/2010 Until: 07/13/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
RNDr. Anton Szaló , CSc.
G. Dusíka 57
Trnava
  (from: 07/27/2000 until: 03/19/2003)
RNDr. Anton Szaló , CSc.
G. Dusíka 57
Trnava
From: 06/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/12/2010)
RNDr. Anton Szaló , CSc.
G. Dusíka 57
Trnava
From: 06/19/2000 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Ján Šovčík
Mozartova 11
Trnava
  (from: 07/27/2000 until: 03/19/2003)
Ing. Ján Šovčík
Mozartova 11
Trnava
From: 06/19/2000
  (from: 03/20/2003 until: 07/12/2010)
Ing. Ján Šovčík
Mozartova 11
Trnava
From: 06/19/2000 Until: 06/10/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Ján Šovčík
Mozartova 5651/11
Trnava 917 08
From: 06/11/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/22/2014)
Ing. Ján Šovčík
Mozartova 5651/11
Trnava 917 08
From: 06/11/2010 Until: 07/13/2014
  (from: 07/23/2014 until: 07/22/2014)
Ing. Marta Žiaková , CSc.
Hospodárska 42
Trnava
  (from: 02/24/1998 until: 07/26/2000)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.1993 a rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia konaného dňa 6.11.1993, ktorého priebeh bol osvedčený v notárskej zápisnici N 205/93, Nz 90/93 napísanej notárkou JUDr. Evou Karellovou vo Vrbovom v zmysle ust. § 164 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 524
  (from: 04/21/1994)
Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 21.04.1995. Stary spis: Sa 524
  (from: 04/11/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.05.1997 (N 46/97, Nz 27/97) schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/24/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 15.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 34/98, Nz 20/98.
  (from: 04/01/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 14.05.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 31/99, Nz 21/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/13/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 37/2000, NZ 24/2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/27/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 43/01, Nz 34/01 schválilo zvýšenie základného imania, zmenu stanov a zvolilo nového člena predstavenstva.
  (from: 06/26/2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 7.6.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 79/02, NZ 68/02, schválilo zmenu stanov a zvolilo nového člena dozornej rady.
  (from: 03/20/2003)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 06.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 138/03, Nz 45112/03.
  (from: 09/03/2003)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person