Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  25/S

Obchodné meno: 
Rudné bane, štátny podnik
  (od: 27.05.1991)
Sídlo: 
Námestie sv. Trojice 1
Banská Štiavnica 969 01
  (od: 26.04.2023)
Kammerhofská 25
Banská Štiavnica 969 50
  (od: 15.01.2021 do: 25.04.2023)
Havranské 11
Banská Bystrica 974 32
  (od: 07.05.1996 do: 14.01.2021)
Banská Bystrica
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
IČO: 
00 007 838
  (od: 27.05.1991)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 27.05.1991)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 27.05.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 07.05.1996)
ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
  (od: 07.05.1996)
podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3
  (od: 07.05.1996)
práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov /podzemné sanačné práce/
  (od: 07.05.1996)
práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (od: 07.05.1996)
zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
  (od: 07.05.1996)
strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a § 3 písm. a až g/, zákona č. 51/1988 Zb.
  (od: 07.05.1996)
čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach
  (od: 07.05.1996)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 07.05.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.05.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.05.1996)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 07.05.1996)
poradenská a konzultačná činnosť v odbore rudného baníctva, hutníctva, chémie, stavebníctva, životného prostredie a geodetických prác v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.05.1996)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (od: 07.05.1996)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 07.05.1996)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 07.05.1996)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. a, b, c, d
  (od: 07.05.1996)
nákladná cestná doprava
  (od: 14.04.1998)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (od: 03.07.2004)
prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí
  (od: 03.07.2004)
ložiskový gelogický prieskum
  (od: 30.06.2021)
odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (od: 30.06.2021)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 30.06.2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 10.11.2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 10.11.2021)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 13.07.1998 do: 12.02.2020)
výroba a rozvod tepla, výroba a rozvod elektriny v zmysle licencie č. 2000 ET 0388 - vydanej MH SR zo dňa 2.3.2000
  (od: 04.05.2000 do: 26.10.2020)
- rozvod plynu v zmysle licencie č. 2000 P 0389 - vydanej MH SR zo dňa 2.3.2000
  (od: 04.05.2000 do: 26.10.2020)
Základný predmet činnosti:
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
1. Vyhľadávanie, prieskum, ťažba a úprava rudných a nerudných nerastných surovín.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
2. Výskum a vývoj banských a úpravárenských technológií, nových výrobkov z ťažných a upravovaných nerastných surovín, strojov a zariadení pre hlbinné dobývanie, vykurovacích zariadení a výrobkov zo súvisiacich výrobných odborov.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
3. Spracovanie vlatstných a nakupovaných surovín a odpadov.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
4. Projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
5. Výroba, montáž, odbyt a servis strojárskych a elektrotechnických zariadení, najmä strojov a zariadení pre hlbinné dobývanie, úprava rúd, prepravu materiálu, ako aj vykurovacích a vzduchotechnických zariadení, automatizačných prvkov pre úpravne a bane, periferných zariadení k robotom a manipulátorom, klzných ložísk a ťažobných zariadení pre bane.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
6. Výkon stavebných prác /banských a ostatných/ súvisiacich služieb.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
7. Výroba a odbyt elektrickej energie.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
8. Plnenie funkcie zriaďovateľa stredného odborného učilišťa.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
9. Výroba a odbyt antimonu technickej čistoty.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
10. Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhl. FMZO č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolení k zahranično-obchodnej činnosti o vykonávaní zahranično-obchodnej čin- nosti bez registrácie a povolenie a o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
11. Maloobchodný predaj.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
12. Výroba zinočnatých solí.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
13. Výkup drahých kovov od organizácií a obyvateľstva, ich spracovanie na chemicky čisté kovy a predaj v rýdzej forme aj hotových výrobkov.
  (od: 27.05.1991 do: 06.05.1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 07.05.1996 do: 26.10.2020)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 07.05.1996 do: 26.10.2020)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 07.05.1996 do: 12.02.2020)
revízie zdvíhacích zariadení
  (od: 07.05.1996 do: 12.02.2020)
výroba a predaj síranu zinočnatého
  (od: 07.05.1996 do: 12.02.2020)
výroba a predaj kysličníka antimonitého
  (od: 07.05.1996 do: 12.02.2020)
výroba a predaj zlievárenských prísad do formovacích pieskov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.05.1996 do: 12.02.2020)
výroba elektriny - malé vodné elektrárne
  (od: 07.05.1996 do: 26.10.2020)
nákup, sušenie a predaj reziva
  (od: 07.05.1996 do: 12.02.2020)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 03.10.2012)
riaditeľ
  (od: 27.05.1991 do: 25.07.1995)
RNDr. Karol Weis , PhD.
Ludvíka Svobodu 1530/5
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.02.2023
  (od: 22.03.2023)
Ing. Ján Butkovský - riaditeľ štátneho podniku
M. M. Hodžu 6979/24
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 15.01.2004
  (od: 03.07.2004 do: 20.12.2005)
Ing. Ján Butkovský - riaditeľ štátneho podniku
M. M. Hodžu 6979/24
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 15.01.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2005
  (od: 21.12.2005 do: 20.12.2005)
Ing. Karol Danys
Čsl. pionierov 1
Banská Bystrica
  (od: 27.05.1991 do: 25.07.1995)
Ing. František Pavlík - I.zástupca - ekonomicko-obchodný námestník
Severná 24
Banská Bystrica
  (od: 27.05.1991 do: 25.07.1995)
Ing. František Pavlík - riaditeľ, poverený riadením štátneho podniku
Tulská 4
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 31.12.2002
  (od: 26.07.1995 do: 23.02.2003)
Ing. František Pavlík - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Tulská 4
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 15.01.2003
  (od: 24.02.2003 do: 02.07.2004)
Ing. František Pavlík - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Tulská 4
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 15.01.2003 Skončenie funkcie: 15.01.2004
  (od: 03.07.2004 do: 02.07.2004)
Ing. František Sekerka - zástupca riaditeľa
Tulská 67
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 03.10.2012
  (od: 03.10.2012 do: 09.03.2021)
Ing. František Sekerka - zástupca riaditeľa
Tulská 67
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 03.10.2012 Skončenie funkcie: 01.02.2021
  (od: 10.03.2021 do: 09.03.2021)
Ing. Jozef Širila - riaditeľ štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 24.02.2003 do: 02.07.2004)
Ing. Jozef Širila - riaditeľ štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 14.01.2004
  (od: 03.07.2004 do: 02.07.2004)
Ing. Jozef Širila - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.01.2004
  (od: 03.07.2004 do: 04.10.2004)
Ing. Jozef Širila - riaditeľ štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2005
  (od: 21.12.2005 do: 13.06.2012)
Ing. Jozef Širila - riaditeľ štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2005 Skončenie funkcie: 10.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 13.06.2012)
Ing. Jozef Širila - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.01.2004
  (od: 05.10.2004 do: 20.12.2005)
Ing. Jozef Širila - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.01.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2005
  (od: 21.12.2005 do: 20.12.2005)
JUDr. Peter Vágner
Podháj 2551/21
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.05.2012
  (od: 22.12.2015 do: 26.10.2020)
JUDr. Peter Vágner
Podháj 2551/21
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.05.2012 Skončenie funkcie: 31.08.2020
  (od: 27.10.2020 do: 26.10.2020)
JUDr. Peter Vágner - riaditeľ š.p.
Bernolákova 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.05.2012
  (od: 24.06.2014 do: 21.12.2015)
Mgr. Peter Vágner
Bernolákova 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.05.2012
  (od: 14.06.2012 do: 02.10.2012)
Mgr. Peter Vágner - riaditeľ š.p.
Bernolákova 5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 11.05.2012
  (od: 03.10.2012 do: 23.06.2014)
Ing. Jozef Vaszilko - I. zástupca riaditeľa
Tulská 111
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 15.01.2003
  (od: 26.07.1995 do: 23.02.2003)
Mgr. Peter Žitňan
Potočná 228/2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 27.10.2020 do: 21.03.2023)
Mgr. Peter Žitňan
Potočná 228/2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 01.09.2020 Skončenie funkcie: 31.01.2023
  (od: 22.03.2023 do: 21.03.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik koná vo všetkých veciach riaditeľ štátneho podniku.
  (od: 22.03.2023)
Za štátny podnik koná vo všetkých veciach riaditeľ štátneho podniku.
  (od: 10.03.2021 do: 21.03.2023)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (od: 26.07.1995 do: 09.03.2021)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (od: 27.05.1991 do: 25.07.1995)
Dozorná rada: 
Ing. František Pramuka - člen
Za Hornádom 6/16
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 01.04.2004
  (od: 03.07.2004)
doc. JUDr. Boris Balog , PhD. - predseda
Jarabinková 18878/10
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 13.03.2020
  (od: 27.10.2020)
doc. JUDr. Jaroslav Klátik , PhD.
Kalinčiakova 6216/5
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 13.03.2020
  (od: 22.03.2023)
Ing. Roman Achimský
Námestie M. R. Štefánika 1683/2
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 15.04.2021
  (od: 30.06.2021)
Lýdia Patzová
Švedlár 513
Švedlár 053 34
Vznik funkcie: 26.02.2020
  (od: 10.11.2021)
JUDr. Pavel Bubniak
Bernolákova 13
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 05.08.2014 do: 04.04.2016)
JUDr. Pavel Bubniak
Bernolákova 13
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2014 Skončenie funkcie: 06.11.2015
  (od: 05.04.2016 do: 04.04.2016)
Ing. Ján Butkovský
M.M.Hodžu 6979/24
Pavlovce nad Uhom
Vznik funkcie: 01.03.2016
  (od: 05.04.2016 do: 14.03.2018)
Ing. Ján Butkovský
M.M.Hodžu 6979/24
Pavlovce nad Uhom
Vznik funkcie: 01.03.2016 Skončenie funkcie: 08.01.2018
  (od: 15.03.2018 do: 14.03.2018)
Ing. Marián Grzyb
Jamník 96
Jamník 053 22
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 08.09.2009 do: 11.07.2016)
Ing. Marián Grzyb
Jamník 96
Jamník 053 22
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
doc. JUDr. Jaroslav Klátik , PhD.
Mašková 118
Halič 985 11
Vznik funkcie: 01.03.2016
  (od: 05.04.2016 do: 26.10.2020)
doc. JUDr. Jaroslav Klátik , PhD.
Mašková 118
Halič 985 11
Vznik funkcie: 01.03.2016 Skončenie funkcie: 31.05.2019
  (od: 27.10.2020 do: 26.10.2020)
Ing. Martin Majling - člen
Kynceľová 35
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 03.07.2004 do: 07.09.2009)
Ing. Martin Majling - člen
Kynceľová 35
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 26.03.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Branislav Mojžiš
Okružná 477/27
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 01.06.2009
  (od: 08.09.2009 do: 04.08.2014)
Ing. Branislav Mojžiš
Okružná 477/27
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 01.06.2009 Skončenie funkcie: 31.05.2014
  (od: 05.08.2014 do: 04.08.2014)
Ing. Branislav Mojžiš - člen
B. Němcovej 16
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 01.02.2003
  (od: 03.07.2004 do: 07.09.2009)
Ing. Branislav Mojžiš - člen
B. Němcovej 16
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 01.02.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Štefan Molčík
Štefánikova 96
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 01.06.2009
  (od: 08.09.2009 do: 04.08.2014)
Ing. Štefan Molčík
Štefánikova 96
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 01.06.2009 Skončenie funkcie: 31.05.2014
  (od: 05.08.2014 do: 04.08.2014)
Ing. Dušan Oravec - podpredseda
Jána Brocku 16
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 01.03.2004
  (od: 03.07.2004 do: 07.09.2009)
Ing. Dušan Oravec - podpredseda
Jána Brocku 16
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 01.03.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Lýdia Patzová
Švedlár 513
Švedlár 053 34
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 12.07.2016 do: 09.11.2021)
Ing. Rudolf Šembera
Nová 19
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 01.06.2009
  (od: 08.09.2009 do: 04.08.2014)
Ing. Rudolf Šembera
Nová 19
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 01.06.2009 Skončenie funkcie: 31.05.2014
  (od: 05.08.2014 do: 04.08.2014)
Ing. Rudolf Šembera - predseda
Nová 19
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 01.03.2004
  (od: 03.07.2004 do: 07.09.2009)
Ing. Rudolf Šembera - predseda
Nová 19
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 01.03.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2009
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Oto Šinkovic
Na Motyčinách 12
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 05.08.2014 do: 04.04.2016)
Ing. Oto Šinkovic
Na Motyčinách 12
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 01.06.2014 Skončenie funkcie: 19.12.2014
  (od: 05.04.2016 do: 04.04.2016)
Ing. Dušan Žúbor - predseda
K. Marxa 28
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 05.08.2014 do: 26.10.2020)
Ing. Dušan Žúbor - predseda
K. Marxa 28
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.06.2014 Skončenie funkcie: 31.05.2019
  (od: 27.10.2020 do: 26.10.2020)
doc. JUDr. Jaroslav Klátik , PhD.
Mašková 118
Halič 985 11
Vznik funkcie: 13.03.2020
  (od: 27.10.2020 do: 21.03.2023)
Zakladateľ: 
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
  (od: 22.03.2023)
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
  (od: 26.07.1995 do: 21.03.2023)
Kmeňové imanie: 
1 850 288,97 EUR
  (od: 10.11.2021)
1 851 684,77 EUR
  (od: 12.04.2019 do: 09.11.2021)
1 890 019,69 EUR
  (od: 05.04.2016 do: 11.04.2019)
2 077 643,69 EUR
  (od: 08.09.2009 do: 04.04.2016)
63 808 000 Sk
  (od: 05.10.2004 do: 07.09.2009)
135 390 000 Sk
  (od: 13.07.1998 do: 04.10.2004)
691 505 000 Sk
  (od: 27.05.1991 do: 12.07.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 25/1989, zo dňa 26.6.1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pš 148
  (od: 27.05.1991)
Zapisuje sa predmet činnosti v zmysle rozhodnutia zakla- dateľa v dodatku č. 5 k zakladacej listine š.p. Rudné bane Banská Bystrica, zo dňa 8.7.1999 - č. 3280/1999 - 1000 - 010.
  (od: 04.05.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2024
Dátum výpisu:  19.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR