Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  25/S

Business name: 
Rudné bane, štátny podnik
  (from: 05/27/1991)
Registered seat: 
Námestie sv. Trojice 1
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 04/26/2023)
Kammerhofská 25
Banská Štiavnica 969 50
  (from: 01/15/2021 until: 04/25/2023)
Havranské 11
Banská Bystrica 974 32
  (from: 05/07/1996 until: 01/14/2021)
Banská Bystrica
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
Identification number (IČO): 
00 007 838
  (from: 05/27/1991)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 05/27/1991)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 05/27/1991)
Objects of the company: 
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 05/07/1996)
ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
  (from: 05/07/1996)
podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3
  (from: 05/07/1996)
práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov /podzemné sanačné práce/
  (from: 05/07/1996)
práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 05/07/1996)
zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
  (from: 05/07/1996)
strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a § 3 písm. a až g/, zákona č. 51/1988 Zb.
  (from: 05/07/1996)
čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach
  (from: 05/07/1996)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 05/07/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/07/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/07/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/07/1996)
poradenská a konzultačná činnosť v odbore rudného baníctva, hutníctva, chémie, stavebníctva, životného prostredie a geodetických prác v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/07/1996)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 05/07/1996)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 05/07/1996)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 05/07/1996)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. a, b, c, d
  (from: 05/07/1996)
nákladná cestná doprava
  (from: 04/14/1998)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (from: 07/03/2004)
prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/03/2004)
ložiskový gelogický prieskum
  (from: 06/30/2021)
odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 06/30/2021)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 06/30/2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/10/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/10/2021)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/13/1998 until: 02/12/2020)
výroba a rozvod tepla, výroba a rozvod elektriny v zmysle licencie č. 2000 ET 0388 - vydanej MH SR zo dňa 2.3.2000
  (from: 05/04/2000 until: 10/26/2020)
- rozvod plynu v zmysle licencie č. 2000 P 0389 - vydanej MH SR zo dňa 2.3.2000
  (from: 05/04/2000 until: 10/26/2020)
Základný predmet činnosti:
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
1. Vyhľadávanie, prieskum, ťažba a úprava rudných a nerudných nerastných surovín.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
2. Výskum a vývoj banských a úpravárenských technológií, nových výrobkov z ťažných a upravovaných nerastných surovín, strojov a zariadení pre hlbinné dobývanie, vykurovacích zariadení a výrobkov zo súvisiacich výrobných odborov.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
3. Spracovanie vlatstných a nakupovaných surovín a odpadov.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
4. Projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
5. Výroba, montáž, odbyt a servis strojárskych a elektrotechnických zariadení, najmä strojov a zariadení pre hlbinné dobývanie, úprava rúd, prepravu materiálu, ako aj vykurovacích a vzduchotechnických zariadení, automatizačných prvkov pre úpravne a bane, periferných zariadení k robotom a manipulátorom, klzných ložísk a ťažobných zariadení pre bane.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
6. Výkon stavebných prác /banských a ostatných/ súvisiacich služieb.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
7. Výroba a odbyt elektrickej energie.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
8. Plnenie funkcie zriaďovateľa stredného odborného učilišťa.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
9. Výroba a odbyt antimonu technickej čistoty.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
10. Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyhl. FMZO č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolení k zahranično-obchodnej činnosti o vykonávaní zahranično-obchodnej čin- nosti bez registrácie a povolenie a o vykonávaní zahranično-obchodnej činnosti zahraničnými osobami.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
11. Maloobchodný predaj.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
12. Výroba zinočnatých solí.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
13. Výkup drahých kovov od organizácií a obyvateľstva, ich spracovanie na chemicky čisté kovy a predaj v rýdzej forme aj hotových výrobkov.
  (from: 05/27/1991 until: 05/06/1996)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 05/07/1996 until: 10/26/2020)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 05/07/1996 until: 10/26/2020)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/07/1996 until: 02/12/2020)
revízie zdvíhacích zariadení
  (from: 05/07/1996 until: 02/12/2020)
výroba a predaj síranu zinočnatého
  (from: 05/07/1996 until: 02/12/2020)
výroba a predaj kysličníka antimonitého
  (from: 05/07/1996 until: 02/12/2020)
výroba a predaj zlievárenských prísad do formovacích pieskov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/07/1996 until: 02/12/2020)
výroba elektriny - malé vodné elektrárne
  (from: 05/07/1996 until: 10/26/2020)
nákup, sušenie a predaj reziva
  (from: 05/07/1996 until: 02/12/2020)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 10/03/2012)
riaditeľ
  (from: 05/27/1991 until: 07/25/1995)
RNDr. Karol Weis , PhD.
Ludvíka Svobodu 1530/5
Banská Štiavnica 969 01
From: 02/01/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Ján Butkovský - riaditeľ štátneho podniku
M. M. Hodžu 6979/24
Zvolen 960 01
From: 01/15/2004
  (from: 07/03/2004 until: 12/20/2005)
Ing. Ján Butkovský - riaditeľ štátneho podniku
M. M. Hodžu 6979/24
Zvolen 960 01
From: 01/15/2004 Until: 11/30/2005
  (from: 12/21/2005 until: 12/20/2005)
Ing. Karol Danys
Čsl. pionierov 1
Banská Bystrica
  (from: 05/27/1991 until: 07/25/1995)
Ing. František Pavlík - I.zástupca - ekonomicko-obchodný námestník
Severná 24
Banská Bystrica
  (from: 05/27/1991 until: 07/25/1995)
Ing. František Pavlík - riaditeľ, poverený riadením štátneho podniku
Tulská 4
Banská Bystrica
Until: 12/31/2002
  (from: 07/26/1995 until: 02/23/2003)
Ing. František Pavlík - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Tulská 4
Banská Bystrica
From: 01/15/2003
  (from: 02/24/2003 until: 07/02/2004)
Ing. František Pavlík - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Tulská 4
Banská Bystrica
From: 01/15/2003 Until: 01/15/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Ing. František Sekerka - zástupca riaditeľa
Tulská 67
Banská Bystrica 974 04
From: 10/03/2012
  (from: 10/03/2012 until: 03/09/2021)
Ing. František Sekerka - zástupca riaditeľa
Tulská 67
Banská Bystrica 974 04
From: 10/03/2012 Until: 02/01/2021
  (from: 03/10/2021 until: 03/09/2021)
Ing. Jozef Širila - riaditeľ štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava
From: 01/01/2003
  (from: 02/24/2003 until: 07/02/2004)
Ing. Jozef Širila - riaditeľ štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava
From: 01/01/2003 Until: 01/14/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Jozef Širila - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
From: 01/16/2004
  (from: 07/03/2004 until: 10/04/2004)
Ing. Jozef Širila - riaditeľ štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
From: 12/01/2005
  (from: 12/21/2005 until: 06/13/2012)
Ing. Jozef Širila - riaditeľ štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
From: 12/01/2005 Until: 05/10/2012
  (from: 06/14/2012 until: 06/13/2012)
Ing. Jozef Širila - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
From: 01/16/2004
  (from: 10/05/2004 until: 12/20/2005)
Ing. Jozef Širila - zástupca riaditeľa štátneho podniku
Eisnerova 40
Bratislava 841 07
From: 01/16/2004 Until: 11/30/2005
  (from: 12/21/2005 until: 12/20/2005)
JUDr. Peter Vágner
Podháj 2551/21
Banská Bystrica 974 05
From: 05/11/2012
  (from: 12/22/2015 until: 10/26/2020)
JUDr. Peter Vágner
Podháj 2551/21
Banská Bystrica 974 05
From: 05/11/2012 Until: 08/31/2020
  (from: 10/27/2020 until: 10/26/2020)
JUDr. Peter Vágner - riaditeľ š.p.
Bernolákova 5
Banská Bystrica 974 05
From: 05/11/2012
  (from: 06/24/2014 until: 12/21/2015)
Mgr. Peter Vágner
Bernolákova 5
Banská Bystrica 974 05
From: 05/11/2012
  (from: 06/14/2012 until: 10/02/2012)
Mgr. Peter Vágner - riaditeľ š.p.
Bernolákova 5
Banská Bystrica 974 05
From: 05/11/2012
  (from: 10/03/2012 until: 06/23/2014)
Ing. Jozef Vaszilko - I. zástupca riaditeľa
Tulská 111
Banská Bystrica
Until: 01/15/2003
  (from: 07/26/1995 until: 02/23/2003)
Mgr. Peter Žitňan
Potočná 228/2
Banská Štiavnica 969 01
From: 09/01/2020
  (from: 10/27/2020 until: 03/21/2023)
Mgr. Peter Žitňan
Potočná 228/2
Banská Štiavnica 969 01
From: 09/01/2020 Until: 01/31/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Representation: 
Za štátny podnik koná vo všetkých veciach riaditeľ štátneho podniku.
  (from: 03/22/2023)
Za štátny podnik koná vo všetkých veciach riaditeľ štátneho podniku.
  (from: 03/10/2021 until: 03/21/2023)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (from: 07/26/1995 until: 03/09/2021)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (from: 05/27/1991 until: 07/25/1995)
Supervisory board: 
Ing. František Pramuka - člen
Za Hornádom 6/16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2004
  (from: 07/03/2004)
doc. JUDr. Boris Balog , PhD. - predseda
Jarabinková 18878/10
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 09
From: 03/13/2020
  (from: 10/27/2020)
doc. JUDr. Jaroslav Klátik , PhD.
Kalinčiakova 6216/5
Banská Bystrica 974 05
From: 03/13/2020
  (from: 03/22/2023)
Ing. Roman Achimský
Námestie M. R. Štefánika 1683/2
Ružomberok 034 01
From: 04/15/2021
  (from: 06/30/2021)
Lýdia Patzová
Švedlár 513
Švedlár 053 34
From: 02/26/2020
  (from: 11/10/2021)
JUDr. Pavel Bubniak
Bernolákova 13
Banská Bystrica 974 05
From: 06/01/2014
  (from: 08/05/2014 until: 04/04/2016)
JUDr. Pavel Bubniak
Bernolákova 13
Banská Bystrica 974 05
From: 06/01/2014 Until: 11/06/2015
  (from: 04/05/2016 until: 04/04/2016)
Ing. Ján Butkovský
M.M.Hodžu 6979/24
Pavlovce nad Uhom
From: 03/01/2016
  (from: 04/05/2016 until: 03/14/2018)
Ing. Ján Butkovský
M.M.Hodžu 6979/24
Pavlovce nad Uhom
From: 03/01/2016 Until: 01/08/2018
  (from: 03/15/2018 until: 03/14/2018)
Ing. Marián Grzyb
Jamník 96
Jamník 053 22
From: 03/26/2009
  (from: 09/08/2009 until: 07/11/2016)
Ing. Marián Grzyb
Jamník 96
Jamník 053 22
From: 03/26/2009 Until: 06/30/2016
  (from: 07/12/2016 until: 07/11/2016)
doc. JUDr. Jaroslav Klátik , PhD.
Mašková 118
Halič 985 11
From: 03/01/2016
  (from: 04/05/2016 until: 10/26/2020)
doc. JUDr. Jaroslav Klátik , PhD.
Mašková 118
Halič 985 11
From: 03/01/2016 Until: 05/31/2019
  (from: 10/27/2020 until: 10/26/2020)
Ing. Martin Majling - člen
Kynceľová 35
Banská Bystrica 974 01
From: 02/01/2003
  (from: 07/03/2004 until: 09/07/2009)
Ing. Martin Majling - člen
Kynceľová 35
Banská Bystrica 974 01
From: 02/01/2003 Until: 03/26/2009
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Ing. Branislav Mojžiš
Okružná 477/27
Veľký Krtíš 990 01
From: 06/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 08/04/2014)
Ing. Branislav Mojžiš
Okružná 477/27
Veľký Krtíš 990 01
From: 06/01/2009 Until: 05/31/2014
  (from: 08/05/2014 until: 08/04/2014)
Ing. Branislav Mojžiš - člen
B. Němcovej 16
Veľký Krtíš 990 01
From: 02/01/2003
  (from: 07/03/2004 until: 09/07/2009)
Ing. Branislav Mojžiš - člen
B. Němcovej 16
Veľký Krtíš 990 01
From: 02/01/2003 Until: 05/31/2009
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Ing. Štefan Molčík
Štefánikova 96
Rožňava 048 01
From: 06/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 08/04/2014)
Ing. Štefan Molčík
Štefánikova 96
Rožňava 048 01
From: 06/01/2009 Until: 05/31/2014
  (from: 08/05/2014 until: 08/04/2014)
Ing. Dušan Oravec - podpredseda
Jána Brocku 16
Rožňava 048 01
From: 03/01/2004
  (from: 07/03/2004 until: 09/07/2009)
Ing. Dušan Oravec - podpredseda
Jána Brocku 16
Rožňava 048 01
From: 03/01/2004 Until: 05/31/2009
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Lýdia Patzová
Švedlár 513
Švedlár 053 34
From: 07/01/2016 Until: 02/28/2021
  (from: 07/12/2016 until: 11/09/2021)
Ing. Rudolf Šembera
Nová 19
Tomášov 900 44
From: 06/01/2009
  (from: 09/08/2009 until: 08/04/2014)
Ing. Rudolf Šembera
Nová 19
Tomášov 900 44
From: 06/01/2009 Until: 05/31/2014
  (from: 08/05/2014 until: 08/04/2014)
Ing. Rudolf Šembera - predseda
Nová 19
Tomášov 900 44
From: 03/01/2004
  (from: 07/03/2004 until: 09/07/2009)
Ing. Rudolf Šembera - predseda
Nová 19
Tomášov 900 44
From: 03/01/2004 Until: 05/31/2009
  (from: 09/08/2009 until: 09/07/2009)
Ing. Oto Šinkovic
Na Motyčinách 12
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 06/01/2014
  (from: 08/05/2014 until: 04/04/2016)
Ing. Oto Šinkovic
Na Motyčinách 12
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 06/01/2014 Until: 12/19/2014
  (from: 04/05/2016 until: 04/04/2016)
Ing. Dušan Žúbor - predseda
K. Marxa 28
Levice 934 01
From: 06/01/2014
  (from: 08/05/2014 until: 10/26/2020)
Ing. Dušan Žúbor - predseda
K. Marxa 28
Levice 934 01
From: 06/01/2014 Until: 05/31/2019
  (from: 10/27/2020 until: 10/26/2020)
doc. JUDr. Jaroslav Klátik , PhD.
Mašková 118
Halič 985 11
From: 03/13/2020
  (from: 10/27/2020 until: 03/21/2023)
Founder: 
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
  (from: 03/22/2023)
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
  (from: 07/26/1995 until: 03/21/2023)
Ordinary capital: 
1 850 288,97 EUR
  (from: 11/10/2021)
1 851 684,77 EUR
  (from: 04/12/2019 until: 11/09/2021)
1 890 019,69 EUR
  (from: 04/05/2016 until: 04/11/2019)
2 077 643,69 EUR
  (from: 09/08/2009 until: 04/04/2016)
63 808 000 Sk
  (from: 10/05/2004 until: 09/07/2009)
135 390 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 10/04/2004)
691 505 000 Sk
  (from: 05/27/1991 until: 07/12/1998)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 25/1989, zo dňa 26.6.1989 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pš 148
  (from: 05/27/1991)
Zapisuje sa predmet činnosti v zmysle rozhodnutia zakla- dateľa v dodatku č. 5 k zakladacej listine š.p. Rudné bane Banská Bystrica, zo dňa 8.7.1999 - č. 3280/1999 - 1000 - 010.
  (from: 05/04/2000)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person