Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  25/S

Business name: 
ZSNP, a.s. v likvidácii
  (from: 09/05/2020)
Registered seat: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (from: 08/10/1993)
Identification number (IČO): 
30 222 524
  (from: 08/04/1991)
Date of entry: 
08/16/1991
  (from: 08/04/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/04/1991)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/08/1993)
zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/
  (from: 01/08/1993)
chemické rozbory všetkého druhu
  (from: 01/08/1993)
inžiniersko-dodávateľská činnosť pre stavby a technologické zariadenia
  (from: 01/08/1993)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/09/1994)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, propagačná a reklamná činnosť, marketingové služby marketingové a obchodné poradenstvo
  (from: 11/09/1994)
požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky
  (from: 09/22/1997)
prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače)
  (from: 03/02/1999)
údržba ciest a zelene
  (from: 03/02/1999)
zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku
  (from: 04/03/2000)
manažérske vzdelávanie
  (from: 04/03/2000)
staviteľstvo-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/03/2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/08/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/09/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/09/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 01/12/2006)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 01/12/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/02/2006)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 08/02/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2004)
Ing. Ján Klimko - predseda
Hlavná 165/84
Heľpa 976 68
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011)
Ing. Marián Chylik - člen
Bakossova 14464/3D
Banská Bystrica 974 01
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/05/2013)
Capital: 
42 261 094,3 EUR Paid up: 42 261 094,3 EUR
  (from: 12/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 5789191
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 7,3 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená spôsobom upraveným v stanovách spoločnosti.
  (from: 12/01/2009)
Supervisory board: 
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner , PhD.
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011)
Ing. Jozef Špirko
Vilová 2238/11
Bratislava 851 01
From: 06/03/2011
  (from: 06/25/2011)
Ing. Pavol Ďurica
Dr. Jozefa Tisu 2036/37
Varín 013 03
From: 07/21/2017
  (from: 08/22/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2020
  (from: 09/05/2020)
 Liquidators:
Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o.
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
From: 09/01/2020
  (from: 09/05/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná vo veciach smerujúcich k likvidácii spoločnosti samostatne.
  (from: 09/05/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená schvál.priv proj. uznes. vlády SR č. 406/91 zo 23.7.1991 podľa § 10 z.č. 92/91 Zb. o podmienkach pre- vodu majetku štátu na iné osoby a schvál. za klad. listiny a stanov dňa 6.8.91 podľa § 25 z.č. 104/90 Zb. o ak. spol.
  (from: 08/04/1991)
. Na zasadnutí valného zhromažadenia konanom dňa 21.12.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 113
  (from: 01/08/1993)
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/10/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.2.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/03/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.6.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/09/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1995 bola schválená zmena stanov
  (from: 11/13/1995)
. Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.9.1996 došlo k zlúčeniu spoločnosti SLOVAL, akciová spoločnosť so sídlom Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, IČO: 30 226 643 bez likvidácie so spoločnosťou Závod Slovenského národného povstania, a.s. Žiar nad Hronom v zmysle § 69 ods. 3 Obchod. zák.
  (from: 11/14/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/04/1996)
. Zriadenie odštepného závodu bolo schválené valným zhromaždením 28.6.1996, pričom boli zmenené aj doterajšie stanovy.
  (from: 01/24/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.6.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/22/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.6.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/02/1999)
Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 ako aj zmena stanov.
  (from: 05/14/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.12.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/18/1999)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.9.1998 v NZ 196/98, napísanej v NÚ JUDr. Štefana Kuteniča, Žiar nad Hronom, ako aj zrušenie odštepného závodu v zmysle rozhodnutia predstavenstva zo dňa 6.11.1998. Valné zhromaždenie zo dňa 30.6.1999 v NZ 150/99, napísanej dňa 10.8.1999 JUDr. Štefanom Kuteničom v Žiari nad Hronom uskutočnilo zmeny v dozornej rade.
  (from: 04/03/2000)
Zapisuje sa zmena v dozornej rade v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2000.
  (from: 05/11/2000)
. Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/08/2000)
Uznesením valného zhromaždenia spol. s r.o. ZSNP STO zo dňa 20.12.2000 bolo rozhodnuté o zrušení tejto spoločnosti v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch. zákona, pričom všetky práva a povinnosti zrušenej spoločnosti prechádzajú v zmysle citovaných ustanovení na a.s. ZSNP, tak ako o tom rozhodlo jej predstavenstvo.
  (from: 03/13/2001)
Zapisujú sa zmeny v zmysle riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 25.5.2001 a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 10/19/2001)
Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 06.08.2001 sa spoločnosť ALUFINAL, akciová spoločnosť, so sídlom Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30226635 zlúčila so spoločnosťou ZSNP, a.s. Priemyslená 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30222524 v zmysle § 69, odst. 3, zák. č. 513/91 Zb. ku dňu 1.10.2001.
  (from: 12/04/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.9.2002 a na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 12/31/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ZSNP Invest, a.s.
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
  (from: 05/01/2011)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29. 01. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 30. 01. 2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Laná s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 042 811 v zmysle § 476 OZ časť podniku závod Lanovňa.
  (from: 04/20/2004 until: 11/15/2004)
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 29. 01. 2004, ktorá nadobudla účinnosť 30. 01. 2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Laná s.r.o., Priemyselná 12, 965 93 Žiar nad Hronom, IČO: 36 042 811 v zmysle § 476 OZ časť podniku závod Lanovňa. Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 30.09.2004, ktorá nadobudla účinnosť 01.10.2004, ZSNP, a.s. ako predávajúci previedol na kupujúceho Remeslo strojal, s.r.o. A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 621 391 v zmysle § 476 OZ časť podniku - stredisko Generálne opravy.
  (from: 11/16/2004)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person