Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3790/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VÁHOSTAV a.s.
  (from: 04/16/1992)
Registered seat: 
Hlinská 40
Žilina 011 18
  (from: 08/23/2006)
Identification number (IČO): 
31 561 420
  (from: 04/16/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/16/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/16/1992)
Objects of the company: 
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 03/25/1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/14/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/14/2003)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 07/14/2003)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/2003)
prechodné ubytovanie
  (from: 07/14/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/1992)
Ing. Pavol Nekoranec - predseda
Gaštanová 3075/11
Žilina 010 07
From: 07/18/2006
  (from: 08/23/2006)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojím prejavom vôle vždy aspoň predseda predstavenstva, k predsedovi predstavenstva sa môže ale nemusí pripojiť ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis aspoň predsedu predstavenstva, k predsedovi predstavenstva sa môže, ale nemusí pripojiť svojím podpisom ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/06/2005)
Branch of the enterprise: 
Name: 
VÁHOSTAV a.s. Organizačná zložka Divízia lO - Čechy
  (from: 12/03/2002)
Registered seat: 
Českobrodská, Za mosty 34
Praha 9
Česká republika
  (from: 12/03/2002)
Head: 
Ing. Ľubomír Golis
Kollárová 835/3
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 1.5.2006
  (from: 05/01/2006)
 
 
Capital: 
447 650 000 Sk Paid up: 447 650 000 Sk
  (from: 11/26/2003)
Shares: 
Number of shares: 447650
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/06/2005)
Supervisory board: 
Ing. Marián Stacho
Požiarnická 26
Žilina 010 03
From: 07/17/2006
  (from: 08/23/2006)
Ing. Vladimír Bačkády
M.R.Štefánika 44
Žilina 010 01
From: 07/17/2006
  (from: 08/23/2006)
Anton Kubík - predseda
Severná 47
Žilina 010 01
From: 07/17/2006
  (from: 08/23/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/16/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 327
  (from: 03/25/1993)
Na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa ll.2.l993 bola zriadená organizačná zložka v Čechách. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.l993 bola schválená zmena stanov
  (from: 08/17/1993)
Valné zhromaždenie konané dňa 26. 4. 1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/11/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/15/1997)
Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 6. 4. 2001 bol uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. Sa 10274/L zo dňa 15. 5. 2001 vykonaný vklad časti podniku do spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s., so sídlom Hlinská 40, Žilina, IČO: 31 356 648.
  (from: 07/31/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 4.3.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/18/2002)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 Kv 2/02 zo dňa 27.05.2002 bolo povolené vyrovnanie dlžníka Váhostav, a.s., Hlinská 40, Žilina, IČO: 31 561 420 v zmysle uvedeného uznesenia. Súd ustanovil vyrovnávacieho správcu Doc. Ing. Jozefa Medveďa, PhDr., Poľná 100, Banská Bystrica.
  (from: 06/28/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 6.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/14/2003)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25-24K 130/01-587 zo dňa 16.3.2004, bol vyhlásený konkurz na majetokdlžníka VÁHOSTAV, a.s., Hlinská 40, Žilina, IČO 31 561 420. Súd ustanovil JUDr. Gejzu Trávnička, Skuteckého 39, Banská Bystrica za správcu konkurznej podstaty. Súd ustanovil Doc. Ing. Jozefa Medveďa PhD. so sídlom Poľná 100, Banská Bystrica za osobitného správcu na správu pohľadávok úpadcu.
  (from: 09/14/2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 K 130/01-599 zo dňa 31.marca 2004 bol zbavený JUDr. Gejza Trávniček,Skuteckého 39, Banská Bystrica funkcie správcu konkurznej podstaty. Súd ustanovil JUDr. Jozefa Bebčáka, Jesenského 18, Žilina, nar. 23.9.1951, r.č. , bytom Bagarova 42, Žilina za správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/22/2004)
Rozhodnutie č. 1/2006 zo dňa 20.4.2006. Mária Kallupová, vedúca odštepného závodu do 30.4.2006.
  (from: 05/01/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 131/2006, Nz 28036/2006, NCRIs 28003/2006 zo dňa 17.7.2006 zmena sídla; pôvodné: Na Hrebienku 26, 811 02 Bratislava. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.7.2006. Mgr. Marián Bucholcer, predseda predstavenstva od 21.11.2005 do 18.7.206.
  (from: 08/23/2006)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person