Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10410/R

Business name: 
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
  (from: 02/01/2006)
Registered seat: 
Legionárska 160
Trenčín 911 04
  (from: 02/01/2006)
Identification number (IČO): 
36 351 156
  (from: 02/01/2006)
Date of entry: 
02/01/2006
  (from: 02/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/01/2006)
Objects of the company: 
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 02/01/2006)
prevádzkovanie letiska Trenčín
  (from: 02/01/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo P027/2011-1060, číslo rozhodnutia Po35/2011-1060 zo dňa 07.09.2011 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (from: 11/12/2011)
sprostredkovanie konštrukčných prác v oblasti leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 02/01/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti školenia personálu na úseku leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 02/01/2007)
prenájom leteckej techniky
  (from: 02/01/2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 02/01/2007)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 02/01/2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto ubytovacích zariadeniach a v chatovej osade triedy 3
  (from: 02/01/2007)
pohostinská činnosť
  (from: 02/01/2007)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 02/01/2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
  (from: 02/01/2007)
poskytovanie služieb automobilovým žeriavom
  (from: 02/01/2007)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 04/24/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/24/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 04/24/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/24/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/24/2007)
kalibrácia neurčených meradiel
  (from: 04/24/2007)
údržba lietadiel a lietadlovej techniky v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (EK) č. 2042/2003 časť 145 v súlade s rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky ref. č. SK 145.005 zo dňa 03.06.2005
  (from: 04/24/2007)
vykonávanie opravy, výroby a ostatných služieb poskytovaných v súvislosti s vojenským materiálom na základe zmluvnych vzťahov prednostne na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky
  (from: 04/24/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 07/01/2009)
marketing a manažment
  (from: 07/01/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/01/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/01/2009)
organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
  (from: 07/01/2009)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/01/2009)
grafický dizajn
  (from: 07/01/2009)
správa počítačových sietí
  (from: 07/01/2009)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)
  (from: 07/01/2009)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 07/01/2009)
tvorba a aktualizácia web stránok
  (from: 07/01/2009)
servis a inštalácia počítačových programov
  (from: 07/01/2009)
návrh a inštalácia počítačových sietí a ich častí bez zásahu do elektrických častí
  (from: 07/01/2009)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 07/01/2009)
poradenská činnosť v oblasti riadenia kvality (normy ISO 9001:2000)
  (from: 07/01/2009)
verejné obstarávanie
  (from: 07/01/2009)
správa registratúry
  (from: 07/01/2009)
skúšky padákovej a výsadkovej techniky
  (from: 07/01/2009)
skúšky výrobkov leteckej techniky, leteckej pozemnej techniky a padákovej a záchrannej techniky, popísané v prílohe k tomuto povoleniu v súlade s § 23 zák. č. 143/1998 Zb. v znení zákona č. 37/2002 Zb. a podľa postupov Leteckého úradu SR D 104, za podmienok uvedených v Príučke organizácie a prílohy tohto povolenia, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou
  (from: 07/01/2009)
činnosť na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky uvedenú v prílohe tohto povolenia, v súlade s § 46 a § 48 zák. č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon), podľa postupov Úradu vojenského letectva Ministerstva obrany Slovenskej republiky a za podmienok uvedených v prílohe, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou
  (from: 07/01/2009)
dohľad a vykonávanie výskumných, vývojových, výrobných, skúšobných, expertíznych a overovacích činností aplikovaných najmä v systémoch a technológiách vojenského letectva a protivzdušnej obrany
  (from: 07/01/2009)
nedeštruktívne skúšanie (NDT)
  (from: 07/01/2009)
tribotechnické meranie vlastností pracovných kvapalín mazacích systémov leteckých motorov prevádzkovaných v OS SR v súlade s Osvedčením SNAS č. S-129, dodatku čl 1/07 a Výkladnom organizácie č. SLI-240/2007
  (from: 07/01/2009)
letové skúšky systémov vojenských lietadiel
  (from: 07/01/2009)
skúšky, prepis a analýza záznamových zariadení lietadiel (FDR)
  (from: 07/01/2009)
skúšky elektrických parametrov lietadlových systémov vojenských lietadiel
  (from: 07/01/2009)
vibrodiagnostické meranie pre oblasť vojenskej leteckej techniky
  (from: 07/01/2009)
skúšky vojenskej padákovej a výsadkovej techniky
  (from: 07/01/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 07/01/2009)
dodávky výrobkov a častí vojenskej leteckej techniky leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky, údržba, opravy, zabezpečenie výroby, modifikácie a konštrukčné zmeny v rozsahu platnej sprievodnej a opravárenskej dokumentácie vojenskej leteckej techniky a leteckej pozemnej zabezpečovacej techniky za podmienok uvedených v príručke organizácie a požiadaviek MO SR
  (from: 07/01/2009)
projektovanie lietadiel, leteckých výrobkov (a všetkých ich variantov) uvedených v Prílohe II Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 216/2008 a pozemných leteckých zariadení v súlade s vydaným povolení Leteckého úradu Slovenskej republiky č. L-2-015/SK 2008 z 28. apríla 2008
  (from: 07/01/2009)
zámočníctvo
  (from: 09/01/2014)
kovoobrábanie
  (from: 09/01/2014)
stolárstvo
  (from: 09/01/2014)
galvanizácia kovov
  (from: 09/01/2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. P021/2011-1060
  (from: 09/01/2014)
čalúnické práce
  (from: 09/01/2014)
lakovnícke práce
  (from: 09/01/2014)
výroba náhradných dielov pre voojenskú techniku
  (from: 09/01/2014)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácii, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na výrobky a zariadenia v súlade s vydaným povolením Leteckého úradu SR č. L-45-005/SK z 30.01.2004
  (from: 09/01/2014)
prevádzkovanie strediska kalibračnej služby
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
závodné stravovanie
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
prevádzkovanie rekreačného zariadenia vrátane ubytovania a stravovania
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
zabezpečovanie vývojových a konštrukčných úloh leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
vykonávanie opráv, revízií a rekonštrukcií leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti leteckej a špeciálnej techniky
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti školenia lietajúceho a technického personálu na úseku leteckej a pozemnej letiskovej zabezpečovacej techniky
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu formou leasingu
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
ubytovanie v podnikovom zariadení
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
poskytovanie služieb automobilovým žeriavom
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
predaj minerálnych olejov a pohonných hmôt
  (from: 02/01/2006 until: 04/23/2007)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 26020333018, ev. č.: Po 21/2003 - 330 zo dňa 26.2.2003 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 5 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (from: 02/01/2006 until: 10/02/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 13090602002, ev. č.: Po24/2006 - 1040 zo dňa 13.09.2006 vydaného Rozhodnutím MH SR v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z.
  (from: 10/03/2006 until: 11/11/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/2006)
Ing. Juraj Lauš - Chairman of the Board of Directors
Tramínová 2426/2
Trenčín 911 05
From: 11/11/2023
  (from: 01/24/2024)
Ing. Pavol Pračko - Member of the Board of Directors
Pod Vtáčnikom 13897/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/31/2024
  (from: 02/20/2024)
Ing. Peter Mitura - Member of the Board of Directors
Oleandrová 555/4
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 01/31/2024
  (from: 02/20/2024)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava 821 01
From: 01/14/2011
  (from: 01/21/2011 until: 06/22/2012)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava 821 01
From: 01/14/2011 Until: 05/18/2012
  (from: 06/23/2012 until: 06/22/2012)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 07/06/2016
  (from: 07/21/2016 until: 05/17/2019)
JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 07/06/2016 Until: 05/06/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Daniel Fabian - člen predstavenstva
Arm. gen. Svobodu 6314/4
Prešov 080 01
From: 07/22/2019
  (from: 08/29/2019 until: 09/21/2020)
Ing. Daniel Fabian - člen predstavenstva
Arm. gen. Svobodu 6314/4
Prešov 080 01
From: 07/22/2019 Until: 08/31/2020
  (from: 09/22/2020 until: 09/21/2020)
Mgr. Marcela Fabianová - člen predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
From: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 04/23/2007)
Mgr. Marcela Fabianová - člen predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
From: 11/03/2006 Until: 04/10/2007
  (from: 04/24/2007 until: 04/23/2007)
Mgr. Marcela Fabiánová - podpredseda predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/10/2007
  (from: 04/24/2007 until: 11/27/2007)
Mgr. Ľubomír Galko - predseda predstavenstva
Krátka 482/3
Stupava 900 31
From: 09/01/2020
  (from: 09/22/2020 until: 01/23/2024)
Mgr. Ľubomír Galko - predseda predstavenstva
Krátka 482/3
Stupava 900 31
From: 09/01/2020 Until: 11/10/2023
  (from: 01/24/2024 until: 01/23/2024)
Ing. František Hochman - člen predstavenstva
Jána Halašu 5/9
Trenčín 911 08
From: 09/16/2008
  (from: 10/03/2008 until: 03/28/2011)
Ing. František Hochman - člen predstavenstva
Jána Halašu 5/9
Trenčín 911 08
From: 09/16/2008 Until: 02/23/2011
  (from: 03/29/2011 until: 03/28/2011)
Ing. František Hochman - člen predstavenstva
Jána Halašu 5/9
Trenčín 911 08
From: 08/07/2012
  (from: 08/28/2012 until: 05/11/2016)
Ing. František Hochman - člen predstavenstva
Jána Halašu 5/9
Trenčín 911 08
From: 08/07/2012 Until: 04/29/2016
  (from: 05/12/2016 until: 05/11/2016)
Mgr. Miroslav Jaška - člen predstavenstva
Soblahovská 27
Trenčín 911 01
From: 04/10/2008
  (from: 04/24/2008 until: 09/17/2008)
Mgr. Miroslav Jaška - člen predstavenstva
Soblahovská 27
Trenčín 911 01
From: 04/10/2008 Until: 08/26/2008
  (from: 09/18/2008 until: 09/17/2008)
Ing. Juraj Lauš - Member of the Board of Directors
Tramínová 2426/2
Trenčín 911 05
From: 10/22/2020
  (from: 12/04/2020 until: 01/23/2024)
Ing. Juraj Lauš - Member of the Board of Directors
Tramínová 2426/2
Trenčín 911 05
From: 10/22/2020 Until: 11/10/2023
  (from: 01/24/2024 until: 01/23/2024)
Ing. Veronika Luptáková - Member of the Board of Directors
Lipová 216/17
Trenčín 911 05
From: 04/25/2022
  (from: 05/25/2022 until: 02/06/2024)
Ing. Veronika Luptáková - Member of the Board of Directors
Lipová 216/17
Trenčín 911 05
From: 04/25/2022 Until: 12/13/2023
  (from: 02/07/2024 until: 02/06/2024)
Ing. Igor Mihalus - člen predstavenstva
Kvetová 510/18
Bojnice 972 01
From: 07/06/2016
  (from: 07/21/2016 until: 08/22/2018)
Ing. Igor Mihalus - člen predstavenstva
Kvetová 510/18
Bojnice 972 01
From: 07/06/2016 Until: 07/27/2018
  (from: 08/23/2018 until: 08/22/2018)
Ing. Igor Mihalus - člen predstavenstva
Rybárska 42
Sliač 962 31
From: 02/23/2011
  (from: 03/29/2011 until: 06/22/2012)
Ing. Igor Mihalus - člen predstavenstva
Rybárska 42
Sliač 962 31
From: 02/23/2011 Until: 05/18/2012
  (from: 06/23/2012 until: 06/22/2012)
Mgr. Peter Mikle - Barát - člen predstavenstva
Hlaváčikova 33
Bratislava 841 05
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 11/20/2006)
Mgr. Peter Mikle - Barát - člen predstavenstva
Hlaváčikova 33
Bratislava 841 05
From: 02/01/2006 Until: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 11/20/2006)
Ing. Jaroslav Muríň - predseda predstavenstva
358
Beckov 916 38
From: 01/02/2009
  (from: 01/02/2009 until: 09/28/2010)
Ing. Jaroslav Muríň - predseda predstavenstva
358
Beckov 916 38
From: 01/02/2009 Until: 09/03/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Milan Mutala - predseda predstavenstva
Bratislavská 1764/34
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/18/2012
  (from: 06/23/2012 until: 07/20/2016)
Ing. Milan Mutala - predseda predstavenstva
Bratislavská 1764/34
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/18/2012 Until: 07/06/2016
  (from: 07/21/2016 until: 07/20/2016)
Ing. Dušan Rychtárik - predseda predstavenstva
Halalovka 20
Trenčín 911 01
From: 04/10/2008
  (from: 04/24/2008 until: 01/01/2009)
Ing. Dušan Rychtárik - predseda predstavenstva
Halalovka 20
Trenčín 911 01
From: 04/10/2008 Until: 01/01/2009
  (from: 01/02/2009 until: 01/01/2009)
Ing. Dušan Rychtárik - predseda predstavenstva
Halalovka 20
Trenčín 911 08
From: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Dušan Rychtárik - predseda predstavenstva
Halalovka 20
Trenčín 911 08
From: 11/03/2006 Until: 04/10/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Mgr. Marcela Saloňová - podpredseda predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/10/2007
  (from: 11/28/2007 until: 04/23/2008)
Mgr. Marcela Saloňová - podpredseda predstavenstva
Zimná 967/83
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/10/2007 Until: 04/10/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Vladimír Šimanský - člen predstavenstva
Armádna 1655/5
Trenčín 911 01
From: 02/23/2011
  (from: 03/29/2011 until: 06/22/2012)
Vladimír Šimanský - člen predstavenstva
Armádna 1655/5
Trenčín 911 01
From: 02/23/2011 Until: 05/18/2012
  (from: 06/23/2012 until: 06/22/2012)
Vladimír Šimanský , MBA - člen predstavenstva
Pod Tehelňou 470/18
Zamarovce 911 05
From: 08/31/2020
  (from: 09/22/2020 until: 05/24/2022)
Vladimír Šimanský , MBA - člen predstavenstva
Pod Tehelňou 470/18
Zamarovce 911 05
From: 08/31/2020 Until: 04/25/2022
  (from: 05/25/2022 until: 05/24/2022)
Vladimír Šimanský , MBA - predseda predstavenstva
Pod Tehelňou 470/18
Zamarovce 911 05
From: 05/06/2019
  (from: 05/18/2019 until: 09/21/2020)
Vladimír Šimanský , MBA - predseda predstavenstva
Pod Tehelňou 470/18
Zamarovce 911 05
From: 05/06/2019 Until: 08/31/2020
  (from: 09/22/2020 until: 09/21/2020)
Ing. Jozef Tokár - člen predstavenstva
Šmidkeho 419/9
Nemšová 914 41
From: 04/10/2007
  (from: 04/24/2007 until: 04/23/2008)
Ing. Jozef Tokár - člen predstavenstva
Šmidkeho 419/9
Nemšová 914 41
From: 04/10/2007 Until: 04/10/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Ing. Jozef Tokár - člen predstavenstva
Šmidkeho 419/9
Nemšová 914 41
From: 04/10/2008
  (from: 04/24/2008 until: 03/28/2011)
Ing. Jozef Tokár - člen predstavenstva
Šmidkeho 419/9
Nemšová 914 41
From: 04/10/2008 Until: 02/23/2011
  (from: 03/29/2011 until: 03/28/2011)
Miroslav Wiedemann - člen predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
From: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 04/23/2007)
Miroslav Wiedemann - člen predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
From: 11/03/2006 Until: 04/10/2007
  (from: 04/24/2007 until: 04/23/2007)
Miroslav Wiedemann - podpredseda predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
From: 04/10/2007
  (from: 04/24/2007 until: 04/23/2008)
Miroslav Wiedemann - podpredseda predstavenstva
Kríkova 6
Bratislava 821 07
From: 04/10/2007 Until: 04/10/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 06/12/2020)
(1) V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva samostatne. (2) Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/09/2019 until: 06/11/2020)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 08/28/2012 until: 10/08/2019)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 06/23/2012 until: 08/27/2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/24/2008 until: 06/22/2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja podpredsedovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/24/2007 until: 04/23/2008)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/21/2006 until: 04/23/2007)
V mene spoločnosti koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/01/2006 until: 11/20/2006)
Procuration: 
Ing. Miroslav Obert
Nábrežná 16
Trenčín 911 01
From: 03/16/2006
  (from: 03/16/2006 until: 12/19/2006)
Ing. Miroslav Obert
Nábrežná 16
Trenčín 911 01
From: 03/16/2006 Until: 12/06/2006
  (from: 12/20/2006 until: 12/19/2006)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a dodatok "per procuram" - označujúci prokúru.
  (from: 03/16/2006 until: 12/19/2006)
Capital: 
77 337 531,47 EUR Paid up: 77 337 531,47 EUR
  (from: 02/07/2024)
67 337 531,47 EUR Paid up: 67 337 531,47 EUR
  (from: 02/21/2023 until: 02/06/2024)
64 337 531,47 EUR Paid up: 64 337 531,47 EUR
  (from: 11/23/2019 until: 02/20/2023)
51 337 531,47 EUR Paid up: 51 337 531,47 EUR
  (from: 07/15/2017 until: 11/22/2019)
31 337 531,47 EUR Paid up: 31 337 531,47 EUR
  (from: 09/01/2014 until: 07/14/2017)
25 337 531,47 EUR Paid up: 25 337 531,47 EUR
  (from: 07/22/2014 until: 08/31/2014)
25 119 240,47 EUR Paid up: 25 119 240,47 EUR
  (from: 10/08/2010 until: 07/21/2014)
25 119 240,47 EUR Paid up: 225 119 240,47 EUR
  (from: 10/07/2010 until: 10/07/2010)
25 119 240,51 EUR Paid up: 25 119 240,51 EUR
  (from: 06/04/2010 until: 10/06/2010)
24 467 894,47 EUR Paid up: 24 467 894,47 EUR
  (from: 04/18/2009 until: 06/03/2010)
737 120 000 Sk Paid up: 737 120 000 Sk
  (from: 02/01/2006 until: 04/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 737
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 10/07/2010)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 10/07/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 651 346 EUR
  (from: 10/07/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 218 291 EUR
  (from: 07/22/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 000 000 EUR
  (from: 09/01/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 000 EUR
  (from: 07/15/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 000 000 EUR
  (from: 11/23/2019)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 000 EUR
  (from: 02/21/2023)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 EUR
  (from: 02/07/2024)
Number of shares: 756
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 06/04/2010 until: 10/06/2010)
Number of shares: 742
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 06/04/2010 until: 10/06/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 17,57 EUR
  (from: 06/04/2010 until: 10/06/2010)
Number of shares: 737
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 04/18/2009 until: 06/03/2010)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/18/2009 until: 06/03/2010)
Number of shares: 737
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/01/2006 until: 04/17/2009)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/01/2006 until: 04/17/2009)
Stockholder: 
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 47
  (from: 05/25/2022)
Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
Bratislava 832 47
  (from: 02/01/2006 until: 05/24/2022)
Supervisory board: 
Ing. Dalibor Urik
J. Zemana 2355
Trenčín 911 01
From: 10/27/2016
  (from: 11/24/2016)
Ing. Stanislav Zátorský
Jazdecká 3416/41
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/18/2023
  (from: 02/20/2024)
Ing. Martin Čatloš , PhD.
Gronárska 3888/12
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 02/27/2024
  (from: 05/18/2024)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
From: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 01/31/2007)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
From: 11/03/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 02/01/2007 until: 01/31/2007)
JUDr. Martin Dušanič
Narcisová 4
Bratislava 821 01
From: 09/28/2010
  (from: 10/22/2010 until: 01/20/2011)
JUDr. Martin Dušanič
Narcisová 4
Bratislava 821 01
From: 09/28/2010 Until: 01/10/2011
  (from: 01/21/2011 until: 01/20/2011)
Bc. Viliam Jánošík
Rožňové Mitice 131
Trenčianske Mitice 913 22
From: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 11/23/2016)
Bc. Viliam Jánošík
Rožňové Mitice 131
Trenčianske Mitice 913 22
From: 11/03/2006 Until: 10/27/2016
  (from: 11/24/2016 until: 11/23/2016)
Ing. Iveta Klimová
Heydukova 23
Bratislava 811 08
From: 07/20/2016
  (from: 08/25/2016 until: 02/19/2024)
Ing. Iveta Klimová
Heydukova 23
Bratislava 811 08
From: 07/20/2016 Until: 12/18/2023
  (from: 02/20/2024 until: 02/19/2024)
Ing. Ivan Koblen, CSc.
Ľudovíta Fullu 27
Bratislava 841 05
From: 01/12/2007
  (from: 02/01/2007 until: 10/23/2008)
Ing. Ivan Koblen, CSc.
Ľudovíta Fullu 27
Bratislava 841 05
From: 01/12/2007 Until: 10/02/2008
  (from: 10/24/2008 until: 10/23/2008)
JUDr. Peter Kozák , PhD.
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 03/01/2021
  (from: 04/09/2021 until: 02/19/2024)
JUDr. Peter Kozák , PhD.
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 03/01/2021 Until: 12/18/2023
  (from: 02/20/2024 until: 02/19/2024)
JUDr. Michal Krnáč
Hôrky 37
Žilina 010 04
From: 10/02/2008
  (from: 10/24/2008 until: 01/01/2009)
JUDr. Michal Krnáč
Jura Hronca 3408/9
Žilina 010 15
From: 10/02/2008
  (from: 01/02/2009 until: 10/21/2010)
JUDr. Michal Krnáč
Jura Hronca 3408/9
Žilina 010 15
From: 10/02/2008 Until: 09/28/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
JUDr. Daniel Lukáč
Drieňová č.1/M
Bratislava 821 01
From: 05/18/2012
  (from: 06/23/2012 until: 08/24/2016)
JUDr. Daniel Lukáč
Drieňová č.1/M
Bratislava 821 01
From: 05/18/2012 Until: 07/20/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Ing. Marek Nemeček
Spojná 7
Lozorno 900 55
From: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 01/31/2007)
Ing. Marek Nemeček
Spojná 7
Lozorno 900 55
From: 11/03/2006 Until: 01/12/2007
  (from: 02/01/2007 until: 01/31/2007)
Ing. Antonín Novysedlák
Tr. SNP 38
Košice 040 11
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 11/20/2006)
Ing. Antonín Novysedlák
Tr. SNP 38
Košice 040 11
From: 02/01/2006 Until: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 11/20/2006)
Ing. Peter Paľov
Ľ. Štúra 5150/62
Zvolen 960 01
From: 09/28/2010
  (from: 10/22/2010 until: 06/21/2011)
Ing. Peter Paľov
Ľ. Štúra 5150/62
Zvolen 960 01
From: 09/28/2010 Until: 04/20/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava 831 52
From: 09/28/2010
  (from: 10/22/2010 until: 04/08/2021)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava 831 52
From: 09/28/2010 Until: 03/01/2021
  (from: 04/09/2021 until: 04/08/2021)
JUDr. Ľubomír Řehák
Mariánske námestie 5/30
Žilina 010 01
From: 12/05/2008
  (from: 01/02/2009 until: 10/21/2010)
JUDr. Ľubomír Řehák
Mariánske námestie 5/30
Žilina 010 01
From: 12/05/2008 Until: 09/28/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD.
Havanská 2
Košice 043 13
From: 01/12/2007
  (from: 02/01/2007 until: 01/01/2009)
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD.
Havanská 2
Košice 043 13
From: 01/12/2007 Until: 12/05/2008
  (from: 01/02/2009 until: 01/01/2009)
PhDr. Štefan Škultéty
SNP 14
Trenčianske Teplice 914 51
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 11/20/2006)
PhDr. Štefan Škultéty
SNP 14
Trenčianske Teplice 914 51
From: 02/01/2006 Until: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 11/20/2006)
Ing. Lilia Škvárová
1. mája 43
Pezinok 902 01
From: 02/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 11/20/2006)
Ing. Lilia Škvárová
1. mája 43
Pezinok 902 01
From: 02/01/2006 Until: 11/03/2006
  (from: 11/21/2006 until: 11/20/2006)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2009 until: 05/17/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Slovenský letecký inštitút, a. s. 36658626 ,
Rampová
7
  (from: 07/01/2009)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. 36350451 ,
Duklianska
60
  (from: 09/01/2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 36350583 ,
Kasárenská
8
  (from: 09/01/2014)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person