Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  11/T

Obchodné meno: 
Výskumný ústav jadrových elektrární
  (od: 30.06.1989 do: 17.01.2017)
Sídlo: 
Trnava
  (od: 30.06.1989 do: 17.01.2017)
IČO: 
00 398 071
  (od: 30.06.1989)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 30.06.1989)
Deň výmazu: 
11.07.1995
  (od: 18.01.2017)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 18.01.2017)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 30.06.1989)
Predmet činnosti: 
výskumná, vývojová a realizačná činnosť v oblasti spúštania, spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky jadrových elektrární a jadrových elektrární s odberom tepla /ďalej JE/, ich rekonštrukcie, predĺžení životnosti a likvidácie. Výkon funkcie gestora za hlavný smer výskumu-jadrová energetika
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
výkon funkcie vedeckého garanta pre oblasť prevádzok JE, za ktoré rezort zodpovedá ako projektant, investor a prevádzkovateľ
  (od: 30.06.1989 do: 16.10.1991)
teoretická príprava a praktický výcvik pracovníkov pre spúšťanie, prevádzku a údržbu JE s použitím plnorozsahových trenažérov, didaktickej a simulačnej techniky. Výkon odbornej gescie nad jednotným systémom prípravy pracovníkov jadrovej energetiky
  (od: 30.06.1989 do: 16.10.1991)
vedecké vedenie spúšťania JE, príprava spúšťania a prevádzka JE vo všetkých etapách až do uvedenia bloku na nominálny výkon. Overovanie funkcie zariadení a blokov JE za prevádzky. Hodnotenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky JE
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
expertná, skúšobná, inžiniersko-poradenská a projekčná činnosť v oblasti zariadení, systémov a procesov JE
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
technická pomoc projektovým, investorským, dodávateľským a prevádzkovým organizáciám
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
výroba prototypov a opakovaná výroba zariadení, systémov a prvkov včítane ich montáže a oživení v rámci hospodárskej činnosti
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
výskum v oblasti automatizovaného systému riadení a technologických procesov jadrových elektrární
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
vedeckotechnická spolupráca a pomoc výskumným a vývojovým pracoviskám, štátnym podnikom a prevádzkam v rezorte i mimo rezort FMPE
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti informačnej gescie SKVTRI a vynálezov z oboru jadrovej energetiky
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
medzinárodná vedeckotechnická spolupráca pri riešení úloh súvisiacich s projektovaním, prevádzkovaním a bezpečnosťou jadrových elektrární
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
zahranično obchodná činnosť v oblasti vedeckotechnickej spolupráce v rámci riešených úloh RVT
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
výkon rezortných a medzirezortných funkcií, ktorými ho poveril zakladateľ a doplnková odborná činnosť, pre ktorú má štátny podnik materiálne vybavenie a kvalifikovaných pracovníkov
  (od: 30.06.1989 do: 09.08.1994)
výkon funkcie vedeckého garanta pre oblasť prevádzok JE, za ktoré zodpovedá ako projektant, investor a prevádzkovateľ
  (od: 17.10.1991 do: 09.08.1994)
teoretická príprava a praktický výcvik pracovníkov pre spúšťanie, prevádzku a údržbu JE s použitím plnorozsahových trenažérov, didaktickej a simulačnej techniky. Výkon odbornej gescie nad jednotlivým systémom prípravy pracovníkov jadrovej energetiky
  (od: 17.10.1991 do: 09.08.1994)
Zahranično-obchná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 28.4.1990, Č.j.: 6/2853/63/90, por.č. 0646 v tomto rozsahu:
  (od: 27.11.1990 do: 17.01.2017)
1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: služieb súvisiacich s rekonštrukciou, predlžovaním životnosti a vyraďovaním jadrových elektrární z prevádzky po ukončení ich životnosti; služieb súvisiacich s teoretickou prípravou a praktickými výcvikmi pracovníkov pre spustenie a prevádzku jadrových elektrární s použitím plnorozsahových trenažérov, didaktickej a stimulačnej techniky, JKV 961; expertných, skúšobných, inžiniersko-poradenských a projekčných činností v oblasti zariadení, systémov a procesov jadrových elektrární, JKV 906, 987, 973; výskumných prác v oblasti automatizovaného systému riadenia a technologických procesov jadrových elektrární, JKV 986; prác výpočtovej techniky súvisiacich s činnosťami vyššie uvedenými
  (od: 27.11.1990 do: 17.01.2017)
2. Vývoz zariadení z produkcie organizácie, JKV 911
  (od: 27.11.1990 do: 17.01.2017)
3. Vývoz a dovoz vecí v náväznosti na činnosť organizácie uvedené v bode 1 rozsahu povolenia
  (od: 27.11.1990 do: 17.01.2017)
4. Prijímanie služieb od zahraničných osôbv súvislosti s činnosťami uvedenými v bode 1. rozsahu povolenia
  (od: 27.11.1990 do: 17.01.2017)
5. Propagácia vlastnej zahranično-obchodnej činnosti
  (od: 27.11.1990 do: 17.01.2017)
obchodná činnosť
  (od: 28.03.1991 do: 17.01.2017)
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzky a vyraďovania jadrových a nejadrových zdrojov energie a tepla
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
výskum, vývoj a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania jadrových a nejadrových zdrojov energie a tepla, v oblasti hodnotenia šírenia rádioaktivity a iných škodlivín v biosfére v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na zdravie obyvateľstva, vrátane monitorovania a havarijného plánovania
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
poradenská činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania jadrových a nejadrových zdrojov energie a tepla
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky jadrových elektrární a spoľahlivosti ľudského faktora na velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických procesov
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
vývojová a realizačná činnosť v oblasti dekontaminácie manipulácie a technológií spracovania rádioaktívnych odpadov
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
výskumná, vývojová a realizačná činnosť v oblasti jadrového palivového cyklu
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
školiaca činnosť
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
výroba učebných pomôcok
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti jadrových a nejadrových zdrojov energie a tepla
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s kultúrnymi zariadeniami, školskými a kancelárskymi potrebami
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
ubytovacie služby - hotel *
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - kalibrácia meradiel tlaku a teploty
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - kalibrácia vibrometrov
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - stanovenie fyzikálnych vlastností a chemické analýzy vody, pary, ocelí, rádioaktívnych odpadov, bitúmenových produktov a asfaltov, stanovenie aktivity rádionuklidov, meranie dávok a dávkového príkonu gama žiarenia a neutrónov
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby - kalibrácia termoluminiscenčných dozimetrov a polovodičových detektorov
  (od: 10.08.1994 do: 17.01.2017)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 17.10.1991 do: 17.01.2017)
riaditeľ
  (od: 26.03.1991 do: 16.10.1991)
riaditeľ
  (od: 30.06.1989 do: 25.03.1991)
doc.Ing. Eduard Metke , CSc.
Fučíkova 778/27
Bratislava
  (od: 30.06.1989 do: 13.09.1990)
Ing. Jozef Mišák , CSc. - riaditeľ
Brezová 2873/11
Piešťany
  (od: 07.08.1992 do: 11.07.1993)
Ing. Peter Škvarka
Strakova 1
Bratislava
  (od: 14.09.1990 do: 16.10.1991)
Ing. Stanislav Novák , CSc.
J. Hronca 10
Bratislava
  (od: 17.10.1991 do: 17.01.2017)
Ing. Oto Schultz - riaditeľ
Švermova 29
Trnava
  (od: 12.07.1993 do: 17.01.2017)
Ing. Stanislav Novák , CSc. - zástupca riaditeľa
Nábr. kap. Jaroše
Praha 7 - Holešovice
Česká republika
  (od: 26.03.1991 do: 16.10.1991)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 17.10.1991 do: 17.01.2017)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca
  (od: 26.03.1991 do: 16.10.1991)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 30.06.1989 do: 25.03.1991)
Zakladateľ: 
Federálne ministerstvo palív a energetiky
Vinohradská 8
Praha 2
Česká republika
  (od: 30.06.1989 do: 17.01.2017)
Kmeňové imanie: 
162 150 000 Kčs
  (od: 29.12.1989 do: 17.01.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Federálneho ministerstva palív a energetiky, vydanou rozhodnutím ministra palív a energetiky ČSSR č. 12/1989 zo dňa 28.06.1989, podľa § 18 zák. č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.
  (od: 30.06.1989 do: 17.01.2017)
Na základe rozhodnutia Minesterstva hospodárstva SR č. 239 zo dňa 25.10.1994, v súlade so schváleným privatizačným projektom uznesením vlády SR č. 586 z 14.06.1994, bol zrušený štátny podnik Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 01.11.1994 predá majetok (na základe uznesenia vlády) spoločnosti Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a.s. Z obchodného registra v odd. Pš, vložka č. 35/K s a v y m a z á v a celý zápis pri: Obchodné meno: Výskumný ústav jadrových elektrární Sídlo: Trnava IČO: 00 398 071
  (od: 11.07.1995 do: 17.01.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2022
Dátum výpisu:  03.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)