Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4868/B

Business name: 
Wolters Kluwer SR s. r. o.
  (from: 01/09/2018)
Registered seat: 
Mlynské nivy 48
Bratislava 821 09
  (from: 01/26/2013)
Identification number (IČO): 
31 348 262
  (from: 04/26/1993)
Date of entry: 
04/27/1993
  (from: 04/26/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/26/1993)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť v oblasti odbornej literatúry
  (from: 04/26/1993)
technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov
  (from: 04/26/1993)
nákup a predaj odbornej literatúry
  (from: 04/26/1993)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovnie programov na zákazku
  (from: 04/26/1993)
prevádzkovanie miesta a uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 11/09/2000)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/09/2000)
redakčná úprava rukopisov po úroveň prípravy pre sadzbu
  (from: 03/03/2003)
marketing v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií
  (from: 03/03/2003)
poradenstvo v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií
  (from: 03/03/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/03/2003)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/25/2014)
Partners: 
Wolters Kluwer LR Central Europe GmbH
Wipplingerstraße 24/1.OG
Viedeň 1010
Republic of Austria
  (from: 11/13/2019)
Contribution of each member: 
Wolters Kluwer LR Central Europe GmbH
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 04/25/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/17/2006)
Petr Král
Vestecká 1335
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01
Česká republika
From: 12/22/2005
  (from: 01/20/2006)
Igor Masár
Cesta na Klanec 4620/75
Bratislava 841 03
From: 04/12/2013
  (from: 06/14/2013)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti tak navonok, ako aj dovnútra je konateľ. Ak má spoločnosť len jedného konateľa, zastupuje tento spoločnosť samostatne; ak má spoločnosť viacerých konateľov, zastupujú títo spoločnosť samostatne.
  (from: 01/17/2006)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 04/25/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol. zmluvou zo dňa 1. 3. 1993 v zmysle ust. § 24, § 105 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10004
  (from: 04/26/1993)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.5.1994. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.1994. Stary spis: S.r.o. 10004
  (from: 11/21/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.9.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápis z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.11.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 10004
  (from: 02/15/1996)
Výňatok zo zápisnice Výkonnej rady Wolters Kluwer NV zo dňa 08.01.1997. Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení konanom dňa 13.11.1996 Stary spis: S.r.o. 10004
  (from: 07/31/1997)
Notárska zápisnica N 2/98, Nz 2/98 spísaná dňa 19.1.1998 notárkou JUDr. Janou Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla a zmena spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 10004
  (from: 03/26/1998)
Notárska zápisnica č. N 284/98, Nz 253/98 zo dňa 23.12.1998 osvedčujúca zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 06/29/1999)
Notárska zápisnica N 108/2000, Nz 100/2000 zo dňa 4.5.2000. Notárska zápisnica N 127/2000, Nz 117/2000 zo dňa 1.6.2000.
  (from: 11/09/2000)
Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice č. N 300/00, Nz 274/00 z 30.11.2000 - zvýšenie základného imania na 17 143 000,- Sk. Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice č. N 358/01, Nz 380/01 z 17.12.2001 - zvýšenie základného imania na 44 000 000,-Sk.
  (from: 05/14/2002)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 11.3.2002. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 5.4.2002. Dohoda o prevode podielu zo dňa 5.4.2002. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2002 spísaného ako rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č.N 247/02, Nz 245/02 a N 248/02, Nz 246/02 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti COMPRIS software, s.r.o., Horná 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 641 733 zlúčením ku dňu 31.12.2002. K uvedenému dátumu sa spoločnosť IURA EDITION, spol. s r.o. stáva právnym nástupcom spoločnosti COMPRIS Software, s.r.o. a preberá na seba všetky práva a povinnosti z toho vyplývajúce.
  (from: 03/03/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 282/2003, NZ 126230/2003 dňa 23.12.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu z 23.12.2003.
  (from: 05/28/2004)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2004.
  (from: 08/26/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2008. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.03.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného IURA EDITION spol. s r. o., IURA EDITION GmbH na nové IURA EDITION spol. s r. o.
  (from: 06/11/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2011.
  (from: 04/07/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.2012.
  (from: 01/26/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.11.2013.
  (from: 01/01/2014)
Zápisnica z vaôného zhromaždenia zo dňa 07.11.2013.
  (from: 01/25/2014)
Zápisnica z vaôného zhromaždenia zo dňa 14.04.2014.
  (from: 05/27/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku (predajňa odbornej literatúry) na základe zmluvy o predaji časti podniku v zmysle § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, uzavretej medzi obchodnou spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o. ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO: 45 930 546, ako kupujúcim. Účinky prevodu časti podniku nastali v zmysle uzavretej zmluvy dňa 27.09.2020.
  (from: 12/05/2020)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person