Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  314/S

Obchodné meno: 
Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“
  (od: 08.09.2018)
Sídlo: 
Kúpeľná 1/2
Brusno 976 62
  (od: 14.06.2008)
IČO: 
31 642 314
  (od: 29.12.1995)
Deň zápisu: 
01.01.1996
  (od: 29.12.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.12.1995)
Predmet činnosti: 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nim súvisiacimi predpismi
  (od: 29.12.1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 29.12.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 29.12.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 29.12.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.12.1995)
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
  (od: 29.12.1995)
pohostinská činnosť
  (od: 23.07.1997)
v súlade so zákonom NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplesnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 06.10.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.06.2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 17.06.2006)
zmenáreň-nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 17.06.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 17.06.2006)
sprostedkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.06.2006)
stáčanie a plnenie prírodnej minerálnej vody, prírodnej, stolovej minerálnej vody a pitnej vody
  (od: 17.06.2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: ambulancia odborné zameranie: kardiológia
  (od: 24.04.2008)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: ambulancia a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (od: 24.04.2008)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: liečebňa odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (od: 24.04.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 29.07.2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 29.07.2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 29.07.2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 29.07.2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 29.07.2010)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 29.07.2010)
prevádzakovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 29.07.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 29.07.2010)
administratívne služby
  (od: 29.07.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 29.07.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 31.07.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.12.1995)
Michal Blisko - Predseda predstavenstva
Krásny Brod 130
Krásny Brod 068 01
Vznik funkcie: 11.09.2020
  (od: 15.09.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne
  (od: 28.03.2019)
Základné imanie: 
3 100 229 EUR Rozsah splatenia: 3 100 229 EUR
  (od: 30.12.2017)
Akcie: 
Počet: 228
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 30.12.2017)
Počet: 3100
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 30.12.2017)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 30.12.2017)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 24.7.2018
  (od: 14.09.2019)
Správca konkurznej podstaty: 
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Revolučná 10
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 14.05.2019
  (od: 14.09.2019)
Dozorná rada: 
Ing. Tibor Pajer
Tulská 5304/1
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 15.03.2019
  (od: 28.03.2019)
Mgr. Jana Pančušková
Kúpeľná 10/13
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 15.03.2019
  (od: 28.03.2019)
MUDr. Michal Važan
Kúpeľná 5/18
Brusno 976 62
Vznik funkcie: 15.03.2019
  (od: 28.03.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou so dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Stary spis: Sa 971
  (od: 29.12.1995)
. Valné zhromaždenie konané dňa 20.11.1996 schválilo zmenu stanov.
  (od: 05.02.1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov
  (od: 23.07.1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 4.6.1999 v NZ 56/99 napísanej notárom JUDr. Vladimírom Gondom, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (od: 06.10.1999)
. Valné zhromaždenie dňa 7.6.2000 schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti, ako aj zmenu stanov.
  (od: 11.12.2000)
. Na valnom zhromaždení dňa 13.6.2002 bolo prijaté nové znenie stanov v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (od: 31.01.2003)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2003 v notárskej zápisnici N 82/2003, NZ 52921/2002 napísanej notárom JUDr. Annou Medveďovou, Kuzmányho č. 20, Brezno.
  (od: 18.08.2003)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1R/5/2014-622 zo dňa 20. 10. 2014, právoplatným a vykonateľným dňa 17. 10. 2014 súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 a ustanovil správcu konkurznej podstaty Mgr. Slavomíra Jančiara, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen.
  (od: 10.12.2015)
Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. II.ÚS 153/2015-181 zo dňa 29. 07. 2015 právoplatným dňa 08. 09. 2015 súd zrušil uznesenie č. k. 1R/5/2014 zo dňa 10. 10. 2014 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314.
  (od: 10.12.2015)
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1R/5/2014-2446 zo dňa 16. 07. 2018, právoplatným a vykonateľným dňa 24. 07. 2018, zastavil reštrukturalizačné konanie voči obchodnej spoločnosti, vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1782.
  (od: 08.09.2018)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 1R/5/2014-3488 zo dňa 02. 05. 2019 právoplatné dňa 14. 05. 2019 súd odvoláva JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1782 z funkcie správcu konkurznej podstaty. Do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovuje spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu S1436.
  (od: 14.09.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 05.07.2012)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
BODYBUILDING & FITNESS s.r.o.
Kúpeľná 1/2
Brusno 976 62
  (od: 05.07.2012)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 14.5.2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.1R/5/2014-163 zo dňa 06. 05. 2014, právoplatným dňa 14. 05. 2014 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 a ustanovil reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 08.09.2018)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 24.7.2018
  (od: 08.09.2018)
Predaj: 
Predaj podniku
Dňa 01.06.2020 úpadca Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“, so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 314/S (Úpadca), v mene a na účet ktorého koná správca konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B a v zozname správcov MS SR pod č. S1436 (Správca) ako predávajúci uzatvoril so spoločnosťou Lázně Darkov, a.s., so sídlom Čsl. Armády 2954/2, 733 01 Karviná - Hranice, Česká republika, IČO: 61 974 935, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Ostrave, sp. zn.: B 1180, ako kupujúcim, Zmluvu o predaji podniku Úpadcu zo dňa 01.06.2020 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej Správca previedol podnik Úpadcu na kupujúceho.
  (od: 08.07.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)