Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3832/B

Obchodné meno: 
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od: 12.04.2006)
Sídlo: 
Karadžičova 10
Bratislava 814 53
  (od: 23.02.2018)
IČO: 
36 284 831
  (od: 09.03.2006)
Deň zápisu: 
09.03.2006
  (od: 09.03.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.03.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 580/2004 Z.z.")
  (od: 09.03.2006)
vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia podľa zákona 580/2004 Z.z.
  (od: 09.03.2006)
poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z.z.
  (od: 09.03.2006)
vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného
  (od: 09.03.2006)
uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (od: 09.03.2006)
uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  (od: 09.03.2006)
zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov; návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie
  (od: 09.03.2006)
vykonávanie kontrolnej činnosti
  (od: 09.03.2006)
vykonávanie analýzy predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka
  (od: 09.03.2006)
vymáhanie pohľadávok na poistnom vrátane úrokov z omeškania, pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávok vyplývajúcich z prerozdelenia poistného podľa zákona č. 580/2004 Z.z. na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  (od: 09.03.2006)
poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
  (od: 09.03.2006)
poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  (od: 09.03.2006)
vedenie zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
  (od: 09.03.2006)
prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného
  (od: 08.03.2014)
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zdravotná starostlivosť")
  (od: 08.03.2014)
v súlade s § 6 ods. 14, písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. môže zdravotná poisťovňa obstarať lieky a zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (od: 08.03.2014)
vydávanie výkazov nedoplatkov podľa osobitného zákona
  (od: 08.03.2014)
vydávanie rozhodnutí o žiadostiach o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v súlade s osobitným zákonom
  (od: 08.03.2014)
plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta pobytu a inštitúcie miesta bydliska v súlade s osobitným predpisom
  (od: 08.03.2014)
uhrádza poistencom čiastku, o ktorú ich úhrnná výška úhrad za doplatky na lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia za kalendárny štvrťrok prekročila limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu za podmienok stanovených zákonom (§ 6 ods. 1, písm. s) zákona o zdravotných poisťovniach)
  (od: 08.03.2014)
vykonáva ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal poistenec zamestnávateľa, aj za toho zamestnávateľa podľa osobitného zákona
  (od: 08.03.2014)
zaraďuje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa osobitného predpisu
  (od: 08.03.2014)
vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v cudzine podľa osobitného zákona
  (od: 08.03.2014)
plní povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona
  (od: 08.03.2014)
vykonáva sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 07.02.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.03.2006)
Ing. Jozef Koma , PhD. - Člen predstavenstva
Votrubova 7
Bratislava - Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 03.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2021)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2022)
Murat Erzincanli
Vredelaan 27
Laren 1251GD
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.07.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2022)
Ing. Tomáš Kalivoda - Člen predstavenstva
Medzilaborecká 23
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 13.02.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak ,že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 26.02.2022)
Dozorná rada: 
JUDr. Peter Sloboda
Nejedlého 26
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 16.02.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.04.2023)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 841 02
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.05.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.06.2023)
Anne-Su Ha Chung Lie Kon Phen - Renout
Laan van de Leeuw 100
Apeldoorn 7324 BD
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.07.2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2024)
Výška základného imania: 
16 600 000 EUR Rozsah splatenia: 16 600 000 EUR
  (od: 27.11.2015)
Akcie: 
Počet: 16600000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 27.11.2015)
Akcionár: 
Achmea B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707NH
Holandsko
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 18.11.2005 do notárskej zápisnice N 192/2005, NZ 55411/2005, NCRls 54714/2005, jej dodatkom spísaným dňa 2.2.2006 do notárskej zápisnice N 22/2006, NZ 4074/2006, NCRls 4047/2006 a dodatkom spísaným dňa 17.2.2006 do notárskej zápisnice N 27/2006, Nz 6160/2006, NCRls 6147/2006 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 09.03.2006)
Zmena obchodného mena z Medicare, zdravotná poisťovňa, a.s. na Union zdravotná poisťovňa, a.s. N 54/2006, NZ 12315/2006, NCR ls 12243/2006.
  (od: 12.04.2006)
Zápisnica z III. mimoriadneho valného zhromaždenia N 101/2006, Nz 22889/2006, NCRIs 22798/2006 zo dňa 9.6.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií.
  (od: 22.06.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 114/2006, Nz 25574/2006, NCRls 25565/2006 zo dňa 28.06.2006.
  (od: 13.07.2006)
Zápisnica z V. mimoriadneho valného zhromaždenia N 133/2006, Nz 28369/2006, NCRIs 28347/2006 zo dňa 19.7.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
  (od: 03.08.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.08.2006.
  (od: 21.09.2006)
Notárska zápisnica N 184/2006, Nz 41703/2006 zo dňa 24.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zvýšenie základného imania, zmena stanov, rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 17.11.2006)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady z 14.09.2007.
  (od: 25.09.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2007.
  (od: 17.11.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.04.2008.
  (od: 16.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2009. forma not. zápisnice N 25/2009 Nz 7025/2009
  (od: 13.03.2009)
Notárska zápisnica č. N 60/2009, NZ 19566/2009, NCR ls 19796/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (od: 01.07.2009)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 21.09.2009.
  (od: 13.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2009.
  (od: 24.11.2009)
Notárska zápisnica č. N 13/2010, Nz 3489/2010, NCRls 3589/2010 zo dňa 03.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 16.02.2010)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.08.2010.
  (od: 08.09.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2010.
  (od: 14.12.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.09.2011
  (od: 20.10.2011)
Zápisnica z XVIII. mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2012
  (od: 12.06.2012)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 16.08.2012 v znení Dodatku č. 1.
  (od: 26.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 206/2013, Nz 5730/2013, NCRIs 5912/2013 zo dňa 21.02.2013.
  (od: 01.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2013
  (od: 11.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2013.
  (od: 02.09.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2014.
  (od: 04.03.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 97/2014 Nz 3494/2014 NCRls 3562/2014 zo dňa 30.01.2014.
  (od: 08.03.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.
  (od: 15.09.2014)
Zápisnica z vyhotovenia volieb člena dozornej rady zo dňa 13.05.2015.
  (od: 28.05.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2015.
  (od: 15.07.2015)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 09.10.2015.
  (od: 22.10.2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akiconára zo dňa 19.11.2015.
  (od: 27.11.2015)
Zápisnica č. 11/2015 z dozornej rady zo dňa 20.10.2015.
  (od: 03.12.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2017.
  (od: 07.02.2017)
Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.01.2017.
  (od: 07.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2017.
  (od: 03.03.2017)
Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.06.2017
  (od: 16.09.2017)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 09.05.2018.
  (od: 19.05.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.06.2018.
  (od: 04.07.2018)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2024
  (od: 13.07.2024)
Dátum aktualizácie údajov:  17.07.2024
Dátum výpisu:  19.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR