Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3832/B

Obchodné meno: 
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od: 12.04.2006)
Medicare, zdravotná poisťovňa a.s.
  (od: 09.03.2006 do: 11.04.2006)
Sídlo: 
Karadžičova 10
Bratislava 814 53
  (od: 23.02.2018)
Bajkalská 29/A
Bratislava 821 08
  (od: 09.03.2006 do: 22.02.2018)
IČO: 
36 284 831
  (od: 09.03.2006)
Deň zápisu: 
09.03.2006
  (od: 09.03.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.03.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 580/2004 Z.z.")
  (od: 09.03.2006)
vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia podľa zákona 580/2004 Z.z.
  (od: 09.03.2006)
poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z.z.
  (od: 09.03.2006)
vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného
  (od: 09.03.2006)
uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (od: 09.03.2006)
uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  (od: 09.03.2006)
zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov; návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie
  (od: 09.03.2006)
vykonávanie kontrolnej činnosti
  (od: 09.03.2006)
vykonávanie analýzy predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka
  (od: 09.03.2006)
vymáhanie pohľadávok na poistnom vrátane úrokov z omeškania, pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávok vyplývajúcich z prerozdelenia poistného podľa zákona č. 580/2004 Z.z. na základe právoplatného rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  (od: 09.03.2006)
poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
  (od: 09.03.2006)
poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  (od: 09.03.2006)
vedenie zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
  (od: 09.03.2006)
prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného
  (od: 08.03.2014)
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zdravotná starostlivosť")
  (od: 08.03.2014)
v súlade s § 6 ods. 14, písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. môže zdravotná poisťovňa obstarať lieky a zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (od: 08.03.2014)
vydávanie výkazov nedoplatkov podľa osobitného zákona
  (od: 08.03.2014)
vydávanie rozhodnutí o žiadostiach o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v súlade s osobitným zákonom
  (od: 08.03.2014)
plní funkciu príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta pobytu a inštitúcie miesta bydliska v súlade s osobitným predpisom
  (od: 08.03.2014)
uhrádza poistencom čiastku, o ktorú ich úhrnná výška úhrad za doplatky na lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia za kalendárny štvrťrok prekročila limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu za podmienok stanovených zákonom (§ 6 ods. 1, písm. s) zákona o zdravotných poisťovniach)
  (od: 08.03.2014)
vykonáva ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal poistenec zamestnávateľa, aj za toho zamestnávateľa podľa osobitného zákona
  (od: 08.03.2014)
zaraďuje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa osobitného predpisu
  (od: 08.03.2014)
vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v cudzine podľa osobitného zákona
  (od: 08.03.2014)
plní povinnosti v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona
  (od: 08.03.2014)
vykonáva sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 07.02.2017)
v súlade s § 6 ods. 14 písm. b.) zákona č. 581/2004 Z.z. môže zdravotná poisťovňa obstarať lieky a zdravotnícke pomôcky pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na základe jeho žiadosti
  (od: 09.03.2006 do: 07.03.2014)
sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent
  (od: 17.11.2006 do: 15.02.2010)
sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia
  (od: 16.02.2010 do: 14.09.2014)
Prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z.
  (od: 09.03.2006 do: 07.03.2014)
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zdravotná starostlivosť") na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z.
  (od: 09.03.2006 do: 07.03.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.03.2006)
Ing. Jozef Koma , PhD. - Člen predstavenstva
Votrubova 7
Bratislava - Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 03.07.2021
  (od: 06.08.2021)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.02.2022
  (od: 26.02.2022)
Murat Erzincanli
Vredelaan 27
Laren 1251GD
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.07.2022
  (od: 08.10.2022)
Ing. Tomáš Kalivoda - Člen predstavenstva
Medzilaborecká 23
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 13.02.2023
  (od: 14.04.2023)
Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 05.09.2008 do: 07.09.2010)
Tibor Bôrik - predseda
Sedmokrásková 10
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.10.2006 Skončenie funkcie: 31.08.2010
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
Tibor Bôrik - predseda
Višňová 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.10.2006
  (od: 01.10.2006 do: 04.09.2008)
Ľuba Čermáková - člen
Zimná 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 09.03.2006 do: 20.09.2006)
Ľuba Čermáková - člen
Zimná 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 21.09.2006 do: 20.09.2006)
Ryan Florijn - člen
Charlotte de Bourbonlaan 2
Zeist 3708CC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 05.06.2014 do: 22.08.2014)
Ryan Florijn - člen
Moyzesova 936/5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.06.2014
  (od: 23.08.2014 do: 07.06.2017)
Ryan Florijn - člen
Moyzesova 936/5
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 01.06.2014 Skončenie funkcie: 01.06.2017
  (od: 08.06.2017 do: 07.06.2017)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 10.04.2008
  (od: 16.04.2008 do: 10.04.2013)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 10.04.2008 Skončenie funkcie: 10.04.2013
  (od: 11.04.2013 do: 10.04.2013)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 11.04.2013
  (od: 11.04.2013 do: 04.06.2014)
Martin Hargaš - člen
Orenburská 3
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 11.04.2013 Skončenie funkcie: 31.05.2014
  (od: 05.06.2014 do: 04.06.2014)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.01.2017
  (od: 07.02.2017 do: 04.05.2020)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.01.2017 Skončenie funkcie: 30.01.2020
  (od: 05.05.2020 do: 04.05.2020)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 12.02.2020
  (od: 05.05.2020 do: 13.04.2023)
Ing. Tomáš Kalivoda - člen
Medzilaborecká 23
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 12.02.2020 Skončenie funkcie: 12.02.2023
  (od: 14.04.2023 do: 13.04.2023)
Ing. Jozef Koma , PhD.
Votrubova 7
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.07.2015
  (od: 15.07.2015 do: 18.01.2016)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.07.2015
  (od: 19.01.2016 do: 03.07.2018)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 01.07.2015 Skončenie funkcie: 01.07.2018
  (od: 04.07.2018 do: 03.07.2018)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 02.07.2018
  (od: 04.07.2018 do: 05.08.2021)
Ing. Jozef Koma , PhD. - člen
Votrubova 7
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 02.07.2018 Skončenie funkcie: 02.07.2021
  (od: 06.08.2021 do: 05.08.2021)
Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.09.2006
  (od: 21.09.2006 do: 19.10.2011)
Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.09.2006 Skončenie funkcie: 01.09.2011
  (od: 20.10.2011 do: 19.10.2011)
Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.09.2011
  (od: 20.10.2011 do: 14.09.2014)
Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.09.2011 Skončenie funkcie: 14.09.2014
  (od: 15.09.2014 do: 14.09.2014)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.09.2014
  (od: 15.09.2014 do: 15.09.2017)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 15.09.2014 Skončenie funkcie: 15.09.2017
  (od: 16.09.2017 do: 15.09.2017)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.09.2017
  (od: 16.09.2017 do: 09.10.2020)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 16.09.2017 Skončenie funkcie: 16.09.2020
  (od: 10.10.2020 do: 09.10.2020)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.09.2020
  (od: 10.10.2020 do: 10.02.2023)
Ing. Elena Májeková - člen
Líščie Nivy 6
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 17.09.2020 Skončenie funkcie: 31.12.2022
  (od: 11.02.2023 do: 10.02.2023)
Ing. Boris Masloviec - člen
Astrová 48
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.11.2007
  (od: 17.11.2007 do: 23.11.2009)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.11.2007
  (od: 24.11.2009 do: 11.11.2012)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.11.2007 Skončenie funkcie: 01.11.2012
  (od: 12.11.2012 do: 11.11.2012)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 02.11.2012
  (od: 12.11.2012 do: 02.12.2015)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 02.11.2012 Skončenie funkcie: 02.11.2015
  (od: 03.12.2015 do: 02.12.2015)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 03.11.2015
  (od: 03.12.2015 do: 06.02.2017)
Ing. Boris Masloviec - člen
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 03.11.2015 Skončenie funkcie: 31.01.2017
  (od: 07.02.2017 do: 06.02.2017)
Silvia Miklová - člen
Martinengova 18
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 09.03.2006 do: 20.09.2006)
Silvia Miklová - člen
Martinengova 18
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 21.09.2006 do: 20.09.2006)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 08.09.2010 do: 01.09.2013)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 01.09.2013
  (od: 02.09.2013 do: 01.09.2013)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 02.09.2013
  (od: 02.09.2013 do: 26.02.2015)
Ing. Roman Podolák - predseda
Zákysučie 1145
Krásno nad Kysucou 023 02
Vznik funkcie: 02.09.2013 Skončenie funkcie: 21.01.2015
  (od: 27.02.2015 do: 26.02.2015)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2010
  (od: 14.12.2010 do: 01.12.2013)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.12.2010 Skončenie funkcie: 01.12.2013
  (od: 02.12.2013 do: 01.12.2013)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 02.12.2013
  (od: 02.12.2013 do: 28.12.2016)
Ing. Peter Polakovič - člen
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 02.12.2013 Skončenie funkcie: 02.12.2016
  (od: 29.12.2016 do: 28.12.2016)
Bjarne Jorgen Slorup - člen
Bratislavská 6
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 24.11.2009 do: 15.10.2010)
Bjarne Jorgen Slorup - člen
Bratislavská 6
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.03.2007 Skončenie funkcie: 10.09.2010
  (od: 16.10.2010 do: 15.10.2010)
Bjarne Jorgen Slorup - člen
Lipová 2190/53
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 06.03.2007 do: 23.11.2009)
Mgr. Michal Špaňár , MBA
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 18.01.2016)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2015
  (od: 19.01.2016 do: 12.10.2018)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.10.2015 Skončenie funkcie: 12.10.2018
  (od: 13.10.2018 do: 12.10.2018)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.10.2018
  (od: 13.10.2018 do: 25.02.2022)
Mgr. Michal Špaňár , MBA - predseda
Vršovická 6
Praha 10 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.10.2018 Skončenie funkcie: 13.02.2022
  (od: 26.02.2022 do: 25.02.2022)
Marinus Johannes Scholten - člen
Gangesstroom 7
Zoetermeer 2721AS
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 07.08.2017
  (od: 18.08.2017 do: 24.11.2017)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 07.08.2017
  (od: 25.11.2017 do: 09.10.2020)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 07.08.2017 Skončenie funkcie: 07.08.2020
  (od: 10.10.2020 do: 09.10.2020)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 08.08.2020
  (od: 10.10.2020 do: 07.10.2022)
Marinus Johannes Scholten - člen
Bezekova 2039/31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 08.08.2020 Skončenie funkcie: 30.06.2022
  (od: 08.10.2022 do: 07.10.2022)
Arnoud Gijsbert Vink - člen
Banskobystrická 8
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.09.2006
  (od: 21.09.2006 do: 05.03.2007)
Arnoud Gijsbert Vink - člen
Banskobystrická 8
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.09.2006 Skončenie funkcie: 28.02.2007
  (od: 06.03.2007 do: 05.03.2007)
Rinze Andreas Visser - predseda
Heinsiuslaan 10
Amersfoort 3818 JH
Holandsko
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 09.03.2006 do: 30.09.2006)
Rinze Andreas Visser - predseda
Heinsiuslaan 10
Amersfoort 3818 JH
Holandsko
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 30.09.2006
  (od: 01.10.2006 do: 30.09.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak ,že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 26.02.2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 27.11.2015 do: 25.02.2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 09.03.2006 do: 26.11.2015)
Dozorná rada: 
JUDr. Peter Sloboda
Nejedlého 26
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 16.02.2023
  (od: 14.04.2023)
Tibor Bôrik
Višňová 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 09.03.2006 do: 02.08.2006)
Tibor Bôrik
Višňová 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 31.08.2006
  (od: 03.08.2006 do: 02.08.2006)
Mgr. Radoslav Krupa
Mila Urbana 432/8
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 02.10.2012
  (od: 26.09.2012 do: 29.04.2015)
Mgr. Radoslav Krupa
Mila Urbana 432/8
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 02.10.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2015
  (od: 30.04.2015 do: 29.04.2015)
Viera Poludvorná
Vážska 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 25.09.2007 do: 12.10.2009)
Viera Poludvorná
Vážska 15
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 13.10.2009 do: 12.10.2009)
MUDr. Martin Vochyan
Púpavová 27
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 13.10.2009 do: 25.09.2012)
MUDr. Martin Vochyan
Púpavová 27
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 01.10.2012
  (od: 26.09.2012 do: 25.09.2012)
MUDr. Martin Vochyan
Púpavová 27
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 13.05.2015
  (od: 28.05.2015 do: 18.05.2018)
MUDr. Martin Vochyan
Púpavová 27
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 13.05.2015 Skončenie funkcie: 13.05.2018
  (od: 19.05.2018 do: 18.05.2018)
MUDr. Martin Vochyan
Púpavová 27
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 13.05.2018
  (od: 19.05.2018 do: 13.05.2021)
MUDr. Martin Vochyan
Púpavová 27
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 13.05.2018 Skončenie funkcie: 13.05.2021
  (od: 14.05.2021 do: 13.05.2021)
MUDr. Martin Vochyan
Púpavová 27
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 14.05.2021
  (od: 14.05.2021 do: 10.02.2023)
MUDr. Martin Vochyan
Púpavová 27
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 14.05.2021 Skončenie funkcie: 16.10.2022
  (od: 11.02.2023 do: 10.02.2023)
Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 09.03.2006 do: 24.09.2007)
Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 09.09.2007
  (od: 25.09.2007 do: 24.09.2007)
Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 14.09.2007
  (od: 25.09.2007 do: 12.10.2009)
Dušan Zemánek
Pribinova 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 14.09.2007 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 13.10.2009 do: 12.10.2009)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 841 02
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 15.05.2023
  (od: 01.06.2023)
Anne-Su Ha Chung Lie Kon Phen - Renout
Laan van de Leeuw 100
Apeldoorn 7324 BD
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.07.2024
  (od: 13.07.2024)
Constantino Alves Mousinho
Weerdestein 56
Amsterdam 1083 GC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 11.02.2020
  (od: 05.05.2020 do: 04.05.2020)
Constantino Alves Mousinho
Weerdestein 56
Amsterdam 1083 GC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 12.04.2018 do: 04.05.2020)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandsko
Vznik funkcie: 12.11.2009
  (od: 24.11.2009 do: 11.11.2012)
Jacobus Maria Buckens
Groot Loo 16
Hilvarenbeek 5081 BL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 13.11.2012 Skončenie funkcie: 13.11.2015
  (od: 22.12.2015 do: 21.12.2015)
Jacobus Maria Buckens
Middelgraaf 64
Tilburg 5032 EG
Holandsko
Vznik funkcie: 12.11.2009 Skončenie funkcie: 12.11.2012
  (od: 12.11.2012 do: 11.11.2012)
Jacobus Maria Buckens
Groot Loo 16
Hilvarenbeek 5081 BL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 13.11.2009
  (od: 12.11.2012 do: 28.11.2012)
Jacobus Maria Buckens
Groot Loo 16
Hilvarenbeek 5081 BL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 13.11.2012
  (od: 29.11.2012 do: 21.12.2015)
Ryan Florijn
Ierlandweg 2
IJsselstein 3402 AS
Holandsko
Vznik funkcie: 12.06.2012 Skončenie funkcie: 28.02.2014
  (od: 04.03.2014 do: 03.03.2014)
Ryan Florijn
Ierlandweg 2
IJsselstein 3402 AS
Holandsko
Vznik funkcie: 11.06.2009
  (od: 01.07.2009 do: 11.06.2012)
Ryan Florijn
Ierlandweg 2
IJsselstein 3402 AS
Holandsko
Vznik funkcie: 11.06.2009 Skončenie funkcie: 11.06.2012
  (od: 12.06.2012 do: 11.06.2012)
Ryan Florijn
Ierlandweg 2
IJsselstein 3402 AS
Holandsko
Vznik funkcie: 12.06.2012
  (od: 12.06.2012 do: 03.03.2014)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05-402
Poľsko
Vznik funkcie: 01.09.2006 Skončenie funkcie: 31.08.2009
  (od: 13.10.2009 do: 12.10.2009)
Michal Nastula
Bagatela 7
Otwock 05-402
Poľsko
Vznik funkcie: 01.09.2006
  (od: 03.08.2006 do: 12.10.2009)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 23.04.2020
  (od: 16.05.2020 do: 25.02.2022)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 23.04.2020
  (od: 26.02.2022 do: 31.05.2023)
Robert Otto
Atjehweg 20
Noordwijk 2202 AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 23.04.2020 Skončenie funkcie: 23.04.2023
  (od: 01.06.2023 do: 31.05.2023)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.03.2014
  (od: 04.03.2014 do: 02.03.2017)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.03.2014 Skončenie funkcie: 01.03.2017
  (od: 03.03.2017 do: 02.03.2017)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.03.2017
  (od: 03.03.2017 do: 11.04.2018)
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Dirk Tersteeglaan 31
Naarden 1411 ME
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.03.2017 Skončenie funkcie: 31.03.2018
  (od: 12.04.2018 do: 11.04.2018)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188VJ
Holandsko
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 08.03.2009
  (od: 13.03.2009 do: 12.03.2009)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112 112
Amstelveen 1188VJ
Holandsko
Vznik funkcie: 09.03.2009
  (od: 13.03.2009 do: 23.11.2009)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112 112
Amstelveen 1188VJ
Holandsko
Vznik funkcie: 09.03.2009 Skončenie funkcie: 11.11.2009
  (od: 24.11.2009 do: 23.11.2009)
Willem Antonius Jozef van Duin
Amsteldijk Zuid 112
Amstelveen 1188VJ
Holandsko
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 09.03.2006 do: 12.03.2009)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015RL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 20.12.2018 Skončenie funkcie: 22.04.2020
  (od: 16.05.2020 do: 15.05.2020)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 07.12.2015 Skončenie funkcie: 07.12.2018
  (od: 30.01.2019 do: 29.01.2019)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015RL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 30.01.2019 do: 15.05.2020)
Uco Pieter Vegter
Egelantiersgracht 32A
Amsterdam 1015 RL
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 07.12.2015
  (od: 22.12.2015 do: 29.01.2019)
Karen Willemsen
Zuilingstraat 123
Den Haag 2513 VG
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.02.2020
  (od: 05.05.2020 do: 25.02.2022)
Karen Willemsen
Kerkstraat 10
Utrecht 3581 RD
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.02.2020 Skončenie funkcie: 13.06.2022
  (od: 08.10.2022 do: 07.10.2022)
Karen Willemsen
Kerkstraat 10
Utrecht 3581 RD
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.02.2020
  (od: 26.02.2022 do: 07.10.2022)
Ryan Florijn
Charlotte de Bourbonlaan 2
Zeist 3708 CC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 14.06.2022 Skončenie funkcie: 30.06.2024
  (od: 13.07.2024 do: 12.07.2024)
Ryan Florijn
Charlotte de Bourbonlaan 2
Zeist 3708 CC
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 14.06.2022
  (od: 08.10.2022 do: 12.07.2024)
Výška základného imania: 
16 600 000 EUR Rozsah splatenia: 16 600 000 EUR
  (od: 27.11.2015)
3 537 589 EUR Rozsah splatenia: 3 537 589 EUR
  (od: 01.07.2013 do: 26.11.2015)
72 053 960 EUR Rozsah splatenia: 72 053 960 EUR
  (od: 17.02.2009 do: 30.06.2013)
2 170 300 000 Sk Rozsah splatenia: 2 170 300 000 Sk
  (od: 17.11.2006 do: 16.02.2009)
1 354 800 000 Sk Rozsah splatenia: 1 354 800 000 Sk
  (od: 03.08.2006 do: 16.11.2006)
984 800 000 Sk Rozsah splatenia: 984 800 000 Sk
  (od: 13.07.2006 do: 02.08.2006)
614 800 000 Sk Rozsah splatenia: 614 800 000 Sk
  (od: 22.06.2006 do: 12.07.2006)
244 800 000 Sk Rozsah splatenia: 244 800 000 Sk
  (od: 02.06.2006 do: 21.06.2006)
100 000 000 Sk Rozsah splatenia: 100 000 000 Sk
  (od: 09.03.2006 do: 01.06.2006)
Akcie: 
Počet: 16600000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 27.11.2015)
Počet: 3537589
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 08.03.2014 do: 26.11.2015)
Počet: 2170300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1,63 EUR
  (od: 01.07.2013 do: 07.03.2014)
Počet: 2170300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 17.02.2009 do: 30.06.2013)
Počet: 2170300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.11.2006 do: 16.02.2009)
Počet: 1354800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.08.2006 do: 16.11.2006)
Počet: 984800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.07.2006 do: 02.08.2006)
Počet: 614800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.06.2006 do: 12.07.2006)
Počet: 244800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.06.2006 do: 21.06.2006)
Počet: 100000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.03.2006 do: 01.06.2006)
Akcionár: 
Achmea B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707NH
Holandsko
  (od: 24.08.2022)
Achema B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707NH
Holandsko
  (od: 20.12.2011 do: 17.01.2012)
Achmea B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707NH
Holandsko
  (od: 18.01.2012 do: 23.08.2022)
Eureko B.V.
Handelsweg 2
Zeist 3707NH
Holandsko
  (od: 09.03.2006 do: 19.12.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 18.11.2005 do notárskej zápisnice N 192/2005, NZ 55411/2005, NCRls 54714/2005, jej dodatkom spísaným dňa 2.2.2006 do notárskej zápisnice N 22/2006, NZ 4074/2006, NCRls 4047/2006 a dodatkom spísaným dňa 17.2.2006 do notárskej zápisnice N 27/2006, Nz 6160/2006, NCRls 6147/2006 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 09.03.2006)
Zmena obchodného mena z Medicare, zdravotná poisťovňa, a.s. na Union zdravotná poisťovňa, a.s. N 54/2006, NZ 12315/2006, NCR ls 12243/2006.
  (od: 12.04.2006)
Zápisnica z III. mimoriadneho valného zhromaždenia N 101/2006, Nz 22889/2006, NCRIs 22798/2006 zo dňa 9.6.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií.
  (od: 22.06.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 114/2006, Nz 25574/2006, NCRls 25565/2006 zo dňa 28.06.2006.
  (od: 13.07.2006)
Zápisnica z V. mimoriadneho valného zhromaždenia N 133/2006, Nz 28369/2006, NCRIs 28347/2006 zo dňa 19.7.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
  (od: 03.08.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.08.2006.
  (od: 21.09.2006)
Notárska zápisnica N 184/2006, Nz 41703/2006 zo dňa 24.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zvýšenie základného imania, zmena stanov, rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 17.11.2006)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady z 14.09.2007.
  (od: 25.09.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2007.
  (od: 17.11.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.04.2008.
  (od: 16.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2009. forma not. zápisnice N 25/2009 Nz 7025/2009
  (od: 13.03.2009)
Notárska zápisnica č. N 60/2009, NZ 19566/2009, NCR ls 19796/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.
  (od: 01.07.2009)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 21.09.2009.
  (od: 13.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2009.
  (od: 24.11.2009)
Notárska zápisnica č. N 13/2010, Nz 3489/2010, NCRls 3589/2010 zo dňa 03.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 16.02.2010)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.08.2010.
  (od: 08.09.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2010.
  (od: 14.12.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.09.2011
  (od: 20.10.2011)
Zápisnica z XVIII. mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2012
  (od: 12.06.2012)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 16.08.2012 v znení Dodatku č. 1.
  (od: 26.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 206/2013, Nz 5730/2013, NCRIs 5912/2013 zo dňa 21.02.2013.
  (od: 01.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2013
  (od: 11.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2013.
  (od: 02.09.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2014.
  (od: 04.03.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 97/2014 Nz 3494/2014 NCRls 3562/2014 zo dňa 30.01.2014.
  (od: 08.03.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.
  (od: 15.09.2014)
Zápisnica z vyhotovenia volieb člena dozornej rady zo dňa 13.05.2015.
  (od: 28.05.2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2015.
  (od: 15.07.2015)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 09.10.2015.
  (od: 22.10.2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akiconára zo dňa 19.11.2015.
  (od: 27.11.2015)
Zápisnica č. 11/2015 z dozornej rady zo dňa 20.10.2015.
  (od: 03.12.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2017.
  (od: 07.02.2017)
Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.01.2017.
  (od: 07.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2017.
  (od: 03.03.2017)
Zápisnica z dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.06.2017
  (od: 16.09.2017)
Zápisnica z vyhodnotenia volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 09.05.2018.
  (od: 19.05.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.06.2018.
  (od: 04.07.2018)
Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2024
  (od: 13.07.2024)
Dátum aktualizácie údajov:  17.07.2024
Dátum výpisu:  19.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR