Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  155/S

Obchodné meno: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  (od: 09.06.2000)
Sídlo: 
Námestie SNP 8
Banská Bystrica 975 66
  (od: 29.10.1999)
IČO: 
36 038 351
  (od: 29.10.1999)
Deň zápisu: 
29.10.1999
  (od: 29.10.1999)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 29.10.1999)
Predmet podnikania (činnosti): 
správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky
  (od: 29.10.1999)
užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku na základe príslušných legislatívnych predpisov a právnych aktov
  (od: 29.10.1999)
zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi v záujme zachovania a zveľaďovania lesov a zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií
  (od: 29.10.1999)
záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhove, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov
  (od: 29.10.1999)
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese
  (od: 29.10.1999)
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, v súlade s platnou legislatívou a opatreniami orgánov štátnej správy LH, približovanie, manipulácia a doprava dreva
  (od: 29.10.1999)
predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby
  (od: 29.10.1999)
zabezpečovanie zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
  (od: 29.10.1999)
zabezpečovanie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného majetku, zo zákona o lesoch, zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania
  (od: 29.10.1999)
výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
  (od: 29.10.1999)
lesníctvo a poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 29.10.1999)
ťažba a výkup dreva zo stromov rastúcich mimo lesa
  (od: 29.10.1999)
drevárska výroba
  (od: 29.10.1999)
strojárska výroba
  (od: 29.10.1999)
projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 29.10.1999)
zememeračské a geodetické práce
  (od: 29.10.1999)
servis a opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
  (od: 29.10.1999)
ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby, dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, vrátane zabezpečenia a likvidácie lomov
  (od: 29.10.1999)
vykonávanie zemných prác a trhačských prác malého rozsahu
  (od: 29.10.1999)
verejná cestná vnútrozemská a medzinárodná hromadná nepravidelná osobná doprava a cestná nákladná doprava
  (od: 29.10.1999)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 29.10.1999)
veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 29.10.1999)
poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov
  (od: 29.10.1999)
prevádzkovanie bufetov
  (od: 29.10.1999)
vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 29.10.1999)
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na vodných tokoch
  (od: 09.06.2000)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v užívaní štátneho podniku
  (od: 09.06.2000)
výkon poľovného a rybárskeho práva, produkcia diviny a rýb, poľovnícka a rybárska turistika
  (od: 09.06.2000)
zber a výkup lesných plodín, výkup zveri v koži
  (od: 09.06.2000)
pestovanie a šľachtenie liečivých rastlín, okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce
  (od: 09.06.2000)
stolárske práce
  (od: 09.06.2000)
porez guľatiny
  (od: 09.06.2000)
pilčícke práce
  (od: 09.06.2000)
približovanie dreva
  (od: 09.06.2000)
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 09.06.2000)
výroba nástrojov
  (od: 09.06.2000)
zámočnícke práce
  (od: 09.06.2000)
kovoobrábanie
  (od: 09.06.2000)
oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov
  (od: 09.06.2000)
oprava motorových vozidiel
  (od: 09.06.2000)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (od: 09.06.2000)
opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (od: 09.06.2000)
automatizované spracovanie dát
  (od: 09.06.2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 09.06.2000)
inžinierska činnosť v stavebníctve: obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (od: 09.06.2000)
projektovanie stavieb: lesné cesty, technológia drevoskladov
  (od: 09.06.2000)
projektovanie stavieb: hradenie bystrín, pozemné stavby, projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie, projektovanie vodohospodárskych stavieb - úpravy vodných tokov, projektovanie dopravných stavieb - lesné komunikácie, projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotnícka technika, vodovod, kanalizácia a zemný plyn, projektovanie technologických zariadení stavieb - distribúcia zemného plynu, projektovanie technického vybavenia stavieb - elektroinštalácia, silové elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, projektovanie technologického zariadenia stavieb - siete EN, NV, káblové, vzdušné vedenie, trafostanice
  (od: 09.06.2000)
geodetické a kartografické práce
  (od: 09.06.2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 09.06.2000)
prenájom nehnuteľných vecí
  (od: 09.06.2000)
upratovacie práce
  (od: 09.06.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.06.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.06.2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (od: 09.06.2000)
nákladná cestná doprava
  (od: 09.06.2000)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 09.06.2000)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 09.06.2000)
pohostinská činnosť
  (od: 09.06.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 09.06.2000)
trhacie práce
  (od: 09.06.2000)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (od: 09.12.2002)
prevádzkovanie strelnice
  (od: 24.06.2005)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb
  (od: 23.11.2006)
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
  (od: 08.12.2007)
prevádzkovanie múzea
  (od: 10.05.2008)
prevádzkovanie knižnice
  (od: 10.05.2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 10.05.2008)
vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva
  (od: 10.05.2008)
organizovanie kultúrno - vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva
  (od: 10.05.2008)
preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
  (od: 10.05.2008)
činnosť odborného lesného hospodára
  (od: 10.06.2017)
výroba hroznového vína
  (od: 10.06.2017)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 10.06.2017)
vedecká a pedagogická činnosť v odbore poľovníctva
  (od: 21.09.2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 09.01.2018)
Dizajnérske činnosti
  (od: 23.11.2021)
Fotografické služby
  (od: 23.11.2021)
Informačná činnosť
  (od: 23.11.2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.11.2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 05.04.2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 05.04.2022)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 05.04.2022)
píliarska výroba a impregnácia dreva
  (od: 01.01.2023)
výroba kŕmnych zmesí
  (od: 01.01.2023)
Chránený chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu
  (od: 13.05.2023)
Chov koní a činnosti spojené s chovom koní a predaj koní
  (od: 13.05.2023)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 20.12.2023)
JUDr. Tibor Menyhart
Tehelná 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 15.02.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik vo všetkých jeho veciach koná a podpisuje generálny riaditeľ. V čase jeho neprítomnosti za štátny podnik konajú a podpisujú jeho zástupcovia samostatne v poradí, ako sú ako zástupcovia generálneho riaditeľa zapísaní.
  (od: 02.03.2024)
Odštepný závod: 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie
  (od: 19.01.2022)
Sídlo: 
Hodžova 38
Trenčín 911 01
  (od: 19.01.2022)
Vedúci: 
Ing. Róbert Kiš
Veľká Hradná 273
Svinná 913 24
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 19.01.2022)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Gemer
  (od: 19.01.2022)
Sídlo: 
Námestie Slobody 2
Revúca 050 80
  (od: 19.01.2022)
Vedúci: 
Ing. Peter Mixtaj
V. Clementisa 215/44
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 19.01.2022)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
  (od: 19.01.2022)
Sídlo: 
Parková 7
Topoľčianky 951 93
  (od: 19.01.2022)
Vedúci: 
Ing. Daniel Benček
457
Hostie 951 94
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2022)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 19.01.2022)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Vihorlat
  (od: 14.01.2023)
Sídlo: 
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou 093 03
  (od: 14.01.2023)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Uchaľ
Banské 321
Vechec 094 12
Vznik funkcie: 23. 12. 2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2023)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 14.01.2023)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
  (od: 16.01.2024)
Sídlo: 
Mičinská cesta 33/4406
Banská Bystrica 974 01
  (od: 16.01.2024)
Vedúci: 
Ing. Marek Buch
Panská dolina 3366/54B
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20. 12. 2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 16.01.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Podunajsko
  (od: 16.01.2024)
Sídlo: 
Koháryho 2
Levice 934 01
  (od: 16.01.2024)
Vedúci: 
Ing. Juraj Piecka PhD., poverený riadením
Lakšárska Nová Ves 51
Lakšárska Nová Ves 908 76
Vznik funkcie: 15. 12. 2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 16.01.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Východ
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
Jovická 2
Rožňava 048 01
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Ing. Jozef Sedlák
Skladaná 270/39
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Sever
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina 011 45
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Ing. Jozef Valúch
Predjastrabie 1338
Štiavnik 013 55
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Ulič
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
Ulič 96
Ulič 067 67
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Ing. Andrej Bilec
56
Rovné 067 32
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
Pri rybníku 1301
Šaštín - Stráže
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Ing. Radomír Nečas
Gaštanová 3465/13
Senica 905 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Ing. Radomír Nečas poverený riadením
Gaštanová 3465/13
Senica 905 01
Vznik funkcie: 14. 12. 2023 Skončenie funkcie: 14. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Šariš
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
Obrancov mieru 6
Prešov 080 01
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Ing. Jozef Krochta
17
Šarišské Čierne 086 37
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Názov: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
Pri Železnici 52
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Ing. Marek Šimanský
Liptovský Trnovec 204
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Horehronie
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
Hlavná 245/72
Čierny Balog 976 52
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Mgr. Peter Morong
29.augusta 80/45
Hronec 976 45
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
334
Kriváň 962 04
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Ing. Anton Kamenský
Pstruša 393
Vígľaš 962 12
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Názov: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
  (od: 22.05.2024)
Sídlo: 
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok 033 11
  (od: 22.05.2024)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Priechodský
Malé Pole 226/4
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2024
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Predmet činnosti: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (od: 22.05.2024)
 
 
Dozorná rada: 
Ing. Peter Zima
9. Mája 1/32
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 08.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2020)
Ing. Igor Viszlai
A. Hlinku 1193/12
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 08.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2020)
Jozef Minarik
Včelárska Paseka 1/A
Košice 040 01
Vznik funkcie: 08.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2020)
Ing. František Fodor
Lesnícka 277/2
Slovenská Ľupča 976 13
Vznik funkcie: 01.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.08.2021)
prof. Ing. Ján Holécy , CSc.
F. Švantnera 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 15.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2022)
JUDr. Marek Morochovič
Laborecká 16
Humenné 066 04
Vznik funkcie: 15.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.04.2022)
Ing. Pavel László
Zadunajská cesta 1191/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.07.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2022)
Ing. Alexander Čarný
Hlavná 70
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.07.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2022)
Ing. Pavol Slamka - predseda
Nová ulica 712/27
Branč 951 13
Vznik funkcie: 25.03.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.2024)
Zakladateľ: 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
Bratislava
  (od: 29.10.1999)
Kmeňové imanie: 
746 454 211 EUR
  (od: 20.12.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 104/1-1999, zo dňa 2.11.1999 boli vymenovaní štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 19 zák.č. 111/1990 Zb.. Rozhodnutiami generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 10 zák.č. 111/1990 Zb. č. 65-1/1999 až 92-1/1999 včítane, zo dňa 3.11.1999 boli s účinnosťou od 1.1.2000 zriadené odštepné závody štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
  (od: 22.12.1999)
. Zapisuje sa zmena v osobe štatutárneho zástupcu v zmysle rozhodnutia ministra v mandátnej zmluve č. 2175/2003 - 210 zo dňa 17.03.2003.
  (od: 30.04.2003)
. Zapisuje sa výmaz štatutárnych zástupcov.
  (od: 18.07.2003)
. Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva č. 2970/2003-100, zo dňa 13.09.2003, bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
  (od: 02.10.2003)
Tento štátny podnik vznikol na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR, č. 2795/1999-420 zo dňa 20. 4. 1999 a zakladacej listiny č. 5063/1999-420 zo dňa 23.6.1999 v súlade s ust. §§ 12 ods. 1, 14 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na základe zlúčenia štátnych podnikov: Lesy Bratislava, štátny podnik so sídlom Pekná cesta 19, 834 11 Bratislava, Lesy Trenčín, štátny podnik, so sídlom Hodžova 38, 911 01 Trenčín, Stredoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. SNP 8, 974 00 Banská Bystrica, Severoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, Lesy Košice, štátny podnik, so sídlom Moyzesova 18, 042 39 Košice, Lesy Prešov, štátny podnik, so sídlom Obrancov mieru 6, 082 05 Prešov a Semenoles, štátny podnik so sídlom 033 19 Liptovský Hrádok, ktoré zanikajú a ich majetok a záväzky prechádzajú na preberajúci podnik.
  (od: 26.06.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  22.05.2024
Dátum výpisu:  23.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR