Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  102/L

Obchodné meno: 
SEVEROSLOVENSKÉ LESY, štátny podnik
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina 011 45
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
Gottwaldovo nám 1
Žilina
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
IČO: 
00 156 663
  (od: 01.01.1989)
Deň zápisu: 
01.01.1989
  (od: 01.01.1989)
Deň výmazu: 
29.10.1999
  (od: 29.10.1999)
Dôvod výmazu: 
zrušenie zlúčením
  (od: 29.10.1999)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.01.1989)
Predmet činnosti: 
Povinná činnosť : 1. Zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania genefondu lesných drevín.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
2. Zabezpečenie dostatku osiva a sadiva pre potreby štátneho podniku vrátane dostatočného množstva kvalitného sadbového materiálu v druhovej skladbe požadovanej LHP; zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z poslania špecializovaného semenársko- šlachtiteľského závodu.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
3. Zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesov.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
4. Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
5. Výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania manipulácie a dopravy dreva.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
6. Dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov odberateľom podľa osobitných predpisov.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
7. Zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch v správe štátneho podniku.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
8. Odborná správa lesov užívaných podnikmi a organizáciami podľa osobitných predpisov.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
9. Zabezpečovanie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
10. Zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe a v užívaní organizácií lesného hospodárstva.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
11. Zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného národného majetku, zo zákona o lesoch, zákona SNR o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a užívania.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
12. Výkon činností so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
Ostatná činnosť: 1. Výkon poľovného a rybárskeho práva v poľovníckych a rybárskych revíroch a réžii štátneho podniku, ako aj dozor nad touto činnosťou u revírov, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným socialistickým organizáciám.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácie investičnej výstavby, opráv a údržby základných fondov, dopravných strojov a mechanizmov prednostne pre podniky a organizácie rezortu.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
3. Projektová a investičná činnosť pre iné organizácie.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
4. Pridružená poľnohospodárska a drevárska výroba, ťažba a výkup stromov rastúcich mimo lesa.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
5. Výkon výpočtových prác a služieb.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
6. Ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
7. Výroba a predaj okrasného sadbového materiálu.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
8. Organizácia zberu a výkupu lesných plodín.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
9. Výkon vnútro-obchodnej činnosti.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
10. Zabezpečovanie inej hospodárskej činnos- ti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená v bode 1/ plnenia záväzkov a úloh štátneho plánu a plnenia hospodárskych záväzkov štátneho podniku.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
11. Vykonávanie zahranično-obchodnej činnos- ti.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
12. Veľkoobchod, predaj jednomužných píl a náhradných dielov.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
13. Vykonávanie záručného servisu jednomužných motorových píl.
  (od: 01.01.1989 do: 17.02.1994)
Povinná činnosť:
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania genefondu lesných drevín
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zabezpečenie dostatku osiva a sadiva pre potreby štátneho podniku vrátane dostatočného množstva kvalitného sadbového materiálu v druhovej skladbe požadovanej LHP; zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z poslania špecializovaného semenársko-šlachtiteľského závodu
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľadovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesov
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných po- rastov, ochranných opatrení pri mimoriad- nych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov odberateľom podľa osobit- ných predpisov
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch v správe štátneho podniku
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
odborná správa lesov užívaných podnikmi a organizáciami podľa osobitných predpisov
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zabezpečovanie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe a v užívaní organizácií lesného hospodár- stva
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného národného majetku, zo zákona o lesoch, zákona SNR o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a užívania
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
výkon činností so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
Ostatná činnosť:
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
výkon poľovného a rybárskeho práva v poľovníckych a rybárskych revíroch a réžii štátneho podniku, ako aj dozor nad touto činnosťou u revírov, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným organizáciám
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
pridružená poľnohospodárska a drevárska výroba, ťažba a výkup strojov rastúcich mimo lesa
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
výroba a predaj okrasného sadbového materiálu
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
organizácia zberu a výkupu lesných plodín
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
zabezpečovanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená v bode 1/ plnenia záväzkov a úloh štátneho plánu a plnenia hospodárskych záväzkov štátneho podniku
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
vykonávanie záručného servisu jednomužných motorových píl
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
automatizované spracovanie dát
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
vykonávanie zemných prác s použitím mechanozmov
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs.
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
cestná osobná nepravidelná doprava osôb
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 18.02.1994 do: 28.10.1999)
prenájom nehnuteľností
  (od: 20.06.1994 do: 28.10.1999)
prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
  (od: 20.06.1994 do: 28.10.1999)
ubytovanie prechodné
  (od: 20.06.1994 do: 28.10.1999)
opravy dopravných a mechanizačných prostriedkov, opravy autoplášťov - pneuservis
  (od: 13.08.1995 do: 28.10.1999)
geodetické a kartografické práce
  (od: 17.12.1996 do: 28.10.1999)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 04.12.1996 do: 28.10.1999)
riaditeľ
  (od: 01.01.1989 do: 03.12.1996)
JUDr. Milan Beláček - riaditeľ
Kuklovská 51
Bratislava
  (od: 05.09.1994 do: 11.01.1995)
JUDr.Ing. Milan Beláček - riaditeľ
Kuklovská 51
Bratislava
  (od: 12.01.1995 do: 16.12.1996)
JUDr.Ing. Milan Beláček - riaditeľ
Podstránie 1174
Kysucké Nové Mesto
  (od: 17.12.1996 do: 28.10.1999)
Ing. Andrej Dorčiak - II. zástupca riaditeľa
Štefánikova 27
Žilina
  (od: 09.08.1993 do: 11.01.1995)
Ing. Andrej Dorčiak - II. zástupca riaditeľa, výrobnotechnický námestník
Štefánikova 27
Žilina
  (od: 01.01.1989 do: 08.08.1993)
Ing. Andrej Dorčík - II. zástupca riaditeľa
Štefánikova 27
Žilina
  (od: 12.01.1995 do: 03.12.1996)
Ing. Ivan P i v k o , CSc.
Sady sovietskej armády 109
Liptovský Hrádok
  (od: 01.01.1989 do: 08.08.1993)
Ing. Ivan Pivko , CSc.
Sady sovietskej armády 109
Liptovský Hrádok
  (od: 09.08.1993 do: 17.02.1994)
Ing. Ivan Pivko , CSc. - riaditeľ
J.Martinku 109
Liptovský Hrádok
  (od: 18.02.1994 do: 04.09.1994)
Ing. Peter Tapay - zástupca riaditeľa
Tehelná 14
Žilina - Bytčica
  (od: 01.01.1989 do: 11.01.1995)
Ing. Peter Ťapay - hlavný inžinier
Tehelná 14
Žilina - Bytčica
  (od: 04.12.1996 do: 28.10.1999)
Ing. Peter Ťapay - zástupca riaditeľa
Tehelná 14
Žilina - Bytčica
  (od: 12.01.1995 do: 03.12.1996)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (od: 04.12.1996 do: 28.10.1999)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca, alebo II.zástupca riaditeľa.
  (od: 01.01.1989 do: 03.12.1996)
Odštepný závod: 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Ružomberok
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Pod Paračkou 620
Ružomberok
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Juraj Oško
379
Ľubela
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Liptovský Hrádok
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
J. Martinku 230
Liptovský Hrádok
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
Vedúci: 
Ing. Igor Mráz
Štiavnička 124
Ružomberok
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Námestovo
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Martin
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Mládežnícka 449/36
Turčianske Teplice
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Čadca
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Lesnícka 1118
Krásno nad Kysucou
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Žilina
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
Sídlo: 
Nám. M.R.Štefánika 1
Žilina
  (od: 06.05.1998 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod P r i e v i d z a
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Holienčík
Jarná 2
Žilina
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod N á m e s t o v o
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
Sídlo: 
ČA 3
Námestovo
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
Vedúci: 
Ing. Rudolf Kučerík
Ľ. Štúra 2047/21
Dolný Kubín
  (od: 19.01.1995 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Martin so sídlom v Turčianskych Tepliciach
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
Sídlo: 
Partizánska 449/36
Turčianske Teplice
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
Vedúci: 
Ing. Jozef Šálka
124
Čimhová
  (od: 19.01.1995 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Č a d c a
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
Sídlo: 
Podjavorinskej 2207
Čadca
  (od: 19.01.1995 do: 05.05.1998)
Vedúci: 
Ing. Milan Berešík
67
Horný Vadičov
  (od: 19.01.1995 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný závod P o v a ž s k á B y s t r i c a
  (od: 13.08.1995 do: 05.05.1998)
Sídlo: 
Orlové
Považská Bystrica
  (od: 13.08.1995 do: 05.05.1998)
Vedúci: 
Ing. Július Medrický
Stred 56/46
Považská Bystrica
  (od: 13.08.1995 do: 05.05.1998)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Ž i l i n a
  (od: 19.04.1996 do: 05.05.1998)
Sídlo: 
Pri Rajčianke 42
Žilina
  (od: 19.04.1996 do: 05.05.1998)
Vedúci: 
Ing. Pavol Kozlík
Pod skalou 15
Žilina - Považský Chlmec
  (od: 19.04.1996 do: 28.10.1999)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod R u ž o m b e r o k
  (od: 01.01.1989 do: 05.05.1998)
Sídlo: 
Pod Paračkou 620
Ružomberok
  (od: 01.01.1989 do: 05.05.1998)
Vedúci: 
Ing. Juraj O š k o
379
Ľubela
  (od: 01.01.1989 do: 05.05.1998)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod L i p t o v s k ý Hrádok
  (od: 01.01.1989 do: 05.05.1998)
Sídlo: 
Liptovský Hrádok
  (od: 01.01.1989 do: 05.05.1998)
Vedúci: 
Ing. Igor M r á z
Štiavnička 124
Ružomberok
  (od: 01.01.1989 do: 05.05.1998)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Ž i l i n a
  (od: 01.01.1989 do: 18.04.1996)
Sídlo: 
Pri Rajčianke 42
Žilina
  (od: 20.06.1994 do: 18.04.1996)
pri Rajčianke 42
Žilina
  (od: 01.01.1989 do: 19.06.1994)
Vedúci: 
Ing. Miroslav S i v č á k
Bajzova 2-2414
Žilina
  (od: 01.01.1989 do: 18.04.1996)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod P o v a ž s k á B y s t r i c a
  (od: 01.01.1989 do: 12.08.1995)
Sídlo: 
Orlové
Považská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 12.08.1995)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Š k o r í k
Dedovec 1339/162
Považská Bystrica
  (od: 01.01.1989 do: 12.08.1995)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod P r i e v i d z a
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Sídlo: 
Švéniho 7
Prievidza
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Vladimír D r o z d
1.mája 3
Prievidza
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod N á m e s t o v o
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Sídlo: 
ČA 3
Námestovo
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Jozef Š á l k a
124
Čimhová
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod O r a v s k ý Podzámok
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Sídlo: 
Oravský Podzámok
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Rudolf K u č e r í k
Ľ. Štúra 2047/21-31
Dolný Kubín
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod M a r t i n
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Sídlo: 
Kollárova 92
Martin
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Jozef P e ť k o
Kolónia Hviezda 78
Martin - Priekopa
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Turčianske T e p l i c e
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Sídlo: 
Partizánska 449/36
Turčianske Teplice
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Ivan K u b a š e k
Hajská 546/2
Turčianske Teplice
  (od: 01.01.1989 do: 18.01.1995)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Č a d c a
  (od: 05.09.1994 do: 18.01.1995)
Sídlo: 
Podjavorinskej 2207
Čadca
  (od: 05.09.1994 do: 18.01.1995)
Vedúci: 
Ing. Ondrej Smoleňa
Lesnícka 1050
Krásno nad Kysucou
  (od: 05.09.1994 do: 18.01.1995)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný lesný závod Č a d c a
  (od: 01.01.1989 do: 04.09.1994)
Sídlo: 
Podjavorinskej 2207
Čadca
  (od: 01.01.1989 do: 04.09.1994)
Vedúci: 
Ing. Pavol H a ť a p k a
9.mája 1184/7
Kysucké Nové Mesto
  (od: 01.01.1989 do: 04.09.1994)
 
 
Názov: 
Severoslovenské lesy, štátny podnik, odštepný závod lesnej techniky R u ž o m b e r o k
  (od: 01.01.1989 do: 08.08.1993)
Sídlo: 
Sládkovičova 7
Ružomberok
  (od: 01.01.1989 do: 08.08.1993)
Vedúci: 
Ing. Anton Š e d o
Hviezdoslavova 1-2/16
Ružomberok
  (od: 01.01.1989 do: 08.08.1993)
 
 
Kmeňové imanie: 
2 060 337 000 Sk
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2795/1999 - 420 zo dňa 20.4.1999 bolo rozhodnuté o zrušení štátneho podniku zlúčením podľa § 14, 15 a 26 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Severoslovenské lesy, štátny podnik so sídlom v Žiline sa dňom 1.7.1999 zlučuje do štátneho podniku s názvom Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik sídlo Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica. Dňom zlúčenia prechádza na novozaložený štátny podnik všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušeného štátneho podniku. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa zrušený štátny podnik z obchodného registra dňom 29.10.1999 v y m a z á v a .
  (od: 29.10.1999)
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR, čís. 1251/110-1988, zo dňa 6.12.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku, ako podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v zmysle § 23 až 26 zák. č. 111/90Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 60
  (od: 01.01.1989 do: 28.10.1999)
Dátum aktualizácie údajov:  26.07.2021
Dátum výpisu:  27.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)