Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4132/B

Business name: 
AEGON, a.s., v likvidácii
  (from: 01/26/2013 until: 10/23/2013)
AEGON, a.s.
  (from: 01/17/2013 until: 01/25/2013)
AEGON, d.d.s., a.s.
  (from: 05/18/2007 until: 01/16/2013)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (from: 05/18/2007 until: 10/23/2013)
Identification number (IČO): 
36 779 270
  (from: 05/18/2007)
Date of entry: 
05/18/2007
  (from: 05/18/2007)
Date of deletion: 
10/24/2013
  (from: 10/24/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/24/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/18/2007)
Objects of the company: 
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia v súlade s udeleným povolením a ustanoveniami zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou je: 1. vedenie osobných účtov účastníkov, 2. uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv, 3. vytváranie dávkových plánov, 4. vyplácanie dávok, 5. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok, 6. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, 11. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 14. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia, 16. poskytovanie poradenských služeb a konzultačných služieb učastníkom, d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
  (from: 05/18/2007 until: 09/11/2009)
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia v súlade s udeleným povolením a ustanoveniami zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou je: 1. vedenie osobných účtov účastníkov, 2. uzatváranie účastníckych zmlúv a zamestnávateľských zmlúv, 3. vytváranie dávkových plánov, 4. vyplácanie dávok, 5. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok, 6. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, 11. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, 13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 14. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia, 16. poskytovanie poradenských služeb a konzultačných služieb učastníkom, 17. riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde, d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
  (from: 09/12/2009 until: 01/16/2013)
1. Zánik povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AEGON, d.d.s., a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava udeleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska vydanom v konaní vedený pod číslom: OPK - 1973/2007 zo dňa 7. mája 2007 , ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 10. mája 2007 ( ďalej len ´´Povolenie´´ ), a to na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska vydanom v konaní vedeným pod číslom: ODT-1866/2012-1 zo dňa 10. decembra 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. decembra 2012 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť AEGON, d.d.s., a.s. udeleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-1973/2007 zo dňa 7. mája 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 10. mája 2007 podľa §26 odsek 1 písm. d) zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len ´´Rozhodnutie´´ ). 2. Povolenie na základe Rozhodnutia bolo písomne v jeho origináli Spoločnosťou vrátené Národnej banke Slovenska dna 18. decembra 2012 podľa §25 odsek 1 písm. c) zákona č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
  (from: 01/17/2013 until: 10/23/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/18/2007 until: 10/23/2013)
Ladislav Batík , M.B.A. - predseda predstavenstva
Nová 134/A
Stupava 900 31
From: 05/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 06/29/2009)
Ladislav Batík , M.B.A. - predseda predstavenstva
Nová 134/A
Stupava 900 31
From: 05/18/2007 Until: 01/30/2009
  (from: 06/30/2009 until: 06/29/2009)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 05/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 06/29/2009)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 05/18/2007
  (from: 06/30/2009 until: 07/14/2012)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 05/18/2007 Until: 05/18/2012
  (from: 07/15/2012 until: 07/14/2012)
Ing. Andrej Hornáček - člen
Tbiliská 7630/29
Bratislava 831 06
From: 03/06/2008
  (from: 03/11/2008 until: 06/29/2009)
Ing. Andrej Hornáček - člen
Tbiliská 7630/29
Bratislava 831 06
From: 03/06/2008 Until: 01/30/2009
  (from: 06/30/2009 until: 06/29/2009)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
From: 05/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 02/14/2008)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
From: 05/18/2007 Until: 02/07/2008
  (from: 02/15/2008 until: 02/14/2008)
Ing. Michaela Račková - člen predstavenstva
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 03/19/2009
  (from: 06/30/2009 until: 07/29/2010)
Ing. Michaela Račková - člen predstavenstva
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 03/19/2009 Until: 06/23/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
JUDr. Zuzana Holáková - člen predstavenstva
Gorkého 6
Bratislava 811 01
From: 05/29/2009
  (from: 06/30/2009 until: 10/23/2013)
Ing. Peter Šterbák - člen predstavenstva
Kríkova 2
Bratislava 821 07
From: 06/23/2010
  (from: 07/30/2010 until: 10/23/2013)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 05/30/2012
  (from: 07/15/2012 until: 10/23/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
  (from: 05/18/2007 until: 10/23/2013)
Procuration: 
Ing. Jana Gruntová
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 09/08/2009
  (from: 09/08/2009 until: 12/17/2012)
Ing. Jana Gruntová
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 09/08/2009 Until: 10/30/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/17/2012)
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
From: 09/08/2009
  (from: 09/08/2009 until: 12/17/2012)
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
From: 09/08/2009 Until: 10/30/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/17/2012)
Pri zastupovaní a podpisovaní Spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle aspoň jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo súhlasný prejav vôle alebo podpisy oboch prokuristov. Prokurista sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (from: 09/08/2009 until: 10/23/2013)
Capital: 
1 659 700 EUR Paid up: 1 659 700 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 10/23/2013)
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 05/18/2007 until: 06/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (from: 06/30/2009 until: 10/23/2013)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (from: 05/18/2007 until: 06/29/2009)
Stockholder: 
USFH-Nezam B.V.
AEGONplein 50
Haag (´s-Gravenhage) 2591 TV
Holandsko
  (from: 05/18/2007 until: 10/23/2013)
Supervisory board: 
Ing. Jana Gruntová
Ul. 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 07/27/2007
  (from: 08/17/2007 until: 07/22/2008)
Ing. Jana Gruntová
Ul. 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 07/27/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/23/2008 until: 07/22/2008)
Ing. Michaela Mlejová
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 05/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 07/22/2008)
Ing. Michaela Mlejová
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 05/18/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/23/2008 until: 07/22/2008)
Ing. Daniela Pápaiová
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
From: 05/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 08/16/2007)
Ing. Daniela Pápaiová
Toryská 5053/1
Bratislava 821 07
From: 05/18/2007 Until: 07/26/2007
  (from: 08/17/2007 until: 08/16/2007)
Ing. Peter Brudňák
427
Rovinka 900 41
From: 05/18/2007 Until: 07/20/2009
  (from: 09/12/2009 until: 09/11/2009)
Péter Máhig
Emilia 30
Budapešt H-1141
Maďarská republika
From: 06/30/2008
  (from: 07/23/2008 until: 10/23/2013)
Zsolt Kovács
Lőwy Iszák 7
Budapešť 1043
Maďarská republika
From: 06/30/2008 Until: 07/20/2009
  (from: 09/12/2009 until: 09/11/2009)
Ing. Peter Brudňák
427
Rovinka 900 41
From: 05/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 09/11/2009)
Zsolt Kovács
Lőwy Iszák 7
Budapešť 1043
Maďarská republika
From: 06/30/2008
  (from: 07/23/2008 until: 09/11/2009)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/C I/3
Budapešť H-1025
Maďarská republika
From: 07/20/2009
  (from: 09/12/2009 until: 10/23/2013)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 07/20/2009
  (from: 09/12/2009 until: 10/23/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2013
  (from: 01/17/2013)
 Liquidators:
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 03
From: 01/01/2013 Until: 10/24/2013
  (from: 01/17/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti, tak že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti s dovetkom ´´v likvidácii´´ pripojí svoj podpis.
  (from: 01/17/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 757/2013, Nz 21894/2013 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 29.07.2013, Colného úradu Bratislava zo dňa 08.10.2013 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 14.10.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť AEGON, a.s, v likvidácii, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 779 270, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 4132/B.
  (from: 10/24/2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 93/2007, Nz 8435/2007 dňa 02.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/18/2007 until: 10/23/2013)
Notárska zápisnica N 285/2007, Nz 29447/2007, NCRls 29266//2007 zo dňa 26.7.2007.
  (from: 08/17/2007 until: 10/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.02.2008.
  (from: 02/15/2008 until: 10/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.3.2008.
  (from: 03/11/2008 until: 10/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2008. vo forme not. zápisnice N 692/2008, Nz 28391/2008
  (from: 07/23/2008 until: 10/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.01.2009 a zo dňa 17.04.2009.
  (from: 06/30/2009 until: 10/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.07.2009.
  (from: 09/08/2009 until: 10/23/2013)
Notárska zápisnica N 87/2009, Nz 21986/2009 zo dňa 30.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 09/12/2009 until: 10/23/2013)
Notárska zápisnica N 107/2010, Nz 23395/2010, NCRls 23870/2010 zo dňa 30.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2010.
  (from: 07/30/2010 until: 10/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.05.2012.
  (from: 07/15/2012 until: 10/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.10. 2012.
  (from: 12/18/2012 until: 10/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012. vo forme not. zápisnice N 13882/2012, Nz 57372/2012
  (from: 01/17/2013 until: 10/23/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012. vo forme not. zápisnice N 1388/2012, Nz 57372/2012, NCRls 58306/2012
  (from: 01/26/2013 until: 10/23/2013)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person