Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  689/S

Business name: 
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v konkurze"
  (from: 06/12/2008)
Registered seat: 
Vajanského 16
Lučenec 984 01
  (from: 09/22/2006)
Identification number (IČO): 
35 687 533
  (from: 04/03/1996)
Date of entry: 
04/03/1996
  (from: 04/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/03/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/12/1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /veľkoobchod/
  (from: 06/12/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/12/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/12/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/12/1997)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
  (from: 06/12/1997)
prenájom a prevádzka garáží
  (from: 06/12/1997)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 10/06/1999)
projektovanie stavieb
  (from: 10/06/1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 10/06/1999)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 10/06/1999)
výkonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb, vrátane sídliskovej vybavenosti
  (from: 10/06/1999)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 10/06/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1996)
Stanislav Ambrózy - predseda predstavenstva
Daxnerova 312/4
Lučenec 984 01
From: 12/16/2005
  (from: 01/06/2006)
Ing. Jozef Papanetz - člen predstavenstva
Námestie artézskych prameňov 25
Lučenec 984 01
From: 12/16/2005
  (from: 01/06/2006)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na právny úkon je potrebná písomná forma a podpis vždy aspoň dvoch členov predstavenstva, pokiaľ nie je v stanovách určené inak.
  (from: 04/03/1996)
Capital: 
120 000 000 Sk
  (from: 10/06/1999)
Shares: 
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/12/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/14/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2K/18/2007-194 zo dňa 08. 11. 2007, v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 25CoKR 15/2007-222 zo dňa 14. 01. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008, vykonateľné dňa 14. 11. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského 16, IČO: 35 687 533. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Jesenského 17, 960 01 Zvolen. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2K/18/2007 zo dňa 05. 02. 2008, právoplatné dňa 13. 02. 2008 súd JUDr. Martinu Ďurankovú, so sídlom kancelárie Horná 32, 974 01 Banská Bystrica odvolal z funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Matúša Boľoša, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 12/01/2021)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ivan Dlhopolec
Nám. SNP 27
Zvolen 960 01
From: 09/23/2021
  (from: 12/01/2021)
Supervisory board: 
Ing. Tatiana Mikušová
Budatínska 19
Bratislava 851 05
From: 04/29/2003
  (from: 07/30/2004)
Mária Beňušová
Čajkovského 14
Lučenec 984 01
From: 02/08/2005
  (from: 03/22/2005)
Marcela Podhorová
Š. Moyzesa 499/8
Halič 985 11
From: 01/20/2007
  (from: 03/22/2007)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.3.1996 v súlade s ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1641
  (from: 04/03/1996)
Dodatok k osvedčeniu o založení spoločnosti spísanej dňa 08.03.1996, pod. č. N 36/96, Nz 28/96 vo forme notárskej zápisnice N 154/ 96, Nz 134/96 napísanej dňa 09.10.1996 notárkou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 1641
  (from: 10/14/1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1997, priebeh ktorého bol overený do notárskej zápisnice č. N 74/97, Nz 72/97. Stary spis: Sa 1641
  (from: 06/12/1997)
Zmena stanov schválená valným rozhodnutím dňa 7.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 106/98, Nz 111/98 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (from: 07/22/1998)
Notárska zápisnica č. N 242/97, Nz 241/97 zo dňa 28.11.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.8.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 10/06/1999)
Notárska zápisnica N 93/00, Nz 85/00 spísaná dňa 6.4.2000 notárkou JUDr. Janou Mikušovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám - zmena čl. 1 ods. 2, čl. 12 ods. 3.
  (from: 06/21/2000)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 18.4.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 136/2001, Nz 134/2001.
  (from: 09/03/2001)
Notárska zápisnica č. N387/2001, Nz 383/2001, zo dňa 1.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (from: 11/12/2001)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/18/2007-2864 zo dňa 16. 07. 2021, právoplatným dňa 23. 07. 2021 súd odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Matúša Boľoša, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica a uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/18/2007-3008 zo dňa 16. 09. 2021, právoplatným dňa 23. 09. 2021 ustanovuje správu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Dlhopolca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1475 v obchodnej spoločnosti Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť „v konkurze“, Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 35 687 533.
  (from: 12/01/2021)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person