Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  148/L

Business name: 
Prima banka Slovensko, a.s.
  (from: 01/01/2012)
Registered seat: 
Hodžova 11
Žilina 010 11
  (from: 05/23/1995)
Identification number (IČO): 
31 575 951
  (from: 12/16/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/16/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/16/1992)
Objects of the company: 
1.1 prijímanie vkladov
  (from: 05/27/2011)
1.2 poskytovanie úverov
  (from: 05/27/2011)
1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 05/27/2011)
1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 05/27/2011)
1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 05/27/2011)
1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 05/27/2011)
1.7 finančný lízing
  (from: 05/27/2011)
1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 05/27/2011)
1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 05/27/2011)
1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 05/27/2011)
1.11 finančné sprostredkovanie
  (from: 05/27/2011)
1.12 uloženie vecí
  (from: 05/27/2011)
1.13 prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/27/2011)
1.14 poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/27/2011)
1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 05/27/2011)
1.16 funkciu depozitára
  (from: 05/27/2011)
1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  (from: 05/27/2011)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 06/01/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/2002)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 04/03/2020
  (from: 04/03/2020)
Ing. Henrieta Gahérová - Member of the Board of Directors
Vlárska 48/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/23/2023
  (from: 02/21/2023)
Ing. Miroslav Výboch - Member of the Board of Directors
Šustekova 2687/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/06/2023
  (from: 07/11/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/22/2023)
Procuration: 
Ing. Dušan Tomašec
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
From: 06/22/2021
  (from: 06/22/2021)
Ing. Igor Tušl
Bernartice nad Odrou 250
Nový Jičín 741 01
Česká republika
From: 07/12/2013
  (from: 07/12/2013)
Konať v mene spoločnosti môže jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 06/22/2021)
Capital: 
226 772 938 EUR Paid up: 226 772 938 EUR
  (from: 08/01/2017)
Shares: 
Number of shares: 100200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 399 EUR
  (from: 01/13/2009)
Number of shares: 100200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 67 EUR
  (from: 01/13/2009)
Number of shares: 701400
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 EUR
  (from: 03/05/2009)
Number of shares: 176572738
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 08/01/2017)
Supervisory board: 
Iain Child
Pribinova 17130/22A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/27/2023
  (from: 05/06/2023)
Ing. Marián Slivovič
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/28/2023
  (from: 05/06/2023)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 08/18/2022
  (from: 08/13/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou dňa 14.5.1992 a dodatkami k zakl.zmluve zo dňa 17.6.92 a 29.10.92 schválenej na VZ 18.11.92 podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a §§ 172,175 upís.akcií a prij.stanov.
  (from: 12/16/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 529
  (from: 10/18/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/27/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/23/1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.1.1996 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/26/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/22/1996)
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996.
  (from: 10/07/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/15/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/11/1997)
Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995.
  (from: 06/24/1998)
Na Valnom zhromždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/08/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/26/1994)
Na valnom zhromaždení dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/29/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/11/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/10/2001)
Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001.
  (from: 02/12/2002)
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002. Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/04/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/17/2003)
Na základe rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., zo dňa 24.05.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., na obchodnú spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.. Obchodná spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s..
  (from: 08/01/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Sberbank Slovensko, a.s. 17321123 ,
Vysoká
9
  (from: 08/01/2017)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person