Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  148/L

Business name: 
Prima banka Slovensko, a.s.
  (from: 01/01/2012)
Dexia banka Slovensko a.s.
  (from: 10/01/2003 until: 12/31/2011)
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.
  (from: 05/23/1995 until: 09/30/2003)
PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s.
  (from: 12/16/1992 until: 05/22/1995)
Registered seat: 
Hodžova 11
Žilina 010 11
  (from: 05/23/1995)
Hodžova 9
Žilina 010 11
  (from: 05/27/1994 until: 05/22/1995)
Hodžova 9
Žilina 010 10
  (from: 12/16/1992 until: 05/26/1994)
Identification number (IČO): 
31 575 951
  (from: 12/16/1992)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 12/16/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/16/1992)
Objects of the company: 
1.1 prijímanie vkladov
  (from: 05/27/2011)
1.2 poskytovanie úverov
  (from: 05/27/2011)
1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 05/27/2011)
1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 05/27/2011)
1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 05/27/2011)
1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 05/27/2011)
1.7 finančný lízing
  (from: 05/27/2011)
1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 05/27/2011)
1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 05/27/2011)
1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 05/27/2011)
1.11 finančné sprostredkovanie
  (from: 05/27/2011)
1.12 uloženie vecí
  (from: 05/27/2011)
1.13 prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/27/2011)
1.14 poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/27/2011)
1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 05/27/2011)
1.16 funkciu depozitára
  (from: 05/27/2011)
1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  (from: 05/27/2011)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 06/01/2013)
v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úverových obchodov - s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 12/16/1992 until: 09/25/1994)
* obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva
  (from: 12/16/1992 until: 05/21/1996)
* výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 12/16/1992 until: 05/21/1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 09/26/1994 until: 05/21/1996)
* s devízovými hodnotami
  (from: 09/26/1994 until: 11/20/1996)
* v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 09/26/1994 until: 05/21/1996)
* s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 09/26/1994 until: 11/20/1996)
prijímanie vkladov
  (from: 05/22/1996 until: 10/06/1996)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 05/22/1996 until: 10/06/1996)
vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 05/22/1996 until: 10/06/1996)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 05/22/1996 until: 10/06/1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva/portfolio management/
  (from: 05/22/1996 until: 10/06/1996)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 05/22/1996 until: 10/06/1996)
prijímanie vkladov
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
poskytovanie úverov
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
poskytovanie záruk
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
otváranie akreditívov
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
obstarávanie inkasa
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami * v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov * s prevoditeľnými cennými papiermi * so zlatými a striebornými mincami
  (from: 10/07/1996 until: 11/20/1996)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
finančné maklérstvo
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 10/07/1996 until: 06/03/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami, * v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, * s prevoditeľnými cennými papiermi, * so zlatými a striebornými mincami
  (from: 11/21/1996 until: 06/03/2002)
povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku
  (from: 10/07/1996 until: 02/11/2002)
príjmanie vkladov
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
poskytovanie úverov
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2004)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
finančný lízing
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
vykonávanie hypotekárnych úverov
  (from: 12/09/2003 until: 06/02/2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2005)
príjímanie vkladov
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
poskytovanie úverov
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
obchodovanie na vlastný účet: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
finančný lízing
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
finančné sprostredkovanie
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
uloženie vecí
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (from: 06/03/2005 until: 07/09/2008)
prijímanie vkladov
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
poskytovanie úverov
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 07/10/2008 until: 05/25/2009)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
finančný lízing
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
finančné sprostredkovanie
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
uloženie vecí
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
funkciu depozitára
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  (from: 07/10/2008 until: 05/26/2011)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 05/26/2009 until: 05/26/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/2002)
Managing board
  (from: 05/22/1996 until: 06/03/2002)
Managing board
  (from: 02/26/1996 until: 05/21/1996)
Managing board
  (from: 05/23/1995 until: 02/25/1996)
Managing board
  (from: 10/18/1993 until: 05/22/1995)
Managing board
  (from: 12/16/1992 until: 10/17/1993)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 04/03/2020
  (from: 04/03/2020)
Ing. Henrieta Gahérová - Member of the Board of Directors
Vlárska 48/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/23/2023
  (from: 02/21/2023)
Ing. Miroslav Výboch - Member of the Board of Directors
Šustekova 2687/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/06/2023
  (from: 07/11/2023)
Ing. Mgr. Renáta Andries
Jamnického 6
Bratislava 841 05
From: 10/02/2019
  (from: 09/13/2019 until: 03/31/2020)
Ing. Mgr. Renáta Andries
Jamnického 6
Bratislava 841 05
From: 10/02/2019 Until: 03/31/2020
  (from: 04/01/2020 until: 03/31/2020)
Ing.Mgr. Renáta Andries - člen
Jamnického 6
Bratislava 841 05
From: 10/01/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/12/2019)
Ing.Mgr. Renáta Andries - člen
Jamnického 6
Bratislava 841 05
From: 10/01/2014 Until: 10/01/2019
  (from: 09/13/2019 until: 09/12/2019)
Ing. Štefan Cingel - člen
Hečkova 22
Žilina
  (from: 02/26/1996 until: 07/10/2000)
Gernot Daumann - člen
Pivovarská 1069/4
Žilina
Until: 12/04/2003
  (from: 07/11/2000 until: 02/11/2004)
Gernot Daumann - podpredseda
Pivovarská 1069/4
Žilina
From: 12/05/2003
  (from: 02/12/2004 until: 06/02/2005)
Gernot Daumann - podpredseda
Pivovarská 1069/4
Žilina
From: 12/05/2003 Until: 05/30/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Gernot Daumann - podpredseda
Pivovarská 1069/4
Žilina
From: 05/31/2005
  (from: 06/03/2005 until: 08/22/2007)
Gernot Daumann - podpredseda
Pivovarská 1069/4
Žilina
From: 05/31/2005 Until: 06/30/2007
  (from: 08/23/2007 until: 08/22/2007)
Ing. Anton Doktorov
Gercenova 35
Bratislava
  (from: 05/27/1994 until: 05/22/1995)
Ing. Pavol Ďuriník , Csc. - člen
Mila Urbana 3
Žilina
  (from: 06/29/1999 until: 07/10/2000)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - člen
Pod brehom 1253/12
Terchová
From: 12/05/2003
  (from: 02/12/2004 until: 03/16/2006)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - člen
Pod brehom 1253/12
Terchová
From: 12/05/2003 Until: 02/21/2006
  (from: 03/17/2006 until: 03/16/2006)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - predseda
Pod brehom 1253/12
Terchová 013 06
From: 02/21/2006
  (from: 03/17/2006 until: 11/14/2008)
Ing. Pavol Ďuriník , PhD. - predseda
Pod brehom 1253/12
Terchová 013 06
From: 02/21/2006 Until: 10/28/2008
  (from: 11/15/2008 until: 11/14/2008)
JUDr. Milan Fraňa - prvý podpredseda
Rastislavova 2
Trenčín
  (from: 12/16/1992 until: 05/22/1995)
Ing. Richard Frimmel
Vajnorská 30
Bratislava
  (from: 05/23/1995 until: 11/08/1995)
Ing. Richard Frimmel - člen
Sibírska 27
Bratislava
  (from: 02/26/1996 until: 07/10/2000)
Ing. Richard Frimmel - člen
Vajnorská 30
Bratislava
  (from: 11/09/1995 until: 02/25/1996)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 02/21/2013
  (from: 03/05/2013 until: 05/02/2013)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 02/21/2013
  (from: 05/03/2013 until: 02/22/2018)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 02/21/2013 Until: 02/21/2018
  (from: 02/23/2018 until: 02/22/2018)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 02/22/2018
  (from: 02/23/2018 until: 02/20/2023)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 02/22/2018 Until: 02/22/2023
  (from: 02/21/2023 until: 02/20/2023)
Ing. Peter Gazdík - člen
Borová 10
Žilina
  (from: 06/29/1999 until: 02/22/2000)
Ing. Peter Gazdík - člen
Riečna 408/27
Žilina - Bánová
  (from: 02/23/2000 until: 07/10/2000)
Ing. Anton Halúska - člen
Konská 244
Rajecké Teplice
From: 08/01/2007
  (from: 08/24/2007 until: 03/04/2009)
Ing. Anton Halúska - člen
Konská 244
Rajecké Teplice
From: 08/01/2007 Until: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/04/2009)
Ing. Jaroslava Hirschová - člen
Kalousová 368
Jesenice - Zdiměřice, Praha - západ 252 42
Česká republika
From: 05/19/2011
  (from: 05/31/2011 until: 07/29/2014)
Ing. Jaroslava Hirschová - člen
Kalousová 368
Jesenice - Zdiměřice, Praha - západ 252 42
Česká republika
From: 05/19/2011 Until: 07/30/2014
  (from: 07/30/2014 until: 07/29/2014)
Ing. Peter Chovanec - člen
Školská 1564/40
Dunajská Lužná 900 42
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/13/2012)
Ing. Peter Chovanec - člen
Školská 1564/40
Dunajská Lužná 900 42
From: 02/17/2009 Until: 02/29/2012
  (from: 03/14/2012 until: 03/13/2012)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
From: 07/01/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/11/2013)
Ing. Radovan Jenis - člen
Saratovská 10
Bratislava 841 02
From: 07/01/2011 Until: 05/31/2013
  (from: 07/12/2013 until: 07/11/2013)
Štefan Kašša - člen
Suvorovova 26
Žilina
  (from: 12/16/1992 until: 05/26/1994)
Ing. Stanislav Kubala - člen
Nesluša 745
Nesluša 023 41
From: 11/01/2018
  (from: 11/07/2018 until: 11/04/2019)
Ing. Stanislav Kubala - člen
Nesluša 745
Nesluša 023 41
From: 11/01/2018 Until: 10/31/2019
  (from: 11/05/2019 until: 11/04/2019)
Ing. Markéta Kubíková - člen
Oslobodenia 39
Žilina 010 04
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 04/06/2011)
Ing. Markéta Kubíková - člen
Oslobodenia 39
Žilina 010 04
From: 02/17/2009 Until: 03/31/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
RNDr. Miloš Lampert - podpredseda
Varšavská 9
Bratislava
  (from: 12/16/1992 until: 05/22/1995)
Ing. Dušan Magula - člen
Júnova 21
Bratislava
  (from: 02/26/1996 until: 07/10/2000)
Ing. Pavol Majer - člen
Kaštielská 18
Veľký Biel 900 24
From: 07/01/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/16/2014)
Ing. Pavol Majer - člen
Kaštielská 18
Veľký Biel 900 24
From: 07/01/2011 Until: 07/17/2014
  (from: 07/17/2014 until: 07/16/2014)
Ing. Demeter Markulček - člen
Martinská 7/16
Žilina
  (from: 02/26/1996 until: 06/28/1999)
Ing. Demeter Markulček - podpredseda
Martinská 7/16
Žilina
  (from: 06/29/1999 until: 07/10/2000)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Veľká Okružná 7
Žilina
  (from: 12/16/1992 until: 08/15/1995)
Ing. Jozef Mihalik - generálny riaditeľ
Veľká Okružná 19
Žilina
  (from: 08/16/1995 until: 11/08/1995)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Do Stošky 590/37
Žilina - Bánová
  (from: 08/11/1997 until: 07/10/2000)
Ing. Jozef Mihalik - Predseda
Veľká Okružná 19
Žilina
  (from: 11/09/1995 until: 08/10/1997)
Ing. Jozef Mihalik , PhD - predseda
Do Stošky 590/37
Žilina - Bánová
Until: 09/26/2003
  (from: 07/11/2000 until: 12/08/2003)
Ing. Eugen Mistrík - Podpredseda
Ružová 42
Žilina
  (from: 02/26/1996 until: 06/28/1999)
Eduard Paprskár - člen
167
Horný Hričov
  (from: 12/16/1992 until: 11/08/1995)
Eduard Paprskár - člen
167
Horný Hričov
  (from: 11/09/1995 until: 02/25/1996)
Ing. Vasil Popovič - člen
Belanská štvrť 574/1
Liptovský Hrádok
  (from: 12/16/1992 until: 11/08/1995)
Ing. Vasil Popovič - člen
Belanská štvrť 574/1
Liptovský Hrádok
  (from: 11/09/1995 until: 02/25/1996)
PhDr. Igor Presperín, CSc
Internátna 69
Banská Bystrica
  (from: 05/23/1995 until: 11/08/1995)
PhDr. Igor Presperín, CSc - člen
Internátna 69
Banská Bystrica
  (from: 11/09/1995 until: 02/25/1996)
Ing. Jan Rollo
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 04/02/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/10/2015)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 04/01/2011
  (from: 04/08/2011 until: 04/01/2015)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 04/01/2011 Until: 04/01/2015
  (from: 04/02/2015 until: 04/01/2015)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 04/02/2015
  (from: 04/11/2015 until: 04/02/2020)
Ing. Jan Rollo - predseda
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 04/02/2015 Until: 04/02/2020
  (from: 04/03/2020 until: 04/02/2020)
Ing. Ján Sládeček - člen
Hatalova 665/36
Žilina
From: 05/25/2004
  (from: 06/05/2004 until: 03/04/2009)
Ing. Ján Sládeček - člen
Hatalova 665/36
Žilina
From: 05/25/2004 Until: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 03/04/2009)
Ing. Ján Slota - predseda
Gaštanova 8
Žilina
  (from: 12/16/1992 until: 11/08/1995)
David Ševčík - člen
U hradu 268
Červený Újezd, Praha Západ 273 51
Česká republika
From: 07/15/2013
  (from: 07/18/2013 until: 10/18/2013)
David Ševčík - člen
U hradu 268
Červený Újezd, Praha Západ 273 51
Česká republika
From: 07/15/2013 Until: 10/19/2013
  (from: 10/19/2013 until: 10/18/2013)
Francis Jacques Teynier - podpredseda
Veľká Okružná 2732/57
Žilina
Until: 12/04/2003
  (from: 07/11/2000 until: 02/11/2004)
Francis Jacques Teynier - predseda
Veľká Okružná 2732/57
Žilina
From: 12/05/2003
  (from: 02/12/2004 until: 05/19/2004)
Francis Jacques Teynier - predseda
Veľká Okružná 2732/57
Žilina
From: 12/05/2003 Until: 04/29/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/19/2004)
Ing. Stanislav Ulaher - člen
Pri Rajčianke 15
Žilina
  (from: 02/26/1996 until: 06/28/1999)
Ing. Katarína Vršanská - člen
Čajakova 2174/11
Žilina 010 01
From: 02/17/2009
  (from: 03/05/2009 until: 05/11/2011)
Ing. Katarína Vršanská - člen
Čajakova 2174/11
Žilina 010 01
From: 02/17/2009 Until: 05/05/2011
  (from: 05/12/2011 until: 05/11/2011)
Ing. Jozef Žiška
Gen. Svobodu 9
Trenčín
  (from: 05/23/1995 until: 11/08/1995)
Ing. Jozef Žiška - člen
Gen. Svobodu 9
Trenčín
  (from: 11/09/1995 until: 02/25/1996)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 717/27
Viničné 900 23
From: 08/19/2019 Until: 07/22/2023
  (from: 07/22/2023 until: 07/21/2023)
Ing. Peter Novák - člen
Brezová 717/27
Viničné 900 23
From: 08/19/2019
  (from: 08/22/2019 until: 07/21/2023)
Stefaan Depaepe - predseda
Blommenstraat 2
Beveren - Leie 8791
Belgicko
From: 03/03/2009
  (from: 03/10/2009 until: 06/23/2009)
Stefaan Depaepe - predseda
residence in the Slovak Republic :
Horný Val 21/12
Žilina 010 01
From: 03/03/2009
  (from: 06/24/2009 until: 03/16/2011)
Stefaan Depaepe - predseda
residence in the Slovak Republic :
Horný Val 21/12
Žilina 010 01
From: 03/03/2009 Until: 03/13/2011
  (from: 03/17/2011 until: 03/16/2011)
Marc Lauwers - predseda
Baron van Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
From: 04/29/2004
  (from: 05/20/2004 until: 03/16/2006)
Marc Lauwers - predseda
Baron van Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
From: 04/29/2004 Until: 02/21/2006
  (from: 03/17/2006 until: 03/16/2006)
Marc Lauwers - člen
Baron von Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
From: 02/21/2006
  (from: 03/17/2006 until: 05/10/2006)
Marc Lauwers - člen
Baron von Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
From: 02/21/2006 Until: 04/30/2006
  (from: 05/11/2006 until: 05/10/2006)
Erwin Ruymaekers , Dr. - člen
residence in the Slovak Republic :
Konská 57
Rajecké Teplice 013 13
From: 12/09/2008 Until: 03/31/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Erwin Ruymaekers , Dr. - člen
residence in the Slovak Republic :
Konská 57
Rajecké Teplice 013 13
From: 12/09/2008
  (from: 06/24/2009 until: 04/06/2011)
Erwin Viktor Alfons Ruymaekers Dr. - člen
Wonewei 15/3
Bierbeek 3360
Belgicko
From: 12/09/2008
  (from: 12/18/2008 until: 06/23/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/22/2023)
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/11/2023 until: 07/21/2023)
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/03/2020 until: 07/10/2023)
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/04/2002 until: 04/02/2020)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu.
  (from: 05/22/1996 until: 06/03/2002)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavens- tva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu.
  (from: 02/26/1996 until: 05/21/1996)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda prestavenstva a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne : - predseda predstavenstva - člen predstavenstva a generálny riaditeľ
  (from: 05/23/1995 until: 02/25/1996)
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý samostatne. Pričom členom predstavenstva oprávneným konať za spoločnosť samostatne je člen predstavenstva, ktorý bol predstavenstvom zvolený za generálneho riaditeľa spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostane : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva
  (from: 10/18/1993 until: 05/22/1995)
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda a podpredseda predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis samostatne : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva
  (from: 12/16/1992 until: 10/17/1993)
Procuration: 
Ing. Dušan Tomašec
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
From: 06/22/2021
  (from: 06/22/2021)
Ing. Igor Tušl
Bernartice nad Odrou 250
Nový Jičín 741 01
Česká republika
From: 07/12/2013
  (from: 07/12/2013)
Mgr. Pavol Čverha
Ružová 513/50
Košice - Západ 040 11
From: 01/22/2007
  (from: 04/13/2007 until: 10/30/2008)
Mgr. Pavol Čverha
Ružová 513/50
Košice - Západ 040 11
From: 01/22/2007 Until: 10/31/2008
  (from: 10/31/2008 until: 10/30/2008)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 06/04/2011
  (from: 06/04/2011 until: 03/04/2013)
Ing. Henrieta Gahérová
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 06/04/2011 Until: 02/21/2013
  (from: 03/05/2013 until: 03/04/2013)
JuDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
From: 07/12/2013
  (from: 07/12/2013 until: 11/19/2013)
JuDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
From: 07/12/2013 Until: 11/05/2013
  (from: 11/20/2013 until: 11/19/2013)
Ing. Milan Rozbora
Bottova 9
Prievidza 971 01
From: 01/22/2007
  (from: 04/13/2007 until: 08/30/2010)
Ing. Milan Rozbora
Bottova 9
Prievidza 971 01
From: 01/22/2007 Until: 08/31/2010
  (from: 08/31/2010 until: 08/30/2010)
Konať v mene spoločnosti môže jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 06/22/2021)
Prokuristi konajú spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom, prokurista pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 07/12/2013 until: 06/21/2021)
Prokuristi konajú spoločne, alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista, prokurista pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 04/13/2007 until: 03/04/2013)
Capital: 
226 772 938 EUR Paid up: 226 772 938 EUR
  (from: 08/01/2017)
111 163 497 EUR Paid up: 111 163 497 EUR
  (from: 09/10/2014 until: 07/31/2017)
88 906 082 EUR Paid up: 88 906 082 EUR
  (from: 12/18/2013 until: 09/09/2014)
64 906 082 EUR Paid up: 64 906 082 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 12/17/2013)
50 200 200 EUR Paid up: 50 200 200 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 02/01/2010)
46 693 200 EUR Paid up: 46 693 200 EUR
  (from: 01/13/2009 until: 03/04/2009)
1 402 800 000 Sk Paid up: 1 402 800 000 Sk
  (from: 01/23/2008 until: 01/12/2009)
1 202 400 000 Sk Paid up: 1 202 400 000 Sk
  (from: 06/17/2003 until: 01/22/2008)
1 002 000 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 06/16/2003)
700 000 000 Sk
  (from: 05/22/1996 until: 02/24/1997)
640 350 000 Sk
  (from: 02/26/1996 until: 05/21/1996)
530 310 000 Sk
  (from: 05/23/1995 until: 02/25/1996)
482 100 000 Sk
  (from: 09/26/1994 until: 05/22/1995)
447 100 000 Sk
  (from: 05/27/1994 until: 09/25/1994)
444 600 000 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 05/26/1994)
300 000 000 Sk
  (from: 12/16/1992 until: 10/17/1993)
Shares: 
Number of shares: 100200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 399 EUR
  (from: 01/13/2009)
Number of shares: 100200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 67 EUR
  (from: 01/13/2009)
Number of shares: 701400
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 EUR
  (from: 03/05/2009)
Number of shares: 176572738
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 08/01/2017)
Number of shares: 60963297
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 09/10/2014 until: 07/31/2017)
Number of shares: 38705882
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/18/2013 until: 09/09/2014)
Number of shares: 14705882
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 02/02/2010 until: 12/17/2013)
Number of shares: 100200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 000 Sk
  (from: 06/17/2003 until: 01/12/2009)
Number of shares: 100200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 01/23/2008 until: 01/12/2009)
Number of shares: 100200
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 06/16/2003)
Number of shares: 70000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/15/1996 until: 02/24/1997)
Number of shares: 4821
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/26/1996 until: 10/14/1996)
Number of shares: 15825
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/26/1996 until: 10/14/1996)
Number of shares: 5965
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/22/1996 until: 10/14/1996)
Number of shares: 4821
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/23/1995 until: 02/25/1996)
Number of shares: 4821
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/26/1994 until: 05/22/1995)
Number of shares: 4471
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/27/1994 until: 09/25/1994)
Number of shares: 4446
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 05/26/1994)
Number of shares: 3000
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/16/1992 until: 10/17/1993)
Supervisory board: 
Iain Child
Pribinova 17130/22A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/27/2023
  (from: 05/06/2023)
Ing. Marián Slivovič
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/28/2023
  (from: 05/06/2023)
Ing. Vladislav Bachár , CSc. - člen
Gallayova 1955/3
Bratislava - mestská časť Dúbravka
  (from: 07/11/2000 until: 09/13/2000)
Ing. Vladislav Bachár , CSc. - člen
Gallayova 1955/3
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Until: 04/24/2003
  (from: 09/14/2000 until: 06/16/2003)
Pascal Becker
Blaasstrasse 5
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/30/2007
  (from: 04/30/2007 until: 10/15/2008)
Pascal Becker
Blaasstrasse 5
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/30/2007 Until: 09/30/2008
  (from: 10/16/2008 until: 10/15/2008)
Ing. Štefan Bošnák - podpredseda
Starohájska 7
Trnava
  (from: 06/29/1999 until: 07/10/2000)
Leopold Fischer
Raiffeisengasse 17
Absdorf 3462
Rakúska republika
From: 04/27/2006
  (from: 05/12/2006 until: 11/25/2008)
Leopold Fischer
Raiffeisengasse 17
Absdorf 3462
Rakúska republika
From: 04/27/2006 Until: 10/24/2008
  (from: 11/26/2008 until: 11/25/2008)
Ing. Richard Frimmel
Vajnorská 98 E
Bratislava
From: 12/15/2005
  (from: 01/03/2006 until: 12/18/2008)
Ing. Richard Frimmel
Vajnorská 98 E
Bratislava
From: 12/15/2005 Until: 12/15/2008
  (from: 12/19/2008 until: 12/18/2008)
Ing. Richard Frimmel - člen
Sibírska 25
Bratislava
  (from: 01/10/2001 until: 10/27/2005)
Ing. Richard Frimmel - člen
Sibírska 25
Bratislava
Until: 10/12/2005
  (from: 10/28/2005 until: 10/27/2005)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
From: 04/21/2011
  (from: 05/13/2011 until: 05/13/2014)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
From: 04/21/2011 Until: 04/21/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
From: 04/24/2014
  (from: 05/14/2014 until: 04/24/2017)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
From: 04/24/2014 Until: 04/24/2017
  (from: 04/25/2017 until: 04/24/2017)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
From: 04/25/2017
  (from: 04/25/2017 until: 04/29/2020)
Iain Child - predseda
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
From: 04/25/2017 Until: 04/25/2020
  (from: 04/30/2020 until: 04/29/2020)
Ing. Markéta Kubíková
Oslobodenia 39
Žilina
From: 06/02/2004
  (from: 06/12/2004 until: 11/08/2006)
Ing. Markéta Kubíková
Oslobodenia 39
Žilina
From: 06/02/2004 Until: 10/26/2006
  (from: 11/09/2006 until: 11/08/2006)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 08/15/2013
  (from: 08/15/2013 until: 08/12/2016)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 08/15/2013 Until: 08/15/2016
  (from: 08/13/2016 until: 08/12/2016)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 08/16/2016
  (from: 08/13/2016 until: 08/16/2019)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 08/16/2016 Until: 08/16/2019
  (from: 08/17/2019 until: 08/16/2019)
Mgr. Ján Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/08/2011
  (from: 10/04/2011 until: 10/07/2011)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/08/2011
  (from: 10/08/2011 until: 09/05/2014)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/08/2011 Until: 09/08/2014
  (from: 09/06/2014 until: 09/05/2014)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/09/2014
  (from: 09/06/2014 until: 03/17/2016)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom Vrchu 12
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 09/09/2014 Until: 03/19/2016
  (from: 03/18/2016 until: 03/17/2016)
Eduard Paprskár - člen
167
Horný Hričov
  (from: 02/26/1996 until: 07/10/2000)
Ing. Vasil Popovič
Pod lipami 172
Liptovský Hrádok
  (from: 02/26/1996 until: 05/21/1996)
Ing. Vasil Popovič - člen
Pod lipami 172
Liptovský Hrádok
  (from: 05/22/1996 until: 10/14/1996)
Ing. Vasiľ Popovič - člen
Pod lipami 82
Liptovský Hrádok
  (from: 10/15/1996 until: 07/10/2000)
PhDr. Igor Presperín, CSc - podpredseda
Internátna 69
Banská Bystrica
  (from: 05/22/1996 until: 06/28/1999)
Igor Presperín, CSc.
Internátna 69
Banská Bystrica
  (from: 02/26/1996 until: 05/21/1996)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Čsl. Armády 1364/27
Humenné 066 01
From: 04/21/2011
  (from: 05/13/2011 until: 05/13/2014)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Čsl. Armády 1364/27
Humenné 066 01
From: 04/21/2011 Until: 04/21/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 05
From: 04/24/2014
  (from: 05/14/2014 until: 04/24/2017)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 05
From: 04/24/2014 Until: 04/24/2017
  (from: 04/25/2017 until: 04/24/2017)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 05
From: 04/25/2017
  (from: 04/25/2017 until: 04/29/2020)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 05
From: 04/25/2017 Until: 04/25/2020
  (from: 04/30/2020 until: 04/29/2020)
Ing. Michal Srholec - člen
Dr. Valacha 50
Skalica
  (from: 02/26/1996 until: 07/10/2000)
Ing. Michal Srholec - člen
Námestie Slobody
Skalica
  (from: 12/16/1992 until: 11/08/1995)
Ing. Michal Srholec - člen
Námestie Slobody
Skalica
  (from: 11/09/1995 until: 02/25/1996)
Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
  (from: 12/16/1992 until: 11/08/1995)
Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
  (from: 11/09/1995 until: 05/21/1996)
Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
  (from: 02/23/2000 until: 07/10/2000)
Michal Sýkora - podpredseda
SNP 335/37
Štrba
  (from: 05/22/1996 until: 02/22/2000)
Michal Sýkora
SNP 335/37
Štrba
From: 06/22/2004
  (from: 07/16/2004 until: 06/20/2007)
Michal Sýkora
SNP 335/37
Štrba
From: 06/22/2004 Until: 06/22/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/20/2007)
Michal Sýkora
SNP 335/37
Štrba
From: 06/23/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/23/2010)
Michal Sýkora
SNP 335/37
Štrba
From: 06/23/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 06/24/2010 until: 06/23/2010)
Michal Sýkora
ul. SNP 335/37
Štrba
From: 06/24/2010
  (from: 06/24/2010 until: 07/11/2013)
Michal Sýkora
ul. SNP 335/37
Štrba
From: 06/24/2010 Until: 06/24/2013
  (from: 07/12/2013 until: 07/11/2013)
Ing. Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
  (from: 09/14/2000 until: 04/23/2004)
Ing. Michal Sýkora - člen
SNP 335/37
Štrba
Until: 04/13/2004
  (from: 04/24/2004 until: 04/23/2004)
Ing. Jozef Šebák - predseda
Hliny 1413/148
Považská Bystrica
  (from: 12/16/1992 until: 11/08/1995)
Ing. Jozef Šebák - Predseda
Hliny 1413/148
Považská Bystrica
  (from: 11/09/1995 until: 02/25/1996)
Ing. Ján Trajčík
157
Horný Hričov
From: 10/26/2006
  (from: 11/09/2006 until: 06/14/2007)
Ing. Ján Trajčík
157
Horný Hričov
From: 10/26/2006 Until: 05/15/2007
  (from: 06/15/2007 until: 06/14/2007)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (from: 12/16/1992 until: 11/08/1995)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (from: 11/09/1995 until: 07/10/2000)
Ing. František Vaško - podpredseda
Toplianska 6
Bardejov
  (from: 12/16/1992 until: 11/08/1995)
Ing. František Vaško - Podpredseda
Toplianska 6
Bardejov
  (from: 11/09/1995 until: 02/25/1996)
Ing. Jozef Žiška - člen
Gen. Svobodu 9
Trenčín
  (from: 02/26/1996 until: 05/21/1996)
Ing. Jozef Žiška - člen
Gen. Svobodu 9
Trenčín
Until: 04/24/2003
  (from: 07/11/2000 until: 09/30/2003)
Ing. Jozef Žiška - predseda
Gen. Svobodu 9
Trenčín
  (from: 05/22/1996 until: 07/10/2000)
Iain Child - predseda
Pribinova 17130/22A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/26/2020 Until: 04/26/2023
  (from: 05/06/2023 until: 05/05/2023)
Iain Child - predseda
Pribinova 17130/22A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/26/2020
  (from: 04/30/2020 until: 05/05/2023)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/26/2020 Until: 04/26/2023
  (from: 05/06/2023 until: 05/05/2023)
Ing. Marián Slivovič - podpredseda
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/26/2020
  (from: 04/30/2020 until: 05/05/2023)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 08/18/2022
  (from: 08/13/2022)
Gerard Bayol - predseda
Rue Georges Berger 9
Paríž
Francúzska republika
  (from: 07/11/2000 until: 07/09/2001)
Pascal Becker
Blaasstrasse 5
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/29/2004
  (from: 06/03/2004 until: 04/29/2007)
Pascal Becker
Blaasstrasse 5
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 04/29/2004 Until: 04/29/2007
  (from: 04/30/2007 until: 04/29/2007)
Edith Berneman - predseda
Kruishofstraat 140A
Antwerpen
Belgické kráľovstvo
Until: 04/25/2002
  (from: 07/10/2001 until: 06/03/2002)
Stefaan Decraene
Pitsenbosdreef 10
Sint-Michiels-Brugge 8200
Belgicko
From: 03/03/2009
  (from: 03/10/2009 until: 05/11/2009)
Stefaan Decraene
Pitsenbosdreef 10
Sint-Michiels-Brugge 8200
Belgicko
From: 03/03/2009 Until: 04/21/2009
  (from: 05/12/2009 until: 05/11/2009)
Stefaan Decraene
Pitsenbosdreef 10
Sint-Michiels-Brugge 8200
Belgicko
From: 04/22/2009
  (from: 05/12/2009 until: 04/13/2011)
Stefaan Decraene
Pitsenbosdreef 10
Sint-Michiels-Brugge 8200
Belgicko
From: 04/22/2009 Until: 03/31/2011
  (from: 04/14/2011 until: 04/13/2011)
Francois Durollet
rue Claude Bernard 31
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 05/07/2008 Until: 04/21/2009
  (from: 05/12/2009 until: 05/11/2009)
Francois Durollet - podpredseda
rue Claude Bernard 31
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 04/28/2005
  (from: 06/03/2005 until: 05/23/2008)
Francois Durollet - podpredseda
rue Claude Bernard 31
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 04/28/2005 Until: 04/28/2008
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
Francois Durollet
rue Claude Bernard 31
Paríž 750 05
Francúzska republika
From: 05/07/2008
  (from: 05/24/2008 until: 05/11/2009)
Leopold Fischer - člen
Raiffeisengasse 17
Absdorf
Rakúska republika
Until: 04/18/2006
  (from: 05/11/2006 until: 05/10/2006)
Leopold Fischer - člen
Raiffeisengasse 17
Absdorf
Rakúska republika
  (from: 07/10/2001 until: 05/10/2006)
Leopold Fischer
Raiffeisengasse 17
Absdorf 3462
Rakúska republika
From: 10/24/2008
  (from: 11/26/2008 until: 11/27/2008)
Leopold Fischer
Raiffeisengasse 17
Absdorf 3462
Rakúska republika
From: 10/24/2008 Until: 11/14/2008
  (from: 11/28/2008 until: 11/27/2008)
Patrick Galland
boulevard Arago 23 bis
Paríž 75 013
Francúzsko
From: 04/22/2009
  (from: 05/12/2009 until: 04/13/2011)
Patrick Galland
boulevard Arago 23 bis
Paríž 75 013
Francúzsko
From: 04/22/2009 Until: 03/31/2011
  (from: 04/14/2011 until: 04/13/2011)
Gerhard Gangl - člen
Waldmeistergasse 12
Wien
Rakúska republika
  (from: 07/11/2000 until: 07/09/2001)
Patrick Giacobbi - člen
Rue Charles de Gaulle 15
Saint Nom La Breteche
Francúzska republika
  (from: 07/10/2001 until: 06/02/2004)
Patrick Giacobbi - člen
Rue Charles de Gaulle 15
Saint Nom La Breteche
Francúzska republika
Until: 04/29/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
From: 12/12/2007
  (from: 01/04/2008 until: 05/22/2008)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
From: 12/12/2007 Until: 05/07/2008
  (from: 05/23/2008 until: 05/22/2008)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
From: 05/08/2008
  (from: 05/23/2008 until: 06/03/2008)
Hugo Lasat - podpredseda
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
From: 05/08/2008
  (from: 06/04/2008 until: 11/25/2008)
Hugo Lasat - podpredseda
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
From: 05/08/2008 Until: 10/24/2008
  (from: 11/26/2008 until: 11/25/2008)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
From: 10/24/2008
  (from: 11/26/2008 until: 02/10/2009)
Hugo Lasat
Trolieberg 30c
Leuven B-3010
Belgicko
From: 10/24/2008 Until: 01/29/2009
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
Marc Lauwers
Baron van Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
From: 01/29/2009
  (from: 02/11/2009 until: 04/13/2011)
Marc Lauwers
Baron van Ertbornstraat 57
Aartselaar 2630
Belgicko
From: 01/29/2009 Until: 03/31/2011
  (from: 04/14/2011 until: 04/13/2011)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 08/17/2019
  (from: 08/17/2019 until: 08/12/2022)
Evžen Ollari
Sluneční 19
Plzeň 312 00
Česká republika
From: 08/17/2019 Until: 08/17/2022
  (from: 08/13/2022 until: 08/12/2022)
Peter Philippaerts
Buizegemlei 4
Edegem 2650
Belgicko
From: 04/27/2006 Until: 11/29/2007
  (from: 12/29/2007 until: 12/28/2007)
Peter Philippaerts
Buizegemlei 4
Edegem 2650
Belgicko
From: 04/27/2006
  (from: 05/12/2006 until: 12/28/2007)
Francois Plantureux - člen
Square Saint - Charles 19
Paríž
Francúzska republika
From: 04/25/2002
  (from: 06/04/2002 until: 05/11/2006)
Francois Plantureux - člen
Square Saint - Charles 19
Paríž
Francúzska republika
  (from: 07/11/2000 until: 07/09/2001)
Francois Plantureux - člen
Square Saint - Charles 19
Paríž
Francúzska republika
From: 04/25/2002 Until: 04/27/2006
  (from: 05/12/2006 until: 05/11/2006)
Reinhard Platzer - predseda
Liechtensteinstrasse 64
Wien
Rakúska republika
Until: 05/30/2005
  (from: 05/26/2005 until: 05/25/2005)
Reinhard Platzer - predseda
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 05/31/2005
  (from: 05/26/2005 until: 05/31/2008)
Reinhard Platzer - podpredseda
Liechtensteinstrasse 64
Wien
Rakúska republika
  (from: 07/11/2000 until: 06/03/2002)
Reinhard Platzer - predseda
Liechtensteinstrasse 64
Wien
Rakúska republika
  (from: 06/04/2002 until: 05/25/2005)
Reinhard Platzer - Predseda
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 06/01/2008
  (from: 06/04/2008 until: 11/18/2008)
Reinhard Platzer - Predseda
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 06/01/2008 Until: 10/24/2008
  (from: 11/19/2008 until: 11/18/2008)
Reinhard Platzer - predseda
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 05/31/2005 Until: 05/31/2008
  (from: 06/01/2008 until: 05/31/2008)
Reinhard Platzer
Liechtensteinstrasse 64
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 06/01/2008
  (from: 06/01/2008 until: 06/03/2008)
Jean Jacques Saint - Lezin - podpredseda
Rue Auguste Bartholdi 2
Paríž
Francúzska republika
  (from: 06/04/2002 until: 06/02/2005)
Jean Jacques Saint - Lezin - člen
Rue Auguste Bartholdi 2
Paríž
Francúzska republika
  (from: 07/11/2000 until: 06/03/2002)
Jean Jacques Saint - Lezin - podpredseda
Rue Auguste Bartholdi 2
Paríž
Francúzska republika
Until: 04/28/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Stéphane Vermeire - člen
Chaussée de la Hulpe 213
Brusel 1170
Belgické kráľovstvo
From: 04/24/2003 Until: 04/27/2006
  (from: 05/12/2006 until: 05/11/2006)
Stéphane Vermeire - člen
Chaussée de la Hulpe 213
Brusel 1170
Belgické kráľovstvo
From: 04/24/2003
  (from: 06/17/2003 until: 05/11/2006)
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
Porzellangasse 23/2
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 04/21/2011
  (from: 05/13/2011 until: 05/13/2014)
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
Porzellangasse 23/2
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 04/21/2011 Until: 04/21/2014
  (from: 05/14/2014 until: 05/13/2014)
Pierre Vérot
boulevard Franz-Liszt 24E
Saint-Germain-en-Laye 781 00
Francúzska republika
From: 04/24/2014
  (from: 05/14/2014 until: 04/24/2017)
Pierre Vérot
boulevard Franz-Liszt 24E
Saint-Germain-en-Laye 781 00
Francúzska republika
From: 04/24/2014 Until: 04/24/2017
  (from: 04/25/2017 until: 04/24/2017)
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
Porzellangasse 23/2
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 11/19/2008 Until: 01/29/2009
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
Pierre Marie Jacques Daniel Vérot
Porzellangasse 23/2
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 11/19/2008
  (from: 12/02/2008 until: 02/10/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou dňa 14.5.1992 a dodatkami k zakl.zmluve zo dňa 17.6.92 a 29.10.92 schválenej na VZ 18.11.92 podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a §§ 172,175 upís.akcií a prij.stanov.
  (from: 12/16/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 529
  (from: 10/18/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/27/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/23/1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.1.1996 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/26/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/22/1996)
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996.
  (from: 10/07/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/15/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/11/1997)
Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995.
  (from: 06/24/1998)
Na Valnom zhromždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/08/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/26/1994)
Na valnom zhromaždení dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/29/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/11/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/10/2001)
Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001.
  (from: 02/12/2002)
Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002. Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/04/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/17/2003)
Na základe rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., zo dňa 24.05.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., na obchodnú spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.. Obchodná spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s..
  (from: 08/01/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Sberbank Slovensko, a.s. 17321123 ,
Vysoká
9
  (from: 08/01/2017)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person