Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  106/T

Business name: 
Drôtovňa, a.s.
  (from: 03/25/1992 until: 05/14/2000)
Registered seat: 
Mierová 2317
Hlohovec 920 28
  (from: 03/25/1992 until: 05/14/2000)
Identification number (IČO): 
31 410 090
  (from: 03/25/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/25/1992)
Date of deletion: 
05/15/2000
  (from: 05/15/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/25/1992)
Capital: 
874 696 000 Sk
  (from: 03/10/1993 until: 05/14/2000)
Other legal facts: 
So súhlasom správcov daní zo dňa 27.04.2000 a 28.04.2000 sa na základe rozhodnutia akcionárov na zasadnutí mimoriadneho VZ zo dňa 20.03.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 206/00, Nz 199/00 sa podľa § 69 ods. 3 písm. e, Obch. zákonníka zrušuje bez likvidácie obchodná spoločnosť Drôtovňa, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 31 410 090 rozdelením na dve nové obchodné spoločnosti Drôtovňa HOLDING, a.s., Mierová 2317, Hlohovec a DNF, a.s., Mierová 2317, Hlohovec. Rozdelenie obchodného majetku a záväzkov vykázaných v účtovníctve zrušenej spoločnosti Drôtovňa, a.s. sa uskutoční na obe novo vzniknuté akciové spoločnosti na základe údajov mimoriadnej účtovnej závierky a inventarizácie majetku a záväzkov zrušenej spoločnosti Drôtovňa, zostavenej ku dňu zániku spoločnosti. Rozdelenie obchodného majetku sa vykoná tak, že spoločnosť DNF, a.s. obdrží z obchodného majetku zanikajúcej spoločnosti Drôtovňa, a.s. všetky akcie dcérskej spoločnosti DRO - FIN, a.s., Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 35 734 426 (ďalej len "DRO-FIN"). Základné imanie spoločnosti DRO-FIN je vo výške 651 294 000,- Sk a tvorí ho 200 kusov neverejne obchodovateľných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.000.000,- Sk a 451 294 kusov neverejne obchodovateľných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.000,- Sk. Všetok ostatný obchodný majetok spoločnosti Drôtovňa, a.s., do ktorého patria všetky majetkové hodnoty, majetkové a nemajetkové práva, známe a neznáme, deliteľné a nedeliteľné, vykázané v účtovníctve a nevykázané v účtovníctve, tiché rezervy a tiché zaťaženia a záväzky zrušenej spoločnosti medzi ktoré patria všetky majetkové a nemajetkové záväzky, známe a neznáme, deliteľné a nedeliteľné, vykázané v účtovníctve a nevykázané v účtovníctve prechádza dňom zániku spoločnosti Drôtovňa, a.s. na spoločnosť Drôtovňa HOLDING, a.s.. Na spoločnosť Drôtovňa HOLDING, a.s. prechádza aj daňová povinnosť za zaniknutú spoločnosť Drôtovňa, a.s. v plnej výške, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, neznámy obchodný majetok a záväzky nevykázané v účtovníctve (najmä záväzky vyplývajúce z možného nesplnenia daňových a poplatkových povinností, pokuty, penále, poplatky a úroky, vyplývajúce zo sankcií za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov) zrušenej spoločnosti prechádzajú dňom ich zistenia na spoločnosť Drôtovňa HOLDING, a.s.. Podľa § 68 ods. 1 Obch. zákonníka VYMAZUJE SA dňom 15.05.2000 z obchodného registra Okresného súdu v Trnavev odd. Sa vo vložke č. 106/T celý zápis pri subjekte Drôtovňa, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 31 410 090.
  (from: 05/15/2000)
Legal successor: 
DNF, a.s.
Mierová 2317
Hlohovec
  (from: 05/15/2000)
Drôtovňa HOLDING, a.s.
Mierová 2317
Hlohovec
  (from: 05/15/2000)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person